Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. als wij universeele geneesmiddelen zien aanprijzen en in jilig vertrouwen zien slikken, als wij zooveel zien en hooren, waarover men lachen kan en zich toch ook kan bedroeven, dan nemen wij liever de lichtzijde en wij maken het woord van den leerenden vader aan den wectgierigen zoon tot het onzeZooals God den Kangoeroe schiep, opdat de onnoozele Australiër wat te lachen zou hebben, zoo loopt er zoo menige dwaas in de wereld rond, opdat andere menschen onder alle aardsche zorgen toch ook nog eens eenige oogenblikken van onvermengde vroolijkheid zouden hebben. soldaten kan bekomen als het wil. HEUSDEN, 15 Oct. t Het water is wassende en bereikte heden namiddag 3,42 M. -j- A.P. De waarden loopen gevaar in te loopen. Met kracht wordt aan den z.g. Ossendijk, onder Bern, gewerkt om het water te beletten nu reeds de weilanden aldaar onder te zetten. t UITWIJK, 15 Oct. Bij de tegenwoordige weersgesteldheid is het te voorzien dat het een' vroegen staltijd voor het vee zal zijn, daar het weinige gras dat aanvankelijk ter oorzake van den regen nog al gegroeid was, weldra gegeten zal zijn, aangezien het vee, naar een oud spreek woord, met vijf monden eet. De lage weilanden zijn geheel dras. Dat het ongunstige weder de prijzen van het vee niet doet stijgen, ligt voor de hand. De werkzaamheden op het land heeft men moeten staken, zondat vele arbeiders in deze streek zonder verdiensten zijn. Overmits er hier en in den omtrek meer vlas geteeld is, dan vorige jaren, bestaat er uitzicht dat er voor velen gedurenden den winter nog iets te verdienen zal zijn. t ZUILICHEMT/d~WAAL7 15 Oct. Alhier is bericht ontvangen, dat P. J. Dingemans, die in 't krankzinnigengesticht te Dordrecht verpleegd werd, overleden is. Daar Dingemans lid van den Raad was, zal er weldra een verkiezing gehouden worden. t Door den Raad dezer gemeente is eene verordening vastgesteld waarbij bepaald wordt, dat van alle boomen, langs de gemeentewegen staan de, belasting zal moeten betaald worden en wel van een „kopwilg" 21/2 cent en van elk andere boom 4 cent per jaar. Boomen echter die bijge- poot worden zullen gedurende 4 jaren van be lasting ontheven zijn. Wordt deze verordeiing goedgekeurd dan is het t,e voorzien dat vele eigenaars hunne boomen zullen uitrooien. Er staan langs de gemeentewegen ongeveer 5000 (vijfduizend) boomen, wat voor de gemeente een voordeel van f 150 zou opleveren. t Lang heeft men geklaagd dat het water zoo laag was, doch thans zal er wel gewenscht worden dat het wat lager wordt. Gisteren werd alhier bericht ontvangen dat de Rijn te Keulen 4 c.M. gevallen was. WAALWIJK, 14 Oct. De heer N. van Oos terhout, kwekeling aan de normaalschool alhier, heeft met goed gevolg examen voor Onderwijzer afgelegd. GEERTRUIDËNBERG, 13 Oct. Toen de heer B., werkzaam aan de suikerfabriek te Statendam, zich verleden Zondag avond naar de fabriek wilde begeven werd hy tusschen Flipsen en Den Dam aangerand door twee personen, die hem zijne geld beurs afnamen, hem eenige messneden over den mouw en de hand toebrachten en daarna in de sloot wierpen. Den volgenden morgen werd de beurs ledig terug gevonden. t WOUDRICHEM, 15 Oct. De houtingvangst heeft een aanvang genomen, hoewel die de vo rige week nog in gering aantal aan de markt kwam. De prijzen variëeren van 12 tot 15 cent. tDe telegrafische en telefonische gemeenschap tusschen deze gemeente met de forten en ver sterkingen te Brakel, Puuderoijen, Giessen, Steür- gat, Bakkerskil en Altena nadert hare voltooiing en zal in 14 dagen gereed zijn. t DALEM. Het water is in de laatste dagen zeer gewassen, en de uiterwaarden staan op het punt om in te vloeien. Bij afzending van dit bericht, Woensdag-avond 8 uur, teekende de peil schaal aan de inundatie-sluis alhier 2.48 M. -f- A.P. fGORINCHEM, 15 Oct. In den nacht van Zaterdag op Zondag 11. hadden hier laffe balda digheden plaats, waarbij men het op de jalousiën van de verschillende bewoners van den Langen- dijk, Eind, Kalkhaven en Havendijk had voorzien. De daders zijn niet bekend. tIn eenige huisgezinnen hebben zieh in de laatste dagen gevallen van mazelen voorgedaan. Maandagmiddag 11. werd het stoffelijk over schot van den heer H. A. Ravenswaay alhier grafwaarts gebracht. Omgaf een groote menigte den treurigen stoet., terwijl hij zich door Gorinchems straten bewoog, nog meerderen wachtten op het kerkhof, om den betreurden vriend de laatste eer te bewijzen. De burgemeester, de heer C. van Andel Tz wees aan de geopende groeve op de groote ver diensten van den overledene, hoeveel er aan hein verloren werd, zoowel door de maatschappij als door zijn huisgezin. De kinderen wees hij er op, dat zij hun beminden vader niet beter konden eeren dan door zijn voetstappen te drukken, opdat hij niet vergeefs gearbeid hebbel De heer Blankers, voorzitter van de Kamer van Koophandel, herdacht met weemoed het langdu rig tijdperk, dat de heer Ravenswaay voor Gorin chems handel en welvaart had geijverd, zoodat de Kamer een hoogst verdienstelijk lid verloren had en zijn dood een leemte deed ontstaan, die moeilijk kon aangevuld worden. Spr. hoopte, dat de Goddelijke Voorzienigheid, onnaspeurlijk in Haar wegen, het diepgetroffen huisgezin kracht zou ge ven het verlies gelaten te dragen. Daarna wijdde de heer Ds. de Pecker eenige hartelijke woorden aan de nagedachtenis van den beminden doode; hij wees er op, hoe het graf alweder een kostbaar offer eischte, maar ook, dat het graf een rustplaats is, waarop de overledene meer dan iemand anders recht had, want zijn le ven was werken geweest. En moge het diep treu rig zijn zulk een man te moeten missen, van hein afscheid te moeten nemen, een troost was er toch dat het afscheid niet voor eeuwig was. Nadat de oudste zoon, de heer M. Ravenswaay, diep bewogen, bedankt had voor de eer aan zijn vader bewezen en voor de hartelijkheid door zoo- velen jegens de familie aan den dag gelegd, keer den allen huiswaarts, met het besef dat een leegte in onze gemeente is ontstaan, die nog geruimen tijd zal gevoeld worden. N. G. Ct. f De gemeenteraad van Breda heeft iu zijne zitting van 14 Oct. besloten, een adres te richten tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met bezwaren tegen de onteigenings-wet tot verlegging van de uitmonding van de rivier de Maas. t Ten spijt van velen heeft mr. P. F. van Cooth, sedert 1853 griffier der Staten van Noord-Bra bant, zijn eervol ontslag als zoodanig aangevraagd. De heer v. C., die na een moeilijke en werkzame loopbaan met recht aanspraak kan maken op nog eenige jaren van rust, was door zijne bekende hulpvaardigheid de vriend en vraagbaak van velen. De provincie zal dan ook in hem een zeer ver dienstelijk ambtenaar missen. Voor de uitbreiding van het station 's-Herto- genbosch en de baan tot Vlijmen, zoo staat in de spoorwegbegrooting voor 1886, is een ontwerp opgemaakt dat bij de betrokken autoriteiten in onderzoek is. In afwachting van de beslissing, welke daarom trent zal kunnen worden genomen, bestaat het voornemen in het volgend jaar het vak Baardwijk Vlijmen te bouwen. De bruggen over de Merwede bij Baanboek en de doorlaatbrnggen in den spoorweg Zwaluwe 's-Hertogenbosch over den Baardwijkschen over laat en het Bossche inundatieveld zijn of worden voltooid. Voor de uitbreiding der werkplaatsen te Zwolle en te Tilburg, welke nog niet is aangevangen, zijn de voor het loopende jaar toegestane gelden opnieuw op deze begrooting uitgetrokken. Evenzoo die voor de uitbreiding van het station Roosendaal. Do herstemmingen op aanstaanden Zondag in .Frankrijk zijn het middelpnnt der Enropeosche staatkunde. Vallen zij toch met groote meerder heid uit in den geest dar conservatieven, dan vroezen wij dat eene geweldige omkeering van den staatsvorm in Frankrijk zeer na aan do doar staat. Het eenige middel om dit gevaar te bezweren, is jstrenge eendracht onder do republikeinen bij de herstemmingen. Om deze te bevorderen is dan ook ito Parijs Zondag eeno vergadering gehouden, waar allo richtingen besloten bij de 34 herstemmingen, die aldaar moeton plaats hebben, geen stommen op do conservatieven uit te brongen. Heel grif schijnt die eendracht er niet in te gaan. Hot Journal des Débats* b. v. zegt: Zondag rebben republikeinen, onverzoenlijken en commune mannen zich verbondon, op ééne lijst te stemmen, oder zicb zijne vrijheid van beweging voorbehou- ïendei Zulk ecu verdrag hebben wij nog nooit ge- den. Wij zonden de zank van de gematigde repu- rliek, die de onze is en zal blijven, verraden, in- lien wij zulk eono vorkrachting van overtuiging, mik een deerniswaardige overeenkomst konden joedkouren De »Rt'publique Fran<jaiso« pleit daarentegen net warmte voor die overeenkomst. »Gij stemt, :egt zij, »niet voor personen, gij stemt lijsten, gij temt voor de republiek, die bedreigd wordt door le schandelijkste en meest verdachte samenzwe- 'ing.« Hit deze staaltjes blijkt, dat de eensgezindheid lor liberalen'in de Fransche republiek wol iets te venschen overlaat. Hetzelfde dreigt ook gezegd te moeten worden an de liberalen in Engeland, waar alles in bewo- ;ing is voor de aanstaande groote verkiezingen. )e aanvoeders der liberalen zijn verdeeld. Terwijl Ihambprlain en Charles Dilke leerplicht en groote gr arische hervormingen oischcn, verklaren Glad- tono en Chalders zich daartegen. Het is merkwaardig dat men uit de verte altijd eter eene verkiezing beoordeelt dan nabij. Caste- tir, de beroemde Spaansche rcpublikeiu, hield de er dagen eeno rede over de Fransche verkiezingen. )e Fransche republiek, zoide hij, was niet in ge laar, mits zij gematigd regeere, afzie van verre irijgslochten, het concordaat eerbiedige en het oven- Acht' op de begrooting horstello. Dó toestand in het Oosten wordt van dag tot ag ernstiger. Hot, wordt nu openbaar wat Giers, e Russische premier, mot Bismarck heeft afgospro - on. Do vorst van Bulgarije zon worden afgezet en ervangen door den hertog van Cumberland, de- slfdo die het. Bismarck zoo lastig maakt mot de rfopvolging van Brunswijk. Het is natuurlijk dat oor dien vermetolen zet het prestige vaa Rusland p de Balkanstaten sterker dan ooit zou zijn. Juist dit, echter is eeno reden voor Oostenrijk en ngeland om zich met alle kracht tegen dit voor- iel te verzetten. Oostenrijk doet thans alle moeito het geheim om Servië tot den oorlog aan to >ttou, zoodat waarschijnlijk in de volgende week et oorlogsmanifest van den Servischeu Koning zal erschijnen. In hot openbaar waarschuwt echter ervië togen elke militaire handeling. Intusschon trokt Oostenrijk steods meer troepen zamen on langzaam maar zeker naderen zij do arksche grens. Men verontrust zich namelijk over 3 rousaehtige wapeningen van Turkije. Men weet rt Turkije uit Aziatisch Turkije zooveel woeste In het middeii van de tafel bekleedde mijnheer ai-motte, in onzen gemakkelijksteu leunstoel geze- in, de «ereplaats. IIij zag er lang niet meer zoo wschrompeld uit als voorheen, ja, zijn hoofdje ak flink en vrij uit de plooien vau zijno witte is omhoog en bewoog zich met zékere drieste lc- sndigheid. Hij sprak niet veelbij genoot in ilte en do glang, die na al zijne troostelooze een- slvigheid zijn binnenste was komen verlichten, homerde met vriendelijken weerschijn uit zijne >gen naar bui ton. Van tijd tot tijd gleden zijne blikken met be- ondering over de titanische gestalte van zijn' ion, die aan zijne linkerhand zat. Inderdaad, ider al zijne weemoedige mijmeringen oyer den jrloron, thans gelukkig weergevonden zoon, was herinnering aan diens waarlijk reusachtige ïhaamsgrootte hem geheel ontschoten. Nu en dan luisterde hij, terwijl een fijn glim- chje om zijne mondhoeken trilde, naar het drukke sbabbel van zijne aardige, levondige schoondochter, 0 aan zijne rechterhand gezeton was. 0, dat as eon too vergodinal zijne onde kwalen en irdrieteljjkheden smolten onder haar vleiend oordenspol weg als sneeuw voor de zon Er waren nog twee gasten aan tafel, beiden et zeer groot, maar personages van voel gewicht, int somtijds namen zij geheel de opmerkzaam- I id van het gezelschap in beslag. Beiden waren onbeejden van gezondheid, met.wangen als por iën en eou buiteugewonen eetlust. Lolotte nam der kozen en lachen de honneurs bij hen waar, elp hen om do onwillige hapjes en brokjes op lepeltjes to krijgen on wischte van tijd tot tijd mnè glinsterend roode lipjos af. Na en dan overviel dien beiden plotseling de orraoedige ln^t, om ook oen woordje mede te reken in het gezelschap. Dan liotou zij, bij orkeur als het. overluide gesprek een oogenblik den fluisterenden toon overging, bun lnidrnch- en vroolijk »Opa! Opa U weerklinken. Het is een wedijveren vau hunne lieftallige stern- (tjes, wie van hen don ander met zijn vleiend 'pa! Opa!« dat Lolotto hun geleerd had, zon orschreenwon. En met het geriukel hannor icltjes accompagneerden zij dit dnet. Wij lachten. Hot was alles weer in orde. God en wel ons, dat wij van harte lachen konden 1 dat »Opn.Opa!* van Larmottos kleinkinderon. De nieuwe staat is intusschon op zijno hoede. Vorst Alexander, die door de Bulgaren wordt ver afgood en wiens wegjaging door hen niet zon ge duld worden, gaat zeer verstandig te werk. Hij heeft de strengste orders gegeven tegen plnnderea of rooven en om elk gevecht te ontwijken. Zelfs hebben de Tnrksche soldaten dezo week de Bul- gaarsche voorposten aangevallen. Op last echter van den vorst moesten de Bulgaren zonder een schot te lossen terug trekken. Alexander wil blijk baar den aanval en dus do verantwoordelijkheid laten aan Turkije. Ook Griekenland blijft zoor oorlogzuchtig ge stemd. De Griekscko diplomaten zeggen het maar ronduit, dat de Grieksche troepen als waarborg de Turksche vesting Janina moeten en zullen be zetten. Ook melden de telegrammen dat het eiland Creta het Tnrksche jnk afgeschud en zich mot Griekenland vereenigd heeft verklaard. Tegen een aanval van Servië en Griekenland, bedreigd door Oostenrijk en Rusland die vlammen op de verdoeling van den buit, zal het rotte Turk sche rijk niet bestand zijn. Woeste soldaten die moord- en gruweltooneeleu aanrichten moge het in voldoend aantal kunnen bekomen, de Tnrksche staat heeft geen kracht on geen krediet moer om een eenigszins langdurigen strijd vol te houden. Als alle voorteokenen niet bedriegen, heeft de laatste ure van het rijk van de Halve Maan in Europa weldra geslagen. Die ure ie steeds door alle diplomaten met angst verbeid, omdat al hunne berekeningen dan moeten wegstuiven voor de belangen der twee machtige rijken, die dan met elkaar in botsing komen. Zelfs Bismarck, hoo groot en geweldig staatsman, is blijkbaar machteloos den loop van zaken te wijzigen. (13 tmBKaamBmmmmHmmmammmmÊmtmmmÊÊÊÊÊmfmÊKÊÊmÊÊÊÊmmÊtmwBmÊBÊttmmmmm De Fransche luchtreiziger Tissandier heeft ou- langs to Parijs welgeslaagde proeven genomen met hot photographeeren uit een luchtballon. Hij nam op verschillende punten ter hoogte van 670 meter, 800 meter, 1000 en 1100 meter photograph'sche afbeeldingen, welke aan duidelijkheid niets te wen- schen overlaten. Kortom het is gebleken, dat de ballons ook tot bet doen van photografische opne mingen van groot belang kannen zijn. De lachtbal- lon, welke in het eerst alloen als middel tot ver maak word beschouwd, wordt steeds belangrijker voor do wetenschap. Voor de politie-rochtbank te Parijs stonden on langs twee zonderlinge bodelaars terecht. Het waren oen lamino on eon blinde, die verschil hadden gekregon over een voordeelige standplaats en elkaar zoo onbarmhartig hadden toegetakeld, dat do politie alle roden bad, om zoowol aan de blindheid van den eene als aan de lamheid van den andere ton sterkste te twijfelon. Inderdaad bleek hot bij nader onderzoek, dat beide krachtig gebouwd en zonder eenig lichaamsgebrek waren en dat zij bovendien eigenaren waren van ver* scheidono huizen te BatigDolles, waar zij door hunne hunrders en boeren werden beschouwd als ambteharen bij hot een of ander ministerie. Eiken morgen ging het tweetal netjes ge kleed do deur uit,; onderwog vei wisselden zij in een speciaal tot dit doel gehnurd kamertje van kleeren, en posteerden zich daarna als bedelaars op hnn respectieve standplaatsen. Na afloop van hunne daglaak, keerden zij via bet kleedkamertje van Parijs naar bunuo woning terug. Er is dezer dagen te Parijs bij de» Batte Mont- martre« een kroeg geopend, die »het Bagno «heet, en in alles doet denken aan de gevangenis der ga lei-slaven. Do eigonaar is een indertijd veroordeeld lid der Commune. Hij hoeft zijn knechts als galei boeven en opzichters gekleed, en aan de mnren hangen portretten van eenige vermaarde veroor deelden, alsmede verscheidene voorstellingen uit Nieuw-Caledonië. Sarah Bernhardt gaf Zondag te Lyon een na middag-voorstelling van »Rny Blas« ten voordeelo van de pers (die 10.000 frs. opbracht). De voor stelling was te 7 uren geëindigd. To 8 uren trad zij 's avonds op in »Tbéodora«. Met den nachttrein van 4 nren vertrok zij naar Marseille en Maandag avond speelde zij daar »Ruy Blas«. Als Sarah even verstandig was als ze taai is, kon ze al lang millionaire zijn. Men verwacht dat te Antwerpsche tentoonstel ling een winst van 1 millioen frs. zal afwerpen. Om de arbeidersbevolking en de nijverheid te hel pen in dezen slechten tijd, laat het gemeentebe stuur van Brussel nu groote openbaro werken uit voeren. Voor den bouw van een nieuw Athenaeum en een gemeentelijk-museum zijn voorloopig 4,463,000 fr.,en voor verbetering van de brandblusch-inrich- tingen is een som van 900,000 fr. bestemd. Hevige stormen Lebben gedurende drie dagen in Zwitserland gewoed, veel schade aanrichtend. Som migen verloren het leven. Vele dalen zijn over stroomd en de hooge wegen onbegaanbaar ten ge volge van de sneeuw. Men berinuert zich niet in jaren dat bet zoo vroeg winterweer was. In Duitscbland heeft men goede verwachtingen van de werking der nieuwe overeenkomst betreffende de zalmvisscherij op den Rijn. Men zoekt geschikte plekken voor het vangen van zalmen ten behoeve van do kunstmatige zalmteolt, en op verschillende plaatsen worden inrichtingen voor die teelt gemaakt. Te Keulen, waar er roods zijn, komen er nog eenige bij; te Euskircheu en to Mülheim bouwt men or twee; te Gummersbach zeven; te Siegkreis vier; te Wuldbrö! en te Wipperfürth vijf, te Bonn, een, enz. Keizerin Angusta heeft 1000 mark gegeven voor do nagelaten betrekkingen der verongelukten met do »Angusta«. Men wil te Wilhelmshaven weton, dat een ma troos van de Augusta,die op het eiland Porim was gaan bommelen en die, boven zijn thee geraakt, niet in staat was bijtijds naar boord terug te kee- ren, waardoor hij door den bevelhebber als deser teur werd beschouwd, door dit toeval is gered. Hij zou reeds op weg naar 't vaderland zijn. Ver moedelijk zal hij nn wel niet zwaar worden ge straft. Goedkoop eten kan men, zoo ergens, te Berlijn- Daar is, op de Nieuwe Markt, een huis waar men een middagmaal kan gebruiken voor... 25 Pf. (15 cent). Men krijgt dan soep, groente en vleesch. Wie erg royaal wil wezen, betaalt 30 Pf. on krijgt dan gebraden gans, schelvisch of reebont, en een lek kerbek kan voor nog 5 Pf. een stuk podding toe eten. Bij de jongste nitloting van Weencr loten is de prijs van 200,000 flor. ten deel gevallen aanba ron Rothschild te Weenen Men verwacht na don terugkeer van den Czaar te Siut-Petersburg een krachtig optroden van Rus land. De uit den Bnlgaarschen dienst getreden Rus sische officieren ontvangen uit Sint-Petersburg or der om voorloopig te Sofia te blijven. Men is zeker van 't bestaan van een verbond tusschen Servië en Griekenland. Dezer dagen kwam te St. Petersburg eene kara vaan uit de mijn van Irkutsk aan met. 5667,48 KG. goud, ter waarde van 7 millioen roebel. Dit gond is afgoleverd aan de keizerlijke munt, in de Peter en Paulus vesting. Bij het vervoor werden allerlei voorzorgen geno men. De goudstaven werden in kisten gelegd, en deze daarop in grootere, met ijzer beslagen kisten gepakt. Die kisten werden daarna op de wagens voor het vervoer, met ijzeren staven en kettingen vastgemaakt. De meest betrouwbare officieren en manschappen der Siberischo kozakken worden al tijd ter begeleiding van deze karavaan uitgekozen en de bevelhebber mag zich geen oogenblik, dag noch nacht, er van verwijderen. De reis van Irkutsk naar St. Petersburg dunrde 40 dageD. Er komen jaarlijks 4 a 6 van zulke karavanen in de Russchische hoofdstad aan. Eerlang wordt er weer eene verwacht, met goud ter waarde van 14 millioen roebel, uit do mijnen welke het bij zonder eigendom zijn vau het keizerlijk huis. Zooals men weet was tot-nog-t,oe het koninkrijk Dahomey een plekje ter wereld, waar bij iedere feestelijke gelegenheid honderden menschen werden gedood, om de viering op te luisteren. Te Lissabon is nu bericht ontvangen uit Sint- Jacques, dat de gouverneur van St.-Thomas, op verzoek van don koning van Dahomey, het konink rijk en de kuststreek van Dahomey onder bescherm heerschap-van Portugal heeft gesteld. Uit eerbied voor Portugal heeft de zwarte vorst zich verbon den, om voortaan bij feestelijke gelegonheden het moorden te doen ophouden. De commissaris des konings heeft aan de burgemeesters en ambtenaren van den burgerlijken stand in Noord-Brabant de volgende aanschrijving gericht De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, heeft de aandacht gevestigd op grove onregelmatigheden, welke in eene gemeente dezer provincie hebben plaats gehad. Huwelijks-afkondigingen werden in die gemeente niet ge daan deze werden ook niet aangeplakt, en desniettemin werd dit, in strijd met de waarheid, in de huwelijks-akte vermeld. De burgemeester zorgde voor het bijeenbrengen der noodige stukken bij eene huwelijksvoltrekking, waarvoor een bedrag moest betaald worden, waarin verscholen was een extra be looning ten behoeve van den burgemeester voor het als privaat persoon verzamelen van bescheiden. De burgemeester verborg alzoo zijn loon onder de verschotten, welke door hem in reke ning gebracht werden. Ambtenaren van welken rang ook mogen van de openbare betrekking, welke zij bekleeden, geen misbruik maken tot private doeleinden, en zij mogen zich niet laten betalen voor de wel willendheid en hulpvaardigheid, welke zij verplicht zijn in hnnne betrekking tegenover de bevolking in acht te nemen. Ofschoon zoodanige hoogst laakbare handelingen, als hierboven vermeld zijn, wel zeldzaam in gemeenten zullen voorkomen, heb ik desniettemin gemeend de burgemeesters en de ambtenaren van den burgerlijken stand te moeten uitnoodigen, om voor zoo veel van hen afhangt, zorg te dragen, dat zoodanige onge*

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2