Bekendmaking. WINTERMAHTELS. Kunstinrichting IÏÏZETTIHG. M. J. Rooij akkers, J. S. Jiskoot, Praktizijn te „Z?e Linge GORINCHEM. Hedelsche Paardenmarkt Sloomboolen „Maasstroom l en 11." Vier personen verbrand. AANBESTEDINGEN. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. Petten, Garen en Band enz. enz. Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Yeerman te Heusden. Depötvan Fransche Parapluies. W. Staelenberg, FOTOGRAFISCHE C. F. CORDFS, Het WEILAND in het Herpt- sche Yeld aldaar, groot 2.25.70 Hectaren, den 24 October 1885 Ingezet op f 3,200, gehoogd met - 600, gehoogd met - 400. Waarvan de Toeslag zal plaats hebben den 7 NOYEMBER 1885,ten herbergevanPETRUS Mallant te Herpt, precies ten 1 ure des namiddags. MULLER JISKOOT. VEEN. dagelijks te adviseeren ten zijnen huize, doch des Za- turdags van 11 tot 1 uur in het Koffijhuis van de Wed. Dekker, aan de Haven te Heusden. Prijzen van j.3 bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem. Houthandel. op 2 November 1885. Van Andei. a|d Rib naar Hedel, 's morgens 5 ure. Heusden idem v idem Mem 6,30 Van Hedel naar Andel a[d Rib en naar Heusden, 's namiddags ca. 1.30 ure, (na afloop dei marlswj Stoom Houtzagerij en Schaverij volg er van was. Te Wapserveen is een boerderij afgebrand. Al het vee werd een prooi der vlammen. De bewoners konden zich met moeite reddende kinderen bekwamen ernstige brandwonden. Te Steenwijk ging de heer d. B. met zijn zoon, een jongeling van 16 jaar, op de jacht. Te Ecsvoen gekomen, schoot de onge lukkige vader, door een noodlottig schot (het geweer ging onverwachts af) zijn zoon dood. Te Middelhamis is een man van 72 jaar te water geraakt en verdronken. Zekere J. E., een boerenknecht te Wapserveen, is, als verdacht van brandstichting, gevankelijk naar Assen vervoerd. Bij Maastricht is een omnibus, die de spoorbaan passeerde, door een trein aangereden en geheel vernield. Voerman en paarden kwamen er zonder letsel af. Het kind, dat te Zutfen onder den trein geraakte, is het eene been boven de knie en het andere boven den enkel afgezet. Naar omstandigheden is de toestand nog al gunstig. De bliksem is te Tilburg geslagen in het kloos ter der paters Kapucijnen aldaar en verbrijzelde eerst' een steenen kruis aan den voorgevel der kerk, drong in een der zalen door en baande zich weder een weg naar buiten door den muur. Dinsdagnacht halfeen worden de bewoners van da Warmoesstraat naby do Oudebrugsteeg te Am sterdam verschrikt door het geroep van een dienst bode, die in nachtgewaad, nis een waanzinnige om hulp riep en zeide dat er brand was in haar huis op den hoek der steeg, waarin een manufactuur- zaak gedreven werd. Iuderdaad bleek het dat hot vortrok naast den winkel, en uitkomende in go- noemde steeg, in volle vlam stond. Personen, die het hais wilden binnendringen om hulp te verleenen worden bijna mot geweld tegengehouden door anderen, die het nuttelooze ou roekelooze daarvan inzagen toch drong een man in het huis door, maar nauwelijks was hij er in of ook do winkel werd door de vlammen aange tast, die daarop met razende snelhoid ook de bo- ven-vertrekken in gloed zetten en toen de brand weer, die dadelijk gewaarschuwd was dat de brand zeer hevig was, mot veel materieel en personeel ter plaatse verscheen, stond zjj voor een vnurzee. De bewoner was bij het uitbreken van den brand niet to huis en op een kamer achter het vertrok, waar men het eerst de vlammen zag, sliepen zyn vrouw en drie kinderen. Niemand had ze zien vluchten of iets van hen gehoord. Aan do dienstbodo, die het eerst om hulp had geroepen kon men niet vragen waar haar meesteres was, daar zij was weggeloopon of door medelijdende personen was opgenomen. Ook de heer J. van Elsas, t ipper, in perceel 61, op den hoek van de Warmoesstraat en Lange Niezel, heeft met groot gevaar zijne vrouw en 3 kinderen gered. Nog tijdens het woeden der vlammen werd ge poogd in hot huis binnen te dringen. Moedige brandwachts zochten overal waar ze konden komen, toen 't bovenhuis nog brandde en dikke rook de vertrekken vulde. Niets werd gevonden. De door angst en onzekerheid gefolterde man en zyn vader liep overal heen, waar hij kon denken dat zyn gezin een onderkomen had govonden. Toen het vuur eindelyk door stoom- en hand spuiten was gebluscht en de brand tot het nago- noeg geheel uitgebrando huis was beperkt, leverde een nieuw en vollediger onderzoek het treurigste resultaat. Op de trap naar den zolder vond men de ver koolde lykeu van do vrouw en twee kinderen, die in een poging om naar boven te vlnchton een ver- schrikkelykon dood vondon. Omtrent het lot van het kleinste kind, een zuigeling, bestaat daardoor geen onzekerheid het kwam in de bonudonkamer in de vlammen om. Allon die in huis waren, op het oogenblik dat de brand ontstond, zijn dus, be halve de dienstbode, by de ramp omgekomen. Men meldt nader dat thans is bekend geworden dat by den brand zijn omgekomen do huisvrouw van H. Van Breemeu met drie zonen van olf tot acht jaar en een zuigeling van zes maanden. De dienstmaagd wordt nog steeds gezocht. Van Breemen zat in een koffiehuis eu vernam eerst het onheil toen zyn huis in den asch lag. De per- ceelen naast en aan de overzijde van de afgebrande woning zijn alle door het vuur gezengd on de ruiten gesprongen. f 's HAGE (Gouvemem.,) 7 Dec. Het driejarig onderhoud van de Mallegat-sluis, de draaibrug bij hot Rabat en bijbehoorende werkon te Gouda, be- boorende tot de weiken van het kanaal Amster damRotterdam. Raming 4500 per jaar. (155 f 25 November. Het onderhond van de schntslnizen en bijbehoorende werken te Nigtevecht, bohoorende tot de werken van het kanaal Amster damMerwede. Raming 2200. (156 f (Gouvernem.,) 7 Dec. Het driejarig onder hond van de Gonwe-slnis en bijbehoorende werken te Alphen, bèhoorende tot de werken van hot ka naal AmsterdamRotterdam. Raming 1344 pei jaar. (157 f ZWOLLE, 4 Dec. Het driejarig onderhond vat de Willemsvaart in Overijssel. Raming 6985 pei jaar. (15É t ASSEN, 1 Dec. Het vierjarig onderhond de Ryks-stoomgemalen, staande langs hot Noord-Wil lemskanaal, provincie Drenthe, aanvangende 1 Jan 1886, Raming ƒ3342 per jaar. (15 GEDACHTEN. Het is beter het goringste werk to doen in de we reld, dan een half unr voor gering te honden. GöTHf Moed en bescheidenheid zijn de twee ondnbbelzir nigste deugden, want de huichelarij kan ze niet na bootsen. Göthi Van alle dieven zijn dwazen de ergste, want zij roi ven ons beide, tijd en geduld. Göth De geschiedenis van den mousch is zyn karakter. Slechts dan is men kwalijk geluimd, als men traag of te machteloos is om te worstelen met de or standigheden. Kan men ook de wereld niet beheej schen, men wil toch voor 't minst meester zijn va zich zeiven. Ebeiö Volkomen oprechtheid met en tegenover zich z« ven behoort tot de zeldzaamste verschijnselen bij dc mousch. Klingi Wio den moed hoeft mot hot lot te worstelen is een geboren koning dor monschon. Wat hot rnwo bijgeloof aan den duivel toeschrijft, dat wijt de halve wijsgeer aan het lot, maar de echte wijze gaat met zich zelf in 't gericht. Benzel-Steiinau. Hot geluk verwent ons licht door zijn gavenmen heeft al wat men noodig heeft en meent toch niets te hebbon. Gothe. Kruimeltjes. Op 't spreken letten is wel goed, Mits men 't ook op zijn dadon doet, Echt druivennat en tronwe vrinden, Zal men gewoonlijk zelden vinden. Als men zijn zaakjes zelf maar doet, Gaan ze in den regel moestal goed. Hij, die te hoerschon tracht door dwang, Hoerscht zelden goed en ook nooit lang. Geloof me, 't is niet alles zoet, Wat zelfs een rijke slikken moet. Goon ziekte kan een monsch méór spijten, Dan die bjj zelf zich heeft to wijten. Mocht 't n in 't loven tegonslaan, Dan allereerst deez' vraag gedaan Heb ik soms zelfs ook schuld er aan Verschaft oen goede daad geen loon, Zij is daarom niet minder schoon. Goed onderwijs is zeker goed in 't leven, Nog beter een goed voorbeeld staag te gevei Geestkracht is het zont des levens, Dat bozwaron wijken doet; Geestkracht treedt het aklig ken niet, En het kan niet met den voet. Men handelt overal verkeerd, Waar men, om 't geld slechts, iemand eeif. W. M. SP Er zijn dit najaar zooveel eikels, dat de boor# bij tientallen zakken vol thuis krijgen van de jengg, die zicb met zoeken onledig houdt. Men weet dip eikels een uitmuntend varkensvoedsol zijn. Mijnheer Die. Laat mij liever 't hondje dn gen, vrouwlief, en draag gij 't kind. Mevrouw Die. Neen, draag jij 't kind maa|, ik durf je Mop niet toevertrouwen je moet hem eens laten vallen. Royaliteit.* Een invord. raar van schuldei Meneer, de tien gulden, die je nog schuldig ben| zou ik die mogen ontvangen? Heer. Wel wis en waarachtig, van wien kun ze krijgen? Ontspanning.Zjj. Hoe komt het toch, A| thnr, dat iedereen u eon charmante man heet, tel wijl ik helaas getuigen moot, dat go een rechte kno| repot zijt. Hij. Dat is zeer eenvoudig, vrouwlief; als me in den winkel den ganschen dag zich beleefd voorkomend moet gedragen, dan wil men 's avontj toch ook wel een uurtje hebben om naar welg^ vallen het hart eens recht lucht te geven. Gun deze ontspanning. »Op 't examen.Examinator. Indien uw va der duizend gulden leent, onder belofte elk jad 250 galden terog te betalen, hoeveel is hij dan nc schuldig na verloop van het derde jaar? Examinandus. Duizend gulden. Examinator. Maar beste vriend, ge kent do oejj ste beginselen dar rekenkunde nog niet. Examandns. Wel mogolijk, mijnheer, maar ik kc mijn vader. »In de zwemschool.* Wat kost een biuneuba' Veertig cents! Kan 't niet voor een kwartje? Doe er dan ma: wat minder water bij >Hardhoorig.« Een heor, die een zeer dootj dienstmaagd had, werd door een vriend aanger gen baar den dienst op te zoggen. Neen was h goedhartig antwoord, hot arme schepsel zon v goon andere betrekking kunnen hooren. »Werkgebrek. Een bodelaar. Ik ben nu biji 9 maanden zonder werk. Heer. Wat voor ambacht hebt gij dan? Bedelaar, Ik ben sneeuwschepper, mynheer. f DUSSEN, 29 Oct. Op de heden alhier geho den botermarkt worden aangevoerd 185 kilo bote|| Zij gold van 1.35 tot 1.44. Getrouwd M. J. J. P. SIEMER M. D. F. C. DE WINTER, die hunnen har tel ij ken dank be tuigen voor de vele bewijzen van deel neming bij hun huwelijk ondervonden Gorcum, 21 Oct. '85. Heden overleed in den ouderdom van 68 jaren, na eene langdurige ziekte, mijn geliefde echtgenoot, de Heer JOHANNES ARNOLDUS VAN DEN DUNGEN, tijdig voorzien van de HH. Sacramenten. Wed. J. A. VAN DEN DUNGEN Heusden, 26 Oct. 1885. De ondergeteekende brengt ter kennis van belanghebbenden dat hij de mi nuten der akten, verleden voor de te Veen gevestigd geweest zijnde Notarissen H. JISKOOT en J. S. JISKOOT, in BEWARING HEEFT GENOMEN en alle inlichtingen dienaangaande ten zijnen kantore te bekomen zijn. Andel, 28 Oct 1885. A. B. DE VRIES VAN MEERTEN. Notaris. De ondergeteekende bericht bij deze aan het geëerde publiek van Heusden en Omstreken, dat hij op Maandag 2 November in de Putter straat, hoek Zuster steeg, zijn zaak zal openen in Hij blijft zich bij voortduring in de algemeene gunst aanbevelen, die hij nu als vroeger algemeen hoopt te ondervinden en door eene vlugge, nette en billijke bediening ook zal trachten waardig te maken. H. KOBESSEN. Dc eerste trekking van de eerste klasse der 320c STAATS-LOTERIJ vangt aan op 23 Nov. e.k. De Burgemeester en Wethouders der gemeente Eethen, Geuderen en Heesbeen, doen te weten Dat een ontwerp besluit van de Gedeputeerde Staten der Provincie Noordbrabant, tot wijziging van den legger der openbare wegen en voetpaden in deze gemeente en den daarbij behoorende suppletoire legger van den weg genaamd vde Doeverensche Molensteeg," gedurende dertig da gen ter secretarie der gemeente ter inzage zullen liggen. Gedurende dien termijn en acht dagen daarna, is een ieder bevoegd, mondeling of schriftelijk, bezwaren tegen voorzegd ontwerp-besluit en sup pletoire legger bij Burgemeester en Wethouders voornoemd in te brengen, terwijl die op Dinsdag den lOn December 1885, van des voormiddags 9 tot 12 uur, ter Raadkamer der gemeente, zitting zullen houden tot het aanhooren van bezwaren drie mondeling worden ingebracht. Eethen, den 29n Oct. '85. De Burgemeester tevens Secretaris, M. A. BOLL. De Wethouder, J.C. BRAN DERHORST. ONTVANGEN de nieuwste Naast v. Gend Loos. 's BOSCH. 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. oui Alles franco aan huis, zoo binnen als buiten do Stad. ^Specialiteit in z PORTORICO van 50, 60, 70 en 80 Cent per 1/2 Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. Met 500 stuks franco toezending per Postpakket. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iofs geurig, Rijp ou geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per 1/2 KG. ƒ0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.—. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. - 2.—. Bij 2V2 KG. 5 by eon kistjo 10 korting. Göïiij Als ge in uw eigen huis genoogen woot te vindeD, Zook het dan elders niet, bij zoogenaamdo vrinden. EN Tiel, VAN DEN DÜNGEN. VAN 'f LEVERTKof ij a 42 Ct. bij 2Va Küotl 40 Ct; Thee van af 80 Ct. en hoogerSuiker in soorten Tabak in alle prijzen Sigaren van af f 9 per mille en hoogerSuikerwerken in ruime sorteeringEn- gelsche Pepermunt gesorteerd f 3 per Kistje Petro leum aan Marktprijs Zoutjijn en grof f 3,05 per 25 Kilo Zeep aan MarktprijsStijfselAardappel meel en SagoRijst in soorten Gepelde Garst van af 9 Ct. en hooger Boter-Janhagel a 65 Ct. Klein goed a 60 Ct. en St. Nicolaas a 60 Ct.per 1/2 Kilo; Chocolade in soorten Eau de Cologne en Parfume- riën Genever a 72 Ct. Brandewijn d 82 Ct.Cog nac a f 1.40 en Bitter in alle soorten in fleschjes. De vier laatste artikelen ook gecombineerd bij 2 Liter verkrijgbaar, LIKE UREN IN ALLE SOORTEN.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3