Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. Kau il Kubara. Geef maar eens een atlas, dan zal ik het je wijzen. Hij begon bij de punt van Gibraltar en was al in Midden-Azië en had nog niet, wat hij zocht. Toen begrepen wij de knapheid van dien man. De lezer heeft dit ook reeds begrepen. De knapheid van dien man zat in zijne boekenkast. reus met een blonden Sansons-kop. Hij boog zich diep voor haar. «Zijt gij het, Doliva?« vroeg Dragomira en boog zich uit het venster voorover. «Ja, ik ben het,fluisterde de reus. «De pries ter zendt mij, hij verwacht uwe Genade. «Nu, op het oogenblik.« «Zooals gij zegt.K Dragomira knikte met het hoofd en verdween Nadat zij zich haastig verkleed had verscheen zij op het erf, waar Doliva een paard, dat hij inmiddels voor haar gezadeld had, bij den toom hield. In een oogwenk zat zij op den rug van het vurige dier en jaagde de poort uit, recht door de stoppelvelden, door weiden en struiken, terwijl zij met groote sprongen over beken en slooten vloog. Met haar scheen een leger van spookachtige ruiters mede te jagende wolken voor haar namen den vorm aan van een reu zenhoofd met langen, grijzen baard, die tot op de aarde nedergolfde. Onbezorgd voor de hindernissen van den weg, voor de dreigende spookverschijningen, die uit den nevel schenen op te doemen, dreef zij haar paard voort. Thans dreunden de hoeven van het ros op de houten brug en als in een stormwind bereikte zij Okozim. Het voormalige Poolsche Slarostenslotlag op eene rotsachtige hoogte, die hier, aan geene zijde van den Dnjcpr, plotseling als door eene vulkanische uitbarsting opgestuwd, boven het veld en de bosschen omhoog rees. Kerst in de onmiddelijke qabijheid ge komen ontwaarde men de ronde, met zink gedekte torens van het gebouw, die slechts weinig boven de toppen der over-oude eiken en beuken uitstaken. Een hooge muur omgaf de afzonderlijke gebouwen hij steeg onmiddelijk van den steilcn helling omhoog, zoo dat Okozim alleen van éénc zijde, namelijk langs den smallen, zich tusschen rotsen en boomen doorkronke- lenden weg, de lichte, een diepen afgrond overspan nende brug en de met zware ijzeren zijstukken voor ziene poort te bereiken was. Aan deze poort nu klopte Dragomira en, nadat zij een teeken gegeven had, werd die geopend en kon zij de kleine, donkere slotplaats oprijden. (Wordt vervolgd.) HEUS DEN, 2 Nor. t Zaterdag 1.1. viel het 4 jarig kind van H. v. O. door een luik van den zolder en kwam met het hoofd op den vloer terecht. Gisteren is het aan de gevolgen overleden. t Naar wij vernemen zal de heer Vrugtman te Zutfen in den loop dezer maand optreden voor de Lden met hunne dames van het departement Heusden der Maatsch. tot nut van 't algemeen. t Hoorde men de vorige maand algemeen klagen over het vele natte weer, de klacht was voor zeker niet ongegrond. Wij vernamen dan ook he den van een waarnemer, dat in de maand October alhier de dubbele hoeveelheid water is gevallen dan gemiddeld in dezelfde maand wordt verkregen. t Naar wij vernemen, zal de heer Van der Wal, le Luitenant-Paardenarts, tegen het einde dezer of in het begin der volgende maand alhier eene voordracht houden over „het paard.* De heer Van der Wal zal onze lezers beter bekend zijn, wanneer zij weten dat ZEd.Gestr. deel uitmaakt der commissie van officieren, belast met deu aankoop van paarden voor het leger. t HERPT, 2 Nov. Donderdag jl. viel plotseling een paard dood, toebehoorende aan den landbou wer L. d. W. alhier. Vrijdagmorgen waren weder vier paarden van dezelfde stal ziek, zoodat alle werkpaarden van denzelfden eigenaar schijnbaar aan eene besmettelijke ziekte leden, zooals ook door den eigenaar werd verondersteld. Bij onder zoek van het gestorven paard kwam echter aan het licht dat de zienswijze van den hepr Michels, veearts te Heusden, wiens hulp Vrijdag ingeroe pen was, de juiste was. Volgens diens oordeel toch leden al deze paarden aan overvoedering en opname van plantaardige vergiftige stoffen, ver oorzaakt door het gebruik van voedingsstoffen, die gedeeltelijk aan bederf moeten onderhevig ge weest zijn. Datzelfde gevoelen werd ook gedeeld door den heer Vlamings, veearts te 's Bosch. Na mens den distrikts-veearts werd dan ook dezelfde verklaring afgegeven. Vreemd moet het echter klinken dat, niettegenstaande deze verklaringen, de eigenaar toch de besmetting blijft volhouden. De vier zieke paarden zijn voor het oogenblik miu of meer herstellende. Wij verblijden ons ech ter als een feit te kunnen vermelden dat onze gemeente tot heden voor eene besmettelijke ziekte gespaard bleef en hierdoor alle verkeerd verspreide berichten dienaangaande openlijk kunnen tegen spreken. t Door den raad dezer gemeente is voor het dienstjaar 1886 eene toelage van f 10 aan de afdeeling Heusden, der „Noord-Brab. Maatsch. van Landbouw* toegezegd. t OOSTERHOUT. Dat de drankwet gunstig werkt, toonde dezer dagen een zestal burgers uit Terheijdendeze deden n.l. proces-verbaal maken tegen iemand dien zij meenden dat in kennelijken staat was en welke persoon niemand anders was dan de gemeente-veldwachter. t UITWIJK. Dezer dagen is door den water molenaar C. K. in eene korf bij zijn'molen eene lamprei, door sommigen moederprik genoemd, ge vangen. Dat zulk een visch zieh in binnenwater ophoudt moet als eene groote zeldzaamheid be schouwd worden. t ZUILICHEM~7/d WAAL, 1 Nov. De ver kiezing van een lid van den gemeenteraad, in plaats van wijlen P. J. Dingemans, zal alhier plaats hebben op Dinsdag 10 November a s. t BOMMELERWAAR D. De aflevering van knol rapen is reeds begonnen. Ze zijn klein van stuk. De prijs aanvankelijk f 0.90 is nu gestegen tot f 1.25 per HL. t WAGENINGÉN7 31 Oct. Het onheilspel lend geklep van de zware torenklok dreef, gis terenavond om half negen, de ingezetenen naar buiten, alwaar een rosse gloed en een breede rookkolom het vermoeden van brand maar al te zeer bevestigden; terwijl de omroeper, de straten der stad doorkruisende, zijn dof geroep brand 1 brand met het bom bom op zijn trom deed gepaard gaan. Weldra was een groote menigte op de been, en daar het water voor de pers pompen, door emmers van uit de huispompen moest worden aangevoerd, waren er ook vele handen noodig. De brand ontstond in de sigaren fabriek van den heer van Drimmelen in de Veer- straat, en bleef er dank zij de spoedige, krachtige hulp en het stille weder ook bij bepaald. Volgens zeggen begon hij in den schoor steen. Alles was verzekerd. t Andermaal klonk heden voormiddag de treurmare van brandThans gold het eene groote alleenstaande boerenwoning aan den weg naar Bennekom, die in zeer korten tijd iu den asch lag, zoodat er van den inboedel weinig gered werd, doch de schuren behouden bleven, hoewel de aanvoer van water veel moeilijker viel. Alles was verzekerd. 's-BOSCH, 29 Oct. Gedeputeerde staten heb ben hunne goedkeuring onthouden aan het raads besluit der gemeente De Werken c. a. van den 3den dezer, waarbij de jaarwedden der thans aan wezige hulponderwijzers en onderwijzeressen op de 2de openbare school dier gemeente elk met f 100 werden verminderd en gebracht op ƒ500. t GORINCHEM, 2 N^TOnze St. Hüiberts- öf Toonbeestenmarkt heeft 1.1. Vrijdag weder haar ouden roem gehandhaafd. Het aantal vee kan men veilig op ruim vijfduizend stuks schatten. De Arkelstraat, Flaarstraat, Kruisstraat, Achter den toren, Boerenstraat en een aantal stegen wa ren met eene dubbele rij vee bezet. Bij aanwezigheid van vele buitenlandsche koop lieden was de handel vrij levendig, ofschoon over 't geheel lage prijzen besteed werden. t De gemeente-begrooting voor 1886 is in de raadsvergadering van 1.1. Vrijdag-avond defi nitief vastgesteld tot een bedrag van f 312,734,71® iu ontvangst en uitgaaf. Naar men verneemt zal het departement van Marine zich voortaan niet meer inlaten met par ticuliere schulden van onder-officieren en mindere schepelingen der zeemacht, en zal er dus geen korting meer op het traktement dier personen plaats hebben. t Door Z. M. is aan den heer D. J. F. v. Walsem op zijn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als kantonrechter-plaatsvervanger te Gorinchem. t Uit de statistiek der geboorten en sterften blijkt dat in de maand Augustus in ons land zijn geboren 12134 personen en gestorven 7179. t Over het jaar 1884 is in de gemeente Go rinchem eene som van f 9000 aan vergunnings recht voor den verkoop van sterken drank in het klein ontvangen. Bij het einde van dat jaar waren er in die gemeente 127 inrichtingen voor drankverkoop in 't klein. Met 1 Januari 1886 zal er bij het politie personeel te Gorinchem eene reorganisatie plaats hebben, zoodat alsdan de nachtwakers vervallen zullen. Sollicitanten naar de betrekking van assisted in het ziekenhuis der Rijks-universiteit te Leiden, afdeeling geneeskunde (vrouwen), voor het tijdvak van 15 November 188531 December 1886, waaraan een salaris van f 400, benevens kost en inwoning verbonden is, worden opgeroepen, om hunne, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken gerichte, op zegel geschreven verzoek schriften vóór 9 Novemher a.s. in te dienen bij curatoren der voormelde universiteit. De heer A. C. Zoethout Azhorloger-electricien te Dordrecht, schrijft Het inslaan van den bliksem langs een lager gelegen punt van den toren der R.-K. Kerk in de Parkstraat te 's Gravenhage, niettegenstaande deze van een bliksemafleider voorzien is, verdient voorzeker ten volle de aandacht, van daar dat ik zoo spoedig doenlijk een onderzoek ter plaatse instelde. Voor ongeveer 2 jaren werd dezelfde toren (ongeveer 90 M. hoog) door den bliksem geraakt de stroom volgde den bliksemafleider tot onge veer aan den grond, waar de afleider door bal dadige handen bleek stuk gemaakt te zijn, kon dus niet verder en sprong over naar de pomp op de plaats van een aangrenzend huis, van waar hij langs de buizen een verderen uitweg vond. In plaats van den afleider te repareeren werd deze vervangen door een nieuwen van rood koper, koord van 12 m.M. doorsnede, zijnde de thans nog bestaande. De oude leider bleef echter gedeeltelijk bestaan half weg afgebroken werd het eind hetwelk dicht bij een der 4 wijzerplaten passeert, eenige me ters lager om een klankbord van hout met lei gedekt, vastgeknoopt. De puntige metalen wijzers hebben door mid del van ijzeren stangen contact tot op het stand aarduurwerk lager geplaatst. Van hieruit voeren twee geleiddraden naar een klok (regulateur) in de sacristie, waaronder een Leclanché-batterij geplaatst is, doch waar geen inrichting tot hliksemverbreking was. Wat is er nu gebeurd? De bliksem trof den afleider op den toren, welke uitstekend werkt tot aan den grond, doch aanmerkelijken weerstand in den bodem onder vindt; er had dus gelijktijdig een zijdelingsche ontlading plaats langs den ouden sprong, van daar op de wijzers, juist naar die zijde gericht, de stangen langs, over de geleiddraden en zoo naar de klok. Daar heeft hij de bekende uitwerking gehadhet uurwerk gedeeltelijk verwrongen en afgesmolten, waarna hij hoogst waarschijnlijk langs den tweeden draad weer terugging, daar beide draden aan de andere einden verkoold zijn. Er is hier dus groote nalatigheid in het spel ten le een gedeelte bliksemafleider zonder grond- verbinding te laten bestaan en ten 2e en dit is het ergste het op boven beschreven wijze aanbrengen van electrische verbindingen naar de klok, zonder te zorgen voor een afleiding naar den grond. Dit laatste is het werk van een bui tenlandsche firma. Het onbegrijpelijke feit lost zich dus op en kan tot voorbeeld strekken voor andere plaatsen. Directeuren der „Vrije Universiteit* hebben gemeend niet alleen een schrijven te moeten richten aan de kerkeraden der „Ned. Herv. ge meenten in Nederland*, en daarbij te vragen om collecten voor die Universiteit, maar tevens heb- v ben zij zich gericht tot de kerkvoogdijen dier gemeenten, ten einde er op te wijzen „dat de kapitalen in vroeger tijden aan de kerken ge schonken, de giften thans gegeven tot „hand having van den openbaren eeredienst* toch alleen dan aan hun bestemming, aan hun oorspronkelijk doel beantwoorden, wanneer zij strekken tot hand having dier oude, beproefde leer, ons van de vaderen overgeleverd*. De kerkvoogdijen moeten bedenken, dat er slechts een hoogeschool in ons vaderland de Vrije Universiteit de Gere formeerde leer ten gronde legt aan haar onder wijs. 11 kerkvoogdijen in Friesland en 7 andere provinciën hebben dit dan ook reeds bedacht en bijdragen verleend van f 25, f 50, f 75 zelfs zond die van Oosterend en Schettens elk een van f 500. Beroepen tot predikant bij de hervormde ge meente te Oosterhout ds. J. W. Berkelbach van den Sprenkel, te Herveld (die niet op het 3tal stond). t Door de Staten van Zuid-Holland zal spoedig worden aanbesteed het onderhoud van de haven werken te Stellendam, gedurende de jaren 1886 en 1887. Raming f 6000 per jaar. t Het bestuur van den Calamiteusen polder „Eendracht* (Zeeland) is voornemens aan te be steden het maken van werken tot verdediging van den oever. Raming ruim f 50,000. Van vertrouwbare zijde wordt aan de „N. R. Ct.* Het blijkt nader, dat de vredelievende toespraak waarmede de Oostenrijksche keizer do Delegaties heeft geopend, eigenlijk hierop neerkomt dat de Oostenrijksche regeeriug in de Oostersche quaestie tegenover Rusland totaal de vlag gestreken heeft. Daar hot nu onbetwistbaar is dat de invloeden van de twee Europeesche keizerrijken op het Turk- sche schiereiland met elkander in botsing zullen komen, werd in de Delegaties de quaestie vrij scherp gesteld. De afgevaardigde Szilagyi stelde drie vragen lo. Is ons verbond met Duitschland ongeschonden 2o. Heeft eene der mogeudheden voorgesteld de omwenteling in Bulgarije goed te keuren 3o. Ziju de mogendheden het eens dat het status quo ante in Turkije moet hersteld worden Dit waren do belangrijkste punton. De heeren die hem volgden deden nog eene serie vragen over het Oostersche vraagstuk. Slechts eene raakt het hart der quaestie; zij luidde: Door welke omstan digheden is de Regeering van inzicht veranderd? Terwijl minister Tissa 3 October voor do Hon- gaarsche kamer verklaarde, dat de Oostenrijksche Regeering zich plaatste op het standpunt van het evenwicht in het Turksche schiereiland, spreekt deze zelfde Regeering thans, 31 October, van het status quo ante. In het kort kwamen de stroomen vragen neer op deze drié punten ten eerste, de ware aard der betrekkingen tusschen Rusland en Oostenrijk ten tweede, over hot doel der conferentie te Koustan- tiuopelten derde, over de dubbelzinnige houding van Oostenrijk tegenover Servië. Graaf Kalnoky, de minister van buitenlandsche zaken, heeft al deze vragen met echt diplomatische onbeteekenende phrases beantwoord. Er bestaat met Rusland geen bijzondere ovoreenkomstwelken grondslag de conferentie zal nemen wist, de graaf nietde belangen van den Staat verbieden aan de ltegeoring uitlegging te geven van hare verhouding tegenover Servië. De indruk van deze antwoorden was, hetgeen niemand verwonderen zal, zeer ongunstig. Men hoopt nu dat de minister in de Cisleithaansche Delegatie zich duidelijker zal uitlaten. Wij deuken dat daarop niet de minste kans is. Er is evenwel geen twijfel aan of, zooals wij zeiden, de Oostenrijksche politiek heeft de neerlaag geleden omdat zij den grootsten aller groote man non, Bismarck, niet heeft willen kennen in de zaak. »Gij hebt do soep zonder mij gekookt,zeide Bis marck tot don Oostenrijkschen gezant, gij moet ze dan ook maar zonder mij eten.* En aldus wordt met do belangen van millioenon gespeeld, omdat deze of gene staatsman zich in zijn verheven gevoel van eigenwaarde gekrenkt ziet. Hoe de conferentie te Konstantinopel zal afloo- pen is op voeten noch vaamen na te zeggen. De mogendheden hebben Griekenland en Servië uitge- noodigd tot eene ontwapening over te gaan. Beide landen hebben goweigerd, zoolang hot status quo ante in Turkije niet is hersteld. Grieken land ging nog eeu stap verder. Het verklaarde, dat het tot eiken prijs ditmaal het deel van Epirus wil bezetten, dat het congres van Berlijn, Griekenland reeds toewees. Hoo de stemming in dat land is, bewijst een particulieren brief uit Athene van 19 October, waaruit wij het volgende overnemen »De Grieken beroiden zich ten ernstigste voor om in het veld te rukken de geestdrift des volks is onbeschrijfelijk, en koning George zelf, die aanvan kelijk het oor scheen te willen leeneu aan de aan sporingen tot voorzichtigheid en gematigdheid door de gezanten, volgt heden den algemeenen stroom. Staro9ten heet'ten de voornaamste Poolsche edellieden, wier landgoed oorspronkelijk een kroonleen was. Alleen een vertoon van macht door de vloten der mogendheden op onze kusten, of het bezetten van Volo ot den Firaens door hare troepen, zou ons volk nog terug kunnen houden van militaire ondernemingen, welke het land te gronde dreigen te richten. Nu zijn wij 14 dagen verder, Griekenland heeft ook do laatste lichting voor den zeedienst onder de wapens geroepen, Bulgarije heeft 70000 man, Servië 100000 niau onder de wapenen, Frankrijk en Engeland verschillon van iuzichten, met de ove rige mogendheden het zal oen zeldzaam geluk mogen genoemd worden als de conferentie te Kon stantinopel er in slaagt het vergieten van bloed te voorkomen. De opening der nieuwe kamer in Frankrijk is thans vastgesteld op 10 Novomber. Meer en meer schijnen do republikeinen den ernst van den toe stand te beseffen en er is ernstig sprake van de vorming van eene machtige republikeinscbe unie, zoo mogelijk met uitsluiting der beide uitersten. Er is op don heer De Freyciuet, miuister van buitenlandsche zaken, geschoten. De dader had evenwel geen politiek doel. Hij zocht recht voor de schande on don dood, zijne dochter aangedaan, eu om nu eindelijk op zijne zaak de aandacht te vestigen, nam hij zjjne toevlucht tot het pistool. De officiëele sluiting van de Antwerpsche ten toonstelling is thans bepaald op Zondag 8 Nov., te 5 uren. In het Oostelijk gedeelte van Zwitserland is veel sneeuw gevallen. De man, die op Freycinet schoot, is ongeveer 50 jaar oud, forsch gebouwd, mot grijzend haar en baard hij was burgerlijk gekleed. In zijn zakken vond men geen papieren en in zijn portemonnaie niets dan 6 stuivers. Na de daad te hebben vol bracht wierp hij zijn revolver in de Seine. Door zijn accent bleek het dat hij Corsikaan is. Hij ver klaarde Freycinet nooit te voren te hebben gezien en dat hij een portret van den Minister had ge kocht, om zich niet te vergissen. Op zijn linnen goed vond men de letters P. M. Volgens de »Fi- garo« is zijn naam eindelijk ontdekt. Hij zou Matteï heeten en had in de laatste dagen herhaal delijk onder dien naam getracht Freycinet te spreken. Volgons een bericht uit Weenen aan de Stan dardheeft de papyrus, door aartshertog Reinier uit het Oosten medegebracht, tot de ontdekking van een belangrijk fragment van de Odyssee* van Homerus geleid, dagteekening van de tweede eeuw. Tot heden had men in dorgelijke papy russen slechts fragmenten van de Ilias* gevonden. Een andere belangrijke ontdekking is die van een fragment Arabisch papier uit do 9e eeuw, waarop oen houtgravure, versieringen en voorletters. Dit stuk bewijst, dat hot graveeren in hout waarschijn lijk van Arabiseheu oorsprong is. De sneltrein van Lissabon naar Madrid derail leerde, toen hij over de brug over de Sever bij de Spaansche grens ging en stortte in de rivier. Men telt eenige dooden en verscheidene gewonden. Bij hot leggen van de grondslagen eener brug te Mannheim heeft een treuiig ongeluk plaats ge had. Terwijl daar zeven mannen onder water werk ten, in een grooten, luchtdichten ijzeren koker, waar hun van bovenaf lucht werd toegevoerd, brak opeens de slang waardoor de luchtaanvoer geschiedde. Vier der arbeiders konden nog tijdig uit den koker komen maar twee stikten en een derde werd bewusteloos boven gebracht. Men wan hoopt aan hot behoud van zijn leven. Het ongeluk moot aan onvoorzichtigheid van don man, die het luchtververschingstoestel behan delde, te wijten zijn. In den Oranje-Vrijstaat moet men bij Ladybraud, schijnbaar zeer rijke goudvelden ontdekt hebben. Alsof het niet meer dan genoeg ware dat handol en nijverheid nu reeds sedert geruimen tijd zuch ten onder den druk der overproductie, o. a. van suiker, willen nu nog de Russen in de door hen voroverde Turkestansche stad Merv fabrieken op richten voor do bereiding van suiker uit meloenen, die daar in don omtrek voolvuldig verbouwd worden. De hevige storm op de kusten van Librador heeft verscheidene dagen geduurd. Volgens een be richt uit St. John's zijn 80 visschersschepen daar verougelukt en gingen or 70 menschenlevens ver loren. Maar volgens andere berichten bedraagt het aantal slachtoffers tusschen de 200 300. Het meer Lugano is buiten de oevers getreden en een deel van de stad Lugano staat onder water.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2