No. 427. Zaterdag 7 November. 1885. B u 1 g a r ij e. FEUILLETON. Uitgever: L. J. VEERMAN. neusden* DE D WEEPERS. m VOOR Dit blad verschijnt eiken WOENSDAG Abonnementsprijsper 8 maanden f 1 y er hooging. en ZATERDAG. Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte Advertentiën worden ingewacht tot Maandag- en Donderdagavond 10 uur. Ingezonden stukken tot Maandag- en Donderdagavond 8 uur. De tegenwoordige vorst Alexander van Bul garije was nog een gewoon luitenant van de garde te Berlijn en heette nog Prins van Bat- tenberg, toen het volgende plaats greep, dat met betrekking tot de tegenwoordige om standigheden niet geheel van belang ont bloot is. De levenslustige prins, die met zijn vriend Von C. alle genoegens van de hoofdstad smaakte, stond naar de hand van eene aristocratische dame van groote schoon heid, Sophia van L. Een mededinger van Prins Alexander was een Turksche diplo maat, die zeer gezien was in de hooge kringen, waarin hij verkeerde. Op een hof-bal, waar èn de dame èn de Prins èn de Turk tegenwoordig waren, kwam het gesprek op de nieuwste reukwateren. „Niets is heerlijker dan de rozenolie van Kasan- lik," beweerde de Turk. „Ach," zeide de dame, „ik heb van die rozenolie al zoo veel gehoord, ik zou ze zoo gaarne ook eens ruiken.Acht dagen later was freule Sophia in het bezit van een fleschje rozen olie, rechtstreeks uit Konstantinopel aan haar adres verzonden. Twee dagen na het eerste fleschje, ontving zij nog een tweede. De Duitsche prins, van wien het eerste fleschje kwam, was vlugger geweest dan de Turk. Alexander van Battenberg had Turkije overwonnen. De jonge dame heette precies hetzelfde als de hoofdstad van zijn tegenwoordig vorstendom, namelijk Sophia. Prins Alexander was, zooals wij boven reeds zeiden, luitenant bij de Pruisische garde. Hij is de zoon van Prins Alexander van Hessen en een bloedverwant van den Russischen Keizer. Hij werd bij de ver brokkeling van het Turksche rijk geroepen als vorst te regeeren over Bulgarije. liet was eene groote verandering voor den 26 jarigen jongen man. Bij zijn bestuur wer den hem echter ten gevolge van Russische invloeden veel moeilijkheden in den weg gelegd, die hem zeer ergerden. Hij maakte echter aan die onaangenaamheden plotseling een einde door zijne proclamatie van 9 Mei 1881, waarin hij verklaarde dat hij de kroon moest neder leggen, als men hem niet bijzondere volmachten gaf om aan de kabalen een einde te maken. De Bulgaar- sche volksvertegenwoordiging gaf gehoor aan de eischen van den vorst en deze had van nu af aan het spel gewonnen. Nog maar weinige jaren is het geleden dat Bulgarije, de provincie van het Turksche rijk, bijna niet vernoemd werd, behalve wanneer er nu en dan geruchten in West- Europa doordrongen van de gruwelen door de Turken aan de grootendeels christelijke bevolking aangedaan. Maar sedert het ver drag van St. Stefano en den vrede van Berlijn, is dat anders geworden. De vrede van Berlijn deed als het congres van Wee- nen. Daar zaten de diplomaten te passen en te meten en zij vroegen niet naar de behoeften, noch naar de wenschen des volks. Het congres van Weenen voegde België bij Nederland, Noordelijk Italië bij Oosten rijk, Polen bij Rusland. Alleen Rusland is er door zijne groote macht in geslaagd, Polen onder het juk te houden, de andere vereenigingen zijn ontbonden na hevigen strijd. Zoo ging het ook met den vrede van Berlijn. Oost-Rumelië en Bulgarië behooren bij elkander, zoowel wat hunne historische overleveringen, als wat hunne bevolking betreft. Engelands invloed was bij den vrede grooter dan die van Rusland. Enge land was bang voor een machtig Bulgaren- rijk ten noorden van een machteloos Tur kije en daarom moest het gesplitst worden. Hetgeen de pennen der staatslieden zoo hebben beschreven, zal nu door het zwaard van den opstand vernietigd worden er is ten minste alle schijn voor. De twistvragen, die Europa beroerd heb ben in dit jaar, Afghanistan en do Carolinen zijn op den achtergrond geschoven door de Bulgaarsche kwestie. Wat er gebeurd is, is algemeen bekend. De Zuid-Bulgaren of Oost-Rumeliërs hebben de Turksche regeering op zij gezet. Het voor- loopig bestuur riep Alexander van Bulgarije ter hulp en deze snelde naar Philippopel. Deze oude stad zal waarschijnlijk de hoofd stad worden van 't nieuwe Bulgaarsche rijk, dat dan zes millioen inwoners zal tellen. De Porte staat machteloos tegenover deze feiten. Deze vreedzame opstand, die de onmacht van Turkije bewijst, toont ten duidelijkste aan dat de dagen van het Turksche rijk in Europa geteld zijn. De stam der Bulgaren behoort tot een der merkwaardigste in de geschiedenis. Zij hebben met de Hongaren en Einnen dezelfde afkomst gemeen. Zij ko men oorspronkelijk uit Midden-Azië. In machtige scharen drongen zij van de oevers van de Wolga naar het Zuiden, tot zij aan den Donau kwamen. Hier woonde een volk van Slavoniërs dat zij spoedig onder het juk hadden gebracht. En nu gebeurde er iets dat in de geschiedenis der volkeren meer malen gebeurt, de overwinnaars namen de de taal en de gewoonten der overwonnenen aan. Sedert dien tijd kan men de Bulgaren tot den Slavonischen volksstam rekenen, even als dezen namen zij de Grieksch-Christelijke godsdienst aan. Voor de Turken in Europa drongen was het Bulgaarsche rijk het mach tigste van het Balkan-schiereiland. Het werd door de Turken onderworpen, het volk werd als slaven behandeld en buitengewoon zwaar drukte het Turksche juk op de onderdruk ten. In 1826 meende men een gloor van vrijheid te zien, maar alleen Griekenland slaagde er in onafhankelijk te worden. In 1878 eindelijk was de Turksche overmacht voor goed gebroken. In den loop der eeuwen was de adel tot het Mohamedisme overge gaan, maar het volk en de plattelandsbe woners bleven hun geloof en hunne traditie getrouw. Alsof Turkije er een voorgevoel van had wat het eenmaal van de Bulgaren zou te vreezen hebben, werden deze meer onderdrukt dan de andere onderdanen der Porte en Engelands ijverzucht op Rusland, Engelands voorliefde voor Turkije, deed de hondsche behandeling, die de Bulgaren van de onderdrukkers leden, door de vingers zien. Daarom moest er ook geen machtig Bulgarenrijk ontstaan, maar een Vorstendom Bulgarije en een Turksche provincie Oost- Rumelië, hoewel èn Bulgarije èn Rumelië door denzelfden volksstam bewoond werd. De weinige jaren dat dit vorstendom een zelfstandig bestaan heeft, hebben reeds won deren verricht. Het volk dat verstompt en onverschillig was geworden begint zich weer te roeren. De landbouw verbetert, de trage boer die het de moeite niet waard achtte voor den Turk te werken, begint arbeidzaam te worden nu zijn arbeid hem zelf alleen te goede komt. Maar er is nog veel te doen. Gemeen schapswegen, kanalen zijn er bijna niet, spoor wegen in het geheel niet; de landbouw werktuigen zijn nog in den meest primitieven toestand. De bodem daarentegen is een der rijkste en vruchtbaarste van Europa, uitmun tend geschikt voor den verbouw van tarwe. Eene krachtige regeering kan hierin ook veel verandering brengen. En het optreden van Vorst Alexander, die waarschijnlijk weldra Koning Alexander zal heeten, is een waar borg dat het gezag niet aan zwakke handen is toevertrouwd maar aan iemand, die weet wat hij wil en die kan uitvoeren wat hij wil. LEOPOLD VON SACHER MASOCII. 6) Een rijzig grijsaard, met golvenden, witten baard en in donkerblauwe kozakken-kleeding, nam haar paard in bewaring. Zij trad het ruime, door den ouderdom vergrijsde gebouw, dat thans aan hare rechterhand lag, binnen, doorschreed een langen, spaarzaam verlichten, gewelfden gang en klopte toen aan eene kleine, met ijzer beslagene deur. Wie is daar?» vroeg eene diepe, vveeke, onbe schrijfelijk welluidende stem. Ik ben het. Treed binnen.» Dragornira opende de deur en sloot haar dadelijk weder aehter zich toe. Zij bevond zich nu in een vrij groot vertrek, dat den indruk maakte van eene ge vangenis. Het eenige venster was van onder met planken betimmerd en van boven door een traliehek versperd de grauwe wanden vertoonden geen enkel sieraad. Op een 6toel aan de tafel zat, over het evangelie gebogen en inet de linkerhand het hoofd ondersteunend, dezelfde man, wiens verschijning in den tuin van Bojary, Zesin zoo zonderling had aangedaan. Om zijne hooge gestalte golfde een wijd, zwart gewaad, welks zware vouwen tot op zijne voeten afdaalden. Het goudblonde haar, dat aan verguld lijstwerk deed denken, en tot op de schouders afhing, omgaf een gelaat, dat in het minst niet bij de omgeving paste het vertoonde zoo min de bleekheid van een ascetisch leven als de welgedane blos van een' lekkerbek. Het was een voornaam, zacht getint en edel gevormd ge laat, met groote blauwe oogen, die eene zachte maar tegelijk gebiedende uitdrukking hadden en met volle, roode lippen, die van warmen levenslust getuigden of deze althans deden vermoeden. Het was de kop van een' leeuw, een' heerscher, een' geweldenaar. Dragornira had zich voor den geheimzinnigen man op de knieën geworpen en verwachtte, met over de borst gekruiste armen en met deemoedig gebogen hoofd, als eene slavin zijne bevelen. »lk heb u ontboden,zoo begon hij met zekere kalme plechtigheid, welke bewees dat hij gewoon was onbeperkte gehoorzaamheid te vinden, »omdat ik eene nieuwe zending voor u heb, ditmaal naar Kiew.« Gij hebt mij er reeds op voorbereid, Aposlol.» Wanneer kunt gij weg?» Dadelijk, indien gij het beveelt.» Maak u dan gereed om binnen drie dagen te ver trekken. De noodige beschikkingen zijn reeds in Kiew genomen. Zal ik daar niet herkend worden?» Gij zult ditmaal onder uw' waren naam optreden. Het is eene belangrijke, gewichtige zending, die u wordt opgedragen. Ik weet dat gij daartoe .beter berekend zijt dan iemand anders, daarom hebben wij u uitverkoren. Ik reken op uw overleg, uw marine- lijk hart, uwen onbuigzamen wil en de macht van uw geloof. Gij hebt voldoende bewijzen daarvan gegeven. Maar zijt gij ook waardig deze heilige op dracht te aanvaarden, gevoelt gij u in dit oogenblik rein en schuldeloos genoeg om uw verheven ambt te vervullen Neen Apostol.» Welke zonde bezwaart uw geweten?» Dragornira boog zich ter aarde, zoodat hare lippen zijne voeten bijna beroerden, maar zweeg. Gij bemint Neen, Apostol.» Gij gevoelt dat er in uw hart iets is, dat voor dezen man, den speelgenoot uwer jeugd, spreekt Dragornira hief haar hoofd op en keek hem on bevreesd en rustig in het gelaat. »Neen,« gaf zij ten antwoord, »ik bemin hem niet, maar zijne liefde heeft mij getroffen als een zonnestraal de verstijfde aarde in den winter, en er zijn oogenblikken geweest dat de twijfel mijne ziel binnen sloop, oogenblikken dat een gevoel van weemoed, van heimwee naar vrouwelijk geluk, naar moedervreugde, mijn hart be kroop.» En hij hoopt uwe hand te verwerven?» Ja, hoewel ik hem afgewezen heb.» Ontneem hem dan alle hoop niet,» sprak Apos- tol, hij woont in Kiew en zal eerlang derwaarts terug keeren. Misschien zoudt gij daar een bescher mer noodig kunnen hebben. Het zou niet goed zijn, hem te beleedigcn zijne vriendschap zou allicht vij andschap kunnen worden en misschien eene zeer ge vaarlijke. Wees verstandig, Dragornira Ik zal het zijn.« Reis met hem medehet zou u van nut kunnen wezen als men u in zijn gezelschap ziet aankomen. "Vertoon u ook in Kiew dikwijls in zijn gezelschap op de straat.» Ik zal in alles gehoorzamen.» Deze officier kan ook in de kringen, in welke gij te Kiew verkecren moet, van dienst zijn. Uwe opdracht is ditmaal bizonder moeielijk. Kent gij graaf Bogislav Sollyk?» Neen. Maar gij hebt toch wel van hem gehoord?» Ja, men waarschuwt ieder meisje en elke jonge vrouw voor hem.» En terecht. Hij is een groot zondaar, die niet slechts een duizendvoudigen vloek op zich geladen, maar ook vele anderen in het verderf gevoerd heeft, en naar willekeur met mensehen en rnenschelijk geluk speelt. Gij zijt uitverkoren om zijne baan te snijden, aan zijne boosheden en euveldaden een eind te ma ken en zijne ziel van de eeuwige verdoemenis te red den. Het zal u niet gemakkelijk vallen, den verlei- denden invloed van dezen man te weerstaan hij is schoon, krachtig van geest en bezit alle ridderlijke deugden. Moedig, tot dolzinnigheid toe, schrikt geen enkel gevaar hem af. Bovendien heeft hij geen ge weten en spot, met elke hoogere menschelijke aan doening. Apostol nam eenige verzegelde papieren op, welke voor hem lagen, en gaf die aan Dragornira. Hierin is alles samengevat, wat gij omtrent hem en uwe zending behoeft te weten. Bewaar deze stukken goed verbreek het zegel eerst in Kiew en geef ze, zoodra gij ze gelezen hebt, aan de vlammen prijs. Alles is reeds overwogen, voorbereid en in plan gebracht. Gij zult vertrouwde en gewillige dienaars en dienaressen vinden, die u blindelings zullen gehoorzamen. Mocht er echter, spijt onze voorzorgen, iets gebeuren dat wij niet voorzien hebben, weifelt ge, hoe in het een of ander geval te handelen, zend dan onmiddelgk tot NIEUWSBLAD Het Land ran Heusdcn en Altena, DB LANGSTRAAT DB BOHHBLERWAABD DOOR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 1