Vrijdag 13 November a.s. Oudheusden. Stichtsche Brieven. MARKTBERICHTEN. ADVERTENT IEN. Gemengd Nieuws. 1 A. B. de Vries van Meerten, Petten, Garen en Band enz. enz. BRAND VERZEKE R ING, KERKNIEUWS. i Nederl. Hert. Gemeente. Aangenomen: naar wijk bij Heusdon de hoer J. Draaisma, cand. ie Leiden. Ontleend aan eene «Bosch rij vingo dor Stad en Lande van Heusden, In 't Ligt gebragt door D, Theodorum Groen.» Dit Dorp is dé bekend geweest omtrent het jaer 890. Want de historie zegt dat daor begraven is Vrou Sophia doghter van den Kouingh vau Engeland en huijsvrou van Bondewijn den 2e heer van Heusden. Deze ist 't Gasteel aangewesen in erfrechten. In anno 1202 offt daor omtrent zouden hier verslaegen zjjn, Dirk Graef van Holland, yervolgt zjjnde.van den hertoge van Brabant. Het is geleege op de kant van de Oude Maze omtrent een quartier uur gaans van de stad op de Pastorgrond van den Elshout, Drunon, offt Baertwijk. Het is ook een Heerlijkhijd van hooge Jurisdictie hebbende onder zig Elshout en Hullen. Omtrent het jaar 1288 is geweest weder Dirk van Heusden heere van Oudheusden, zijnde een jonger zoon van Jan de 6e Van dien Naam, Heere van Heusden. Hij was anno 1285 met zijne Brooders Jan do 7o van dien narpe, Heer van Heusden, Arnond heer van der Sluijs, eu Jan heer vau Hesbeen uit getrokken tegen de Geldersche omtrent Tiel en in 't jaer 1288 was hij met deselvo ook iu de slag van Woeringen, alwaer hij gewond werd, zoo dat hij niet lange daer nae van zijne quetsuren binnen Keulen overleed. Van deze koome de Heeren van Oudheusden en dé Stammen genamt Oudheusden. Buijten de Stad Heusden is een goede steenstraat liggende op de Jurisdictie vau Oudheusden, en streckt zig tot zeiver bruggen, van waor zij verder gaat naar den Elshout dog zoo dat zij daer met geene steen oft- keijen beleijt is, en het schijnt dat di voorn, straefc wol eertijds den Heere van Boxtel toogekoomen heeft, en ook eenige contention dien aangaande ontvangen maer in 't jaer 1354 is dit verandört en heeft doe Willem heer van Boxtel toe behoorent aan de stad opgedragen deze voorn, straat 1) volgens dèn Handvest bijde aldus: Dat zij hebben opgedraege der Stad Heusden di nieuwe steegen met de slooten au bijen zijden, die gelegen is iu den banne van Öudhousden tussen der ah beijer zijden bij der stoeuen brugge, enz. Zoat angaet de Kerk te deser plaatse die legt t' eenemael vervallen en vernielt door don Oorlogh. Daer plag ook een Slot van ouder sijn, maer alsoo de vijand van Hertogenbos in 't jaar 1579 daer opgekoomen was, om door een aanslag offt vofraed de Stad van Heusden te auvallen, zoo hebben die van 1), welke verwonnon zjjnde 1) het voorn. Kasteel in brand gesteeken, en in de asch geleijt op dat de vijand zich daor op niet zoude komen verschuilen en daér uit de Stad schade doon maer bij tijde van twaalfjarige bestand is het ten deelo wederom op- gotrocken én vernieuwt. An. 1639 den 26 April heeft in dit voorn. Dorp in den Westakkeren een zog of varkon een tweejarig kind in de wieg leggende dood gebeten. Ook moet voorts eertijds de Dorpen Vlijmen, Engelen, Hedikhuizen en Oudheusden tóebehooren hebben den Graven van Gelderland en dat in 't jaer 1339. In 't jaar 1498 is daer mede verlijt Jan van Oudheusden Wouterszoon bij koop van Gravon van Holland en daor uitgegeven. An, 1534 Jan van Oadheusden dezes voorn, zoon is int zelve jaer Godfried van Oadheusden. An. 1548 is heer van Oadheusden geworden Wouter bjj overlijden van den voorn. Godfried zijn Oom, en is iu 't jaar 1593 daer mede verlijt Johan den zoon van den voorn. Wouter zijn Vader. An. 1625 is heer van Oadheusden geworden Gerard bjj doode van den voorn. Johan zijn broeder én'is desel've geschonken zijno Dochter Juffr. Maria tegenwoordig^ huijsvr. van Jonker Peter de Ruijter. VII. Een verschynsel, wat vaak onder de monschon wordt waargenomen, is het streven uaar vooruit gang op allerlei gebied, zoowel inoreol en materi- ëel. Voor het laatste algemeen on voortdurend, voor het eerste is vooral konmerkend onze huidige tijd en toestand. Duidelijk zullen de lezeressen en lezers van ons bind uitde laatste bewering zeker de bedoeling opmer ken, omtrent de bewegingen gemaakt ten gunste van bet algemeen stemrecht in ons Vaderland. Wie herin nert en merkt niet op de vele pogingen daartoe door de heeren Domela Nieuwenhuis, Holdt, Fortuin en c. s. top touw gezet, die alle partijgenooten in onze residentie trachten te vereenigen tot het houdon eener kolossale manifestatie? Toch kwamen de leiders nog niet verder, en zal wellicht daartoe door een 2e kamerlid als de heer van Houten eerst een flinke stoot moeten worden gegeven. 'tls niet ons doel hier eene betooging ten dien ste van het algemeen stemrecht neer te schrijven, -zoo iets zij liever aan Staatkundige leiders opge dragen en toevertrouwd, slechts op het voorkomen van bewogingen wenschten wij te wijzen en als te- geudeel te vermelden dat de Stichtsche hoofdstad zich tot heden gunstig onderscheidde van zoovele plaatsen in ons land zoo groote als kleine waar om dezo of gene reden volksoploopen en oploopjes ontstonden. Niet dat wij het Algemeen stemrecht daarvan eeuig de schuld willen toedich ten, niets minder dan dat: elk courantenlezer zal èn in het A. S., èn iu de tijdsomstandigheden èn in de schutterij-kwestie aanleidingen daartoe weten. Onzo stad bleef tot boden van alles verschoond, wel word in overdrachtelijken zin op papier ook door onze schrijvers en schrijfsters gestreden, doch daarbij bleef 't. Zoo ook bjj de Utrechtscho stembus ging 't onlangs warm toe, zoodat naar oen herstemming moest worden verwezen. Bij een eerste stemming waren slechts de helft dor gerechtigden opgekomen en daarbij zeer verdeeld en vorsnipperd. (Een grappenmaker had zijne stem geschonken aan den heer BorretBij een twoedo opkomst moest, hoe ook, een zekero aanwijzing volgen, doch hierbij beriep men zich op ongeldigheid Toch nam de nieuwgekozoue zitting, trots adressen aan Raad en Gedoputeerden Tot boricht aan onzo lezers komen wij terng op den Notaris Borret, die zich «verwijderde.» Tot toelichting van onkundigen mogo dienen dat ge noemde ingezetene onzer stad als een tvveodo Piucoffs ter bekwamer ure «do plaats poetste,» met achterlating van Hot groote vertrouwon dat de man genoot moot groote gevolgen gehad hebben, trouwens, bij eene «verwijdering» op zulke wijze, blijven die niet ach ter. Tot aanvulling van onzo «vroeden» maakte men zich warm, zij zeiven waren in hunne bijeenkom sten meermalen druk. Slechts uitzonderingen bjj enkelen. Gaskwestie, uitbreiding der stad, kanaal kwestie, sommige' ingekomen adressen brachten de vaderen vaak in rep en roer! En nog is men met de meeste der aangehaalde onderwerpen niet uit gepraat Vooral de onteigening van bonoodigd stroom-gebied voor het Alerwede-kanaal bracht veler gemoederen iu beweging! Over adressen ge sproken was 't o. a. dat van bet honden-asyi uit de residentie, waarvoor subsidies benoodigd wor den na het overlijden van hun hoogen bescherm heer, Z. K. H. Prins Alexander, naar wien mén 'took wel Alexander-stichting noemt, 'i Werd niet toegestaan, doch één der hh. tegenstemmers moest het later duchtig ontgolden, evenals een vóórstem mer, die later tegen de toelating van het gemelde nieuwe raadslid was, waardoor de hoer Van Weedo van Dijckvold zich de niet zeer vleiende uitdruk king hoorde toevoegen: «dat hij vóór honden, maar tegen menscheu was!» Niettegenstaande aanmoediging en ophef van onze kaasmarkt die ook al op last van onzo Achtbaren werd ingeluid is deze eerst tot een minimam gereduceerd en thans te beschouwen als van het terrein of wel van het Vredonburg ver d wonen Het plein Vredenburg, dat indertijd bet too- neol van een feilen strijd van wielrijders was, schijnt een vruchtbaar veld te zijn, van waar eu waarom allerloi kortstondige en langdurige kwes ties rijzen en debatten iu onze raadsvergaderingen ontstaan. Zoo vooreerst als aangewezen plaats voor de oprichting van de herhaaldeljjk besproken ko renbeurs, die nog niet zoo heel lang geleden weer een onderwerp en twist-appel tegelijk was. Verder haar tegenwoordige toestand. Wie onzer lezerés sen en lezers zich nog den vroegeren toestand van ons plein herinnert, toen nog de monumenten van 't aloude kasteel en sterkte, zwijgende monumenten waren uit Vijfden Kadi's tijd, zal bij hot zien van den tegenwoordigen toestand zeker geen hoógèn dunk krijgen van voortvarendheid vau ons bestuur. Immers boter dan thans, vinden ook wij het aan- zjjn van een rij overblijfselen uit do grijze oud heid, waarvan voor eenige jaren slechts een ge deelte werd opgeruimd voor het aanleggen eener nette straat, n.l. om de Rjjnkade tot aan de Ca- tharjjne-barrière door te trekken. Toch mag niet de goheole schuld daarvan aan onze huidige be- stuurderen geweten worden, veel meer nog aan vroegere voorgangers, die door grondrecht en erf pacht een toestand in het leven riepen gelijk de zelve nu bestaal, imrnors de onwil en booge eischen van tegenwoordigo bezitters van omliggende per- coelen, zijn de rotsen, waarop voortvarendheid stuit. Wel kon oen goede raad die dezer dagen werd gegeven aan het oog worden voldaan, door de afzichtelijke muren en heiningen vooi'loopig mot dicht gewas als wingerd en klimop te bedekken, hetgeen te wenschon was. Niet alleen hier, ook elders wordt door onwil van ingezetenen veel tegengewerkt, zooals het aan leggen van gas- en waterleidingen langs onze grach ten, die 't is overbekend bjjna overal be grensd worden door werven als losplaatsen en kelders of klnizen onder de straat, die hierop uit komen. Uit vrees voor nadeol geeft menigeen geen toestemming tot opbreken der straat boven zijn gedeelte. Nog iots, wat wjj in betrekking tot onzen raad willen vermelden, is de inzending aan hem van een adres door een aantal vrouwen en huismoe ders binnen onze gemeente tot afschaffing van de kermis. Gronden daartoe vinden zij in de uit spattingen en ergerljjke daden, waarvan de kermis sen toonbeelden zijn, en die vooral hunne sekte treffen. Na de ontvangst is het adres «ter secreta rie gedeponeerd,'t wacht dus voorloopig op eeu nadere behandeling. Iets eigenaardigs voor akademiesteden is de leven digheid welke de pas aangekomen studenten ont wikkelen en die do »groontijd« der jongelingen ge noemd wordt. Pas is dezelve met rijpartij en sere nades weer voorbjj en heefr. ons doon zien dat wel de naam, maar niet de gebrniken van deze oude gewoonte zijn afgeschaft, naar aanleiding van on regelmatigheden ten vorigen jare te Leiden voorge vallen. Een proeftijd moet er zijn, zegt men. Utrecht, ecu plaats waar vasthoudendheid aan beginselen en weinig voorliefde voor nieuwtjes heerscht, waarvan al licht hare rustige houding kan getuigen, is eon dezer dageu in hot zedelijksto ha- rer zedelijke lichamen, de kerkoraad, geschokt en dat lichaam is men verhaalt 't langs 's heerou wegen de dope geworden van een partijdrijver, een reeds werd gefloisterd: socialist. Nie mand nog ooit waagde 't. te beproeven waartoe thans onze jongste predikant, de heer Hoekstra, de hand leende, die eeu goed dool van 't kerkelijk be stuur tot zijn gevoolen deed overhellen ou alzoo verkreeg wat hij verlangde: een collecte te houden voor de Vrije Universiteit. Dat heeft wat hoofden en pennen in beweging gebracht, wat krantenge schrijf bezorgd, o. a. werd door een der opposan ten uitdrukkelijk beweerd: dat toestemmen hiertoe en medewerking hieraan, gelijkstonden met afwijzing en achterstelling van onze eigoue Universiteit, waarvan het 5do halve eeuwfeest dra zal aanbreken. Sloot gesproken, niet waar? Wanneer wij oude loeren en raadgevingen aannemen, die daar heen wijzen dat men verantwoordelijk en berekend moet zijn voor eigen daden, zouden wij dr. Kuiper c. 8. er ook wel een verwijt van kannen maken, daar zijne instelling gernst achterwege had knnuen blijveu in ons landje van drio en een half millioen zielen; liever willen wij echter geen lans breken voor do Vrije Universiteit, door zulke kerkelijke zaken maar te laten rustonbijna zouden wij dur ven beweren dat om al die drukte, die toch nog p. m. ƒ1100 opbracht, dr. K. en aanhang nog hartelijk lachten, gedachtig aan de woorden van vader Cats De spraak in 't land, Werkt veel in de hand. Do Nedorlaudsche Maatschappij ter bovordoring van nijverheid, afdeoliug Utrecht, die zich herhaal delijk interesseert en aantrokt onzo algemeene be langen, hoeft thans weer eene vergadering uitge schreven, waarin o. m. hot tramweg-plan voor onze gemeente besproken zal worden, waartoe de con cessionaris, de heer J. R. H. de Jong, bereidwil lig de gowenschte inlichtingen zal verschaffen en voor de zooveelste maal zal men daar dobat- teoren over hot kanaal van Amsterdam naar de wier richting langs de gemeonte weinig aan trekkelijks in haar belang mee brengt. Zoo 't niet te veel gevorderd is van de welwil lendheid van don uitgever onzer krant, wenschon wij na deze algemeene belangen, nog kortelijk te verwijlen op particulier gebied, 't Is waar, niet in dro mate; als waar 't algemeen gemoeid is, komen ^private bolaugon onder ieders bereik. Toch zijn nog wel enkele vermeldenswaard. Reeds in den aanhef noemden wij den naam Borret, als die van een voortvluchtige, waarvan indertijd ook in dit blad uitvoeriger melding werd gemaakt. Op 't zelfde gebied valt de «verwijdering» te vermelden van een graanhandelaar te dezer stede, tégen wien bereids een bevel tot gevangenneming werd verleend. Trouwens deze ploegde fraude, valsch- heid iu geschrifte, 't welk van gene niet werd be vestigd, hij verdaisterdo alleen.'t Is een bevestiging van oen onde waarheid die wij hierin zien, immers door de toegestane vrijheid wordt de grootere 't meest begunstigd en daaromgroote stelen enz. Zie na 't vermelde woord, dat zoo vaak en zoo uit gebreid in den mond wordt genomen, vinden wij juist gelegenheid nog eens aan te stippen en den dader brandmerken de handeling van dien chocolade fabrikant alhier, die zich op zoo groote schaal tot den smokkelhandel leende Vanwege het ministerie van financiën werd door 's Rijks advocaat een ruime gevangenisstraf voor dien fabrikant geëiseht en door het openbaar mi nisterie gerekwireerd, en zeker zal nog in het gun stigste geval den goeden naam zijner fabriek er door lijdenZoo iets gebeurt in onze goede stad Utrecht door éen haror voorname industriëelen. Met verlangen wordt de uitspraak hiervan tegemoet gezien. Dit voorbeeld van inhaligheid en zacht tot eigen-s baat vindt in den laatstèn tijd op velerlei gebied I navolging. Zoo op markten en in winkels, waar iu don laatsten tijd herhaaldelijk «benaderingen» wer- j den gedaan van ziek vee en beslagen werden ge- f daan of verwijderingen werden bewerkstelligd van lieden, die worden bevonden aan «ondermaat» schuldig te zijn bij koern, aardappelen, enz. Dat proces-verbaal en straf hierop volgde, ligt na tuurlijk voor de hand, doch de gevallen herhalen zich steeds weder. Onlangs heeft zich bij een onder-officier der veld- artillerie het zonderlinge geval voorgedaan dat een guldenstuk, dat bij in den mond had, verdween in de maag, en daar tot nog toe onherroepelijk ver bleef. Het «Utr. Dagblad» bevat thans eencorres-f pondontie die daartoe het eten van koek aanbeveelt, als een geschikt middel om zoo'n stnk do geheole reis door het geheele stelsel te doen meemaken, 't Is eenvoudig en te beproeven. Het seizoen voor 't speellustig tooneelvolkje is ook weder aangebroken en groote en kleine ver- eenigingeu gaan zich op de planken vermaken. Moge dit genot al niet zoo aantrekkolijk zijn als zomertijd en natuurschoon, zeker kan ook hierdoor schoonheidszin en naastenliefde worden aangekwoekt. Gaan wij das met moed de toekomst tegen, in de hoop, dat waar tijd geld is, do gelegenheid ook zal| worden te baat genomen, die hare vrachten zekers zal afwerpen voor behoeftigen en noodlijdenden inl 't gure seizoen. Uw Provinciegeuoot, Utrecht, Nov. 1885. P. A. B. gerskleingeld en grootgeld, centen on bankbil jetten, alles lag in bevallige wanorde door elkander. Waarom? «Ja, ziet u,« zeide de inderdaad zeer ge fortuneerde gemeente-ambtenaar tot verklaring van 't geval, «dat kan hier zoo precies niet altijd gaan; kom ik klein geld in mijn zak te kort, dan neem ik het nit do kas en komt de kas klein geld te kort, dan geef ik het weder uit mijn zak. Maar,» voogde hij er bij: «in het voorjaar, hoe ren, dan is de kas heelemaal niet precies, want dan ga ik mijn koeien koopen en die koeien loo- pen secuurder in hot land, dan de bankjes hier zonden liggen. Moet ik storten, och, dan heb ik wel weer geld!» Een heele geruststelling voor Ge doputeerden Een eigenaardige wedstrijd had in een groote stad van Frankrijk plaafs trisschen twoe voorname dames. De qnaestie was wie van beiden in eeu gegevon tijd do meeste woorden kon uitsproken. Beiden lazen manuscripten. De een bracht het in 3 uren tot 203.060 woorden; de tweede echter won het in radheid en bracht het tot 296.310! Behalve dat er reeds uit aardappelen jenever, meel, gist, kaas en stroop gemaakt wordt, is het nu gebleken dat er ook uitstekende biljartballen en meerschuimen sigarenpijpen van kunnen gefa briceerd worden. En nog roept men over overpro ductie, zoodat men b.v. in Friesland nu al weer be gint met aardappelen aan do varkons als voedor voor te zotten. «Groene thee.» Reiziger tot oen boer: Gjj brongt zeker dit gras naar de stad? Neen, naar hot hotel. Wat moot men er ineê doen, daar er geen paar den zijn Men gebruikt het voor groene thee. f DUSSEN, 5 Nov. Op de heden alhier gohou- don botermarkt werden aangevoerd 196 kilo boter. Zij gold van f 1.35 tot f 1.44. Voor de vele blijken van belangstelling, onder vonden bij en na de geboorte onzer dochter Jo hanna Christina, betuigen wij onzeil harte- lijken dank. P. A. BOLL. J. C. BOLL— Utrecht, 3 Nov. '85. De Jong. EN: Men verzekert dat de persoon van A., die de Londensche politie op het spoor bracht van den ontvluchte van Rijssolborghe, 15 jaren geloden hier| te lande eveneons wist te ontkomen aan zijne go leidors, die hem tot het ondergaau eener straff wegen bedriegelijke bankbreuk, naar de gevange-l; nis moesten overbrengen. Onderweg zon hij op dep lijn "AmsterdamUtrecht nit hot spoorwegrijtuig gesprongen zijn. Sedert hield hij zich te Londen schuil. Na verjaring van de straf moet hij meermalen naar zijn vaderland teruggekeerd zijn. Een jongmensch bood zich dezer dagen als let-f terzetter bij de «Tilb. Ct.« aan. Hij had vroeger;! meermalen «letters gezet» als huisschilder enf meende dat 't dus ook op de drukkerij zou gaan Zoo zijn er. Op een dor drijfjachten, door graaf Bentinek van Amerongen gehouden, zijn geschoten 133 hazen, 23 faisanten, 3 patrijzen, 10 houtsnippen, 279 ko-'f nijnen, das in het geheel 448 stuks In een noordelijke gemeente van Noord-Holland zou dezer dagen dos ontvangers kas van wege Ge-| deputeerde Staten worden opgenomen. De ambtenaar was natuurlijk dadolijk bereid enf toonde zijn beheer. Alles kwam uit, er waren zelfs, 35 centen te veel in kas. Het trok echter f do aandacht der autoriteiten dat de schikking der* geldswaarde anders was dan bij andere ontvan- DIRECTEUR Mr. L. van Lier en Jhr. H. J. M. van Asch van Wijk, sluit leeningen onder verband van eerste Hypotheek op gebouwde en ongeboüwde eigendommen en geeft 4- en 4J/2 Pandbrieven uit van f 1000, f 500 en 100. CORRESPONDENT voor Het Land van Heusden en Altena: Notaris te ANDEL. fligB*1» De ondergeteekende bericht bij deze aan het geëerde publiek van Heusden en Omstreken, dat hij op Maandag 2 November in de Putte rstraat, hoek Zuster steeg, zijn zaak zal openen in Hij blijft zich bij voortduring in de algemeene gunst aanbevelen, die hij nu als vroeger algemeen hoopt te ondervinden en door eene vlugge, nette en billijke bediening ook zal trachten waardig te maken. H. KOBESSEN. MULLER JISKOOT. VEEN. Specialiteit in s PORTO RICO van 50, 60, 70 en 80 Cent per 1/2 Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. KPCP*"" Met 500 stuks franco toezending per Postpakket. MAATSCHAPPIJ VAN voor het Koningrijk der Nederlanden gevestigd te 's- HERTOGENBOSCH. Directeur: Jlir. P. J, van der Does de WiilcboJs. Agenten iu bet Land van Heusden en Altena, de Langstraat eu do Bommelerwaard, Ammerzoden F. Oostwcegel. EethenM. A. Boll. Correspondent te Dussen Ant. v. Honsewijk. Qorin- chemC. J. Loeven. OeertruidenbergA. W. de Rooij. HeusdenW. Posthumus en G. H. Malingré KaatsheuvelP. van Dortmond Gz. NieuwkuijkJ. Snijders. Sprang: J. Dorrenboom. SleeuwijkL. J. W. Struik, Agent.. Vlijmen: A.van den Tillaart Jr. Woudrichem R. Roomer. Waalwijk A. J. M. Verbunt van Overboek. WaspikJ. Vermeulen. Zalt-BommelJ. F. M. van Boeckel. eervolle wijze en onder dankbetuiging verleend. Van zes heeren was een aanvrage ingekomen om tot griffier te worden benoemd. Alphab. gesteld zijn bet de navolgende heeren: mr. Hengst, advok.-procur. te 's Boschinr. Maas, lid der prov. StatenMax, commies ter prov. griffiemr. Mutsaers, subst. griff. bij de Arr. Itechtb. te 's Bosch, en Sprengers, lid vau Gedep. Staten te Heusden. Een ontwerp-besluit tot wijziging van de inrichting van 't waterschap «Hooge Maasdijk van Stad en Lande v^n Heusden" en een ontwerp bijzonder reglement voor genoemd water schap, wórden beiden aangenomen voor kennisgeving. Een aanvraag om wijziging van 't bijzonder reglement van 't waterschap wBinnenpolder van Uedikhuizen" wordt in handen van Gedep.-Staten gesteld eene aanvraag van de Noordbr. Mtsch. Landb. om eene provinciale bijdrage van J' 1500 gaat over in handen der commissie van rapporteurs voor de begrooting. Op 4 November werd door Gedep. Staten eene voordracht aan de vergadering aangeboden om daaruit een griffier te be noemen. zij luidde als volgt 1. P. T. A. Sprengers. 2. Jhr. mr. Sasse van IJsselt. 3. mr. Haas. In de vergadering van 5 November werd als zoodanig be noemd de heer P. T. A. Sprengers, thans lid van Ged. Staten en woonachtig te Heusden. De opengelaten woorden waren in dit handschrift niet te ontcijferen. ie Hypothee (bank, Mattra, wol» Dekens VASTE PREMIËN. Jaarmarkt té Waalwjjk,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3