Kun st i nrichting Kinder-Pap-Beschuit, GORINCHEM. Singer systeem Naaimachinen Fabrikant van LIKEUREN JAN VAN ROOIJEN Gz., Appeldijk. Gorinchem. HOLLOW ATS PILLEN EN ZALF. Katholieke Illustratie Leesbibliotheek. ALLEEN OP DE WERELD. LEESBIBLIOTHEEK „De Li van Huwelijks- brieven, FOTOGRAFISCHE F. COItDES, Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverj compleete Y olks-uitgaaf. Eene ruime sorteering voorradig in de Magazijnen van de Kerkstraat, 65 en 66, 's-BOSCH. Verandering en reparatie geschiedt op de spoedigste wijze. Voor motvrij wordt ingestaan. In het Heeren Kleederen Magazijn van B Wl Schapenmarkt, 451 's-Hertogenbosch, DEMI-S AI SO NS, WINTER-PALETOTS, Een ruime keuze Heeren- en Kinder-Costumes en een rijken voorraad van Chambre-Cloaks. veel verbeterde MA Hi I TS REIS, Groote Markt B 21, 's-Bosch, Kalkhaven 428, GORINCHEM, (ZONDER ALCOHOL,) welke in Café's zonder vergunning mogen verkocht worden. jpr DRA AT BOUWMATERIALEN, E-. DHAA i ROTTERDAM. Bekroond met een Eere-Diploma te Antwerpen en met een Gouden Medaille le klasse te New-Orleans. Door overvloedige vangst is de voor dit jaar tot spotprijs te bekomen bij Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Prijzen van ,9 bij D. J. Du Cüoo Zoon, te Gorinchem. Christelijke Huisgezinnen. Christelijke Huisgezinnen G orinehemHeusden. Winterdienst, LV 6 pct0" Yoorloopige Winterdienst. v Maasstroom I en II.n Stoombootdienst HEUSDEN's-BOSCH. 's BOSCH, aan de Parade. NB. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiön. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C BOLD EB, M A NS te Gorinchem L. VEERMAN, Heusden. Bij den Boekhandelaar VEERMAN te Heusden H de inteekening opengesteld o Groot circa 300 bladzijden in netten om| slag, voor slechts 35 Cent. De verzending heeft plaats in de eerstf dagen van November. Tegen toezei ding van 45 Cent in postzegels aai bovengenoemd adres, worden ze ooi direct bij uitgaaf franco per pos toegezonden. van af 0. van af 10. London 1851. London 1862. Miinehen 1854. j Kaiserslautern 1872. Kaiserslautern 1860. jj Wccnen 1873. Metz 1861. Arnhem 1879. Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale Naaimachinen-Wedstrijd te Arnhem 1879. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. Stoombootreederij L. de Beer Co. Van Heusden naar Gorinchem. Van Gorinchem naar Heusden. Stoomboot wStad Heusden." Kaatsheuvel—Heusden^-Rotterdam. van Specialiteit in Vergrootingen riaar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, ill alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Dit meer en moer algemeen Kindcrvocdscl, b| onvoldoende moedermelk, wordt tloor vele llooroij Doctoren aanbevolen, terwijl ondorgeteekondo vert scheidenc Attesten ontvangt vau de goed© uitkomsten^ aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner gotferde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelvo gevraagd daar, waar ze nog niet zjjn. Chemische en microscopische bevinding met goj» bruiksaan wij zing op aanvraag gratis verkrijgbaar b M. C. Poldermans, Gorinchem. worden zoergood- koop, netjes en spoedig geleverd door D Ttrk m si#? W vx x AAX ULV T U/11 G. J. Scheefhals, bevindt zich een groot assortiment Bekroond op do Tontoonstellingeu Doze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachino kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruisch makend dan do zoogen. Ainerikaanschc Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat üraadafsnijder, Zelfgarenwinder enz. Do levering dezer Machinen geschiedt met 3 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Yelo gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines betor voldoen. A. J. VAN KAMPEN, Prijs-Courant van PUNCHANNISETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURAfjATT en PARFAIT AMOUR, wordt op franco aanvrage gratis gezojrffen. N13. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen tfevonden. De Jlesschen moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampen, zoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. Menig Vertegenwoordiger voor Nod. en Indiö van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren negenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille Lood- en Zinkwerken, als Dakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij govon kracht en gezondheid woder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftjjd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ia een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworen en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Tor genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en genoost betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/s^., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en S3s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelievon het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo ia het bedrog. MENADO, extra fijn en genrig PAREL, idem idem PREANGER, lekker, zwaar JAVA, lo soort,, zeer goed 2e goed 3e vrij goed Bjj 21/2 KG. 5, bjj 50 KG. 10 ct. por KG, lager. 50 50 42 Va 40 37Vs 85 h ct> CP MAATSCHAPPIJ DE 's-Hertoycnbosch. Uitnoodiging om in to teekenen op do voor Het eerste deel is getiteld een boeiend werk, waarin de aandoenljjko ge schiedenis verhaald wordt van een jong meisje, dat op jeugdigen leeftjjd vau hare ouders beroofd, alleen staat in de wjjde wereld met geen anderen steun dan hot bewustzijn van haar plicht. Verschil lende andero verhalen, zoowol uit de historie als uit hot dageljjksch levon gegrepen, en naar de eersto katholieke schrjjvors bewerkt, zullen dit eerste bookdeol opvolgen. VAN DE w0. voor verschijnen jaarlijks twaalf BOEKI3EELE N. De prijs voor een geheeleu jaargang is slechts TWEE GULDEN VIJFTIG CENTS, betaalbaar in twee gelijke termijnen. De inteekening is verbindend voor een geheelen jaargang. De iuteokenaren op de Leesbibliotheek voor Christelijke Huisgezinnen genieten het voorreeht, het Dompertje van den Ouden Vaientijn tweemaal per maand, franco por post, te ontvangen tegen betaling van den halven Abonnementsprijs of vjjt en zeventig cents. liPlIl?1- Men teekent in bij alle Boekhandelaren. In correspondentie en roebtstreeks vorkeor met do Stoombootreederij F o p S in i t Go. (Force majeure voorbehouden.) Maandag: voorm. 3, ca. 4.30, ca. 6.30, ca. 8 nnr, nm. ca. 1.15, ca. 3 uur. (In corresp. vm. 5.15, 6.30, 10 u., naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt.) Overige dagen: voormiddag 7.30, namiddag ca. 1 nnr. (In corres pondentie voorm. 10, nam. 3 naar Rotterdam.) Maandag: voorm. ca. 5, ca. 6.30 en ca. 11.30, nam. 1, ca. 3.30 en ca. 5 n. na aankomst der boot van 9 u. vm. en 2 u. nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9 uur, namiddag 5 uur, na aankomst der boot nit Dordt van vm. 7.30, en nm. 2 nit Rotterdam. Op Vrijdag 30 October en Maandag en Dinsdag 1G en 17 November geen geregolde dienst van wego de Gorinchemsche paarden en beestenmarken. De dienst Maandags 3 nur uit Heusden corres pondeert niet ep de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. AFVAREND: Maandag. Ov. werkdagen Van Kaatsheuvel 'e i morgens 12.30 3.— T> Waalwijk 1.30 4.— Heusden 3.45 6.30/ Woudrichem 5.30 8.— Gorinchem 6.15 8.80 Sliedrecht (Middenveer) 7. 9.15 Dordrecht 7.30 9.45 Te Rotterdam 8.45 11.— OPVAREND: Maand, en Diusd. ov. werkd. Van Rotterdam 'auam. 1.40 12.30 Dordrecht 3.— 2.— Sliedrecht (Middenveer) 3 20 2.20 Gorinchem 4.30 8.30 Woudrichem 4.45 3.45 Heusden 6.30 6.— Waalwijk 8.— 7.30 Te Kaatsheuvel 9.- 8.30 te Hensden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug, Alle Werkdagen Van Heusden, vm. 6.30 (Dinsdag en Vrjjdag 6 ure.) 's-Bosch, nm. 2 nnr. Extra diensten Op Bossche markten (den ln en 3n Woensdag van elke maandj, 5 ure 's morg. Ligplaats

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4