mm oom „het l'aard", Erfhuis le Ecllien. ïer DE oie contant i ~A. VEROUDEN, Pierre Weijnen, Kunstinrichting L. VEERMAN L. VEERMAN, Boekhandel, HEUSDEN. te opZaterd.21 Novembera.s., Vrijdag 20 November 1885, Kerkstraat, A 131, 's-Bosch. C. F. CORDES, il BURGERLIJKE ST AND. gedachten. Gezondheidsspiegel. MARKTBERICHTEN. ADYERTENTIEN. M TELLER JJSKÖÖ VEEN. Mr. Steenhouwer. Schoorsteenmantels, Grafzerken, enz. enz. 's-llosch, Uilenburg II. 170. FOTOGRAFISCHE Prijzen van bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem. Scheurkalenders ONTVANGEN een rijke kenze Prachtwerken, Kinderwerken, Prentenboeken, Albums, Plakprenten en Plakboeken, Papier de Luxe, Papeteries, Cartonnages, Inktstellcn, Schrijfcassettes, Schrijfportefeuilles, Nécessaires, Zakporte- feuilles, Visiteboekjes, Porte d'Ors en Portemonnaies, Damestaschjes, Kinderspelen, Surprises in alle genre, Verf-, Teeken- en Passerdoozen en eene groote verscheidenheid van Zaken voor Kinderen. d. gey.; J. C. v. d. V. te Veen, b. 3, s. 2 d. gov. Overtreding iu zake jacht en visscherij. J. v. B. te Haarsteeg (Vlijmen), W. B. te id. (Hedikhuizen), cn A. Z. te Vlijmen, ieder eene b, van 2 X 0.50 s. 2 X Id. gev. Het laten loopen van een paard over een anders in oogst slaandon grond. C. B. te Hedikhuizen, b. 3, s. 2 d. gev. Al de veroordeelden tevens in do kosten. f Jlcusdcn, van 216 Nov. Ondertrouwd: D. Goutier, jrn. 22 j. en K. van Kuijk, jd. 22 j. Geboren: Johannes, z. v J. L. do Kort en J. van DalJohannes, z. v. J. Kipping en H. Brngstens; Johanna Elisabeth, d. v. J. Bottens en M. E. Boomaars; Lucia, d. v. J. de Raad en C. de Groot; Alida Geertruida, d. v. J. A. van Herwaarden en M. van Turnhout. Overleden: M. M. Guiteneau, jd. 2j.;VV. J. van Overbeek, jm. 4 j.; M. de Bruijn, echtg. van P. van der Pol, 41 j.; F. Peters, echtg. van M. de Grauw; G. J. Sperman, wedr. van H. van Herwaarden, 85 j. «RBH BSP PRIJZEN DER LANDERIJEN. In de »Proeve« eener Landhuishoudkundige be schrijving van het Westerkwartier (prov. Gronin gen), door P. Heidema Sr. en W. H. Folmer, (een bekroond antwoord op eeue prijsvraag der Nod. Maatschappij v. Nijverheid.) komt, eene opgave voor omtrent den loop v;m de prijzen der lande rijen bij verkoop over de jaren 1836 1884, groo- tendeels uit de aanteekeniugen ran wijlen den heer K. Schuiringa, landbouwer te Noordhorn. Ofschoon niet elk jaar evenveel verkocht werd en ook de qualiteit van het verkochte land niet altijd dezelfde was, geven de volgende daaruit be rekende gemiddelden toch een overzicht van den loop der prjjzen in de gemelde jaren. 1836 p.m. ƒ380 p.H.A. 1863 p.m. 1025 p.H.A. 1837 275 1864 1125 1838 360 1865 1092 1840 420 1866 1048 1841 385 1867 1225 1843 483 1869 1300 1846 483 1870 1330 1847 482 1871 1345 1848 600 1872 1500 1849 480 1873 2014 1851 570 1874 1780 1852 630 1875 2140 1853 794 1876 2000 1855 900 1877 2525 1856 800 1878 1780 1857 798 1878 1490 1858 900 1881 1150 1859 732 1882 1500 1860 966 1883 1360 1862 925 1884 *1150 Hierbij dient in aanmerking genomen te worden, dat de meeste dezor landerijen zoogenaamd be klemd zijn met eene vaste huur van ongeveor 810 gulden per Hectare. (N. Landb. Ct.) Omtrent do ontdekking der overblijfselen van de oude stad Naucratis, door den Engelschen oudheid kenner Flinders Petrie, worden de volgende bij zonderheden meegedeeld. De plaats van Naucratis, de Grieksche neder zetting in Egypte, welke na een tijdperk van bloei in de 6e eeuw vóór Chr. langzamerhand verviel, was niet meer bekend. Geen geleerde wist haar meer aan te wijzen. Maar toen de heer Petrie zich verleden herfst te Cairo bevond, werd hem daar een beeldje te koop aangeboden dat bem zeer merkwaardig voorkwam, om de mengeling van Grieksche en Egyptische kunst, welke hij er in opmerkte. Bij onderzoek bleek hem dat het beeldje gevonden was op een heuvel, niet ver van het spoorwegstation Teh-el-Baroud. Hij begaf zich naar die plek en vond er een aantal heuvels en bespeurde er teekenen, welke op het bestaan van een oude stad to dier plaatse wezen. Hjj liet er opgravingen doen. Er werden aar den voorwerpen, munten en opschriften gevonden, waaruit onmiskenbaar bleek dat daar een Grieksche stad gestaan had. Do plaats kwam beter dan eenige andere overeen met de oude beschrijvingen der ligging van Naucratis, aan den weg naar de Ly- bische woestijn on vordero opgravingen bewezen dat de overblijfselen dezer oud-Grieksche stad ein delijk gevonden waren. Men vond eerst een oud-Griekschen tempel van Apollo, vervolgens een van Minerva, een van Jupiter, oen soort van sterkte enz. Die bouwvallen lagen op een oppervlakte van ongeveer 800 vierk. meter. Een der tempels is merkwaardig door zuilen in oud-Ionischen stijl, waarvan tot dusver nog slechts éen voorbeeld bekend was, afkomstig van het »Erechteon« te Athene. Die tempel is waarschijn lijk verwoest tijdens den inval der Perzen. Phanes, die Amasis venied, en Cambyses in Egypte riep, was uit Naucratis afkomstig. In een anderen tempel, van wit marmer, vond men stukken van een honderdtal vazen, gewijd aan den Milesischen Apollo. Een dier vazen, welker stukken men bijeen heeft kunnen voegen, vertoont in zeer leesbare Grieksche letters een opschrift, waarbij Phanes haar aan Apollo wijdt. In het zuiden der stad vond Petrie de plaats van het »Hellenium,« dat, naar het schijnt, koopmansbeurs en tempel tegelijk is geweest. Volgens Herodotus bevatte hot gebouw, dat op kosten van verscheidene Grieksche steden werd opgericht, een heiligdom aan Zeus en een ander aan Hera gewijd. Verder vond men een aantal merkwaardige oude voorwerpe i, gewichten, ijzeren gereedschappen, een fabriek van amuletten, enz. En hoe meer men vindt hoe meer de meeniug bevestigd wordt, dat de hiér gevonden stad het oude Naucratis is, en dat Pi- tries ontdekking tot de belangrijkste onzer eeuiw op dit gebied mag gerekend worden. (Aan verschillende schrijvers ontleond Nooit is de mensch beminnelijker dan bij schei den of weerzien; nooit ook is de aarde schoont r dan als hare voedster, de zon, iu kleuren afschei i van haar neemt, of stralend tot haar terugkeer Dan alleen schijnt zij liefelijk, vreedzaam en oi schuldig, dan alleen schijnt haar heerlijkheid do geen wanklank verstoord. Op de duizend menschen is er nauwelijks éi n die reist, en het gevolg er van is, dat er velt a zijn die nauwelijks weten dat zij leven en slech als eene plant opkomen, groot worden en verdo ren, zonder moed of kracht om ook maar eji haarbreed af te wijken en op eigen gezag schadu of zonneschijn te zoeken. Wat men meent te zijn, is in 9 van de 10 g^ vallen iets heel anders dan wat men is. Er is niets dat hechter bindt, dan wanneer mi samen eene edele daad heeft verricht. Wezenlijk berouw is iets anders dan klagen o wat gebeurd is en geleden moet worden. Het onderwerping aan de gevolgen en, dit vooral, d ernstige wil om anders te worden. Verbeelding brengt licht tot vergissing en i 99 van de 100 gevallen tot teleurstelling. Do zich iets te verbeelden, doei men hetzelfde als men de teleurstellingen toewenkte tot ons te k men en zich meester te maken van ons geluk. Er zijn indrukken die nooit vergeten worden ei soms hebben twee menschen slechts noodig elkaar even in de oogen te zien, om elkanders wezen gif heel te begrijpen. Wie aan oog en hart bescheiden eischen stelt, vindt spoedig wat hem bevredigt. Wie nooit door kreupelhout liop, heeft weinig kans ooit groote hoogten te bestijgen. Het groote geheim om veel te kunnen doen ef toch voel tijd te hebben, bestaat daarin dat meit altijd het eerst dat werk verricht, wat het meesti haast heeft. Zoo bescheiden is geen levenskring, of wij kun^> nen nuttig zijn. Ook uit de hut op do heide kat het licht van de kleiue lamp voor den reizigej een baak in zee wezen. Leven is lief hebben en lief hebben is leven. Evenals men niet voorkomen kau, dat de vogel ons boven hot hoofd vliegen, maar wel dat zij oj ons hoofd gaan zitten, zoo kau men ook niet vooi komen dat booze gedachten bij ons opkomen, maal wel dat zij zich in ons vestigen on booze dadei voortbrengen. »Ziju de vensters wel dicht? Is de deur wol gesloten Doe do gordijnen van 't bedje toch toof 't kindje mocht kou vatten. »Is 't niet, Moedertje! alsof ge zeidet:pas toclf op, dat het kindje niet eetzorg toch dat he verhongere't mocht anders zijn maag eens over laden.» Kribjes in de bedsteden der ouderen, zijn he] model van doodkistjes voor de kinderen Zijn we dan geen matrozenvolk Waarom nio liever hangmatten aan den zolder, op eene plok die luchtig is En hoe lang is een mensch wel in zijne slaap kamer hoe lang is hij in bed? Een zuigeling 2/3 een kind 1/2 tot 1/3, een mensch gemiddeld 1/i tot 1/4 vau de 24 uren. Wie alzoo 60 jaar oudl. wordt, was door elkander 15 tot 20 jaar in zijn slaapkamer en in zijn bed. Zet daags deur en vensters toch open, schui 's nachts de gordijnen toch weg. We zien alle bleek van luchthonger. Dr. J. P. HEIJE. Eene nieuwe toepassing der electriciteit, is haar gebruik tot het openen en sluiten van orgelpijper en orgelregisters. De electrische stroom heeft, ver-j geleken met de anders gebruikelijke hefboomstel-i seis, het groote voordeel, dat hij bliksemsnel zon der inspanning van de zijde dos spelers en op groo- tere afstanden werkt. f HEUSDEN, 14 Nov. Boter 0.74 a per stuk van 6 ons. Eieren 8a/2 cent. 's HERTOGENBOSCH, 16 Nov. Op de hedun (Maandag) gehouden markt vette kalveren waren aangevoerd 180 stuks. Do prijs was le kwal. van 0.50 tot 0 2e kwal. van 0.48 tot 0.50 3e kwal. 0.46 tot 0.48 per kilogram. De prijs dor boter was 1.10 1.24, 0.78] van ,52 ;j van Bij haar aanstaande vertrek naar Oost-Indië, met het Stoomschip ,/Pririses Wilhelmina* op den 21 n dezer, roept de ondcrgeteekende aan hare Heusdensche vrienden en kennissen een hartelijk "V aarwei toe. Tevens betuigt zij aan allen, die haar gedurende haar verblijf in Heusden vriendschap en belang stelling hebben betoond, haar innigen dank. Bussum, 17 Nov. 1885. MARY II. LAWSON. door den Heer W G. VAN DER WAL, le Luitenant Paardenarts, speciaal handelende over des avonds ten zes ure, in de zaal van den Heer MAURIK te H e u s d e n. HHHPlb Niet alleen Leden van Landbouw, maar alle belangstellenden zullen als dan gratis toegang hebben. DE NOTARISSEN VV "WUÜUUIl, zullen ten verzoeke van C. J. NIEUWKOOP en de Kinderen van wijlen diens echtgenoote JANNEKE UITHOVEN, ten woouhuize van genoemden Nif.uw- koop te E e t h e n op des voormiddags 9 uur, publiek, Eene dragende Melkkoe; Een Kalf; Een Varken 4 Kippen en 1 Haan; Hoogkar, Stort- of Laagkar, Eegden, Wan molen en Kruiwagen; Horden, Schoorboomen, Schoorbalken, Koo- stalstaken en Ladders; Different Stal-, Bouw- en Melkgereedschap; Hooi, Stroo, Aardappelen, Appelen en Peren Karn met toebehooren, Koperen Kannen, Juk, Tobben, Vaten, Room- en Melk- tonnen, Wateremmers. HUISRAAD, hoofdzakelijk bestaande in Kabinet, Klok, Bureau, Lezenaar, Ledi kanten, Stoelen, Tafels, Spiegels, Schilde rijen, Kasten en Kisten; Bedden met toebehooren Linnen, Wollen en Katoenen Lakens, De kens, Kussensloopen, Handdoeken als an derzins. Allerlei soort van Koper Tin-, IJzer-, Glas- en Aardewerk en hetgeen verder tot eenen inboedel behoort en ter verkoop zal wor den aangeboden. Specialiteit in PORTO RICO van 50, 60, 70 en 80 Cent per 1/2 Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. WW Met 500 stuks franco toezending per Postpakket. VAN (voorheen A. G. SC HULL.) Fotograaf van Z. M. den Koning. Atelier tot vervaardiging van alle soorten Foto grafie111 Kooldruk, Lichtdruk en andere procédés. Specialiteit in vergrootingen tot LEVENS GROOTTE naar kaartjes, Daguerrotype Glasbeel den en Olieverf. 's-BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn cn geurig Per Va KG. 0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.—. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. 2.- Bij 2y3 KG. 5 bij een kistje 10 korting. Iii den Bockhandel van zijn voorradig meer dan v ij f t i g verschillende voor 1886, van af 25 cent tot hoogstens een gulden, waaronder Bcets- Dichtcrlijkc- Humoristische- Katholickc- Maandelijksehe- Meiiioranduni- N. Christelijke- Oosterzcc- Ten Ka te L i. voorts Groepen. Landschappen. Architectuur. PORTRETTEN aan huis genomen. Samengestelde GROEPEN volgens opgave. Portretten in Olieverf, enz. enz. enz,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3