Gouden en Zilveren Werken, voorradig bij C. J. DE JONGH, NieuwstrHeusden, waaronder velo JJITIKELEN bijzonder geselt voor St. Nicolaas-Cadeaux. pi, ®i ê®mm9 heüspin, ST. NICOLAAS-CADEAUX. J.Th. RUI JS Schapenmarkt, 's Bosch en ruime leuze nu ARMBANDEN, HORLO GIËN met arantie. ST. NICOLAAS-CADEAUX. 9 A. L. WIJZENBEEK ZONEN H J. SIBMER 60RCUM 4 WITTE M ffllll FLANELLEN, Handel in Manufacturen. Springveer en-, Paardenhaar-, Kapok- en Stroo-Matrassen,Veer en Bedden enz., Uout-Cement-Daken en Asphalt-vToeren, H. F. ONDERWATER Co., Fabrikanten van Aspkalt-Dakpapier Mijl bij Dordrecht. Öm het geleerde Fransch VILL US TRA TI ON BILLARTFABRIEK. De firma 0. NEDERVEEN, l Januari 1886 begint ie Tweede Jaargang DeVroolijke Huisvriend. Eene ruime sorteering van en Stoomtras-Moleiiaars, De kleine Kapitalist. Wed. W. L. Kuijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. MAG AZIJ N YAN Voorradig een uitgebreide sorteering van Winter-Artikelen. In liet Heeren Kleederen Magazijn van Schapenmarkt, 451 's-Hertogenbosch, DE MI-S A ISO NS, WINTER-PALETOTS, Een ruime keuze Heeren- en Kinder-Costumes en een rijken voorraad van Chambre-Cloaks. De wereldberoemde Pfaff-Naaimacliines. te HERWIJNEN. Ontvangen eene ruime keuze Baai, Bever, Bokken, Handschoenen, en verdere Artikelen voor het aanstaande Seizoen. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. worden vervaardigd door MARIAGE ET FATALITÉ Bureau: Kerkstraat 35, Amsterdam Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. te 's HERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken geheele Bibliotheken GorinehemHeusden. Winterdienst, S"6 0oto- VAN Floconné, Ratine, Ondulc, Duffel, Baai, Bever, enz, enz. Wollen Trieot-Ondergocderen, in alle maten en prijzen, enz. enz. Wollen- en Moltonnen-Dekens. in alle prijzen van af 1,00. bevindt zich een groot assortiment van af f9. van af 10. Het tijdroovend en ongemakkelijk stellen heeft bij deze machine niet plaats, daar boven- en onderdraad niet doorgestoken behoeft to worden. De PPAFF-MACHINES munten uit boven alle andere fabrikaten door bovengemelde verbetering en verdere hoogst be- laugrijke eigenschappen. De prijzen zijn zeer bill ij k en de levering geschiedt onder deugdelijke garantie en dosver- kiezeude gemakkelijke afbetaling door Verkrijgbaar bij: fiflF* A. OPPENHEIMER te neusden. I. KALKER te Woudrichem. I. ANSEMS te Dussen. L. VAN OS te Werkendam. Mt. BARS te Aalst. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is oen onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing vau Jicht, Rhnmatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is l*/gd., ^s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te ondei zoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. Specialiteit tot het leveren van alsmede tevens voorhanden eene uitgezochte collectie Wollen, Katoenen en Fantasie DEKENSals ook nog eone rijke keuze Piqué en Molton SPREIJEN, tot de minst mogelijke prijzen. Bijvullen en het zuiveren van VEEREN in den kortst mogelijken tijd. De eerste trekking van de eerste klasse der 320c STAATS-LOTERIJ vangt aan op 23 Nov. c.k. Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talen verschijnende. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal f 1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- stukken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens het linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstnkken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomenbij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebii, Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten-en met 3 geknipte patronen. Zesde jaargang 1885. Algemeen Financiëel Nieuwsblad. Verschijnt Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdag-middag. Alle Abonnenten ontvangen als gratis-premie een Controle-Lijst voor Uitlootbare Fondsen. Prijs per jaargang van 156 Nos. fr. p.p. ƒ6. Met Wekelijkscbe Restantenlijst - 8, Advertentiën per regel slechts - 0.15 DE KLEINE KAPITALIST is het goedkoop ste en meest gelezen financiëele blad van Nederland. BureelN. Z. Voorburgwal 101, Amsterdam. Proofnummers kosteloos. Het beste en volledigste der adviseerende lluancieele bladen is Oude en Nieuwe Boekhandel VAN Behalve een tal van Humoristische Novellen en andere bijdragen, kwamen in den eersten jaargang ongeveer vier honderd, groote en kleine platen voor, van de voornaamste tee kenaars van ons land. De geringe abonnements prijs van twee gulden, franco per post txoee gul den dertig cents, kan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in Decem ber a. s. verschijnen, kosteloos. De inteekening loopt van 1 Januari tot 31 December, dus over een geheel jaar. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. belast zich met het KOOPEN en VERKOOPE-N van enz. en koopt tegen hooge prijzen of gedeelten daarvan. Op Jalle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met (le Stoombootreederij Fop Smit Co. (Force majeure voorbehouden.) Van Heusden naar Gorinehem. Maandag: voorm. 3, ca. 4.30, ca. 6.30, ca. 8 uur, nm. ca. 1.15, ca. 3 uur. (In corresp. vm. 5.15, 6.30, 10 u., naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt.) Overige dagen: voormiddag 7.30, namiddag ca. 1 nur. (In corres pondentie voorm. 10, nam. 3 naar Rotterdam.) Van Gorinehem naar Heusden. Maandag: voorm. ca. 5, ca. 6.30 en ca. 11.30, nam. 1, ca. 3.30 en ca. 5 u. na aankomst der boot van 9 u. vm. en 2 u. nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9 uur, namiddag 5 uur, na aankomst dor boot uit Dordt van vm. 7.30, en nm. 2 uit Rotterdam. De dienst Maandags 3 uur uit Heusden corres pondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. Mannfactnren, Bedden, enz. J.J. SONDEREGGER te blijven onderhouden is de beste maatregel een abonnement te nemen op een Fransch tijdschrift, dat door vorm en inhoud tot lezen dringt. Dit vindt men in Wekelijks verschijnt hiervan een nummer met 4 of 5 platen. De tekst wordt gevormd door romans, no vellen, causeries over letterkunde, wetenschap of kunst gedichten, enz. De nieuwste roman weüce er in verschijnt: trekt algemeen de aandachthet verhaal blijjt voortdurend en in klimmende mate boeien. Men abonneert zich voor een geheelenjaargang a f 5, franco per post f 5.50)/ de betaling geschiedt per kwartaal. Advertentiën genieten groote publiciteit. ONDER REDACTIE VAN J. BIEGEL. Prijs per kwartaal 4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke noinmers 0.25. Inhoud van nommer 1065 van 11 November 1885 Beursoverzicht. De Geldmarkt. Provincie Drente. Vereenigde Amerikaansche fondsen. Eerste Serie. Maxwell Land Grant Company. Financiën van Hongarije. Financiën van Rusland. Russische spoorwegen. Baltimore en Ohio en New- York Lake Erie spoorwegmaatschappij. Canadian Pacific spoor wegmaatschappij. Denver en Rio Grande spoor wegmaatschappij. Florida Transit-obligatiën. Flo rida Central en Western aandeelen. Couponen dividend-betalingen. Tramwegontv. Noteering te New- York. Prijsopgaaf van niet-officiëel genoteerde fondsen. Uitlotingen. Kennisgeving van de Ver- eeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam. Spoorwegontv. Correspondentie. Advertentiën. Men abonneert zich bij den uitgever P. NOORDHOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en Postkantoren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4