Buitenlandseh Overzicht. BUITENLAND. BINNENLAND. 's Avonds te 9 uur staat een vreemde man, Heins buurman, op de Rozengracht om de oude juffrouw af te halen. r/Hein, waar ben je/' roept een bevende stem. ,/Ik ben er juffrouw, Hein is uit den tijd." „Dat is onmogelijk man, want hij heeft op zich genomen om mij thuis te brengen." „'k Wil 't graag gelooven, juffrouw, maar nu hij dood is kan dat toch moeielijk en daarom ben ik om u gekomen." „Nu, ik kom, onderweg kun je me het wel vertellen, maar ik had toch liever dat Hein gekomen was." De man glimlachte om de oude ziel. Hij begreep ten volle dat Heins dood een leegte bracht onder al de buurtgenooten. De toestand in het Oosten is nog veel ingewik kelder en ernstiger geworden, nu de oorlog tus- schen Servië en Bulgarije is uitgebroken. Als de zaak niet zoo treurig was, zou zij zeer geschikt zijn om tot stof voor een blijspel te dienen, want dat geharrewar van nieuwbakken vorstjes en ko ninkjes met de groote bazen in Petersburg, Wee- nen, Berlijn en Konstantinopel is in den grond zeer vermakelijk. Met dit al stroomt nu het bloed, en de Turken kunnen het op hun gemak aanzien dat hunne tegenstanders elkaar vermoorden. Het doel van Servië is vrij goed te begrijpen. Het wil zich thaus meester maken van deelen van Turkije, welke door de Berlijnscbe conforontie ei genlijk zeer ten onrechte bij Bulgarije zijn gevoegd. De Serviërs hadden bun leger nu toch eenmaal onder de wapens en zij begrepen dat van de con ferentie niet veel heil te wachten was. De Servische koning is echter wel wat voorba rig geweest Hij meende binnen 48 uren de Bul- gaarsche hoofdstad te bezetten, maar de jonge Bulgaarsche en Rumelische soldaten hebben daar iets tegen in te brengen gehad en in een held haftig gevecht bij Slivnitza het gevaar dat Sofia bedreigde voorloopig afgewend. Voorloopig, want het Servische leger is sterker, beter bewapend en wordt beter aangevoerd dan het Bulgaarsche, zoo dat de Servische koning toch allicht Sofia zal kun nen nemen. Eenmaal daar gekomen, zou de Ser vische koning een wapenstilstand met Bulgarije sluiten, om wellicht eenige dagen later tegen den gemeenschappelijken Turkscheu vijand op te rukken. Sofia is een uiterst gewichtig strategisch punt, zoodat zelfs reeds keizer Konstantijn er over dacht daarheen den zetel van zijn keizerrijk te vestigen. Men kan zeggen dat Sofia is de sleutel van do buitenlandsche verdediging van Servië. Hoe deze oorlog dus zal eindigen is wel te den ken, ondanks den moed der Bulgaren en de schit terende dapperheid door vorst Alexander betoond. Maar vrij wat ernstiger is de vraag welke ver dere gevolgen deze oorlog zal hebben. Daarover valt niet licht te denken. Het is een feit dat Russische legers bijeengetrokken worden in Bes- sarabië en dat Rusland uiet anders doet als Tur kije aansporen om Bulgarije te bezetten. Zelfs zon Rusland van plan zijn om Turkije een ulti matum te zenden om het te nopen de »orde te herstellen* in Bulgarije. Bij weigering zou Rusland »ze)f die taak op zich nemen.* De Russische troepen in Bulgarijedat is de geheele geheime bedoeling van de Russische poli tiek. Natuurlijk is dat ook het grootste gevaar, want dan loopt Europa de grootste kans dat Oos tenrijk, naijverig op Ruslands voorrang, eveneens aan het »orde herstellen* gaat. Het ligt voor de hand dat onder deze omstan digheden, nu het kanon reeds aan het woord is, en Rusland in zijne plannen door Engeland wordt tegengewerkt, de conferentie te Konstantinopel niet alleen een doodgeboren kind is, maar slechts kan dienen om de zaken te verergeren. Eene goede zijde heeft het uitbreken van den Servisch-Bul- gaarschen oorlogde diplomaten kunnen de zaak thans niet langer sleepende houden en zijn wol gedwongen haar op de eene of andere manier voor geëindigd te verklaren. De rol welke Engeland in deze Oostersche quaes* tie speelt is zeker wel het merkwaardigste ver schijnsel hoe politieke inzichten kunnen omkeeren. De conservatieve staatslieden in Engeland waren steeds voorvechters van hot bestaan van Turkije, en wie tien jaar geleden voorspeld zou hebben dat het hoofd van een conservatief kabinet aan den Engelschen gezant bevelen zou gegeven hebben met de duidelijke strekking om het Turksche rijk in Europa uiteen te doen vallen, die zou zeer weinig geloof hebben gevonden. En toch gebeurt het thans. DeEngelsche politiek heeft zich geheel gewijzigd. Zij wil in de plaats van een Turkschen staat welke te zwak is om staande te blijven eenige kleine maar betrekkelijk sterke koninkrijkjes daardoor wordt voor Rus land voor altijd de weg door Turkije verspreid. De Russische diplomatie doorziet dit heel goed en vandaar baar botsing met do Engelsche diplomatie op de conferentie en bare ijverige poging om de Turksche en ten slotte de Russische legers in be weging te brengen. Het doel van Engeland moge dus onveranderd wezen, de middelen zijn juist omgekeerd. En zoo heeft men het deze week beleefd dat Gladstone, die thans op zijne verkiezingsreis is, openlijk het hoofd der conservatieven prees voor zijne houding in de legenwoordige Oostorscho quaestie. Dat Gladstone zelf zich aan het hoofd der libe ralen kan stellen in dezen verkiezingsstrijd, is voor hen een groot voordeel. Maar zeer voorbarig zoude het zijn daaruit reeds eon voor hen gunstige ge volgtrekking te maken. De liberale partij in Enge land is ernstig verdeeld over de vraag van schei ding van kerk en staat, eene vraag welke in En geland nog iets anders heeft te beteekenen dan in ons land. Zooals de zaken nu staan, zullen de moeder en de hare één van hart en één van zin waren. Zesin maakte eene stomme buiging. Het vooruitzicht om, na korten tijd met jeugdig vuur een levend beeld het hof te hebben gemaakt, zich thans een nauwe lijks de kinderschoenen ontgroeid jongejuffertje in de armen te zien schuiven, kon dan ook niet veel aan trekkelijks voor hem bezitten. Maar het volgende oogenblik reeds zou hem volledig van zijne dwaling overtuigen. (Wordt vervolgd.) tienduizenden arbeiders, die voor het eerst hun kiesrecht zullen uitoefenen, den doorslag voor de overwinning geven. De verkiezingen zjjn zóó uit gebreid, dat men rekent eerst 5 December te zullen weten aan wie de overwinning blijft. De Fransche minister-president Brisson is deze week voor de nieuwe kamer opgetreden met eene verklaring, welke geen der partpen heet te bevre digen. De waarheid is echter dat men het Brisson kwalijk neemt de geheele waarheid te hebben ge zegd over alle vraagstukken welke thans in Frank rijk aan de orde zijn. Brisson bad eenige bloem rijke phrases in het parlement moeten slingeren, dan zou het mooi geweest zijn 1 Maar nüToch ge looven wij dat deze verklaring per slot van reke ning het ministerie goed zal doen. 5 Koning Milan van Servië, die nu door zijn inval in Bulgarije algemeen de aandacht op zich vestigt, genoot zijn opleiding te Parijs, in het College Hendrik IV. »Niemaud had toen,* zegt »Figaro,« »in het kleine mannetje den toekomstigen krijgs man vermoed, die den vrede van Europa zou verstoren.* Hij hoort, zoo verhaalt het blad verder, zich gaarne bij Victor Emanuel en zijn land bij Pie- mont vergelijken. Maar het is nog pas ruim zestig jaren geleden, dat Milan's oud-oom Miloseh en zijn grootvader, die rijke varkenskoopers waren, het land van het juk der Turken bevrijdden. Servië is pas 7 jaren als geheel onafhankelijk erkend, nauwlijks 3 jaren een koninkrijk, en het is zeer twijfelachtig of het volk reeds rijp is voor het maken van veroveringen, zooals Koning Milan's dichterlijke geest hij is een talentvol improvi sator zich voorspiegelt. In de vertrekken der Koningin van Servië, in het paleis te Belgrado, heerscht, naar men bericht, groote bedrijvigheid. Er zijn daar niet minder dan 40 naaimachines geplaatst, en de Koningin is er, met een aantal dames van het Hof en uit de aan zienlijke kringen, bezig met het gereedmaken van linnen en kleederen voor de soldaten van het leger. De Groote Raad van het Zwitsersch kanton Baselstadt heeft eene echt humane wet aangenomen, waarbij kostelooze teraardebestelling voor alle stan den der bevolking wordt ingevoerd. Mocht de maatregel ook elders navolging vinden! Mogelijk, dat wij dan eindelijk nog eens gelijkheid althans op het kerkhof beleven. Do eerste uitvoerige levensbeschrijving van Gus tavo Doré, waaraan een groot deel tot-nog-toe onbekende schetsen en een verzameling zijner beste illustratiën zijn toegevoegd, is verschenen. De fa milie en vrienden van Doré hebben bereidwillig alles, wat den uitgever tot dit doel dienstig kon zijn, bij elkaar gebracht, opdat het werk zoo com pleet mogelijk zou zijn. Het vermogen van Mark Twain, die als druk kersgezel begon, wordt thans op 450.000 dollars geschat. Door deu brand te Galveston zijn 1000 gezin nen zonder woning. 800 daarvan verkeeren in gebrek. Tusschen de Transvaal en Massoa on andere hoofden van inboorlingen dreigen vijandelijkheden uit te breken aan de Z. W. grens der Rupubliek. Joubert slaagde er niet in de hangende moeielijk- heden uit den weg te ruimen. Van Niekerk vluchtte om zijn leven te redden. Een monster, dat den lieven moedernaam on waardig is, is te Pavia in hechtenis genomen. Dit wijf heeft haar dochtertje van drie jaren door zware mishandeling gedood. Om het te dooden, liet zij het kind kokend water drinken en als het weigorde, werd het geslagen. Te recht vraagt een Italiaansch blad, welke straf wel op zulk een monster toege past zou moeten worden f WAGENINGEN, 15 Not. Hedon avond kwa- men de leden der vereeniging Algemeen Belang* bijeen, om, volgens de agenda, van gedachten te wisselen over a, Het veranderen van de Haven b. Hot Kiesrecht. Voor punt a. werden twee gevallen aangegeven: 1. Het verbeteren van den bestaanden toestand door de Gemeente alleen raming 25 mille, of 2. Het aanbrengen tevens van zoodanige ver breeding en vergrooting van de Havenkom, als gebleken was door den tegenwoordigen tijd ver- oischt te worden met gebruik van basaltsteen ter bevordering van duurzaamheid raming 52 mille, waarvan éen derde door de provincie zou worden gedragenterwijl hierbij nog werd opgemerkt, dat de rente der door de Gemeente te storten som, ruimschoots uit de Havengelden zou gevonden worden. Met bjjna algemeene stemmen werd het laatste punt als verkieslijk aanbevolen. Alvorens tot punt b. over te gaan werd, met het oog op de aanstaande vergadering van den Raad dor Gemeente, als wenschelijk voorgesteld dat de leden van hun gevoelen deden blijken over bet leggen van de reeds vroeger ontworpen tramweg hetzij door of om de Gemeente heen. Na eenige discussie en toe lichting van den heer Burgemeester, mede tegen woordig, verklaarden zich 16 leden voor het eerste en 15 voor het laatste; terwijl 8 zich buiten stem ming hielden. Nu kwam punt b. aan de orde. Op talentvolle wijze besprak de heer president Bronsveld het weten van dit Rechtde ver schillende grondslagen, met de daarbij behoorende kiezers het bezwaar van regeling bij de Grondwet; de opname, in elk geval, van de z. g. capaciteiten; en wees teu slotte op de bezwaren, ook in deze, aan verandering verbonden. Nog werd aan de ver- gadoring toegezegd dat het verhandelde, voor zoo verre zulks in de termen viel, zoo spoedig en uit voerig mogelijk aan het Bestuur der Gemeente zou worden medegedeeld. f De brandmeesters alhier hebben in hunne onlangs gehouden vergadering besloten om, bij we der voorkomenden brand, de leerlingen van de landbouwschool niet op het terrein toe te laten, maar het blusschen alleen op te dragon aan het daarvoor bij de spuiten aangestelde personeel. Wel werd de hulpvaardigheid der jougelui ook tot het redden van have en goed geprezen, doch hun zelf standige ijver werkte belemmerend op do handha ving der discipline bij anderen. Nog werd het wenschelijke besproken om aan hen alleen eene spuit ter beschikking te stellen. Bjj den laatst.en bi-and is echter gebleken, dat er veel meer behoefte aan water dan aan spuiten zelfs met aanzetters bestond. Do slangen moes ten over den Hoogen Dijk gelegd worden, en de waterstraal was maar heel sobertjes. f RAAMSDONK. Op de paardenmarkt der vo rige week Zaterdag, alhier gehouden, werd iemand uit Wagenburg (gem. Terheiden bij Breda), door den slag van een paard zoodanig aan het hoofd getroffen, dat hij aan de gevolgen daarvan is over leden. f DUSSEN. De verkiezing van een lid van den raad dezer gemeente, in plaats van wijlen den heer J. de Wit, is bepaald op Dinsdag den 22 Decem ber a.s. HERWARDEN, 15 Nov. Eene noodlottige ge beurtenis hebben wij van hier te melden. Woens dag jl. begaf zich Jan Bart van de Sandt, alhier woon achtig, op weg naar Wezel, ten einde met behulp van iemand uit Nijmegen, aldaar eene roeiboot te koopen. Zijn doel bereikt hebbende, roeiden de twee personen Donderdag terug. Aan den avond van dien dag kwamen zij op de hoogte van Spijk, gemeente Herwen en Aerdt, in aanraking met een opvarende stoomboot, die zjj in de duisternis niet hadden bemerkt. Van van de Sandt noch van de boot heeft men iets meer gehoord, terwijl zijn reismakker het geluk had zich vast te klam pen aan het roer der stoomboot, waar hij na verloop van eenigen tijd werd opgemerkt. Medege nomen naar Emmerik, vertrok hij zoo spoedig doenlijk naar Nijmegen, waarna de familie alhier per telegram met het treurig ongeluk in kennis werd gesteld. Het is natuurlijk bijna zeker dat van de Sandt is verdronken. ZALTBOMMEL, 16 Nov. Toen heden morgen de aannemers van den zandberm tegen den Stads- dijk hunne werkzaamheden wilden beginnen, werd hun dit door het Hoofd der Gemeente belet, die niet wilde toestaan dat de karren over den Stads- dijk, zijnde een voet- en geen rijweg, het benoo- digde zand aanvoerden. Door het Dijkcollege was de vergunning hiertoe bij de aanbesteding verleend. f DALEM. De betrekkelijk felle vorst heeft hier den landbouwenden stand leolijk overvallen. Vooral de tuinen zijn nog volstrekt niet ontbloot, terwijl de aardappelen, die niet voldoende gekuild zijn, het kwaad te verantwoorden zullen hebben. t WOUDRICHEM7~17_~Nov. De visscherij heeft gedurende deze maand nog weinig voordeel opgeleverd; aangezien den 15n dezer de visscherij weder voor alle geoorloofd want is geopend, zoo hoopt men op betere resultaten. Van 1 tot 7 dezer werden gevangen 2 zomer- zalmen, 1 winterzalm en 2777 houtingen. De prijs gold voor de zomerzalm 70 cent, voor de winterzalm ƒ1,61 per halve K.G., voor de hou- ting 8 a 15 cent per stuk. Van 7 tot 14 dezer, slechts 2 zomerzalmen en 1400 houtingen, de eerste deed 57 cent per halve K.G., en de laatste 8 k l0l/2 cent per stuk. t Gisteren avond trad de heer A. van 't Lindenhout, directeur der weesinrichting te Neerbosch, op in het Herv. kerkgebouw voor eene vrij talrijke schare en besprak het doel en de resultaten van genoemde inrichting, welke laatste zeer goed aan het eerste beantwoorden. Men schrijft uit Dussen aan de »N. Bred. Ct.« aangaande den Nieuwen Maasmond. Dezer dagen is de opening van den Nieuwen Maasmond een stapje naderbij gekomen. Menschen die niet in de belanghebbende streek wonen en diensvolgens minder met do plaatselijke toestanden bekend zijn, moeten, afgaande op courantenberich ten, wel meenen, dat een gevoel van dankbare vreugde alle bewoners der Maasmondstreek bezielt., nu de verwezenlijking van het plan nader begint te komen. Toch is die vreugde niet zoo groot en niet zoo algemeen als men op een afstand meenen zou. Daar zijn er altijd nog velen, die in het voor genomen werk niet veel heil zien. Velen zijn er die nog steeds betwijfelen, of verandering in deze wel verbetering zijn zal. Eu voor twijfel bestaat hier wel eenigen grond. Laten wij iets van dien grond nemen, om daaruit een vraagteeken te boetseeren. De rivier de Maas, die nu in grillige bochten langs de noordergrens onzer provincie vloeit en zich volstrekt niet zeewaarts spoedt, die juist door hare kronkelingen oen groot rivierbed heeft tot berging van groote watermassa's, die daaren boven weinig eb en vloed beeft die Maas wil men nu in haren benedenloop eene richting geven die veel rechter en dus veel korter is. Een nood zakelijk gevolg daarvan moet zijn dat het water veel spoediger en in veel minder verdeelde massa de zee tracht te bereiken. Als uitmonding is de rivier de Amer aangewezen. Het is bekend dat de werking van eb en vloed op den Amer zeer sterk is. Denk u nu eon sterken vloed uit het westen en eene krachtig voortdringende watermassa uit het Oosten dan hebt ge in de ontmoeting dier twee stroomingen één vorm, waarin de zegen van het nieuwe werk zich voor ons zal openbaren. In een anderen vorm zal het heil zich aan ons vertoonen door de grootere afzondering, waarin wij tegenover het zuiden onzer provincie zullen staan. Ons naaste spoorwegstation is Waspik; onze naaste tramlijn bij Geertruidenberg. Om daar te te komen moeten wij een veer over. Als er nu een breede rivier (kanaal) neven het oude Maasje wordt gegraven, dan hebben we twee veren, want aan bruggen slaan schijnt de regeeriug niet meer te doen. En als dan de vier centen veergeld aan 't Keizersveer wellicht tot een dubbeltje aangroeien, als daar een stoombootdienst komt dan nu ja, dat is de tweede vorm van zegen. Een derde vorm bestaat in het meedoogenloos af scheuren van Hensden van het Land van Altena. Heusden behoort bij Altena, Heusden is onze kan tonnale hoofdplaats. De gemeenschap af te breken door het graven van een nijdige rivier, en dan als aequivalent voor zulk een in 't leven grijpend ver lies een veer te geven, dat is om geene ster kere uitdrukking te bezigen iemand met een kluifje in 't riet sturen. De lezer kan oordeelen, hoezeer wij hier dien maatregel toejuichen. Men heeft ons hier steeds gevleid mot het uit zicht op eene drukke stoombootvaart op de nieuwe rivier. Die vaart kan toch nimmer heel druk we zen, want welke plaatsen liggen er ten westen van Dussen aan den nieuwen waterweg? Vergelijkt men hiermede de thans nog dienstdoende Maas be neden Heusden, waar dorp aan dorp ligt, dan spant men de verwachting niet hoog, of liever dan spant meu in 't geheel niet. Bestaat alzoo de waarschijnlijkheid, dat de Maas in haar nieuwen mond voor ons niet veel goud hebben zal, het werk bewijst toch, dat er nog een sprankje onnernemingsgeest bij onze natie gevon den wordt. Maar dat vonkje aan te wakkeren tot eene vlam die vele millioenen verslindt, zonder ander vooruit te berekenen voordeel dan dat de landerijen om Den-Bosch wat hooger in huurprijs worden zullen (dus ten bate van heeren grondbe zitters) dat geeft recht tot de vraag, of het sop de kool wel waard is. De commissaris des konings in Noord-Brabant heeft de besturen der langs de rivier de Maas van Cnyk tot 's-Hertogeubosch gelegen gemeenten en waterschappen aangeschreven om bij ijsgang of hoog opperwater gedurende den aanstaanden winter krachtig mede te werken tot het behoor lijk doen in acht nemen en uitvoeren van de voor die gevallen van regeeringswege voorgeschre ven maatregelen. De lijst vfcn verdeeling der ambtenaren van den waterstaat tot het eventueel bezetten der correspondentieposten langs de Maas is door den minister van waterstaat vastgesteld. De vrees, dat door de groote concurrentie de schoen- en laarzenfabricage te Langstraat dezen winter in kwijnenden toestand zoude geraken, is gelukkig niet bewaarheid. Niet alleen dat er druk werk is, maar het werkvolk verdient zelfs meer dan 10 15 jaar geleden, zoodat er in deze stre ken geene werkeloozen wordeu aangetroffen. t De heer Rose, Inspecteur van deu Waterstaat en bij diens ontstentenis de Hoofdingenieur die hem vervangt, zijn aangewezen om gedurende eene eventueele buitengewone riviercorrespondentie met de polderbesturen in overleg te treden omtrent de te nemen maatregelen voor de beveiliging der dijken. De standplaats daarvoor is Gorinchem. f Naar wij vernemen is een reglement van po litie op de scheepvaart in bewerking waarin vaste regelen worden opgenomen betreffende het ankeren op de Merwede bij Dordrecht. f Het bestuur van het polder-district Neder- Botuwe zal eerstdaags de uitvoering van eenige dijkwerken aanbesteden. f Door het bestuur van den Calamiteusen pol der Oud en Jong Breskens zal worden aanbesteed het maken eener oeververdediging. Raming ruim 6000. Men schrijft uit Gorinchem De veemarkt, Dinsdag gehouden, was druk bezocht en kan men het getal dat aangevoerd was op 6000 stuks schatten. Door inlandsche en buitenlandsche kooplieden was veel vee aange voerd, die voor het meerendeel voor hoogere prijzen dan in den laatstcn tijd besteed, verkocht werden. Vette koeien le soort f 190275 Vette koeien 2e soort f 120180; Kalfkoeien le soort f 230300; Kalfkoeien 2e soort 140 225; Kalfvaarzen f 120250; Vare koeien f 100195; Vaarzen f 60140; 2Y2 jarige ossen f 110200; llj2 jarige ossen f 60 135; Graskalveren f 2455; Nuchtere kalve ren f 614. Uit Zevenbergen schrijft men: Met het rooien en verschepen van beetwortelen is men thans hier in de omstreken zoo goed als gereed. De op brengst is veel kleiner dan verleden jaar, daar de bie ten, tengevolge van de droogte, klein van stuk zijn gebleven. De opbrengst bedraagt thans 22,000 tot 28,000 K.G. per hectare". H. M. de Koningin is als beschermvrouw der Alg. Ned. Vroilwenvereeuiging „Tesselschade" op getreden. In de Dinsdag in het hoofdkiesdistrict Sneek gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer, zijn uitgebracht 3727 geldige stemmen, waarvan op den heer B. H. Heldt (lib.) 2006 en op den heer A. baron Schimmelpenninck van der Oye (a.-r. en k.) 1670 stemmen, zoodat gekozen is de heer B. H. Heldt. Naar wij vernemen, zijn tot dusver door ver schillende leden der Tweede Kamer niet minder dan 40 voorstellen ingezonden tot wijziging van de weldra te behandelen nieuwe indeeling der kiesdistricten. De Minister van Justitie heeft thans de volks vertegenwoordiging ingelicht omtrent de redenen van weigering der koniuklijke goedkeuring aan de onderneming; „Het vereenigingsgebouw Walhalla", meer bekend als vergaderzaal der sociaal-demo craten, in Den Haag. Daar het den Minister buiten de overlegde akte van oprichting gebleken is, dat de onderneming slechts soc.-dera. doelein den najaagt of bevordert, wil de Minister er niet toe medewerken om de winst, die met de ten nutte making van het gebouw behaald mocht worden, ten bate te doen strekken der sociaal democratische partij en haar heilloos streven. Om aan te toonen, dat de klagers een vermom de handelondememing willen binnensmokkelen,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2