Een Bode gevraagd „hel Paard Een HUIS Kinder-Pap-Beschuit, Het Dorp Hemert. RECHTSZAKEN. AANBESTEDINGEN. I Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. opZaterd.21 November a.s., Openbare Yerkooping met Schuur, Erf en Tuin te HEUSDEN. Yrijdag 27 November 1885, Yrijdag 11 December 1885, VEILEN enVERKOOPEN: 1 brengt de Minister nog onder het oog, dat de tegenwoordige eigenaar van Walhalla" in de zaak deelneemt voor 1149 van de 1509 aandee- len en voor die waarde het gebouw inbrengt. Naar wij ons tot leedwezen vernemen, is de heer Oldenhuis Gratama, lid der Kamer, vrij ernstig ongesteld. (,/Vad".) Dal het succes van het richten van adressen gewoonlijk zeer problematisch is het is te zeer bekend. Daarom verdient de volharding, waarmede mevr. J. II. Houting, geb. Fricke te Enkhuizen adressen aan Z. M. richt, vermelding. Blijkens een ingezonden stuk in de ^Hoornsche Courant" wendde die dame zich onlang3 voor de 66ste (zegge zes en zestigste) maal tot den koning, verzoekende om recht in eene quaestie, die reeds gedurende 8 jaren tusschen haar en de familie Van Lijnden aanhangig is. Men schrijft aan de VL. Ct." Op een nat na jaar volgt wel eens vroeg winter en vóór eenige jaren werd in het laatst van November het ijs sterk genoeg om schaatsenrijders te dragen. Onder de mosschen op het boerenerf bevinden zich "ook nu reeds nachtegalen en deze eten mee van het voedsel dat de mosschen wordt toegeworpen, want de schrale tijd voor de vogels begint nu aan te breken. De nachtegaal maakt gemeane zaak met de geringste der broeders om aan den kost te komen, de vogel, die in de lente door zijn on volprezen zang ieder dichterlijk gemoed in ver rukking brengtAls de nachtegaal zoo vroeg de duinstreken verlaat om zich nabij het houtgewas van dorp of stad te gaan ophouden, volgt er winter, is wel eens beweerd. Ook is er veel sijs in het hout en men kent het spreekwoord Vroeg sijs, veel ijs. Zich echter op sommige na- tuurverschijneelen of spreekwoerden te verlaten, zou gewaagd zijn, gelijk dikwijls gebleken is. Het wintert nu wel voor half November maar de mollen hebben nog niet opgehouden te wroeten. Om den kneüterende sijsjes in den els bekommert de boer zich niet als voorteeken, maar als de mol niet meer werkt, reken dan maar op winter. Op de hoeve //Generaal van den Bosch" te Willemsoord was Vrijdag een der werklieden bezig een akker om te ploegen, toen een haas naast een der paarden opsprong en zoodanig door dit dier met den poot werd getroffen, dat hij op de plaats dood bleef. Zoo ving een paard een haas. Maandag-namiddag is tusschen Orthen en 's-Hertogenbosch een paard met ledige kar op hol gegaan; de voerman, die de onvoorzichtig heid had van de kar te springen, geraakte on der het rad en werd zoodanig verwond, dat hij en kele uren daarna aan de gevolgen overleed. Te Appelscha is, wegens overtreding van de jachtwet, proces-verbaal opgemaakt tegen een vrouw van 73 jaar. Een paar jaar geleden zegende een predikant in Zeeland een huwelijk in. De jongehuwden schonken hem daarop een paar aandeelen in een schip. De predikant was hiermede zeer in zijn schik, doch hij moest deelen in de ongunst der tijden. Het schip maakte zulke slechte zaken dat in plaats van winst van de aandeelen te hebben, er heel wat bijbetaald moest worden. Nu bood de predikant den gevers hunne aandeelen terug, maar de man klopte aan een doovemans deur. Men schijnt de dieven, die onlangs te Scheve- ningen bij de firma Verschuur gouden en zilveren voorwerpen stalen, op 't spoor te zijn. Men heeft namelijk vermoeden op twee Duitschers, die echter reeds goed en wel in Noord-Araerika moeten zitten. Te Goes is een meisje begraven, dat in de gevangenis was overleden. Zij was wegens het stelen van peren veroordeeld tot 15 dagen. Vol gens het loopende gerucht heeft zij zich de ver oordeeling sterk aangetrokken en is dit de oor zaak van haar dood. De //Zierikz. Nieuwsb." echter, deelt hierom trent mede Volgens de geruchten zou hier in de cellulaire gevangenis een meisje overleden zijn, tengevolge van het zich zeer aantrekken van een vonnis van 15 dagen cel voor het oprapen van eenige appelen. Dit bericht is zeer overdreven en tengevolge daar van zeer onjuist. Het bewuste meisje is overleden aan hersenziekte, en een heilig boontje was ze juist niet. Want reeds meermalen had ze kennis gemaakt met de cel, en ditmaal had ze haar vader, die reizend muzikant is, gevraagd om met den besten toondag eens voor haar logement (de gevangenis) te komen blazen. Beschrijvinge der Stad en Lande van Heusden, met de verdere zaak en daartoe behoorende, in 't Licbt gebragt door D. Theodornm Groen. (Zijnde een geschreven werk, dat nooit in drnk is uitgegeven en omstreeks bet jaar 1650 is s&amgesteld). Zoat dit voorn Dorp aangaat, liggende in de Bommelerwaard tegenover de Stad Hensden au bijden zijden van de Mase, staande het Kasteel met de Kerk an dese zijde, A. S. Cruijk spreekt biervan aldus Johan den IIbij stigte het Dorp Hemert en starff in 't jaar 1073. Ik geloove dat hij het Kasteel van Homert zal gebout hebben. Hierna in 't 19 Cap zal verhaalt werden, hoe in 't jaar 1060 binnen dit Dorp ver- slaagen is den Grave van Holland van den Grave van Kuijk en hoe in 't jaar 1481 die van Her- togonbos de Mase nogt toe doorgebragt hebben, mot stroomen tussen het Kasteel en het overge- deelte opdat zij met hare schoepen niet genoodzaakt waren bij Housdeu zijnde daar een groote kromte om te vaaren, welke geschied is met consent van den Hertogh van Brabant zijnde Grave van Holland en Jan Heere van Hemert en van zijn zoon Jordanis. In 't jaar 1586 was Jonkr Lnbarc Turk heere van Hemert, Goeverneur binnen de Stad Grave met den zwaarde binnen Uitregt ten tijde van Leicester geregt omdat hij belopen zijnde, zonder eenige Nood de voorn Stad an do Prins van P had overgegeven. De voorn heer liet een zoon nae Jonkhr Fre- derik Turk, heer van Hemert, van Munnickeland, en amptman van boinmol, on dese wederom drie kinderen, een zoon ongetroud gestorven en drie Dogters. Zie het geslagt van Turk, Hant 129. Het Kasteel is van hot XII jarig bestand als ook daar na tot bevrijding van de Mase en voor namelijk der Stad Heusden, met een gragt en wallen besloolen gewoest zelfs nog jegenwoordig, zoodat het was een sterk Punt, liggende deze aan kant van Mase. Beknopt verslag van het verhandelde in de ver gadering van den raad der gemeente Heusden, gehouden den 12 November 1885. KERKNIEUWS. De Zeer Eerwaarde pater P. H. A. Nieu wenhui- zeu, pastoor te Zaltbommel, is verplaatst naar Licbtevoorde en wordt vervangen door den Zeer Eerw. pater T. Terstegen, thans pastoor te Bols- ward. Is eene vrouw, »buiten goederengemeenschap, maar »in gemeenschap van winst en verlies® ge huwd, voor het bedrag der geldsom door haar ten huwelijk aangebracht, schuldeischeres van haren echtgenoot, zoodat., wanneer deze failleert, zij voor dat bedrag erkenning als zoodanig in het faillisse ment kan vragen Deze ï-echtsvraag heeft onlangs in een faillissement te Amsterdam aanleiding gegeven tot een geding, naar het schijnt voor het eerst in Nederland, hoewel zij voor het huwelijks- en faillietenrecht stellig belangrijk moet worden genoemd. De curatoren in het faillissement van B. (de heeren mrs. van den Biesseu en Polenaar) hadden zich op de verificatie-vergadering verzet tegen de toelating van dos gefailleerden echtgenoot als schuld eischeres voor het niet onaanzienlijk bedrag van haren huwelijksaanbreng, op grond dat zij in ge meenschap van winst® en verlies® was gehuwd. Daarentegen hield mr. Goseling, voor de vrouw opkomende, den eisch tot toelating staande, zoodat partijen naar de r. chtbank werden verwezen. Deze heeft dien eisch gegrond verklaard, krachtens art. 881 van het Wetb. v. Koopb., bepalende dat de vrouw voor hare vorderingen met de overige cre diteuren deelt. De curatoren bestreden in hooger beroep de toepasselijkheid van dit artikel. Met deze bestrijding heeft de advocaat-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam Vrijdag jl. zich ver- eenigd. Het Hof heeft de uitspraak bepaald op 24 December e. k. f LEEUWARDEN, 11 Dec. Het driejarig on derhoud der havenwerken te Harlingen, Makkum, Stavoren. Leeuwarden en Tacozijl in 3 perc. Raming le perc. 190002e perc. 1410 8o perc. 1425 per jaar. (181 f Het voor den zeedijk van het waterschap Oostdongeradeels contributie zeedijken maken van een steenen opscheepshoofd te Oostmahorn. Ra ming ƒ32584. (182 t 18 Doe. Het vernieuwen van tolhuis no. 6 onder Terband in den rijksweg van Leeuwarden naar de Overrijsselsche grens. Ram./ 2700. (183 f ASSEN, 15 Dec. Het vierjarig onderhoud van het Rijkskanaal, genaamd het Meppelerdiep in Drente met bijbehoorendo werken. Raming 2196 per jaar. (184 f 's IIAGE, 16 Dec. Het maken van een gebouw voor slnisporsonoel en een magazijn te Vianeu, behoorende tot de werken van het kanaal Amster damMerwede. Raming 25300. (185 j- Het uitvoeren van vernieuwingen aan de beide oevers van de Nieuwe Merwede tusschen de kilometerraaien 107 en 111 onder de gemeente» Werkendam en Sliedrecht. Raming 15700. (1816 f 23 D ec. De uitvoering van baggerwerk tot onderhoud van de bodemsdiepte in de bergbavejj voor Rijksvaartuigen te Hoek van Holland. Rt ruing 0.50 per M8. (18| I A A N (J EIIA A L D. Wanneer het vlas op 'sjongelings kin, Zoo min of meer ontspruit, Dan ziet hij nu en dan eens schuin, Naar lieve meisjes uit. En vindt hij dan zijn ideaal, Zie hoe zijn oog dan straalt, Als zij hem weermiint, en hij ook, Door haar wordt aangehaald. Aanhalen is voor minnenden Iets dat heel prettig is, Maar voor niet iedereen kan dat Zoo prettig zijn gewis. Laatst ondervond oen sluiker dat; Hij was bij nacht verdwaald En werd door de commiezen dra, Heel leelijk aangehaald. Doch erger kan het woord nog zijn, Zooals eenmaal een vrind Van mij eens ondervonden hoeft; Hij had een maagd bemind, Die hij aanbadhij trouwde haar Eu dacht ik zal bepaald Gelukkig zijn. Maar ach, hij zucht; 'k Ben met haar aangehaald. De Atjehnees had al voor lang, Een flink pak slaag verdiend. Met moed trok Bato's kroost er heen, En dacht: »ik straf je, vriend!® Maar nu de tuchtiging niet baat, En 't middel wel eens faalt, Denkt Bato's kroost in stilte soms 'k Ben er mee aangehaald!® »Mama,« zei 'tjonge vrouwtje laatst, Tot haren echtgenoot, »Moet maar bij ons gaan wonen, daar 't De kosten niet vergroot. »'t Is best, mijn schat!® herneemt de man Die nooit zoo heel lang draalt Met zijn gevoeleu. Thans zucht hij: j>'k Ben er mee aangehaald!® In de wachtkamer 3e klasse. Boer tot zijn vrouv op een machinist wijzende: »Zie oudje, dat is de man, die de locomotief zoo goed bestuurt. Al leen kan ik mij maar niet begrijpen, hoe dat kleir kereltje zoo ontzettend fluiten kan. Blokken vóór het examenzich slaan door hq examen na het examen studie en boekeu veracl ten: in deze drie bedrijven loopt soms een studer leven af, een treurspel Heer in een restauratie. »Is dat nu een vier< part van een eend of het end van een vierde part Een der bladen ontving van een gelegeuheid| berichtgever het volgende brandbericht. GeAchte vrient, hetwelkdoende heet de eer UÜ teberiehte dat Vannacht zoowat halftwee zalt zijj geweest bij Driek van Seelant zijn huis in dt brant vloog en vier koeie en een vers mar die zij] pas later verbrant toen het huis allang in de brant stond. Ook nog tien kiepen den haan nié Mar de meubels zijn allegaar gelukkig gered mt het gemelden is gelijk in puin. Jentje van Seelar tis driejaar is omgekommon. Toen het uit was vonde ze hom onherkenbaa verkoolt tot troost mar mager kan strekken h| korsmis toch nie gehaald had Aan de borst is nie verassereerd en veel schaai. De koeie zij een onherstelbaar verlies daar de vers nie ei wouw en het huis nie van hem is mar van onze dokter. Die zich met hoogachting noemt Uw vrient en trouwe lezer De vrouw van Drieke is van de zomer gestui ven alzoo was hij weduwnaar en alleen thuis méU Jenije en Pietje hetwelk de laatste tot zijn gelu| nie is verbrand maar eruitgedragen. Soldatenliefde. »Nu, mijn beste, zul je niet vergeten als je in je nieuw garnizoen aangi komen bent?® »Neen, neen kindlief, deze knoop in mijn zakdoej zal me altijd uw lief bakkesje voor den gee$ brengen.® Schilder tot een bezoeker. »Van morgen h ik hier iemaud, die 't hart had mijn stuk te be schimpen, maar hij heeft het kort gemaakt, want ik heb hem van do trappen gesmeten. Nu, zeg u me nu ongegeneei'd wat u van mijn kunstwerk denkt Vrouw. »Wees niet boos meer manlief, je weet toch wel dat ik altijd een stille liefde voor je in mijn hart draag.® Man ja, ja, dat weet ik, maar sinds we ge trouwd zijn is het geen stille liefde meer!® »Hoe oud zijt ge,® vraagt iemand aan do 12j i- rige Lize. »Als ik met mama wandel 10 en met papa 15 jaar.® f DUSSEN, 19 Nov. Op de heden alhier gehou den botermarkt werden aangevoerd 187 kilo boter. Zij gold van 1.24 tot 1.36. f Dordrecht, 20 Nov. Grasboter, stukken: ƒ0.80 0.70, tonnen 14.00. a 13.50 Kunstboter 0.38 a 0.30. Hooiboter 0.a 0.ton nen ƒ0.ƒ0.Weiboter 0.63 a 0.55. Eieren 7.50 a 6.00 per 100. Ondertrouwd H. W. PRILLEVITZ en - J. E. MEIJBOOM. Lekkerkork, 20 Nov. 1885. voor HEUSDEN en OMSTREKEN, voor eene solide Maatschappij, tot uitkeering bij overlijden. Brieven letter Z, aan den Uit gever dezer Courant. door den Heer W. G. VAN DER WAL, le Luitenant Paardenarts, speciaal handelende over des avonds ten zes ure, in de zaal van den Heer MAURIK te Heusden. .wwaaw» Niet alleen Leden van Landbouw, maar alle belangstellenden zullen als dan gratis toegang hebben. VAN Notaris LANDRÉ te Vlijmen, zal op bij INZET, en op bij TOESLAG, telkens des avonds te 6 uren, ton huize van H. MOURIK, in het Wapen van Amsterdam,® te Heusden, publiek Een goed onderhouden ruim WOON HUIS, staande aan het Oud-Heusdens-. einde te Heusden, met achterlig gend ERF en SCHUUR, en vrijen achteruitgang op de Demerkade, bij zonder geschikt voor de uitvoering van een bedrijf, kadastraal bekend in Sectie A, nommers 433 en 434, groot 3 Aren, 3 Centiaren, thans bewoond door den Heer J. van Hemert Lzn. et MULLER JISKOOT. VEEN. Specialiteit iti PORTORICO 50, 60, 70 en 80 Cent per Vs van Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. ^00 stuks franco toezending per Postpakket. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDERMANS te Gorinchem, Dit meer en meer algemeen Kindervoedsel, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, xangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrjjgbaar by M. C. Poldermans, Gorinchem, Afwezig de heer Pape. De notulen goedgekeurd. Aan de orde: Vaststelling der begrooting over 1886. De heer De Jongh brengt namens de commissie van onder zoek, in de vorige vergadering benoemd, verslag uit, in hoofd zaak neerkomende op het volgende Ad. lm. Bij art. 1 van het hoofdstuk III (onderhoud van riolen), welke post is geraamd op 800, derhalve 300 hoo- ger dan het vorig jaar, rees bij de comm. de vraag welke planuen tot deze aanmerkelijke verhooging hebben aanleiding gegeven. Ad. 2m. Met het oog op het uitgetrokken bedrag voor onderhond der haven (hoofdst. III art. 3b) op 200, zijnde 100 meer dan voor 1885 is toegestaan, wenschte men te weten wat met deze yerhooging wordt bedoeld. Ad. 3m- Art. 6a van hetzelfde hoofdstuk (kosten van nieuwe pompen), geraamd op 100, gaf der commissie aanleiding tot eene bespreking over het resultaat van de in de gemeente ge slagen norton-poinpen. Zij was van oordeel dat dit weinig be vredigend moet genoemd worden. Bestaat het voornemen met het maken dezer pompen voort te gaan De voorzitter beantwoordt de gemaakte opmerkingen. Ten aanzien van het eerste punt kan hij mededeelen dat bij B. en W. bet plan bestaat met de vernieuwing der riolen door mid del van Engelsch aarden buizen voort te gaan. In 1886 wenschte men de Potterstraat geheel te rioleeren. Voorts is gerekend op de kosten van vernieuwing van een gedeelte der voorgenoemde levende spui, bij wijze van proefneming door buizen. Wat betreft de post «onderhoud der haven" zij opgemerkt, dat hierin is begrepen de kosten van een nieuwen trap nabij «Concordia." Op de vraag sub 3 antwoordt de voorzitter dat het stellen van nieuwe nortonpompen in 1886 wel niet kan worden ver wacht. De weggebroken pomp aan het einde der Putterstraat zal worden hersteld, zoodra daarvoor eene geschikte plaats kan worden aangewezen. Na eenige discussie wordt de begrooting overeenkomstig het advies der commissie met algemeene stemmen vastgesteld in ontvang en uitgaaf op 20,125.11. Ingekomen 1. Verzoek van Dr. A. van Eyk om afschrijving van zijnen aanslag in den hoofdei, omslag over 1885, voor 2 maanden, wegens vertrek uit de gemeente. Toegestaan. 2. Verzoek van S. P. de Graaif om eervol ontslag als on derwijzer, met ingang van 15 Nov. a.s., wegens benoeming te Zaltbommel. Eervol ontslag verleend. 3. Brief van A. van Delft, aannemer der straatverlichting, houdende aanbod om bij eventueele verlenging van het con tract, dat op 31 Aug. 1886 eindigt, aan particulieren gas te leveren voor 12 cent per M3. 4. Adres van A. van der Mooren en andere winkeliers, tot oprichting van een botermijn. In handen gesteld Yan B. en W., tot het ontwerpen van een reglement. 5. Besluit van Ged. Staten dd. 8 Oct. jl. G. no, 57, hou dende goedkeuring van een raadsbesluit tot wijziging der be grooting voor 1885. Notificatie. Wordt nog besloten A. Aan de begrooting voor 1885 toe te voegen een post ad 5.95, wegens aandeel in de kosten van het huis van bewaring. B. Aan den heer Mr. Crom, Rijks-archivaris, een brief van dankbetuiging te zenden voor de ordening van het gemeente archief. c. De jaarmarkt, thans vallende op den len Dinsdag in Maart, vast te stellen op den 2en Donderdag in April. d. Toe te staan een bedrag van 25 voor boekbinderswerk aan het archief. Ten slotte deelt de voorzitter mede dat door het college van oude schutters van den voetboog van St. Joris alhier is besloten, ter beschikking van de gemeente te stellen een maxi mum bedrag van 5000 voor het maken van een deugdelijk carillon in den stadhuistorenmet bepaling dat deze som zal worden uitgekeerd in 10 jaarlijksche termijnen van 500 of in eens wanneer de middelen van het college door moge lijke onteigening van eigendommen toereikende zijn. Als voorwaarde is nog gesteld dat het werk binnen 2 jaar moet voltooid zijn. L V f h ïzk't "v: ;v':. xr-wi: ->• v

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3