L. VEERMAN.BoekhandelHEUSDEN. Gouden en Zilveren Werken, voorradig bij 0. J. DE JONG!!, NieuwstraatHeus den, St. Nicolaas-Cadeaux. j.Th. RUIJS Schapenmarkt, 's Bosch ARMBANDEN. De firma C. NEDERVEEH, „De Linger JAN VAN BOOIJEN Gz., Appeldijk. Gorincliem. LIKEUREN, Kunstinrichting Fabrikant van A. E. BRAAT, Singer systeem Naai mach men, HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. vele AWETCEUUf bijzonder geschikt voor ST. NICOLAAS-CADEAUX. van on ruime Keuze van HOBLO GTËN met garantie. ST. NICOLAAS-CADEAUX. GORINCHEM. c. F. co It DES. II. II II Prinses ffilhelmina der Nederlanden van to onderhoudende lectuur Eene ruime sorteering BRANDYEEZEKE RING, Stoom Houtzagerij en Schaver ij 1 ONTVANGEN een rijke keuze Prachtwerken, Kinderwerken, Prentenboeken, Albums, Plakprenten en Plakboeken, Papier de Luxe, Papeteries, Cartonnages, Inktstellen, Schrijfcassettes, Schrijfportefeuilles, Nécessaires, Zakporte- feuilles, Visiteboekjes, Porte d'Ors en Portemonnaies, Damestascbjes, Kinderspelen, Surprises in alle genre, Verf-, Te eken- en Passerdoozen en eene groote verscheidenheid van Zaken voor Kinderen. te 'sHERTOGENBOSCH, oude Boeken, Plaatwerken Door overvloedige vangst is de geheele Bibliotheken Prij zen van FIE, bij D. J. Du Croo Zoon, te Gorinchem. Houthandel. voor dit jaar tot spotprijs te bekomen bij GORINCHEM, FOTOGRAFISCHE Kalkhaven 428, (ZONDER ALCOHOL,) welke in Café's zonder vergunning mogen verkocht worden. BOU WMATERIALEN, ROTTERDAM. Bekroond met een Eere-Diploma te Antwerpen en met een Gouden Medaille le klasse te New-Orleans. Eene ruime sorteering voorradig in de Magazijnen van de G| O 1 PI I Kerkstraat, Verandering en reparatie geschiedt op de spoedigste wijze. Voor motvrij wordt ingestaan Geheele en gedeel ten van Loten zijn steeds voorradig bij den gedelegeerde 2° klasse, L. Veerman te Heusden. HET PORTRET veel verbeterde MA URITS REISGroote Markt B 21, 's-Bosch, Iedereen kan in het bezit komen Een Cent per dag. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. tiiiiitiiiiiiitiiiiiiiMiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiitiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiuiiit ft in alle prijzen van af* 1,00. MAATSCHAPPIJ VAN gevestigd te 's-HERTOGrENBOSCH. VASTE P R E M I N. Oude en Nieuwe Boekhandel 's BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrcotingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot po seeren. Opname met het instantané procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Atelier om half een gesloten. Des Zondags wordt het VAN Bekroond met de Zilveren Medaille op den Internationale iVaaimacltinen- Wedstrijd te Arnhem 1879. -'X XviLUiG G-- LLNi: AAA ••A A LAT- v A X A .'AL voor het Koningrijk dar Nederlanden, Directeur: .Thr. P. J. van der I)ocs de Willebois. Agenten in het. Land van Heusdeu en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard, Ammerzoden F. Oostweegel. EethenM. A. Boll. Correspondent te Dussen Ant. v. Honsewijk. Gorin- chernC. J. Loeven. Geertruidenberg A. W. de Rooij. HeusdenW. Posthumus en G. H. Malingró KaatsheuvelP. van Dortmund Gz. Nieuwkuijk J. Snijders. Sprang J. Dorrenboom. Sleeuwijk L. J.Wi Struik, Ageiit. Vlijmen: A.van den Tillaart Jr. WoudrichemR. Roomer. Waalwijk A. J. M. Verbunt van Overbeek. WaspikJ. Vermeulen. Zult-BommelJ. F. M. van Boeckel. belast zich met liet KOOPEN enVERKOOPEN van enz. en koopt tegen hooge prijzen of gedeelten daarvan. Op 'alle aanvragen wordt terstond geantwoord. Tevens beveelt zij hare gunstig bekende BIN DERIJ beleefdelijk aan, waarvan de prijscourant op aanvrage franco wordt toegezonden. MENADO, extra fijn en geurig 50 PARELidem idem 50 PREANGER, lekker, zwaar 421/2 JAVA, Ie soort, zeer goed 40 i> 2e goed 37l/n 3e vrij goed 35 T) O Bij 2i/2 KG. 5, bij 50 KG. 10 ct. per KG. lager. A.J.VAN KAMPEN, Pr ijs-Courant van PUNCHANNISETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURAQAU en PARFAIT AMOUR, wordt op franco aanvrage gratis gezonden. N B. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen bevonden. De flessclien moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampenzoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. Eenig Vertegenwoordiger voor Ned. en Indië van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren negenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam met de Gouden Medaille Lood- en Zinkwerken, als Dakramen, Ornamenten, Trapballnstren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Diijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. y J. Scheefhals,» De eerste trekking van de eerste klasse der 320e STAATS-LOTERIJ vangt aan op 23 Nov. e.k. $XXXXXXX30CXX3CXX$ wordt als gratis premie aangeboden aan alle abon- nés op den negentiende jaargang van )e Katholieke die een schat van nuttige eu aangename leetuui Bekroond op de Tentoonstellingen: London 1851. Miinchen 1854. Kaiserslautern 1860. Metz 1861. London 1862. Kaiserslautern 1872. Weenen 1873. Arnhem 1879. Deze Naaimachines (welke ook tot Trapnaaimachine kunnen worden ingericht) zijn veel doel matiger ingericht en veel minder gedruiscb makend dan de zoogen. Amerikaansche Singer Machines, en zijn voorzien met werktuigen van de nieuwste uitvinding, als: Stopapparaat Draadafsnijdcr, Zelfgarenwinder enz. De levering dezer Machinen geschiedt met 3 5 jaar garantie, gemakkelijke betaling, a con tant met 5 pCt. korting. Onderricht gratis. Vele gebruikers van de echte Singer Naaimachines gaven mij bewijzen dat bovengenoemde Machines beter voldoen. Fabrikant in Hemden, Boorden, Manchetten enz. *4 en bonderden fraaie gravures bevat. voor zich en zijn gezin tegen de geringe opoffering van Zuiveren bet Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle Kwalen eigen aau 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhnmatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, 78, New Oxlord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en Doozen van Is D/sd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiqnet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo ia het bedrog.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4