Gouden en Zilveren Werken, voorradig bij C. J. DE JONGH, Nieuwst/r waaronder vele ARTIKELEN bijzonder geschikt voor St. Nicolaas-Cadeaux. "ST. NICOLAAS-CADEAUX. J.Th. RUIJS Schapenmarkt, 's Bosch. Prachtige co ruime keuze van ARMBANDEN, ST. NICOLAAS-CADEAUX. Velocipedes, hvee- en driewiclig. JL EL van Feiirsen, rs Hertogentach, Pensmarkt B 37, iff3)! 's-Hertogenbosch. Parapluies en f I dl dUIUlGO, -t-: PM, ®I ê©Mm9 MliSilIL L L 6. J. K. Etalage vanceo1teSSote Nouveautés, F L WELSCH, zijn van Luxe- en Huishoudelijke ARTIKELEN, Engelsch-lndisch Bronswerk EngclscSie Tafelserviezen, Waschgarnituren en Déjeuners. I St.Nicolaasétalage gereed is. A. P. J. Phijffernissen, Gorcum. ROTA TIE-NAAIMACHINE, A. L. WIJZENBEEK ZONEN Handel in Manufacturen. Springveer en-, Paardenhaar-, Kapok- en Stroo-Matrassen, Veer en Bedden enz., Langend ijk EL F* GL MIL0RTy Gorinchem. HOLLO WATS PILLEN EN ZALF. Kunstinrichting Wijnen en Cognac. R. A. U van Rcuninp van Helsdingcif, Luxe-Artikelen en Kinderspeelgoed. Eene ruime sorteering van Wandelstokken van af 0.10 tot 20. HOELO 6IËN met garantie. St. Nieolaas-Etalage. Expositie van ie nieuwste Galanterlen, Hinthamerstraat, hoek le Nieuw straat, C 54. 1 I FABRIEK en MAGAZIJN MAGAZIJN VAN Voorradig een uitgebreide sorteering van Winter-Artikelen. Hoogstraat, Gorinchem, en Hongaarsche Fayence artistique, pMptEllN Eene nieuwe uitvinding van groote toekomst is de te HER WIJN EN, alsmede verkrijgbaar bij I m GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijlt, Gorincliem. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. FOTOGIUVFÏSCHE F. CORDES, in alle prijzen van af l,ÖO. SCHAAK- en DAMBORDENSCHAAK-, TRICTAC-, DOMINO-, LOTTO- on verschillende nieuwe GEZELSCHAP SPELEN, WERP- on SCHIETSPELEN, TEE KEN-, VERF- on PASSER- DO O ZIEN. Tevens ontvangen VILTEN PANTOFFELS, OVERSCHOENEN, BOUGIES, SPEELKAARTEN enz. Zand la Kinder- van 1-75. Zijden I I I 2. Uoiieurrentiu Hoeren- en Dam es- |L^ Gl i I I -2.50. I 7 -3.50. Halfzijden Zijden (gekeperd) VAN Floeonné, liatiné, Ondulé, Dulfel, Baai, Bever, enz. enz. Wollen Trieot-öndergoederen, in allo maten en prijzen, enz. enz. Wollen- en Moltonnen-Dekens Grooto en fraaie keuze SURPRISES, verschillende C1IOCOLATS, Flr&nscho FONDANTS en Duitscho MARSEPIJN etc De ondergeteekende bericht aan zijne geachte cliëntèle, zoowel binnen als buiten de stad, dat van af heden de Confiseur-Cuisinier. •Wwm Specialiteit tot het leveren van Bijvullen en het zuiveren van VEEREN in den kortst inogelijken tijd. Confiseur-Chocolatier Glacier, Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de 78, New Oxford Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. 's BOSCH, aan de Parade. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren M e d a i 11 e s voor Vergrootingen en andere Fotografien. §58^"" Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. ZALT-BOMMEL, p j7 f7 w7 ltn ge m an i VAN I bericht dat hij oon prachtige en ruime keuze van allo soorten PARAPLUTES heeft, bijzonder ge- schikt voor hot a.s. St. Nicolaasfeest. Manufacturen, Bedien, enz. Aicolaasétalagc ontving eene uitgebreide en zeer fraaie keuze Voorwerpen, waaronder BENEVENS die den boven- en benedoudraad direct van de gewone garen klos naait, liet lastige g ar ouwin- don vervalt daardoor en zoo kan nu dagon lang, zonder storing gearbeid worden. De prachtig versierde machine maakt een bij uitstek fraaion dubbelen stiksteek zij is onverslijtbaar wat duur betreft en werkt zonder eeuig gedraisch. De gang is zóó zacht en licht en do behandeling zoo gemakkei ij k te leeron, dat deze verrassend doelmatige machine, door een kind kan bestaard worden. Deze machiues worden met, hand- en trapbeweging, ook ten dienste van kleermakers, onder garantie en gemakkolijko botalingsconditie geleverd, door Tm» 31 i' fflj, -.At- Den Hoer A. OPPENHEIMER, te Heusden. J. M. HES, te Leerdam. M. NIEUWENDIJK, te Asperen. M. AARDOOM, te Alblasserdam. Mej. Goz. KLEIN, te Giesenniouwkerk. J. ANSEMS. te Dussen. J. KALK ER, te Woudrichom. L. VAN OSS, te Werkendam. S-gs-o CV ia iv po O tJ -e a.5Tg- ct> o 5' g -< O g. f eTB a £- JL O P v1 V B 7 a S. alsmede tevens voorhandon eene uitgezochte collectie Wollen, Katoenen en Fantasie DEKENS als ook nog eene rijke keuze Piqué en Molton SPREUEN, tot do minst mogelijke prijzen. Zij geven kracht en gozondheid weder aan vorzwaltto Gestellen, en zjjn onwaardoorbaar tor genezing van alle Kwalen eigen aan 't. yronwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, vorondordo Wonden, Zworen en Etterbuilen Hot, is beroemd ter gonozing van Jicht, Rhumatiek, on onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Tor genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij goene mededinger, en geneost betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-vorkoopers door de geheelo wereld. Koopers gelieven het Etiquot van iedere Doos en Pot t,o onderzoeken. Indien bet adre9, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bodrog. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in IxOOldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan liet Atelier bestaat dagelijks gelegenheid t,ot po seeren. Opname met het instantane procédé. Bij den ondergeteekende zijn allo merken der Wijnen en Cognac der Heeren Van Rijn to Kaap stad voorhanden, togon dezelfde prijzen als bij de Hoofdagenten. Proef kist jes van 12 halve fioschjes diverse mor- kon a 8.50 per postwissel. Prijscouranten verkrijgbaar. Eeuig Agent voor Z.-Bommel, Heusden en Omatreken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4