Caoutchouc Stempels, Brieven uit de Residentie. LAND- EN TUINBOUW. Een HUIS met Schuur, Erf en Tuin te HEUSDEN. VERKOOPEN Ingezet en gehoogd tot f1650. BURGERLIJKE STAND. kerknieuws. 320ste Staatsloterij. gedachten. Gemengd Nieuws. MARKTBERICHTEN. Openbare Yerkooping Yrijdag 11 December 1885, LEEOTfflfclMffiMPPIJ, Yoor Heusden en Omstreken wordt een solied AGENT gevraagd. Werkzame Agenten Griffier bij het Kantongerecht te Heusden en Heem raad van het College van den Hoogen Maasdijk van Stad en Lande van Heusden, is heden tot Candidaat geproclameerd voor de aanstaande verkiezing van een Lid der Provinciale Staten in het kiesdistrict Heusden. 7 December 1885. YELE KIEZERS. Prijs per pakje 75 et. Alleen echt te bekomen hij A. Wolffsky, Eerlijn N., Weissenburger-straat 79» buren op den Kloveniersburgwal bebben Maandag avond, om 5 ure, licht in de kamer gezien. Tegen 9 ure werd de smeulende brand ontdekt, die zeer spoedig was gebluseht. De kamer heeft 2 deuren, die beide dicht waren. De straatdeur kon door l'Amblé niet zijn gesloten, omdat er van binnen geen sleutelgat is, slechts deurknippen, die niet waren opgeschoven. De straatdeur vond men echter gesloten. Dit is dus door vertrekkenden gedaan. Op de kamer vond men een lap zwarte stof, passende in een op de kamer aanwezig dominokostuum en een contramerkje van den Stads-Schouwburg, die den vorigen avond door l'Amblé bezocht was. De overledene, die gewoonlijk voorzien was van eene ruime beurs, droeg een gouden horloge met dito ketting, een breeden gouden vingerring met grooten diamanten steen, door kleinere omgeven, en eene zakportefeuille, welke voorwerpen niet zijn teruggevonden. Ook van geld was geen spoor meer te vinden. Eene ledige brandkast, die mede op de kamer stond, vertoonde geen sporen van geweld, maar de ring met sleutels, die bet slacht offer in den zak droeg, was, evenals andere voor werpen van waarde, verdwenen. Ten duidelijkste blijkt dus dat, behalve wellicht andere oorzaken, ook roof de aanleiding was tot de vermoedelijke misdaad. De man scheen een zwaren doodstrijd te hebben gehad. Da gelaatstrekken waren ver wrongen, schuim stond op de lippen. Op het gevondene is beslag gelegd en het lijk gerechte lijk geschouwd. De onderstelling is gewettigd dat TAmblé door een persoon of de personen, die bij hem waren, bedwelmd is en daarna het bed is aangestoken om den bedwelmde te dooden. De siguaalwachter Eaas, die aan het Rhijnspoor- statiou te Amsterdam werd aangereden, is in het hospitaal aan de gevolgen overleden. Te Oor schot is een jongen, die voor zijn vader graan naar den stoommeelmolen bracht, met de machine in aanraking gekomen en deerlijk verminkt. Wei nige oogenblikken later overleed hij. Onder Ylst is door vis3chers gevonden het lijk van een onder Oosthem wonenden landbouwer. In de Haarlemmermeer is een boerenwoning, bewoond door G. Van Vuuren, afgebrand. Uit de Waal onder Ochten is het lijk van een onbekend per soon opgevischt. Te Amsterdam in de Sar- phatistraat heeft zich een dienstbode opgehangen. De oorzaak is onbekend. Te Waardenburg werd de spoorwegarbeider P. Brugmans vermist na lang zoeken werd zijn pet bij het spoorweg viaduct te Geldermalsem gevonden, en zijn lijk uit het water opgehaald. De ongelukkige laat ee ne weduwe en 4 jeugdige kinderen na hij was hoogst waarschijnlijk door de duisternis in het water geraakt. De klerk M. V. aan het sta tion te Baarn, wordt sedert 29 Nov. vermist. Het is totnogtoe niet gelukt eenig spoor van hem te ontdekken. afvallige deed de beslissing spoediger vallen dau Typenschatting van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. Chk. Gekef. Gemeente. ADVERTENTIEN. voor uitkeering bij overlijden, Een goed onderhouden ruim WOON HUIS, staande aan het Oud-Heusdens- einde te Heusden, met achterlig gend ERF en SCHUUR, en vrijen achteruitgang op de Demerkade, bij zonder geschikt voor de uitvoering van een bedrijf, kadastraal bekend in Sectie A, nommers 433 en 434, groot 3 Aren, 3 Centiaren, thans bewoond door den Heer J. van Hemert Lzn. UTRECHTSCHE K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. De Maatschappij sluit verzekeringen bij overlijden en bij leven, tijdelijke verze keringen, verzekeringen op twee levens, uitzet verzekeringen, enz. 'sGRAVENHAGE, 5 Dec. 1885. Eenigen tijd geleden werd door mij de vrees ge opperd dat de Tweede Kamer vóór het tijdstip der behandeling van de Staats-begrooting van 1886 geen gelegenheid zou vinden om nog andere belangrijke onderwerpen te behandelen. Tot mijn genoegen heeft de ondervinding der laatste weken mij geloerd dat ik wel wat al te gering heb ge dacht over de werkzaamheid onzor vertegenwoor diging, Bijna met koortsachtige haast zijn binnen luttele dagen eenige zaken afgedaan, die reeds ge- ruimen tijd de aandacht van een groot deel van het publiek, voor zoover die nog voor Regeeriugs- zaken te vinden is, heeft getrokken. Voorzekor waren het moeielijke vraagstukken waarover de vertegenwoordiging in de vorige week had te be slissen. Allereerst de bij de wet voorgeschreven herziening der kiestabel, die om de 5 jaar moet geschieden, maar nu reeds 2l/2 jaar te laat is be handeld. De herziening van die tabel of m. a. w. het maken van nieuwe kiesdistrikten is toch een arbeid die onmiddelijk ingrijpt in de samenstelling en in de politieke verhoudingen der Kamer. Partij zucht alleen is hier de drijfveer tot het doen van allerlei voorstellen; want ieder lid der vergadering meent dat door versterking van zijn partij het algemeen belang het best wordt behartigd. Is in gewone omstandigheden herziening van de kiesta bel dus reeds eene moeielijke aangelegenheid, des te meer was het dit nu door latere herziening het aantal kiezers dat moest worden ingedeeld zoovesl te grooter was en door den stand der politieke partijen, die thans met gelijke krachten tegenover elkander staan, van de te nemen beslissingen in hoofdzaak afhing of het overwicht naar de rechter- of naar de linkerzijde zou worden overgebracht. Geen wonder dat een groot aantal amendementen op het ontwerp waren ingediend, waarvan er ve len weör ieder op zich zelf een contra ontwerp van wet uitmaakten. Er waren er dan ook 46. Wat het lot daarvan zou zijn was niet met zekerheid te bepalen want juist door den stand der partijen hing aanneming of verwerping van toevallige om standigheden af. Door het wegblijven van een of meer leden kon het gebeuren dat de eene dag een amendement van do rechter- en de andere een van de linkerzijde werd aangenomen. Vroeger was de herziening vau do kiestabel natuurlijk altijd in het nadeel van hen die de minderheid uitmaakten thans stonden de kansen gelijk. Een der leden vergeleek don toesfaud van vroeger en thans bij een duel. Bij eene kamer waarin eene meerderheid bestaat, staan er twee duellisten tegenover elkander, zeide hij, waarvan de een een degen in de hand heeft eu de ander geheel ongewapend is. De strijd begint. Hij die den degen (de meerderheid) heeft maakt een a fond on steekt den ander, die niets heeft om de stoot te pareeren, overhoop. Uit is do strijd. Thans aiu er geen meerderheid bestaat, had men aan weerszijden hoop op overwinning. Slechts het afwezig zijn van een lid kon de beslissing ten gunste van de andere partij doen vallen. Na eene driedaagsche discussie waarin van weers zijden menige beschuldiging over partijzucht werd tén beste gegeven, was de stemming daar. Al de amendementen werden op éen na niet aangenomen en het ontwerp afgestemd met 44 tegen 42 stem men. Allen waren dus op hun post maar een het geval zou geweest zijn indien hij trouw was gebleven. Dan zouden namelijk de stemmen gestaakt hebben en nogmaals eene stemming noodig ge weest zijn. Onder de pogingen die in den laatsten tijd zijn aangewend om in onzen politieken too- stand verbetering te breugen, behoort het ontwerp van wet dat nu aau de orde kwam, namelijk dat van den heer Lobman. De behandeling van dit ontwerp was als 't ware als een vervolg van het pas afgehandelde te beschouwen, want het betrof ook wijziging der kieswet en wel vau de tabel die de sommeti aangeeft die in verschillende kiesdistricten in de Rijks directe belastingeu moeten betaald worden om als kiezer te kunnen optreden. De voorzitter der Kamer was teroeht bevreesd dat do behandeling van dit ontwerp aauleiding zou kunnen geven tot een napleiten op het pas verworpen wetsontwerp en waarschuwde de loden daarom vooraf, dit in het belang der zaak na to laten. Do strekking van het ontwerp, herziening van don census-grondslag, meen ik niet beter te kunnen weórgeven dan de sommen die in eenige gemeenten onder de tegenwoordige kieswet als- directe belasting moeten betaald worden te ver gelijken met die in het ontwerp genoemd, bijv Tegenwoordige wet Ontwerp Lohman Arasterdam 112. 40. Rotterdam 100. 38. 's Hnge 100, 44. Utrecht 60. 42. Dordrecht 70. 30. Arnhem 40. 26. Groningen 50. 30. Leeuwarden 50. 28. Maastricht 34. 28. Middelburg 60. 28. Zooals men oppervlakkig zou zeggen is de grond slag in het ontwerp Lehman geheel willekeurig verminderd. De voorsteller heeft echter bij de ver mindering rekening gehouden met de plaatselijke gesteldheid der verschillende kiesdistricten en daar voor is door hem de bij de toepassing der belas tingwetten geldenden regel als voorbeeld genomen. In aanmerking nemende dat door bet ontwerp het aantal kiezers nog al belangrijk zou zijn ver meerderd, mocht het in elk geval als eeno verbe tering worden beschouwd. Maar of hot nu wel de door het grootste gedeelte van het volk gewenschte verbetering zou zijn is moeielijk te beslissen. De meeningen omtrent hetgeen het meest gewenscht is loopen zoozeer uiteen dat het niet goed mogelijk is daaruit op te maken, wat de meerderheid nu eigenlijk wil. Dit is zeker dat de tegenwoordige Regeering het voorgestelde ontwerp niet wilde, want vóór dat de ontwerper nog gelegenheid had gehad om zijn maaksel te verdedigen, zeide de premier reeds dat hij met de voorgestelde verbete- riug niet kon méégaan. Naar zijn inzien was de eenige weg om de toestand te verbeteren, de door de Regeering voorgestelde, namelijk grondwetswij ziging. De behandeling van elk ander voorstel achtte hij onnoodige hindernissen op dien weg. Werd het ontwerp Lohman aangenomen dan zou zeker in 1886 niets van de behandeling der voor stellen tot grondwetsherziening kunnen komen, terwijl in hot tegenovergestelde geval reeds in Februari of Maart de openbare beraadslaging daar over kon plaats hebben. Hiermede was het lot van het wetje, waarvan de samenstelling veel zorg en studie heeft gekost beslist; het werd verworpen. Weder is dus een hoofdstuk nit de lijdensge schiedenis der kieswetgeving afgeloopen. Hoe veel er nog zullen volgen vóór dat het einde daar is niemand kan het zeggen, maar dat het tijd wordt is zeker, want bet is eene vervelende geschiedenis. Sedert 1869 is door verschillende meer of minder kundige mannen zeven maal eene poging in het werk gesteld om tot eene gewenschte regeling te komen, maar telkens te vergeefsch. Zou het einde lijk aan den Minister Heemskerk gelukken om in het volgende jaar bij wijziging der grondwet deze question brnlante tot eene oplossing te brengen. Het is bijna niet denkbaar, want het toeval alleen zal de te nemen beslissing behoerschen. De ver werping van het ontwerp Lohman heeft het Mi nisterie Heemskerk voor aftreden behoed, maar ons nog meer van wijziging der grondwettelijke bepalingen verwijderd. X. f Hcdikkuizen, van 1 tot 30 Nov. Gehuwd: Adrianus v. d. Zee, jm. oud 31 j., met Cornelia Bechtold, jd. oud 25 j., jd. Geboren: Gijsbertus, z. v. G. v. Kipping en Petronella Bruijsters. Overleden: Theodora Smulders oud 74 j. wed. v. Andries v. Ingen Johanna, d. v. Adriaau v. Bijneu en Johanna v. Seist; Adriaan, oud 20j. z. v. Marcelis Pulles en Maria de Raad. f Woudriehcm, van 1 Nov.1 Dec. Ondertrouwd: Antonie Hartman, jm. 24j. en Anna Kaatje Groeneveld, jd. 21 j. Boudewijn v. d. Kaa, jm. 21 j. en Ilendrika Antonina Vink, jd. 20 j. Getrouwd: Frans Viveen, laatst wedn. v. Aartje Vos, 56 j. en Neeltje v. d. Heuvel, wed v. Wijnand v. Ooijen, 48 j.Hendrik Groeneveld, jm. 20 j. en Robbertina Kentie, jd. 20 j. Geboren Lijntje Maria, d. v. J. A. Ilave- laar en M. BrienonElisabeth, d. v; A. Pellikaan Schriek en M. F. SprongJohannes, z. v. D. Berm en C. Linssen; Matthijs Martinus, z. v. M. v. Dorth en A. SchaapLambertns, z. v. T. J. v. Heukelom en A. J. de Joodo Bareudina Wilhel- mina, d. v. C. v. Vugt en H. C. Kentie; Abra ham, z. v. M. Boelen van Audel en B.C. v. Vugt. Overleden: Leveul. geb. kind van het m. gesl. v. H. Ottevanger en J. KantHendrika Huibertje v. Andel, 2 j. Antouia v. Andel 3 j. Hoiltje v. Zeventer, wed. v. A. J. v. d. Tak, 79 j. Dirk Havelaar, echtg. v. J. Bax, 65 j. t Ecthen, van 1 Nov. tot 1 Dec. Geboren: Dirkje, d. v. W. van Asch en G. Kooijman; Gerrit, z. v. J. C. Brandorhorst en G. A. Branderhorst. Overleden: Pietornella Merks, 4 w.; Cornelis Roubos, 6 w.; Maaike Verdoom, 73 j. echt.g. v. J. van Mersbergen; Adrianus van Rijsewijk, 70 j. f Meeuwen, van 1 Nov. tot 1 Dec. Geboren: Jacobus, z. v. Pieter de Raad en Paulina de Wind. f Drongelen, van 1 Nov. tot 1 Dec. Ondertrouwd: D. Buitelaar, jm. 27 j. en C. H. Treffers, jd. 29 j. Geboren: Bastiaan Antonie, z. v. M. A. Kor sten, ongehuwd. Overleden: Anneke v. Beusekom, 74 j., ougeh. Zaterdag 5 December 11. is eene commissie uit de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw, met eene dergelijke uit de Hollandsche eu Zeeuw- sehe Maatschappijen te 's-Hage geweest om te trachten uitstel to krijgen voor de ter inzage leg ging der stukken en tot het indienen van bezwaar schriften in zake de herziening der ongebouw.de eigendommen. Z. Exc. de Minister kou geen uitstel verleenen, dewijl dit in strijd met do wot zoude zijn en ook wijl de zaak thans in handen van de hoofdcom missie voor herziening is. Ook de hoofdcommissie kon geen langoren ter mijn toestaan. Wel was genoemde hoofdcommissie bereid bij eventueele benoeming eener bijzondere commissie, namens verschillende landbouw-maat- schappijen, aan deze laatste inzage te verstrekken van alle stukken en zooveel mogelijk inlichtingen te geven. Zij zag zeer belangstellend uit naar het resultaat van het onderzoek eener dusdanige com missie en gaf do verzekering dat op hare bezwaren ernstig zon worden gelet eu daaraan zooveel doen lijk zou worden te gemoet gekomen. Door de Hollandsche, Zeeuwsche en Noordbra bantsche Maatschappij is daarop eene commissie geformeerd, bestaande uit een afgevaardigde uit elke provincie, die een onderzoek zal instellen en daarvan een rapport opmaken en inleveren. Dit rapport zal kenbaar worden gemaakt in eene openbare bostuurs-vergadering op a.s. Vrijdag 11 dezer, des voorin, ten 10.30 nre in het koffiehuis bij Tol te Breda. Wij hopen hierop terug te komen indien ons daaromtrent nadere inlichtingen worden verstrekt. arrrrmfBim Naar wij vernemen zal op 28 of 29 December a.s. te Breda eene keuring van hengsten worden gehouden. Daarbij wordt van wege het Rijk voor den bes-; ten hengst (tevens geschikt voor remonte paard) eene premie van 500 uitgeloofd. Zoodra dof officieele mededeeling hiervan zal verzonden zijn hopen wij hierop nader terug te komen. Bedankt voor Hardingsveld door Koopmans cand. te Stel lendam voor Gameren door O. Los te Sleeuwijk c. a. 2e Klasse. Trekking van 7 Dec. Prijzen van 100 en daar boven Prijs van ƒ5000: no. 3840 1000 no. 12154 ƒ400: no. 12818; ƒ200: no. 3293; ƒ100: no. 1368, 2990; 4468, 7502, 7918,8602,10148,10216, 15704. (Aan verschillende schrijvers ontleend.) Men vindt menschen, die in alle dingen de[ slechte zijde, anderen, die in alle dingen alleen de gpede zijde opmerken. De eersten vinden stoffj tot klagen in elke Vreugde, de anderen daarentegen! stof jtqt vreugde in elk ongeval de eersten schud-f den gal in elke honigkelk, de anderen storten bal-I sem an elke wond de eerste zijn zeer ongelukkige! wezens, te vergelijken mot slechte jaren waarinl niets groeien wil, terwijl hot nog daarenboven! hagelt, de anderen zijn integendeel als Meinachten, waarin, alles naar boven zou willen werken, alles groeit en bloeit. Om door de wereld te komen kan men geen[ betere provisie gebruiken dan een goede dosis ge-i zond verstand, door rechtschapenheid geleid. Moed kan zeer goed samengaan met teoderheid Mannon zoowel als vrouwen die de moedigste daden verricht hebben, hebben zich dikwijls ook door hunne zachtheid onderscheiden. In den arbeid is de hoogste poëzie te vinden, de heerlijkste bloemen bloeien op den grond die men met harden arbeid en veel moeite van steenen en onkruid gereinigd heeft en aldus in eenen stillen, vriendelijken hof herschapen. De idealen zijn voor het leven wat het zonlicht voor het landschap is; het verspreidt ook over de meest alledaagsche voorwerpen oen betooverenden gloed. Hoop en herinnering boeien don mensch aan het loven en bewaren hem dikwijls voor vertwijfeling. Liefde is do kroon dos levens, zij siert ook het nederigste hoofd. Weldoen is een schoone plant, doch haar zeld zaamste bloesem is de dankbaarheid. De lijdensschool is meestal de beste leerschool, maar wie verstandig is leert ook nit voorspoed veel. Te Haarlem is overleden juffrouw Van Velzen. Op zichzelf is dit geene bijzonderheid, maar wel dat zij bij de geboorte van ongeveer 16,000 we reldburgertjes hare hulp heeft verleend. Uit het Hougaarsche dorp Kunewald wordt we der een go val van slaapziekte bericht. Daar is een 22 jarig meisje dat nu reeds bijna onafgebroken 5 weken lang slaapt. Drie weken geleden ontwaakte zij even, voor een zeer korte poos. Dertig dagen lang heeft het meisje geen voedsel binnengekregen. Eerst sedert eenige dagen giet men haar melk door den neus. Haar mond is krampachtig gesloten, en kan niet geopend worden. HEUSDEN, 5 Deo. Boter f 0.61 f 0.63 per stuk van 6 ons. Eieren 6 8 cent. 's HERTOGENBOSCH, 7 Dec. Op de heden (Maandag) gehouden markt vau vette kalveren waren aangevoerd 140 stuks. De prijs was le kwal. van 0.54 tot 0.56; 2e kwal. van 0.52 tot 0.543e kwal. van 0.50 tot, 0.52 per kilogram. De prijs der boter was 1.00 k f 1.24. Soliede en werkzame personen in het Land van Hensden en Altena, ge iPfc waaraan ruime provisie verbonden is, adres- seeren zich onder de letters AB, bij den uitgever van de «Echo v/h* Zuidente Waalwijk. VAN Notaris LANDRÉ te Vlijmen, zal op bij TOESLAG, des avonds te 6 uren, ten huize van H. MOURIK, in het «Wapen van Amsterdam,te Heusden, publiek Goedgekeurd door Z. M. den Koning, Commissarissen de Hoeren Dr. J. W. Schubart, Mr. H. Waller en Mr. D. J. H. van Eeden, te Utrecht i. W. Middelburg, te 's Gravenhage Jhr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dalfsen. Directeuren: voor den VERKOOP van worden op alle plaatsen gevraagd door L. WOLFF te Hamburg, Slachterstr. 2. Geïllustreerde Prijscouranten ƒ0.20. De lieer Sea;(jr Verliagdi, Door geneeskundigen aanbevolen, uitstekend middel legen Long- en Keelziekten. (Tering, Asthma, Aandoeningen van het Strottenhoofd.) Verrassende gevolgen! De betrekkelijke Brochure wordt gratis toegezonden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3