Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. BEKENDMAKING. BINNENLAND. De volledige uitslag der verkiezingen in Enge land heeft het resultaat niet gewijzigd dat noch de liberalen noch de conservatieven eeno meerder heid hebben. De groep der Ieren heeft het heft, in handen. Door zich bi) de eene of andere partij te voegen kan zij do balans doen overslaan. De Ob serve r heeft de wereld thans op het nieuws vergast dat Gladstone en Parnell in overleg zijn getroden en besloten hebben ge ineen schap pel ijk tegen het kabinet op te treden. Als dit waar is, zou men wel mogen vragen tot welken prijs de aanvoerder der Ieren tot die samenwerking zich heeft geneigd betoond. Hot bericht komt ons te meer onwaarschijnlijk voor omdat, gelijk men zich herinneren zal, in het verkiozings-manifest der Ieren duidelijk den ooi log was verklaard aan de liberalen. Intusschen kondigt de «Chronicle* nu reeds aan dat bet kabinet heeft besloten, zoodra het, eene nederlaag lijdt door het verbonden optreden van Ieren eu liberalen, het parlement te ontbinden. Er schijnt dus eenigen grond te zijn voor het door de Observer verspreidde gerucht. Belangwekkend is in deze omstandigheden do verklaring van Chamberlain, den leider der radicale partij, dat men er niet aan denkt het kabinet Sa lisbury te doen vallon, daar het zeer goed maat regelen kan voorstellen waarmede de radicalen zich zullen vereenigen. Wij kunnen in den aanvang van het volgende jaar dus vreemde dingen beleven in het nieuwe Engelscho parlement. De hoofdvraag van den dag is evenwel op dit oogenblikis het nu vrede of oorlog op het Bal kan-schiereiland Er komen wel herhaaldelijk geruchten van ge vechten en het schijnt wel dat men omtrent den eigenlijken duur en de grenzen van den wapenstilstand vrij wel aan bet gissen is, maar er is thans eene mogendheid op het tooneel verschenen, waar voor de hartstochtelijkste oorlogsman moet bukken de winter. L.l. Vrijdag heeft over Bulgarije een ontzettende sneeuwstorm gewoed, zoodat in de Bulgaarsche vlakten de sneeuw twee voet hoog ligt. Daarbij is de koude nijpend, en de troepen der twee vijandelijke legers, welke voor een goed deel gebivakkeerd liggen in de open lucht, lijden onbeschrijfelijk. Met alle kracht moeten de aan voerders dus wel streven naar een definitieven vrede, en men verwacht dit heuglijk feit binnen enkele dagen. Het» Journal desDébats* te Parijs meldt althans uit goede Weenor en Berlijnsche bronnen dat de mogendheden gezamenlijk zullen optreden als scheids rechters, op den grondslag van een wederzijdsch terugtrekken der vijandelijke legers. Eene gemengde militaire commissie, bestaande uit de militaire attachés der groole mogendheden te Weenen is Maandag naar het tooneel des oorlogs vertrokken om orde op dit terugtrekken te stellen. Oostenrijk, dat huiverde alleen de zaak op zich te nemen, heeft dit voorstel weten door te zetten. Tevens is het nu uitgemaakt dat de groote mo gendheden hun verzet tegen de vereeniging van Bulgarije eu Oost-Rumolie hebben laten varen. Er ontbreekt nu nog slechts aan dat de keizer van Rusland zich verzoent met den vorst van Bulgarije, en men kan zeggen dat dan feitelijk de Bulgaarsche omwenteling is bekrachtigd. Men moet echter niet vergeten dat er nog een belanghebbende is, wiens besluit misschien nog het zwaarst weegt: Turkije. Nadat do sultan eenige buitengewone commissarissen naar Pbilippopel had gezonden en deze te Koustantinopel terug zijn ge komen met de tijding dat Rumelië vrijwillig nooit onder Turksch bestuur zal terngkeeren, begrijpt men te Konstantinopel dat de souvereiuiteit der Porte op het spel staat. Als de mogendheden de inbreuk op het tractaat van Berlijn toelaten, kan men de dagen van het Turksche rijk in Europa tellen. Daarom heeft de sultan, die anders volstrekt geen vriend van oorlog is, aan don hoogen raad van oorlog de vraag voorgelegd, wat het belang van den staat thans eischt. De bijna eenparige uitspraak was: de Turksche legers moeten onmid- delijk Rumelië bezetten, iets waartoe het tractaat van Berlijn Turkije trouwens het volle recht geeft. Het zal wel geen betoog behoeven dat, geeft de sultan aan dat advies gehoor, de Oostersche quaes- tie eerst in hare ware dreigende gedaante voor ontvangen. «Wij zullen niets onbeproefd laten om u het ver blijf in Kiew zoo aangenaam mogelijk te maken, hernam Sessawin. «Gij moet Soltyk ook leeren ken nen hij is wel is waar een gevaarlijk, maar tevens een zeer belangwekkend man.« Ik heb veel over hem hooren spreken.* «Veel kwaads?* »Ook kwaads. «En toch geloof ik dat juist gij met hem zoudt sympathiseeren. Hoeveel gij beiden ook verschilt, uwe karakters bezitten toch een' gemeenschappelijken grond trek. Gij zoowel als hij, zijt trotsch en veracht de wereld. »Ik ben niet trotsch.* «•Zeker zijt gij het.* «0, gij weet niet hoe ootmoedig ik kan zijn.* »Voor God misschien?* «Ook voor de menschen, wanneer zij naar Gods gebod handelen en wandelen. »En gij gelooft dus in ernst dat men door offers, door zelfverloochening en goede werken het nood lot dwingen kan?« »Neen, dat geloof ik niet. Wel kunnen wij de genade Gods en het eeuwige leven deelachtig worden, maar zoolang onze pelgrimstocht door het leven duurt, moeten wij datgene vervullen, waartoe wij verkoren zijn. «Gij zijt eene fataliste «Ja en neen ik geloof niet dat er iets geschiedt wat niet door God voorverordineerd is. «En dus zou al het bloed dat vergoten wordt ook alleen daarom stroomen, omdat God het wil?* «Ja. I)at kan u geen ernst zijn.« »Ik zal het u heden nog bewijzen, door te midden der wilde dieren te treden, ofschoon ik nooit de kunst om hen te temmen heb beoefend. Ik ben over tuigd, dat zij mij alleen dan verscheuren zullen, wan neer het over mijn hoofd besloten is. «Dat zou God verzoeken wezen. (Wordt vervolgd.) De minister-raad van Frankrijk: heeft Zaterdag ochtend onder voorzitterschap van den president der republiek zich bezig gehouden met de kredie ten voor Tougkin en Madagascar. Hij beeft be sloten dat deze zaak deze week moet afgedaan zijn, opdat nog voor kerstmis senaat en kamer in congres voreenigd kunnen wordeu, om over te gaan tot de keuze van een president der republiek. De minister-raad besloot verder zich met alle kracht te verzetten tegen elk voorstel tot ontrui ming van Tongkin. De uiterste linkerzijde in de kamer zal met allo kracht opkomen voor die ont ruiming, zoodat men deze week de heftigste debat ten kan verwachten. Er is ééne zaak welke dit debat nog pikanter maakt. Men weet dat Ferry smadelijk is gevallen toen de Fransche troepen uit Langson terug ge trokken waren. Uit een geheim rapport, dat even wel een vlugge reporter van de «Temps* fluks wist te laten overschrijven en in zijn blad te plaatsen, blijkt zonneklaar, dat die terugtocht eeue onvergeeflijke fout was van den kolonel Herbinger, die het bevel van den gewonden generaal Négrier had overgonomen. Kolonel Herbinger wist, niet wat hij deed toen hij den terugtocht, die geheel on- noodig was, heeft bevolen: want kolonel Herbin ger was stomdronken, zoodat hij niet eens goed te paard kon zitten, en hij herhaaldelijk tegen zijn adjudant riep: «als ik val, help je me wel op!« net zoo lang tot die adjudant verachtelijk het hoofd omdraaide. Ontzaggelijk is de nadruk door dit rapport te weeg gebracht in Frankrijkle om de blaam op een hoofdofficier geworpen, 2e omdat blijkt dat Ferry geheel ten onrechte werd beschuldigd, Frank rijk tot nederlagen gevoerd te hebben. Men kan dus denken hoe verbitterd do debatten zullen zijn. In de vorige week toen in de Fransche Kamer die voorgenomen wereldtentoonstelling in 1889 werd besproken, riep een lid van de rechter zijde dan bestaat de republiek reeds lang niet meer. Op denzelfden dag werd in den Duitschen Rijks dag gevraagd of Duitschland aan deze tentoonstel ling zou deelnemen. De Regeering zuide officieel van geen Parijsche tentoonstelling te weten 9 land; het stoomschip wordt gelicht, terwijl van Gibraltar hulp derwaarts gezonden is. Het stoom schip «Ronia* vertrok van Genua om de passagiers aan boord te nemen. De berichten, omtrent het vermogen door Van- derbilt nagelaten, loopen nog al uiteen. Sommigen schatten het zelfs op 625 millioen guldens, doch Vrijdag is het testament geopend en zullen wel nadere bijzonderheden bekend zijn geworden. Zijn plot selinge dood schijnt aan opgewondenheid te moeten worden toegeschreven. Hij had eon onderhoud van ruim een uur lang gehad met zijn grooten spoor wegmededinger Garrett, van de Baltimore Ohio Maatschappij, en stierf in diens bijzijn. Zoo hoog schijnt de twist tusschen die twee te zijn ge- loopen, dat de Coroner het noodig geoordeeld heeft een geneeskundig onderzoek van het lijk te bevelen, om te zien of do dood wellicht door ge wold kon zijn veroorzaakt. Garrett zelf, zoowel als der familie Vanderbilt, weigoren in bijzonderheden te treden. Reeds in 1881 had de overledene een aanval van beroerte gehad en hadden de geüees- heeren hom gewaarschuwd voor opwinding. Het goheele spoorwegsysteem, waarvan hij de ziel was, zal op denzelfden voet worden voort gezet. De familie Vanderbilt bezit tienduizend mijlen spoorweg, zich uitstrekkende van New-York tot aan Wyoming. Het vervoer in Noord-Canada is eveneens in hare handen, en van haar hangen de landbouwers en veehouders in de groote bouw- en weilanden in de Midden- eu Noord-Westolijke Staten van Amerika af. Den handel van New-York hebben zij, om zoo te zeggen, in hunne macht, en alle zaken langs hare verschillende lijnen han gen van hare ondersteuning en toestemming af. Eventueele wijziging in do spoorwegtarieven brengt honderden tot voorspoed of duizenden tot armoede. Een hevige brand heeft te Londen gewoed in de magazijnen van Crowden en Garrod, Southwark- street. De schade wordt op 6 ton geschat. Te Londen is gestorven Louis Marie Cesar De Bourbon, kleinzoon van Ferdinand VII van Spanje. To Cannes is de gravin Caserta, prinses van Bourbon, bevallen van een jongen die de volgende namen zal dragenPhilippe-Marie-Alphonse- Antoine-Ferdinand-Francois- de-Paul-Louis-Henri- Albert-Thadée-Fran$ois-Xavier-Hubert. De graaf van Parijs zal Peter zijn. Gisteren (Maandag) woedde te Plymouth in eene dichtbewoonde wijk een hevige brand, die zoo snel toenam, dat 12 personen in de vlammen omkwa men voor dat redding mogelijk was, één persoon vond den dood door hot springen uit een venster, terwijl er nog twee vermist worden. Dezer dagen hebben zes patroons en zes werk lieden, daartoe door hun respectieve Kamers afge vaardigd, den Franschen Minister van Openbare Werken een verzoekschrift aangeboden, ten einde op den lang verwachten stedelijken spoorweg te Parijs aan te dringen, welken zij niet onderaardsch, maar als «luchtspoorweg* verlangen. Zij verwach ten van den aanleg zelf een bedrijvigheid in het bouwvak, die 15 of 20 jaren duren zou en alge meen zeer gunstig zou werken. De toestand, verzekert het adres, is ernstiger dan men denkt en werk is volstrekt noodig en dit zoodra mogelijk. De Mi nister beloofde, dat hij de zaak eerlang voor de Kamer zou brengen. Te Brëteville-sur-Odon, nabij Caen, zijn Zaterdag vier kinderen, waarvan het oudste 5 jaren en het jongste 6 maanden telt, bij een brand omgekomen. Zij waren door hunne ouders alleen thuis gelaten. Men weet niet hoe de brand ontstaan is, maar toen men kwam om hem te blusschen, vond men de kinderen gestikt. De drie oudsten lagen uitge strekt bij de gesloten deur. Al de passagiers van de bij Casablanca, aan de kust van Morokko, gestrande «Abyssinia* zijn ge Inschrijving voor de Nationale Militie. t ZUILICHEM a/d WAAL, 12 Dec. Bij de stemming in de Raadsvergadering van heden, tot toelating van den heer A. Dingemans, staakten de stemmen, zoodat de beslissing tot de volgende vergadering moest worden uitgesteld. Op het adres van G. Kuijntjes c. s. is ook geene be slissing genomen, doch bij adressanten bestaat thans het plan zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. t DRONGELEN. In plaats van Joh. Burg hout die bedankt heeft, werd 11. Vrijdag, door stemgerechtigde manslidmaten tot notabele geko zen Jac. de Haan. WILÜERVANK. De prijs door de Maatschap pij yde Katholieke Illüstratie" uitge loofd voor Rebus No. 1, is ten deel gevallen aan den Heer W. J. HEGGE alhier. Die prijs be staat, zooals bekend is, uit meubelen, ter keuze van den winner, ter waarde van Twee Honderd Gulden. t DALEM 13 Dec. Een mensch weetniet, wat hem boven het hoofd hansrt, maar een schoolbank ook niet. Dinsdag jl. werd hier het oud- en onbruikbaar school ameubelement verkocht, en een paar da gen later waren de banken en tafels in een aan tal sleedjes gemétamorphoseerd. De lieve jeugd amuseerde er zich buitengewoon mee over de sneeuw, en bracht alzoo onwillekeurig de aloude spreuk zyeersl leeren, dan spelen" in praktijk. t Het water wil hier nog maar weinig of niet vallen. Het staat slechts 4 h. 5 c.M. lager dan heden vóór 8 dagen, alzoo 3.45 M. -f- A. P. Er is weder stilstand gekomen in de stijgende opbrengst, der directe belastingen. Het personeel bracht wel 262,000 meer op dan in Novem ber 1884, maar grondbelasting en patent vloei den trager, zoodat de eerste aan 'teind der 11 maanden maar even boven 't bedrag is van het vorige jaar en het laatste middel er nog 73,000 beneden blijft. Van de indirecte belastingen was het weder het registratierecht dat buitengemeen ongunstige uitkomsten gaf. Bedroeg de opbrengst hiervan 581,000 tegen 710,000 verleden jaar, het is aan de bevredigende uitkomst van het successierecht alleen te danken dat het to taal der indirecte belastingen niet ver beneden het vorige jaar blijft. Het registratierecht is aan het einde der 11 maanden 930,000 lager dan verleden jaar en zal bij een totale raming van 9,100,000 vermoedelijk slechts 7,212,000 opbrengen. Ook de invoerrechten waren ditmaal iets lager dan verleden jaar, over de 11 maan den echter iets hooger. Het gunstigst figuur maakt het eindcijfer der accijnsen, bedragende voor No vember 3,925,000 tegen ƒ3,302,000 en over de 11 maanden 38,448,000 tegen ƒ36,299,000 verleden jaar. Het was bepaald de suiker, die 9 ton opbracht, waaraan deze gunstige uitkomst is te danken. Wijn, zeep, bier en geslacht waren daarentegen lager dan verleden jaar; het laatste bracht 345,000 op tegen 379,000, wat misschien alleen aan de lagere vleeschprijzen is toe te schrijven. Het laat zich met dat al niet aanzien dat aan 't eind des jaars de accijnsen de raming zullen bereikenal is de suiker in de laatste maanden heel wat bijgekomen, 't is moei lijk te voorzien dat December de nog noodige 1,022,000 zal opbrengen het gedistilleerd blijft denkelijk 3 ton ten achteren en de wijn licht wel evenveel, waar tegenover van zout, zeep, bieren en azijnen gezamenlijk een hooger opbrengst van 3 ton staat te wachten, terwijl het geslacht weer wel P/g ton te weinig zal geven te za- men in '(gunstigste geval een vermoedelijk tekort van een half millioen ongeveer. De overige middelen geven tot geen bijzondere opmerkingen aanleiding. Het lid der Tweede Kamer, de heer Hingst, is tot herstel zijner gezondheid naar het buitenland vertrokken. Bij de mededeeling daarvan moet een lid der Kamer hebben uitgeroepen *Dan is de Kamer weer om." Maar nu meldt tnen ook uit Maastricht de ongesteldheid van den heer Straet- mans. Zoo zou dus de Kamer weer net #in 't huisje zijn." De directeuren der naamlooze vennootschap z/de Leidsche Zoutkeet" te Leiden, de heeren P. J. de Eremery en A. L. de Sturler, hebben, naar //het Vaderland" mededeelt, een adres tot den Minister van Financiën gericht, waarin zij een herziening van de wet op den zout-accijns aanbevelen. Zij geven daarbij als voorbeeld zelf een ontwerp van wet, waarvan het hoofdbegin sel is, overeenkomstig hetgeen tegen fraude bij den accijns op gedistilleerd is bepaald, ook tegen fraude op dezen accijns de administratie de be voegdheid te geven een onvrij territoir aan te wijzen, binnen hetwelk de winkels en andere ge bouwen, waarin een nering in veraccijnsd zout wordt uitgeoefend, aan de peiling en het on derzoek der ambtenaren kunnen worden onder worpen. De opbrengst der rijksmiddelen in de maand November bedroeg 9,979,000. Dit is wel 814,000 meer dan de opbrengst verleden jaar, maar het kan toch moeilijk een zeer bevredigend cijfer worden geacht. De vorige maand toch bracht ons boven de 11 millioen en December zal nog meer dan 10 millioen moeten geven om ons te brengen tot de raming, -waarbij niet eens op de 10 buitengewone opcenten op het personeel is gerekend- Het Nederlandsche Schaatsen rijders verbond heeft Axel Paulsen uitgedaagd om op den internatio nalen wedstrijd dezen winter te Hamburg te houden, met een onzer hardrijders om den naam van den suelsten schaatsenrijder der wereld te rijden. Nadat reeds een telegram van den Brusselschens correspondent der »N. R. Ct.« had gemeld, date Duitschland er van heeft afgezien, Vlissingen aam te wijzen als tusschenhaven voor de gesubsidieerde overzeesche stoomvaartlijnen, en thans Antwerpen heeft gekozen, wordt dit bericht bevestigd door een Reuter-telegram van den volgenden inhoud: «Het «Journal de Brnxelle3« heeft een telegram uit Berlijn ontvangen, meldende dat Antwerpen definitief gekozen is voor aanleghaven der gesub sidieerde Duitsche transatlantische stoomvaartlijnen.. Sedert eenigen tijd waren berichten van dezem aard achterwege gebleven, en won dus de over tuiging veld, dat het pleit inderdaad ten gunste» van Vlissingen was beslecht. In verband hiermede verdient de aandacht waé de «Hamburger Börsen-Halle* dezer dagen berichtte: «Volgens de letter van het tusschen den Rijks kanselier en de «Norddeutsche Lloyd* gesloten contract, draagt de «Lloyd* een haven voor, en den Kanselier komt het recht van bekrachtiging harer keuze toe. «Tot nu toe schijnt de Maatschappij nog geen positief voorstel te hebben gedaan. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat Antwerpen zal worden gekozen, omdat de Belgische Regeering zich bereid, heeft verklaard, de postbooten vrij te stellen van alle haven-, loods- en andere kosten. «Een dergelijk aanbod betreffende Vlissingen iss nog niet gedaan.* Wat is nu de waarheid Heeft inderdaad do> Duitsche Regeering haar voorliefde voor Vlissingen laten varen, en zijn er invloeden aan het werk geweest, die er in geslaagd zjjn aan België dit voordeel te verzekeren Zijn van Belgische zijde toezeggingen gedaan Heeft onze Regeering stil gezeten en niet al het mogelijke gedaan om de Duitsche Regeering te versterken in haar aanvan kelijk voornemen om de stoomvaartlijnen te leiden. ons zal verrijzen. De Burgemeester en Wethouders der gemeente Heusden Gelet op art. 19 der Wet van den 19 Aug. 1861 (Stbl. no. 72). Roepen bij deze op alle mannelijke ingezetenen dezer ge meente, die op den eersten Januari aanstaande hun 19de jaar zijn ingetreden, en alzoo geboren zijn in het jaar 1867, ten einde zich aan te geven ter inschrijving voor de Nationale Mi litie, waartoe teu raadhuize dezer gemeente, van den len tot en met den 31 Januari 1886 gelegenheid zal worden gegeven des voormiddags van 10 tot 12 uur. Den belanghebbende wordt herinnerd lo. Dat, ingevolge de Wet op de Nationale Militie, voor ingezeten wordt gehouden a. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of zijn beiden overleden, wiens voogd ingezetene is volgens de Wet van den 28 Juli 1850 (Stbl. no. 44) B. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste, aan den len Januari aanstaande voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijf hield; c. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoorende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan de verplichte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der dienst plichtigheid, het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. 2o. Dat de inschrijving moet geschieden a. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of zijn beiden overleden, de voogd woont B. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; c. van hem, die geen vader, moeder of voogd heeft, of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 't land gevestigd is, in de gemeente, waar hij woont d. van deA buiten 's lands wonende zoon van een Nederlan der, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Neder land gewoond heeft. 3o. Dat hij die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch voor het volbrengen van zijn 20ste, ingezeten wordt, ver plicht is, zich zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethonders der gemeente, waar de inschrijving naar de onderscheiding hiervoor sub. 2o. vermeld, moet geschieden. 4o. Dat bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis van den milltiepliehtige, zijn vader, of, is deze overleden, zijne moe der, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen der aan gifte verplicht is. 5o. Dat, welke aanspraak op vrijstelling iemand ook ver meent te hebben, hij desniettegenstaande aan de inschrijving onderworpen is. 6o. Dat hij die zich uiterlijk op den 31 Januari aanstaande voor 4 ure des namiddags niet ter inschrijving zal hebben aan gegeven, gestraft wordt met eene boete van vijf en twintig tot honderd gulden. 7o. Dat hij, die zich na den 31 Januari aanstaande, doch voor den 31 December daaraanvolgende ter inschrijving aan geeft, alsnog wordt ingeschreven. 8o. Dat hij, wiens aangifte ter inschrijving in het jaar en in de gemeente, waarin zij had moeten geschieden, verzuimd is, zoo hij voor de dienst geschikt bevonden wordt, zonder lo ting daartoe wordt aangewezen, tenzij hij vrijstelling van dienst kan erlangen. 9o. Dat voor de Militie niet wordt inschreven A. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten, die geen Nederlander is; b. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten. En zal deze worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks gebruikelijk is. Hensden, den 10 December 1885. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HONCOOP. De Secretaris, II. J. VAN EGGELEN. Nieuwe Abonnees op dit *Nieuws- blad<t ontvangen de nog in deze maand verschijnende nummers gratis, alsmede een PRESENT ALMANAK die bij het einde van den jaargang alle abonné's wordt aangeboden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2