upenoare vernurmg ptt tc rasta ¥£RHU1E1, lunstinrichting W. PELGROM, te kerstkaarten. ieuwj aar skaarten en ienwjaarskranzen, kaarten, Viqitpkaartjes. 1 HypotheekLanL 1. VEROUDEN, AMERIKAANSGHE INGEZONDEN. LAND- EN TUINBOUW. Gemengd Nieuws. AD VE RTENTIEN. om te hooien: PHOTO GR AFISCHE Gorinchem, Zusterstraat 425. MARKTEER ICHTEN. II. W. Kruijs Zoon, f IOI Iv op naam, Maasstroom I en II.n Sto omboötdienst HEUSDEN—s-BOSCH. Zuid-Hollandsche Avan Delft te Heusden. .de philantkoop,. kerknieuws. chr. geref. gemeente. gedachten. Meubels Marmer voor meuoets en SPIRITUS VERNISSEN. Mr. Steenhouwer Schoorsteenmantels, Grafzerken, enz. enz. VBosch, Uilenburg EL 170. Lavertu, een der Amsterdamschè paneelzagers, is in het Binnengasthuis te Amsterdam overleden. De heer Bakker, te Weststellingwerf, heeft weiland gemest met zg. stijfsel, een specie die in de //Klijn// (een der veenlagen) voorkomt en ge woonlijk zeer schadelijk werkt op de qualiteit der turf. Deze ^stijfsel" is grauw van kleur en gelijkt veel op leem, doch aan de lucht blootge steld neemt zij een fraai blauwe kleur aan. De bemesting heeft zeer goede uitkomsten opgeleverd. Men schrijft uit Gorinchem De heeren Koedam alhier en Statie, uit Wer kendam, zijn aangesteld als onderbaas bij de heeren van Hattum Co., aannemers van een gedeelte van de Panamawerken, en moeten waarschijnlijk 29 dezer vertrekken. Te Nijmegen zijn op den hellenden Linden- berg twee jongens onder eene arreslede geraakt, met het gevolg dat er één voor dood werd op genomen. De andere is gevaarlijk gewond aan het hoofd. De wissel wachter H. A. te Val burg, wien de beide beenen werden afgereden, is in het ziekenhuis te Nijmegen bezweken. Hij laat een vrouw met twee jeugdige kinderen na. Door de politie te Edam is aangehouden een blind meisje, 19 jaar oud, dat het huis harer ouders te Eriesland was ontvlucht en nu met een muzikant rondzwierf. Door de ouders was de opsporing verzocht. Te Grave is een pakhuis afgebrand. Niets was verzekerd. Aan verschillende schrijvers ontleend. VAN VAN voor uitkeering bij overlijden, VAN over een Nederlandscho haven Of heeft zij zich ten opzichte van den loop dezer zaak niets te ver wijten Er ware o. i. wel eenige aanleiding de Regee ring dienaangaande eenige vragen te stellen. In den Rijksdag verklaarde de staatssecretaris Bötticher by do behandeling der begrooting, dat als aanleghaveu voor de gesubsidieerde Duitsche poststoombooteu bij wjjze van proef voor den tijd van éen jaar Antwerpen was gekozen, onder voor behoud echter later, wanneer dit wenschelijk bleek, een andere haven te kiezen. Tot het aandoen van Antwerpen door de Duitsche mailbooten, werd door den Rijkskanselier besloten, op wensch van den Bremer Lloyd. In den Rijks dag verklaarde do staatssecretaris Bötticher nog, dat met Antwerpen in aanmerking waren gekomen Vlissingen en Rotterdam. De laatste was niet. aanbevelingswaardig geoordeeld, omdat de plaats met de zee was verbonden door een kanaal, dat bij ijsgang niet te bevaren was en slechts geringen diepgang had. Daar tegenover stond de haven van Vlissingen, die groote voordeelen aanbood. Ham- macher toonde daarop aau, wolk belang do industrie aan den Riju had bij de kenze van Rotterdam hij verklaarde echter niet op de hoogte te zijn van de technische bezwaren, die tegen Rotterdam wer den aangevoerd. Meijer (Bremen) was voor Ant werpen, waardoor de belangen van Zuidwest Daitseh- land voldoende gebaat werden. Het voorstel werd daarop goedgekeurd. Algemeene onderlinge verzekering-maatschappij bij besmettelijke ziekten, bij velen in deze streek nog onbekend, heeft sedert korten tijd hier iutrok genomen en verdient de eer een er nadere kennis making. Wij gelooven goed te doen onze lezers in vlugtige trekken in kennis te brengen met het doel en do strekking dier maatschappij, overtuigd als we zijn dat velen na kennisneming hiervan, er het groote nut van zullen inzien en als leden toe treden. De maatschappij verzekert alle personen voor verlies of achteruitgang welke tengevolge van Aziatische Cholera,«Typhus en Febris Typho- idea,« «Pokkeu (Variolae en Varioloïdos,)« «Rood vonk,* «Diphtheritis* en «Dysenterie* aan hen mocht worden toegebracht. De verzekering geschiedt volgens 6 klassen om vattende wekelijksche uitkeeringen, alsklasse A 20, B 30, C 40, D 50, E 60 en F 75. De contributie bedraagt per jaar in klasse A 0.42, B 0.60, C 0.78, D 0.96, E 1.14 en F 1.41. Tegen bijdrage dus van nog géén cent per week ontvangt men (in de laagste klasse) indien men door één' van voorgenoemde ziekten wordt aange tast eene wekelijksche uitkeering van 20, zegge twintig gulden. Dezer dagen nog is 't geschied dat een bewoner dezer streek, lid van «de Philantroop* die vijf weken lijdende was geweest aan »Diphtheritis« (be smettelijke keelziekte) werd uitbetaald de som van 5 X 20, zegge honderd gulden. Zoodanige maatschappij verdient bijzondere aan dacht en belangstelling: het lidmaatschap er van ligt in ieders bereik. Nu geen vrees meer om de hulp van doctor of apotheker in te roepenZij kunnen worden betaald. Het plakkaat op de deur kan de lui afschrikken den drempel te overschrijden, waardoor de nering gedrukt wordt, maarde wekelijksche uitkee ring is daar ter vergoeding en bij zuinig ge bruik en verstandig overleg is er nog een appeltje over voor den dorst, met andere woorden, na de herstelling kan er nog wat gebracht worden bij bakker en slager voor versterkonde middelen. De zetel der maatschappij is gevestigd te Bols- ward en directeuren er van zijn de heeren C. W. Eisma kassier te Bolsward en J. W. Tninenburg Commissaris der rijks- en gemeente-politie aldaar. Bedankt voor Bolnes, R. Loman, te Zuilichem en Well. Het bewaren van aardappelen gedurende den winter. In jaren waar de aardappels veel vocht te ver duren hebben en nat gedolven worden, zal men ze het best op de volgende wijze tegen verrotten «bewaren kunnen: Vooreerst logt men op den bodom van den kei der eene dunne laag geblnsehte kalk en strooit ook bij hot uitstorten der aardappelen een weinig kalk daar tusschen. De noodige hoeveelheid kan elk wel bepalen. Do uitdroogende eigenschappen van de kalk verhinderen vochtigheid en verrotting. Zelfs als er eenige aangestoken aardappelen aanwezig zijn, kan zich de ziekte niet aan andere knollen mededeeleu, omdat de kalk de woekerplant vernietigt welke de ziekte veroorzaakt. Het gebruik van kalk levert ook nog het voordeel op, dat het vroeg uit- loopen der aardappelen krachtdadig er door ver hinderd wordt. Men kan ze daardoor veel langer in voor de keuken bruikbaren staat bewaren. Ruw gemalen gips heeft ongeveer dezelfde uit- werking, maar kalk is toch werkzamer. Aardappelen, die men in kuilen bewaart, kan nen op de zelfde manier voor bederf bewaard worden. »(Lan'dbon wcourant.) In de Vrijdag 1.1. te Breda gebonden openbare bestunrs-vergadering van do Nourdbrabantscbe Maatschappij van Landbouw, was een groot aantal leden tegenwoordig. De vergadering liep, zooals geannonceerd, over de vraag wat te doen staat om goljjkmatige schat ting in de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen te verzekeren. Nadat hierover verschillende besprekingen waren vooraf gegaan, werden benoemd 4 leden uit ver schillende doelen onzer provincie, die samen eone commissie zouden vormen, ten einde lo. zich op de hoogte te stellen der verschillende types en de reclames daartegenover 2o. zich in betrekking te stellen met de besturen der provinciale laud- bouwmaatschappijon in onze grensprovinciën 8o. vóór medio Februari in eene algemeene vergade ring rapport omtrent hunne zending nit te brengen. Deze termijn werd noodig geacht, omdat de lieer V. Konijnenburg, te 's Hage, aan de commissie uit het hoofdbestuur had te kennen gegeven, dat men in deze tijd had tot Maart of April. Op voorstel van den heer Heylaerts werd aan de commissie ecu crediet verstrekt van drie honderd galden. Nadat de voorzitter bepaald had, dat op den aanstaandeu 2n Kerstdag do benoemde commissie leden samen, met het dagelijksch bestuur der Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw, zullen vergaderen, word, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering gesloten. Vrede is de zon, waarin elke dauwdroppel des levens glinstert. Terugzien levert vaak meer stof dan vooruitzien, maar zoowel het een als het ander is goed, wan neer het ons brengt tot omhoog zien. Een gauzenscbacht, zegt hel Spaansche spreek woord, doet dikwijls meer kwaad dan een leeu- wenklauw. Gebreken zijn eerder te vergeven dan de mid delen die men aanwendt om zo te verbergen. De mensch duidt zijn karakter nooit scherper aau, dan in de manier waarin hij een ander af- teekent. De herinnering is het oenigste paradjjs, nit het welk wij niet verdreven kunnen worden, zelfs onze eerste vooroudei's waren daar niet uit te jagen. Die maar overal de morgen- en zonzijde zoekt, vindt gemakkelijk overal warmte en licht. Zwijgen leert men het best onder praters, en praten het best ouder zwijgers. Het onmogelijke te droomen is aan het moge- lijko te kort doen. Wie al zijn krachten uitsluitend voor zich zol- ven aanwendt, is voor goed verloren. Voor den dienst van andoren is de maatschappij. De menschen klagen zoo dikwijls dat anderen hen niet begrijpener zijn echter weinigen, die het zich zelf doen. De tragédie dor meeste levens berust op niets dan een misverstand, een zich zelf niet verstaan, meer nog dan een miskend worden door andereu. Woorden van drift zijn als vonken die meu in de leoge lucht moot laten uiteenspatten, daar kun nen zij geen kwaad, maar waar zij raken daar branden zij. Men moet aan het vuur iets te verwarmen ge ven dat het niet vertere jeugdige werkkracht is zulk een vuur dat zich niet uitdooven laat. Verandering draagt in de oogen der jeugd altijd het voorkomen van een aanwinst, en die van den ondordom altijd dat van een verlies. Wie zou ooit naar de boek terug verlangen, als hiJ reeds den stroom voor oogen heeft Een dag is soms zoo kort en kau toch ook zoo lang een tijd in 't vluchtigo leven zijn. Daar gaan vaak jaren voorbij, die den mensch nader aan 't einde brengen, maar waarin hij niet eigenlijk ouder wordt, en er zijn uren, te vluchtig om ook slechts een enkelen rimpel in het voorhoofd te plooien, maar die het hart doen vergrijzen, al trekken zij. geen draad van zilver door de nog welige lokken. Twee slachtoffers door het ijs! De machinist van. het stoomgemaal aan den Noordendijk te Dordrecht,a had Vrijdagmiddag twee biggen, die hij sedert 14? dagen bezat, uit het hok gelaten om dit schoon te» maken. De dieren maakten echter van hunne vrij-» heid misbruik door over het ijs eener sloot tel loopon; ze zakten er door en verdronken beiden.' «De Herant* vermaakt zijn lezers deze week met een prentje, waardoor zij onwederlogbaar aantoont;' »dat op éen lijn met onze aardsche overheid vol strekt niet de Synode, maar zeer bepaaldelijk Ko-f ning Jezus staat en dat de Synode nit Jezus nooit:' eeuige macht kau bezitten die zou ingaan tegen» hot Woord In dit prentje stelt een alziend oog God voor, terwijl twee gelijke kronen Koning Jezus* en «Koning Willem IIIverbeelden, die op een u]n woruou gesieiu, bu iwoo uwcaou «o uvw ge Schrift en de Grondwet. Ernstige Christenen noemen zoo iets terecht spot ten met het heilige. Met betrekking tot den zondagsdienst aan de postkantoren, zegt de «Indische Opmerker* mij dunkt men behoorde op zou- en feestdagen een extra-porto te doen betalen voor eiken brief of elk drukwerk, door don destinataris opgeëischt na ne gen of tien uur des morgens. Al die extra-porten behoorden vereenigd te worden tot een extra-fonds der postbeambten, die om beurten den beperkten zondagdienst zondon verichtou. Men zonde hun taak levens kunnen verlichten door aan ieder, die zulks verkiest, een loket-kastje to vorhuren, dat buiten het gebouw uitkomt en waarvan alleen hij den sleutel heeft. Zelfs Zurich heeft reeds zulk een in richting. Het is een merkwaardig feit, dat pas sedert eeni ge jaren in Rusland aan de turfindustrie de bo- lioorlijke aandacht wordt geschonken. Thans wordt do schade ingehaald en begint do turf er eene groo te rol te spelen op het gebied van de spoorweg en andere nijverhoidsondernemingen. Op <3e noor der-spoorwegen wordt turf onder de locomotieven gebruikt, in plaats van hout of kolen, wat er eene besparing geeft van ruim 50 pet. De hoofdmarkt van do turf zijn de districten van Moskou, waar ook in de fabrieken de turf dagelijks meer wordt aangewend. Do tuT worda meestal machinaal ge graven (door middel van de Maltgo en Schliekei- scqsche machines) die 30 a 40,000 stuks turf da gelijks leveren. De Russische turfdistrieten zijn van eene groote uitgestrektheid en diepte, zoodat nog een overgroote schat daar in den bodem verbor gen is. tasgems, Bij don Minister van binnenlandsche zaken is een verzoekschrift ingekomen, door een 80tal dok tors en heelmeesters van Parijsche hospitalen on- derteekond, tot het weer toelaten der geesteljjke pleegzusters in de ziekenhuizen. Graaf Moritz Chastel, een beminnaar van letter kunde en schoone kunsten, was indertijd, naar de «Kölnisehe Zeitung« vermeldt, op de gedachte ge komen om een «drijvend kasteel* te doen bouwen! dat op de Schelde in Nederland (sic) laghet was op prachtige wijze ingelicht, voorzien van kunst producten, wapens en meubelen en de graaf be woonde het sedert jaren. Onlangs brak op het schip brand nit en al de pracht en heerlijkheid werd door de vlammen ver teerd. De graaf en zijne ondergeschikten konden zich slechts met moeite redden. Duitsche bladen maken melding van een zonder ling geval. Te Jena is een zestienjarige knaap die j er, oppervlakkig gezien, als een oud man van 70 jaren uitziet, met slap en gerimpeld vel over het geheele lichaam. Alleen aan zijn haar, oogen en tanden is het te zien, dat hij nog jong is. Hij is in éen jaar zoo geworden. Volgens professor Roszbach is de huid van den 1 jonkman blijven groeien, terwijl zijn lichaam onder- tusschen niet in grootte toenam. De huid is hem! nn als oen te groot kleedingstuk. Misschien groeit de jongeling, die voor het ove- rige gezond en krachtig is, mettertijd nog wel in s zijn huid. De aanmelding van inzendingen voor de inter- nationale tentoonstelling, welke in Mei 1886 te Liverpool wordt geopend voor scheepvaart, ver keersmiddelen handel en nijverheid, is verlengd tot 1 Januari e,k. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij dén secretaris der regelingscommissie, den heer Henry B. Bare, 11 «Exchange Buildings* te Li verpool. per stuk van 6 ons. Eieren a 7 cent. 's HERTOGENBOSCH14 Dec. Op de heden (Maandag) gehouden markt van vette kalveron waren aangevoerd 193 stuks. De prijs was le kwal. van 0.52 tot 0.56; 2o kwal. van 0.48 tot 0.52 3e kwal. van 0.44 tot, 0.48 per kilogram. De prijs der boter was 1.10 1.20. f WAALWIJK, 11 Dec. Op de heden gehouden markt was de aanvoer van vee weinig, handel vluggeraangevoerd werden 1698 KG. boter, die 1.iö ƒ1.30 per kilogram gold. Soliede en werkzame personen in het Land van Heusden en Altena, genegen De BURGEMEESTER van Heusden, zal op Donderdag den 31 December 1885, voormiddag elf uur, ten Raadhuize der gemeente, voor één jaar, eindigende 31 December 1886, in het openbaar Het GRASGEWAS van: 1. De Wallen en den Wieldijk, in 3 perceelen. 2. Een perceel over den Steenenbeer onder Herpfc. 3. De bermen van den Herptschen weg tusschen de twee bruggen. 4. De bermen van den Provincialen weg naar Elshont, van af de brug over het Onde Maasje tot aau het huis van Krah, in 4 perceelen. 5. De bermen van den Provincialen weg naar Heesbeen met het Rietgewas op den beneden- grond, in één perceel. 6. De Algemeene Begraafplaats onder Heesbeen. 7. De gronden langs den Demert alhier, in 2 perceelen. De perceelen zullen 4 dagen vóór de verhuring afgebakend zijn. Nadere inlichtingen geeft de Gemeen te-Architect M. H. VERHOECKX. YAN Aan hot Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot poseereu. Opname met het Instantané procédé. Specialiteit in vergrootingen naar kleine portret ten in kooldrnk (onveranderlijke photografie). Crayonteekening, Aquarel en Olieverf in alle ver langde formaten. en f HEUSDEN, 12 Dec. Boter 0.62 a 0.63 menten van Meubels, Bronzen en Koperen voorwerpen, Deze Boenwas kleeft niet, laat geen vette streepen na en is onmiddellijk glanzendze is de beste tot heden bekend en wordt verkocht in fleschjes d 171/2 Cent. Deze Vernissen zijn in kleine Jleschjes voorhanden zijn zeer geschikt voor het vernissen van Oma- Etiketten enz., dus voor huishoudelijk gebruik zeer aan te bevelen. Verkrijgbaar bij Handelaren in Verfwaren en Vensterglas, bekroond op de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam 1883. DEPOTHOUDERS voor de Amerikaansche Boen was en Spiritus- Vernissen gevraagd, tegen ruim rabat. 's-Bosch, Postelstraat. Tegen toezending van ƒ3.40 ontvangt men franco door het geheele Rijk 6 fleschjes Amerikaansche Boen was en 5 fleschjes verschillende Spiritus- Vernissen, l met penseel en en gebniilcsaanwijzingOok 12 fleschjes j;Boenwas franco tegen verzending van f 2.10. In depot te Heusden bij J. Boeren. Waalwijk W. Bayens. 1/ waaraan ruime provisie verbonden is, adres- seeren zich onder de letters AB, bij den uitgever van de «Echo v/h Zuiden* te Waalwijk. N Speel in do meest uitgebreide sorteering van soorten en prijzen. (JAS, OMBRE en WHIST,) van af de goedkoopste nummers tot extra fine kwaliteit, met keurige dessins, keurig gesteendrukt, bij 50 en 100 stuks. Alles tegen zeer billijke prijsberekening in den BOEKHANDEL VAN Ligplaats te Heusden, buiten de Wijksche Poort. 's Bosch, Kanaal, b/d Orthensche Brug. Alle Werkdagen Van Heusden, vm. 6.30 (Dinsdag en Vrijdag 6 ure.) I 's-Bosch, nm. 2 uur. Extra diensten Op Bossche markten den ln en 3n Woensdag van elke maand), 5 ure 's morg. De Bank sluit leeningen onder verband van éérste Hypotheek op gebouwen en ongebouwde eigendommen tegen matige rente en administratie-kosten. Zij geeft pandbrieven uit van 1000.500. 100.en 50.rentende U/g d pari, aflos baar bij uitloting. Agent voor HEUSDEN en OMSTREKEN, de Heer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3