m, ®I 40NGH,. SSEUliEN. mm- ROTA TIE-NA AI MA CHINE, A. L. WIJZENBEEK ZONEN Handel in Manufacturen. Springveer en-, Paardenh en Str oo-Matras sen, Veer en Bedden enz., HOLLOWATSllLLEN^EN^ZALF. BILLARTFABRIEK. J. S. JÏSKÖOT, Praktizijnte Veen, Aft£NT Kunstinrichting L. VEERMAN II. I II. Prioscs Williclmina der Nederlanden ie Katholieke IllisMie, van deze onderhoudende lectuur I Januari 1 DeVroolijke Huisvriend. Roetman Scheffers Co., MAGAZIJN VAN Voorradig een uitgebreide sorteering van Winter-Artikelen. ïn het Heeren Kleederen Magazijn van Schapenmarkt, 451 's-Hertogenbosch, DEM I-S A I S O N S, Een ruime keuze lïeeren- en Kinder-Costumes en een rijken voorraad van Chambre-Cloaks. Eene nieuwe uitvinding van groote toekomst is de te HERWIJNEN, alsmede verkrijgbaar bij l:'y GEBROEDERS YAN HOUTEN, Langendijk,Gorinchem. Prijs per pakje 75 et. Alleen echt te bekomen bij A. Wolfesky, Berlijn N., Weissenburger-straat 79. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. SCHIEDAM. ZUIVERE JENE VERGIST. Wed. W. Ij. Itiiijk Zoon, Oppert 148, ROTTERDAM, zeer BILLIJKE PRIJZEN. M ULLER IJS KOOI'. VEEN. voor het kanton HEUSDEN, der Algemeene Onderlinge Verzekeringmaatschappij bij Besmettelijke Ziekten v De Phil antroop, 1 geves tigd te BolswarcL Zitdag te Heusden iederen Zaturdag van 11 tot 1 uur, ten huize van de Weduwe N. Dekkeb, aan de Haven. FOTOGRAFISCHE C. F. CO RIIES. Prijzen van 3 bij D. J. DU CROO ZOON, te Gorinchem 1 GULDEN. GorinchemHeusden. Winterdienst, 6 0cto" Scheurkalenders HET PORTRET Iedereen kan in het bezit komen Een Cent per dag. DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. WINTER-PALETOTS, 3 o0' o VAN Floconiié, Ratine, Ondulé, Duffel, Baai, Bever, enz. enz. Wollen Tricot-Ondergoederen, in alle maten en prijzen, enz. enz. Wollen- en Moltonnen-Dekens ö/ilif»wrvnTVïni«1r'f /t 'c( TTAnt/irpnii TirtCtnli bevindt zicb een groot assortiment van af 9.- van af 10. yf j A'V fÉ&ijeife' ;Y fe.-: die den boven- en benedendraad direct van de gewone garenklos naait. Het lastige garenwin den vervalt daardoor en zoo kan nu dagen lang, zonder storing gearbeid worden. De prachtig versierde machine maakt een bij uitstek fraaien dubbelon stiksteek zij is onverslijtbaar wat duur betreft en werkt zonder eonig gedruisch. De gang is zóó zacht en licht en de behandeling zoo ge makkei ij k te loeren, dat deze verrassend doelmatige machine, door een kind kan bestuurd worden. Deze machines worden mot hand- en trapbeweging, ook ten dienste van kleermakers, ouder garantie en gemakkelijke betalingsconditie geleverd, door M i: - Den Hoer A. OPPENHEIMER, ie Heusden. J. M. HES, te Leerdam. M. NIEUWEN DIJK, te Asperen. M. AARDOOM, te Alblasserdam. Mej. Gez. KLEIN, te Giesennieuwkerk. J. ANSEMS, te Dossen. J. KALEER, te Woudricbem. L, VAN OSS, te Werkendam. *>o S' O o o e sto Est 5 S S a S=- g P—'JQ O O' gr n> o O p r* p-i B S P <rt- Specialiteit tot het leveren van alsmede tevens voorhanden eone uitgezochte collectie Wollen, Katoenen en Fantasie DEKENS; als ook nog eene rijke keuze Piqué en Molton SPREIJEN, tot de minst mogelijke prijzen. Bijvullen en het zuiveren van VEEREN in den kortst inogclijkcn tijd. Door geneeskundigen aanbevolen, uitstekend middel tegen Long- en Keelziekten. (Tering, Astbma, Aandoeningen van hot Strottenhoofd.) Verrassende gevolgen' De betrekkelijke Brochure wordt gratis toegezonden. Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardoerbaar ter genezing Van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen Hot is beroemd ter gonezing van Jicht, Rhumatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genesfing van Kliergezwellen 'le soorten van Hnidziekton heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken e e gewrichten. Alleen bereic homas Holloway's Etablissement, 78, New Oxford StrLonden, voorheen 533 Oxford Street. En worden verkocht in Potten en ,ozen van Is D/gd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoop, s door de geheelo wereld. Koopers gelieven het Etiquot van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bodrog. Vereeniging van Gistfabrikanten. Bekroond met de Zilveren Medaille op de Wereld-Tentoonstelling Amsterd. 1883, LEVEREN UITSLUITEND in alle hoeveelheden, tot de laagste prijzen. Spocialiteit in s PORTORICO van 50, 60, 70 en 80 Cent per 1/2 Kilo en verdere soorten Tabak in verschillende prijzen. SIGAREN van 10, 12, 17, 20, 25 en 30 Gulden per mille. Monsterkistjes van 100 stuks zijn van alle soorten verkrijgbaar. Hm?"* Met 500 stuks franco toezending per Postpakket. 's-BOSCH, aan de Parade. Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), Crayonteekening, Aquarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot po seeren Opname met het instantane procédé. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. Des Zondags wordt het Atelier om half een gesloten. Goed ordinair Vrij goed, frisch Goed en frisch Zeer goed Zeer goed, zwaar, Rijp, iets geurig, Rijp en geurig Fijn en Geurig Extra fijn en geurig Per 1/2 KG. ƒ0.70. - 0.80. - 0.90. - 1.—. - 1.10. - 1.25. - 1.50. - 1.75. - 2.—. Bij 2^2 KG. 5 °/0, bij een kistjo 10 korting. Oplaag 315,000; het meest versprei de van alle Modetijdschriften, in veertien talon verschijnende. De Bazar, Geïllustreerd Tijd schrift voor Modes en Handwerken. Maan delijks twee nummers. Prijs per kwartaal 1. Jaarlijks verschijnen 24 Nos. met toilet en hand- worken, 2000 gravures met beschrijving van kleeding- etnkken en linnengoed voor dames, meisjes, knapen en jonge kinderen, bene vens bet linnengoed voor heeren, het bed- en tafelgoed, handwerken enz. 12 supplementen, bevattende ongeveer 200 snijpa- tronen van allerlei kleedingstukken en 400 bor duur- en tapisserie patronen, naamcijfers enz. Abonnementen worden aangenomen bij alle Boekhan delaren en bij de Uitgevers Gebii, Belinfante, den Haag, na ontvangst van een postwissel van 1 voor 6 Nos., van ƒ1.50 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten of met 3 gekuipte patronen; of van 2 voor 6 Nos. met 6 gekleurde modeplaten e» met 3 geknipte patronen. Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. (Force majeure voorbehouden.) Van Heusden naar Gorinchem. Maandag: voorm. 3, ca. 4.30, ca. 6.30, ca. 8 nnr, nm. ca. 1.15,. ca. 3 uur. (In corresp. vm. 5.15, 6.30, 10 u., naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt.) Overige dagen: voormiddag 7.30, namiddag ca. 1 nar. (In corres pondentie voorm. 10, nam. 3 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. ca. 5, ca. 6.30 en ca. 11.30, nam. 1, ca, 3.30 en ca. 5 n. na aankomst der boot van 9 u. vm. en 2 u. nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9 nnr, namiddag 5 uur, na aankomst der boot nit Dordt van vm. 7.30, en nm. 2 uit Rotterdam. De dienst Maandags 3 uur uit Heusden corres pondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. In den Boekhandel van! zijn voorradig incer dan v ij f t i g verschillende voor 1886, van af 25 cent tot hoogstens een gulden, waaronder Beets- Diehtcriijke- Ilumoristische- Katholieke- Muundclijksche- Memorandum- N. Christelijke- üosterzee- Tcn Katc- ^XDCXXXXXXXXXXDCX^ VAN wordt als gratis premie aangeboden aan alle abon- nés op den negentiende jaargang van die een schat van nattige en aangename leetuni en honderden fraaie gravures bevat. voor zich en zijn gezin tegen de geringe opoffering van ^XXXXX'XXXXXXXXX^ NMWMUIMW Het beste en volledigste der adviscercnde iinancieele bladen is ONDER REDACTIE VAN J. BI EGEL. Prijs per kwartaal 4.00 met de Maandlijst. Afzonderlijke nominers ƒ0.25. Inhoud van nommer 1077 van 9 December 1885 Beursoverzicht. De Geldmarkt. Deli Spoorweg maatschappij. Parkschouwburg. Russische bank voor buitenlandsche handel. Financiën van Rusland. Couponbelasting op Russische Spoorwegmaatschap pijen en andere aandeelen. Financiën van Spanje. Financiën van Turkije. Turksche schuld. Financiën van Venezuela. Crédit Foncier de France. Chicago en atlantic Spoorwegmaatschappij. Canadian Pacific Spoorwegmaatschappij. Uitbreiding van het Canadian Pasific systeemLouisville Sout hern Spoorwegmaatschappij. New- York Lake Erie en western Spoorwegmaatschappij. Oregon Railway en Navigation Company. Noteeringen van Buiten landsche beurzen. Noteering te New-York. Prijsopgaaf van niet-officiëel genoteerde fondsen. Tramwegontv. Spoorwegontv. Uitlotingen. Kennisgeving van de Vereeniging voor den Effecten handel te Amsterdam. Correspondentie. Adver- tentiën. Men abonneert zich bij den uitgever P. NOORDHOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en Postkantoren. VAN Behalve een lal van Humoristische Novellen en andere bijdragen, kwamen in den eersten jaargang ongeveer "vier* honderd groote en kleine platen voor, van de voornaamste tee kenaars van ons land. De geringe abonnements prijs van twee guldenfranco per post twee gul den dertig cents, kan niemand weerhouden op een zoo goedkoop blad in te teekenen. Zij, die den tweeden jaargang verlangen, ontvangen zoo ver de voorraad strekt de nummers, die in Decem ber a. s. verschijnen, kosteloos. De inteekening loopt van 1 Januari tot 31 December, dus over een geheel jaar. Alle Boekhandelaren nemen abonnementen aan. Hannfactnren, Bedden, enz. J. J. SONDEREGGER, OJ. CTJ CT> e CT>

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4