BUITENLAND. BINNENLAND. Yan Do veren. Theod. Groen. BURGERLIJKE STAND. LAND- EN TUINBOUW. De acte tot oplossing vau do Caroliua-quaestie is op het Valicaati door de afgevaardigden van Duitschland en Spanje en kardinaal Jacobini on derteekend. Eene dépöche van generaal do Courcy, dd. 15 Dec., maakt melding van verscheidene' krijgsver richtingen der Pranscho troepen in Tonkin, waarbij eene menigte zeerbovers gedood en een groot aantal jonken in den grond geboord of buit gemaakt werden. Op ééaè -'plaats werden o. a. 100 zee- róovers tegelijk overvallen en afgemaakt. Twee dorpen werden van hunne versterkingen beroofd. Het horstel dor orde en veiligheid maakt goede vorderingen. Koning Ferdinand van Portugal is te Lissabon gestorven in don ouderdom van 69 jaren. Hij leed aan kanker in hst gezicht en een val verhaastte zijti dood. Hertog van Saksen-Coburg-Gotha, was hij Koning vau Portugal tijdens de minderjarig heid van zijn zoon Pedro V. Hij was voor den tweeden 'keer gehuwd geweest met een artiste uit Weeuen, mej. Hensier, die tot gravin Edla was verheven. Iu een-herberg te Saint-Gilles, bij Brussel, ging een werkynan dé weddenschap aan, dat hij 20 harde eieren zou eten zonder iets er bij te drinken. Hij bracht he.t pjt; 15 cn moest het toen opgeven. Sedert dien tijd was hij lijdende en thans is hij gestorven, ecu weduwe eu 2 kleine kinderen achter latend. Tot de ontdekkingen, door den Duitschen rei ziger Einwald in Zulu-land gedaan, moet ook die van uitgestrekte en zeer gunstig gelegen goudvel den behooren. Hij zou naar Duitschland terugkee- ren, om zich daar het uoodige personeel en de werktuigen voor de ontginning te verschaffen. De Engelsche tooneelspeeïster Genoveva Ward hpoft, onlangs, u.aar men verhaalt, een werkelijke Koningin kunnen worden, maar zij heeft niet ge wild. .Zij - speelde nl. op Nieuw-Zceland voor Frawfaio, den Koning der Maori's, eu deze werd zoo zeer door haar bekoord, dat hij haar hart, hand.en kroon aanbood. Miss Ward bedankte echter beleefd, zoowel voor het een als voor het ander. Zij bleef zelfs bij hare weigering volharden, toen de Koning aan bood om, ter liefde van haar, die hij alleen be minde,. de vier vrouwen, die bij reeds had, eigen handig te dooden, en zij vorliet iu allerijl hot gebied van haar vurigen minnaar. Te Richmond vond men een jongen van 11 jaren in een vuilnisbak op straat. Zijn moedor had hem 3 dagen te voren daarin gestopt en gezegd dat zij hem zou komen halen. Zij kwam niet, de jongen scheen in slaap te zijn gevallen, of liever ziek te zijn geworden eu men vond hem bewusteloos. Hij werd met warme melk gelaafd eu iu het armhuis opgenomen. HEUS DEN, 17 Dec. t Tot ons genoegen kunnen wij ruecledeelen, dat de heer H. J. van Eggelen, secretaris dezer gemeente, te 's Gravenhage gunstig geslaagd is in 't examen middelbaar onderwijs, voor gemeente-, provinciale en staats-inrichting. t BAARDWIJK, 16 Dee. Gisteren middag ten 4 ure is de overlaat hier begonnen te wer ken, zoodat de wegen van hier naar Drunen en naar Doeveren onder water staan. Voetgangers mogen nu, ingevolge een minis terieel besluit, van zon sop- tot zonsondergang van het voetpad over de spoorbrug gebruik maken. t AN DEL, 18 Dec. Z. M. den Koning heeft herbenoemd tot burgemeester dezer gemeente, de heer J. H. van Ouwerkerk. t NIEUWKU1K, 16 Dec. Uit deze gemeente en Drunen is der Tweede Kamer door ongeveer 40 ingezetenen een adres verzonden, ter verkrij ging van een overweg voor de aan te leggen pieuwp spoorbaan over-de goederen van den graaf (EjQultrénient.. Ook is-«Mm met redenen omkleed adres^nuderteekerid door- 46- der voornaamste in- geaeteneuj aan. de commissie ter opmaking van schaal en typen der in te voeren belasting ge zonden. Meer dan ooit gevoelt onze gemeente den druk der tijden, nu 't hoofdproduct van haar bestaan, de hop, bijna geene waarde heeft. Ver bouwers, die vroegere jaren ruim 500 gulden beurden, .ontvangen nu voor eene even groote hoeveelheid ongeveer 70 gulden, nauwelijks vol doende om de voor de hop noodige staken te betalen, t RIJSWIJK. Van wijlen mejuffrouw Naaien te Andel moet de diaconie van de herv. gem. dezer dagen een legaat ontvangen hebben van f 2000 bij inschrijving op het Grootboek, zoo ©tile do diaconie der herv, gem. van Andel eene som van f 3000, terwijl de chr. geref. gem. al daar eene schenking van f 300 ontving. t UITWIJK. Bij de herv. gem. alhier en Waard huizen is als kerkvoogd herbenoemd N, van der Wiel, 'terwijl in de plaats van den aftredenden notabel W. de Graaffis gekozen A. van Herwijnen. TILBURG. In de jl, Vrijdag gehouden Be stuursvergadering van de Noord-Brabantsche Maat schappij van Landbouw, is na breedvoerige discus sie eene commissie benoemd, bestaande uit de heerfe'nM. A. Boll te Eetheu, E. Th. J. II. Neomagus te Breda, C. G. Sneep te Ossendrecht *lNTu,vroeg Dragomira, terwijl zij Sessawins arm nam, «gelooft gij nu dat er niets geschiedt, wat niet vooraf bepaald is?« «Als het uw doel was, een' proseliet te maken, gaf hij ten antwoord, «dan licht gij dat volkomen bereikt.» (Wordt vervolgd.) en van Gils te Gilze, die zoo door in te winnen informaliën als door inspectiën in loco, zich tot taak zullen stellen om te onderzoeken of de voor beelden voor de herziening der belastbare op brengst van de ongebouwde eigendommen (types) in onze provincie gelijkmatig zijn geschat. Als eerste punt van uitgang zullen door die commissie worden overwogen de verschillende bezwaarschriften, die aan de Burgemeesters door belanghebbenden zijn ingezonden. Namens de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw worden belanghebbenden uitgenoodigd afschriften van die bezwaarschriften aan den heer E. Th. Neogamus te Breda vóór Dinsdag 22 Dec. te zenden. TIELERWAARD, 14 Dec. De agenten der sui" kerfabrieken hebben last gekregen om met de landbouwers contracten te sluiteu voor het gewas suikerbieten 1886, tegen f 9 per 1000 K.G. De landbouwers ontvangen f 70 voorschot per Hectare. Ingaande 1 Januari 1886. t ZUILICI1EM a/d WAAL, 17 Dec. In de hedenmorgen gehouden raadsvergadering werd met drie tegen twee stemraeu tot toelating van het nieuwbenoemde lid van den raad, A. Dingemans, besloten. Het adres van G. Kuijntjes Johz. c. s., inhoudende bezwaren tegen de jongste verkiezin gen, werd verworpen. Thans zullen adressanten zich tot Ged. Staten wenden. t WAALWIJK. Bij kon. besl. van 11 dezer is aan den heer E. A. D. van der Klokken, eer vol ontslag verleend als burgemeester dezer ge meente, ingaande op 13 December. Zaterdag 1.1. nam ZEd. afscheid van het col lege van burgemeester en wethouders en droeg zijne functiën over aan den oudsten wethouder, dr. de Haan. Gedurende een tijdvak van 24 jaren stond hij aan het hoofd dezer gemeente en zelfs de //Echo van het Zuiden'', een orgaan te Waalwijk, dat, zooals het zelf erkent, zich meermalen tegenover hem stelde, meldt thans ook dat de gemeente Waalwijk in den afgetreden burgemeester een ontwikkeld hoofd, met onafhankelijkheids- en vrijheidszin verliest, deugden die niet genoeg gewaardeerd kunnen worden. t ELS HOUT, 17 Dec. Een reiziger in een tilbury gezeten, die niet vrij van vergunning was, zeide bij het instijgen alhier dat hij vóór het fort op den Oudheusdenschen weg reeds de diligence zou hebben voorgereden, die reeds van daar een tijdje geleden vertrokken was. Hij hield woord, want aan het fort gekomen zagen de pas sagiers der diligence een tilbury tusschen een tele graafpaal en de omheining van het fort zoo sterk geklemd dat aan geen verwikken voor als nog te denken viel. Ook het paard scheen er eveneens over te denken en had voerman en rijtuig in den steek gelaten en was alleen naar Heusden opge wandeld, alwaar het den stal opzocht. GORING HEM. Zondagavond werd eene vrQUw bekeurd ter zake van het voorspellen der toekomst. Een agent van politie begaf zich in burger- kleeding naar het logement, waar de vrouw haar beroep uitoefende. Al ras waren zij het over den prijs eens, en moest de agent eenige kaarten trek ken, waaruit zij hem de toekomst voorspelde. Minder aangenaam keek echter de vrouw, toen zij in plaats van betaling te ontvangen, door hem de kaarten werden ontnomen en aangezegd zich voor de gevolgen te wachten. t SLEEUWIJK, 14 Dec. Tot onderwijzer aan de openbare lagere school alhier is benoemd no. 3 van de voordracht, J. G. Kleijn te Gorinchem, op een jaarwedde van f 450. t WOUDRICHEM, 16 Dec, Heden nacht, ten twee ure, ontstond er in eene woning aan den Oudendijk brand. Het voorste gedeelte werd be woond door mejuffrouw J. de Graaf en het ach terste door H. Pellekaan Az. De brand, waarvan de oorzaak onbekend is, had zich zoo spoedig uitgebreid, dat de achterbewo ners zich door een raam moesten trachten te red den, nog in tijds gewaarschuwd door de ongewo ne beweging welke een paard in het brandende pand veroorzaakte. Uit het voorste gedeelte kon nog iets worden gered,het achterste deel werd met alles eene prooi der vlammen, zoo ook het paard en eene geit. Het huis was tegen brandschade verzekerd. Enkele jaren geleden moet op dezelfde plaats een vorig pand zijn afgebrand. t Gisteren had een schildwacht, op post staande bij het arsenaal, het buitenkansje een flu wijn van de grootste soort te vangen. Het dier viel van het dak der kerk op een hoop steenen en was bedwelmd; hoewel spoedig bekomen, wist de zoon van Mars het toch te overweldigen. Zooals men weet is het bontwerk dezer dieren zeer gezocht en zijn ze, aangevallen wordende, bepaald gevaarlijk. Hier in deze streek komen ze zelden voor van zulk eene grootte als deze was. t Bij de Herv. kerkelijke gemeente is als ouderling herkozen R. Ottevanger, en H. Hello gekozen in de plaats van O. Borg. Als diaken werd gekozen B. Kentie, in plaats van H. Hello. tNaar men verneemt is door den raad dezer gemeente f 100 gratificatie verleend aan de alhier gestationeerde brigade- marechaussee. De bezwaren tegen het hooge cijfer der Marine- begrooting voor 1886, stapelden zich Maandag in de zitting van de Tweede Kamer het eene op het andere. De in den Kamerdienst vergrijsde oud minister Blussé, die jaren lang de millioenen en millioenen voor liet krijgswezen zag toenemen, zeide nu ein delijk eens, basta! Hij dreigde voortaan gemeene zaak te zullen maken met de verklaarde tegen standers van oorlogsüitgaven, in de wandeling ge naamd anti-militairisten, indien de minister geen gevolg gaf aan den welgemeenden raad om de schrikbarende uitgaven voor torpedobooteu over meer jaren te verdeelen. De Minister zelf dacht met zekere luchthartig heid over de lasten, die zijn begrooting wederom op de natie zou leggen en betoonde zich voorals nog ongezind de 16 ton terug te nemen of over meer jaren te splitsen. Hij kreeg een duchtige les van den heer Van der Loeft', die meende dat zulke hooge begrootingen niet voor de belasting schuldigen, met name den middenstand, waren te verantwoorden. De heer A. Schoenmakers, benoemd secretaris en gemeente-ontvanger te Waspik, heeft den raad dier gemeente kennis gegeven, dat hij eerstge noemde betrekking niet wenscht aan te nemen. Door de heeren W. Hoven en Zonen te 's Hage wordt als uitsluitend, agenten voor Ne derland en zijne koloniën, in den handel gebracht eene nieuwe verfstof, genaamd //Griffith's Patent White''. Deze verfstof dient ter vervanging van lood- en zinkwit. Zij is echter meer dekkend, helderder, breekt of berst niet, blijft goed van kleur, heeft geen nadeeligen invloed op metalen en laat zich gemakkelijk met alle kleurstoffen vermengen. t Door de afdeeling Rotterdam der Schippers vereniging //Schuttevaer" zijn o. m. de volgende besluiten genomen 1. Nader aan te dringen bij het Hoofdbestuur tot medewerking ter verkrijging van een lichtboei in het Hellegat, en wel bepaaldelijk met het oog op het voorstel der afd. Middelburg, die meent dat een licht op den dam van liet Hellegat wen- schelijk zou zijn. 2. Het Hoofdbestuur te verzoeken bij de Re geering een verordening te vragen dat de vaart van stoombooten op de Maas van Rotterdam naar Vlaardingen van zonsondergang tot zonsopgang met mindere snelheid zal plaats hebben, met het oog op de ongelukken, in het laatste jaar daardoor teweeg gebracht. Een huisgezin te Altenburg is al zoo zwaar getroffen, als men zelden of nooit hoort. Binnen 14 dagen verloren de ouders hunne vijf kinderen aau de keelziekte, 't Jongste was pas 7 maanden en 't oudste nog geen 7 jaar. Tegen den onlangs ontslagen vader in het Claer- kampsterweeshuis te Eraneker, is wegens onzede lijke handelingen eene celstraf van 2 jaren en ƒ150 boete geëischt. Zaterdag volgt de uitspraak. Naar het „~D. v. N." verneemt, is de justitie op het spoor van den vermoedelijken moordenaar van den heer Lamblee uit Zaandam, die in de Zandstraat te Amsterdam dood op zijn bed werd gevonden, terwijl er brand op de kamer was geweest. Een vrouw in de Wijngaardsteeg te Araster dam werd door een vriendin met een lat op liet hoofd geslagen en zwaar verwond weggebracht. Een stoker van het Engelsche stoomschip Han del" is te Rotterdam bij ongeluk van de trap der machinekamer gevallen en kort daarna aan de gevolgen overleden. Een landbouwer uit Zoe- len, huiswaarts keerende, viel van den boerenwa gen en raakte er onder. De raderen gingen hem over het lichaam; zwaar gekneusd werd hij naar zijn woning gebracht. Zijn toestand is bedenke lijk. Woensdagnacht is een werkman op het stoomschip //Berrington" te Rotterdam in het ruim gevallen. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen en naar het Ziekenhuis gebracht. Bescbrjvinge dor Stad en Lande van Heusden, met de verdere zaakeu daartoe behoorende, in 't Licbt gebragt door D. Theodornm Groen. (Zijnde een geschreven werk, dat nooit in drok is uitgegeven en omstreeks het jaar 1650 is s&amgesteld). Dit Dorp schijnt ook zijnen naam te hebben van zekere plaats in Denemarken bekend, oost waarts ligt Hesbeen, westwaerts Drongelen, de onde Maze zuijdwaerts en Genderen noordw. Ao. 1140 is dit Dorp bij Arnoud heere van Honsden gegeven an zijn tweeden zoone Jan, en daervan Jan van Dovoren. Hij voerde in z ju waapen een rood rad in een zilver veld. Dog het voorn. Dorp is niet lange zoo een bijzondere Heerlijkheid gebleven, terwijl hij zijn oudste broeder Willem heere van Heusden zonder kinderen overleden zjjnde, is ge worden heere van Hensdeu, den IV" van dien naam. Hij was getroud met Kunia Dogter van den Graaf -van Zoom, en sterf anno 1192. Als anno 1421, den grooten Waard genaamd de Tiestekrwaard is doorgebrooken, zoo meyne zom- migo dat het Land van Heusden een zeedijk heeft moeten leggon tegen het water van Springvloeden ■en dat doe ter tijd om zekre oorzaeke d'oude Maas zoude bnijten gedijkt zijn, en is het voorn. Dorp Doveren een sluijs gelegen om het binnenlandsche waater en d'onde Maze daarvan lossingo te geven. Wat aangaande de Kerk, die heeft door den Oor log ook al schade geleeden, en om de stad van Heusden te versterken mitsgaders ook zekere brugge over de oude Mase leggende en de pastorie van Baartwjk gaande te bevrijden, zoo is bij dien van deze zijde de kerk aldaar met een wal omgraft, welke staande dat den Dijk in zijn geheel blijft omzet, en alsoo een schans daervan gemaekt gelijk nog jegenwoordig deselve daer blijft leggen. De Dienst van Godes he jlige Woord werd onder tussen gedaan in een particulieren huisinge, het welk daortoo is gecommandeert. In bet. pas verschenen eerste nummer van het Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde,® maakt de Heer Joh. vau Hernert Fz. t.e Veen met lof gewag van het be staan van het werk van Groen, over Stad en Lande van Heusden. De Heer van Hemert, een verdienstelijk uavor- scher en verzamelaar van geschriften uit vroegere eeuwen, die licht kunnen verspreiden over plaatse lijke gebeurtenissen en toestanden, deelt omtrent genoemden anthenr nog het navolgende mede »In de naamlijst der Predikanten van Veen, in het Land van Heusden, vindt men vermeld 5e. Johannes Theodz. Groen, van 1648 tot 1652, beroepen naar Heusden. Volgens Oudenhoven is hj van daar naar Zwolle vertrokken. 7e. Lambertus Theodz^ Groen, van 1658 tot 1664, beroepen naar Maastricht. Deze is waarschijnl jk Lamb. Groen, van welken eenige vorsjes in sommige werken van Oudenhoven voorkomen, bjv. Haarlems wieg.« t Bussen. Geboren: Cornells, z. v. Johannes Schouten en Geertrui v. d. He jdenWilhelmina Johanna, d. v. Bernardus Peterse en Maria v. Denrsen Bartholonieus, z. v. Gerrit Ejkhout en Wonterina Leegganger Geerlruida, d. v. Adriaan v. d. Stolt en Cornelia v. d. SteltGerrit Diugeman, z. v. Dingemau Schouten en Willemke Verhoeven. Overleden: Jonueke v. Kooien, echtg. v. Lucas v. Drunen, 49 j. Almkerk, van 16 Nov. tot 16 Dec. Ondertrouwd: G. van Wjk, 26 j. en C. v. d. Wel, 25 j.M. v. d. Wel, 32 j. on H. de Raden, 29 j. Getrouwd: P. C. van Mcnrs, 22 j. en W. van Hervvijnen, 28 j. A. Kant, 26 j. en D. de Graaf, 18 j. M. v. d. Wel en H. de Raden. Geboren: Maria, d. van M. W. Vink en G. VosBastiaan, z. van J. Buchner en M. v. d. Vliet; Govert, z. van H. v. d. Beek en M. Groe- neveldCatharina, d. van P. Tamerus en J. Kant; Hendrik, z. van H. van Andel en C. Groenevelt Antonia, d. van A. de Jong en J. Smits; Wilhel mina, d. van H. Vos en L. Bras; Adriaua, d. van C. Hejstek en D. v. d. SteltElisabeth, d. van J. H. Bos en J. Rutten Cornelis, z. van J. G. van Andel en L. BranderhorstAndries, z. van H. To- lenaars en D. Col juCornelis, z. van A. de Later en E. van Drauen. Overleden: H. Verlee, 3 m. O. Wieringa, 73 j. Is een afdoend middel tegen de wrang in de uiers der koeien bekend? Neen! en een middel voor alle gevallen van wrang, dienstig ter volkomene gene zing, zal ook nooit worden gevonden. De gevallen van wrang in den nier z jn onderling zóó verschil lende, dat de behandeling zich geheel moet richten naar do bjzondere gevallen. Die behandeling zal met meerder of minder goeden kans van slagen worden toegepast, naar mate de verharding, ont steking of verzwering, meer of minder oppervlak kig is. Bj diep liggende verzwering of verhardin gen bestaat er alt jd kans dat de melkwegen vergroeien en vorstoppen en nit- ot inwendigo middelen kun nen niet alles hier tegen doen. De vraag, hierboven gedaan, vloeide voort uit een gevoel van onvol daanheid, daarover dat de veehouders, ofschoon uiergebreken meermalen voorkomen, zóó weinig be kend zjn mot de middelen om deze te genezen. De eerste gedachte is dan natnurljk dat toch ergens bj wetenschap of empyrie afdoende middelen zul len bekend zjn. Bj nadere overweging echter van het wezen dezer zaak, kan een antwoord dat alge meen afdoende middelen aangeeft, niet worden verwacht. Uit Nienwkuik schrjft men Voor de landbouwers hier en in de naburige gemeenten, die zich hoofdzakeljk bezig houden met bopcultnuv en daarmede in vorige jaar goede zaken maakten, ziet het er dit jaar allertreurigst uit. In hot jaar 1882 maakte men voor do 50 KG. van ƒ80 tot 100, iu 1883 27 a 33 en in 1884/35 a 40, en thans, bj een klein gewas, kan men niet meer dan 7 a 8 per 50 KG. makenruim de helft vau hot gewas is reeds in handen der op- koopers, daar do kleine landbouwers niet bj machte zijn hunne hop tot een volgend jaar te honden. Voorwaar een treurige tijd voor de landbouwers in deze streken daarb j komt nog dat de onge bouwde eigendommen b j typon nog van f 20 tot 40 hooger geschat zjn, waartegen door de geza- menljko grondeigenaren een bezwaarschrift is in gediend. Iets over het verbouwen van Suikerbieten. Het zal den landbouwer niet onbekend zjn dat heeren suikerfabrikanten hier te lande eene ver- eeniging hebben opgericht, die zich ten doel stelt de behartiging van hunne gemeenschappeljke be langen en vooral de concurrentie op het gebied van den suikerpeeóuverbouw af te snijden. Dezo vereeniging uu heeft besloten om den landbouwer, die voor het seizoen 1886 bieten wil teelen, daar voor te betalen f 10 per 1000 KG. franco aau de fabriek en f 9 per 1000 KG. elders aan een of ander vaarwater. Voorwaar, een zeer geringe prjs, waarvoor hee ren suikerfabrikanten oninogeljk bieten zullen kuunen koopenz j willen de landbouwers wat al te erg onder den duim houden! In andere streken, waar, evenals hier te lande, concurrentie op dit gebied bestaat, worden er ge heel audore prjzen besteed. Men leze bjv. het be richt nit Diekirch, van 3 Dec., voorkomende in do j-Nieuwe Rotterd. Cour.® van 5 dezer (tweede blad) waarin de suikerfabriek aldaar aan de landbouwers bekend maakt dat z j besloten heeft voor het cnl- tuurjaar 1886, per 1000 KG. netto, suikerbieten franco of station Diekirch (Luxemburg) 25 fr. te betalen. En mocht in de maanden van aflevering, Oct, tot Nov. 1886 de suikerprijs meer bedragen dan 40 fr., dan geeft zj een halve fr. per 1000 KG. suikerbieten voor elke franc pr jsverhooging van de suiker meer. De fabriek verklaart zich ook bereid om contracten te sluiten met het suikergehalte tot basis. Dit verschil is immers iu het oogvallend groot? En dan dient de landbouwer bj de levering van bieten aan het suikerfabrikantenbond nog rekening te houden met het soort van zaad dat door de fabrikanten verstrekt wordt. Zj toch leggon zich van jaar tot jaar toe op fjn zaad, waarvan kleine bieten groeien dio rjk aan suiker zjn. De opbreng-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2