binnenlandT gjjjT* Wegens de invallende Feestdagen, zal het nummer van a.s. Zaterdag niet ver schijnen. Buitenlandsch Overzicht. BUITENLAND. De uitslag der verkiezingen in Engeland waarbij de schitterendste zege werd behaald door de Ier- sche partij, heeft blijkbaar lot volkomen rijpheid gebracht een plan van Gladstone om de Iersche quaestie op te lossen. Men weet wat de Ieren willen volkomen administratieve onafhankelijk heid vau Engeland, een eigen parlement en verbe tering van het lot der tallooze Iersche pachters, die inderdaad onder het beheer der groote En- gelsche grondbezitters een allertreurigst bestaan logden. Men weet dat de meeste Ieren katholiek zijn, hetgeen voor de meerderheid der Engelsche natie eene reden te meer is om anti-Iorsch te zijn. Nu is het zeker merkwaardig dat de leider der Ieren, Parnell, hoezeer hij protestantsch is, de Ieren zulk eene stelling heeft weten te doen innemen, dat de Engelsche staatslieden tot eene oplossing der Ier sche quastie gedwongen worden. Gladstone dan heeft, kort en goed, in eene me morie aan de koningin (in zijne qualiteit van, wij zouden zeggen minister van staat) voorgesteld aan de Ieren een eigen zelfstandig parlement te geven. De partij der Iersche Orangisten (protestanten) heeft alle protestanteu van Engeland en Schotland bezworen saam te werken om Gladstone's plan in duigen te doen vallen. De Conservatieve regeering komt door Glad stones plan in een moeielijk parket. Als zij zich er tegen verklaart, ontvallen hun de Iersche stem men en komt zij in de minderheid. Verklaart zij er zich voor, dan keeren de conservatieven zich tegen haar en is zij eveneens hare meerderheid kwijt. Het bericht dat Salisbury besloten heeft terstond na de opening van het Parlement do quaestie van vertrouwen te stellen, komt ons dan ook zeer gegrond voor. Men mag zich op merk waardige gebeurtenissen op parlementair gebied in Engeland voorbereid houden. De Fransche regeering heeft do verkiezing van den president der republiek vastgesteld op 28 Docember. Kamer en Senaat komen dan in Con gres daartoe bijeen. Zelfs al kwam er voor dien tijd eene ministerieële crisis, die vergadering,waartoe do president van den Senaat de oproeping doet, zou toch doorgaan. Grévy is 80 Januari 1879 gekozen voor het tijd vak van 7 jaren. 30 Januari eindigt dus zijne waai'digheid. Daar de Fransche Grondwet voor schrijft dat «minstens eene maandvoor dit ge schiedt, het Congres tot eene nieuwe keuze moet overgaan, is 81 December de uiterste termijn. Wat de herkiezing van Grévy als president der republiek betreft, zij is buiten eenige kijf. De republikoinon zullen geen ander candidaat stellen en zij zijn eenstemmig om hem te herkiezen. De Franscho republiek zou trouwens moeielijk een beter president kunnen verlangen. De Tongkin-debatten in de Franscho kamer zijn verleden week nog niet aan de orde gekomen, maar eerst deze week Maandag begonnen. De zaak staat aldus: de Regeering vraagt een krediet om de bezetting van Tongkin te handhaven. Do meerderheid der commissie, welke dit wetsvoor stel hooft onderzocht, is tot het besluit gekomen dat de Rogeering wel een krediet mopt toegestaan worden, maar alleen om voorloopig den toestand te handhaven, maar langzamerhand Tongkin te ont ruimen. De Fransche Kamer staat hier voor een uiterst, gewichtige vraag. Zolfs do mogelijkheid van eone ministeriëelo crisis zinkt bij dit belang in hot niet. Men kan wel zeggen dat de openbare meening in Frankrijk zich vrij stellig vóór de ontruiming heeft verklaard. Bisschop Treppel, de welsprekende woordvoeder der ultraniontanon in de Fransche Nationale Ver gadering, heeft Maandag met groote welsprekend heid betoogd, dat de eer van Frankrijk en zijne positie als beschermer der Christenen in het Oosten, niet toelaten ooit over ontruiming te denken. Of de steun van deze zijde de Regeering zal baten, mag twijfelachtig genoemd worden. Hoe het met de verwikkeling in het Oosten staat is op dit oogenblik moeielijk te zoggen. Op dit oogenblik staan do Servische en Bulgaarsche legers nog altijd vijandig tegenover elkander, hoe bitter zij niet gewoon, over het hoofd te worden gezien. En toch, hier gebeurde het ongeloofelijke. Soltyk geraakte in eene toestand van groote opge wondenheid, en hij verloor al zijne zelfbeheersching, toen, na het tweede bedrijf, Zesin de loge der Oginski's binnentrad, achter Anitta plaats nam en het meisje, Soltyk den rug toekeerende, levendig en opgeruimd met hem begon te babbelen. De graaf stond op, be gaf zich achter de coulissen en verzekerde de prima donna dat hij haar toilet afschuwelijk vond. Daarna sloeg hij aan het buffet in het voorbijgaan een glas warme grog naar binnen, liet zijn rijtuig voorkomen en reed weg. (Wordt vervolgd.) ook Ijjden door de sneeuw cti do vorst, waardoor tal vau soldaten omkomen. "Men mag hopen dat de militaire commissie door de mogendheden gezonden, nu weldra bet middel moge gevonden hebben om den vrede te herstellen. De Servische koning schijnt al vast tot over tuiging gekomen, dat hij maar verstandig doet niet meer te vechten. Hij hoeft bekend volo fouten begaan te hebben bij dezen oorlog, vooral door niet terstond met alle krachten op te rukken. Maar, zeide de koning, wij hadden gedacht met de Bulgaren alleen te doen te zullen hebben en dat viel ons tegen de Rumeliers voegden zich een voudig bij de Bulgaren, hoewel zij feitelijk Tnrk- sche soldaten zijn. De koning begaat hier eene onjuistheid. In den aanvang van de worsteling van Slivitzad hadden de Serviers zulk eene meerderheid dat zij met ge mak den weg naar Sofia hadden kunnen veroveren. Het veldheersgenie van den Bulgaarsfflen vorst, die den overmachtigen vijand zoo lang wist op te houden tot hij genoeg versterking had gekregen, dat was het waardoor de plannen der Serviers werden verjjdeld. Buitendien kunnen er geen wóórden sterk ge noeg zijn om de houding van dezen koning te vër- oordeelen, die om zijn troontje te redden zijn arm volk in de diepste ellende stortte. Hoe groot de jammer is kan men eenigszins nagaan als men weet dat zoovele gekwetsten onverzorgd den dood in de kaken liepen, dat honderden soldaten zich zelvon verminkten om zoodoende uit het leger weggezonden te worden. Een aantal van die onge- lukkigen zijn toen op last van don krijgsraad dood geschoten. Men mag weldra verwachten dat de Bulgaar sche vorst mot don keizer van Rusland zal ver zoend geraken, zoodat de persoonlijke beleediging, hem door den Keizer aangedaan door den vorst als generaal te schrappen, zal goedgemaakt worden. (10 Nu zoo herhaaldelijk van twisten op zee tus- schen de Nederlandscho en Belgische visschers, wordt gewag gemaakt, schjjnt een overzicht van de vloot, waarmede in België de zeevisscherij wordt uitgeoefend, niet van belang te zjju ontbloot. Die vloot bestond in den aanvang van dit jaar uit 316 schepen, van welke 'thuis behooren: te Oostende189 sloepen; Antwerpen8 Blankenbergho50 Heyst37 Nieuwpoort8 Panne (Adinkerke) 24 Geheel 316 Bovendien werden nog te Oostende uitgerust en bemand 30 a 40 vaartuigen, welker eigenaars wo nen te Cronville op Fransch grondgebied. Onder de schepen van Oostende behooren twee stoomtrawlers. De eerste, welke in 1884 in dienst werd gesteld, maakte eene zeer aanzienlijke be somming, zoodat aan de deelhebbers een belangrijk dividend kon worden uitgekeerd. In den laatsteu tijd zijn echter de ontvangsten veel minder groot en ter nauwernood voldoende om de kosten te dekken. Do tweede boot, aan dezelfde reederij toebehoorende, is eerst sedert korten tijd in dienst en van de uitkomsten, welke die dienst oplevert, schijnt nog weinig of niets bekend te zijn. Dat men intusschen goede verwachtingen koestert van de toepassing van don stoom bij de uitoefening van de schropnetvisscherij, blijkt uit het feit dat de ondernemers tot het aanbouwen van nog tien Stoomschepen besloten hebben. De Voltaire* vertelt do volgende geschiodenis van een geheimzinnigen ring. Onder de bruidsgeschenken, die koning Alfonsus indertijd aan zijne eerste gemalin gaf, bevond zich ook een ring met een prachtige zwarte parel, die in diamanten gevat was. Koningin Mercedes droeg dien ring tot aan haar deod *en na baar overlijden gaf de koning het sieraad aap zijne zuster, de in fante Pilar, die hom evenzeer stoeds droeg. Na het sterven zijner zuster, nam de koning den ring weder torug en droeg dien als aandenken aan de beide dooden. Toon koningin Christina nu onlangs den ring van de hand van haar overleden gemaal nam, aar zelde zij er over, wat zij er mede doen zoude en of zij dien aan haar vinger zoude steken, of bij hare kleinodiën bergen. Zij besloot het laatste te doen. Toen het geval aan het hof besproken werd, zeide een spotvogel dat de regentes boter zonde hebben gedaan door den ring aan Don Carlos te zenden. Een ander morklo echtor op, dat de pretendent het sieraad toch dadelijk naar bet pandjeshuis zoude hebben gebracht, waardoor de zoozeer ge- wenschto uitwerking er van toch achterwege zoude zijn gebleven. De laatste volkstolliug in Duitschlaud heeft aan getoond dat in het Duitsche rijk niet minder dan vijf-en-twintig steden zijn, die meer dan honderd duizend inwoners tellen. Het zijn Berljjn, Konings bergen, Danzig, Breslau, Stettin, Maagdenburg, Altoua, Hannover, Frankfort aan den Main, Ham burg, Bremen, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Straats burg, Keulen, Elberfeld, Barmen, Aken, Dusse - dorf, Munchon, Neurenburg, Stuttgart, Dortmund en Krefeld. Omstreeks 1855 waren in Duitschland slechts vier steden mot meer dan honderdduizend inwoners, en wel Berlijn, Hamburg, Breslau en Miiuchen. Keulen en Dresden konden nog niet op dat cijfer bogen, hoewel zij er geruimen tijd achtereen niet ver van af waren. Berlijn, dat thans een millioen driehonderd duizend inwoners heeft, telde toen slechts vierhonderd vijftig duizend. De zeer spoedige toeneming der bevolking in de steden, die meer dan honderdduizend inwoners hebben, begon eerst na het jaar 1866. Een winkelier in galantoriën te St. Petersburg, die, weduwnaar en vader van verscheidene kinde ren was, stond op het punt bankroet te gaan en poogde dit te verhinderen door een tweede huwe lijk aan te gaan. Hij deed aanzoek om hart en hand van een banketbakster, die in dezelfde straat woonde en ontving dadelijk het ja-woord, tot groote verba zing van velen over het feit dat de zaak zoo spoedig tot stand kwam. Spoedig daarna stonden beiden voor het echtal taar en beloofden elkander liefde en trouw. Acht dagen na het huwelijk kwamen crediteuren van beide partijen opzetten en eischten dadelijk betaald te wordenhet bleek nu dat beiden de zelfde gedachte hadden gehad en ook beiden zich duchtig in de vingers hadden gesneden. Er volgde eene ongemakkelijke woordenwisseling en de echtelingen namen nog denzelfden dag af scheid van elkander. Mijnheer nam eene betrekking als bediende op een handelskantoor aan en me vrouw verhuurde zich als winkeljoffertje in een provinciestad. HEUSDEN, 22 Deo. t Als een bewijs, dat men tegenwoordig overvloed van personen heeft die of zonder vaste betrekking aijn, öf zich in hunne betrekking niet op hun gemak gevoelen, kan dienen, dat de stoomboot- reederij „Stad Heusden," tengevolge van het be danken van den tegenwoordigen conducteur, eene oproeping van sollicitanten éénmaal heeft geplaatst en daarop 187 aanbiedingen heeft ontvangen. t Ter vervanging van den heer W. Goe- mans, is tot onderwijzer aan de R. K. jongens school alhier benoemd de heer C. J. Veltman, die in 't bezit is der hoofdonderwijzers-acte, nieuwe wet. t ZUILICHEM 17 Dec. Om het „nieuwjaars zingentegen te gaan, is even als vorige ja ren, besloten, eene collecte bij de ingezetenen te houden en mocht de verkregen som niet toerei kend zijn, dan is er door 't Gemeentebestuur eene som van f 30 beschikbaar gesteld. Met vijf te gen één (de heer Ruijmschoot) werd hiertoe in de raadsvergadering van heden besloten. "t 20 Dec. Daar zijn adres door den Raad dezer gemeente verworpen is, heeft de heer G. Kuijntjes Johz. besloten zich met zijne bezwaren, omtrent de jongste verkiezingen, tot Gedepu teerde Staten dezer provincie te wenden. t GENDEREN 21 Dcc. Gisteren maakte de "WelEerw. heer J. Ossewaarde, predikant van Doe veren en Gendereu, aan zijne gemeente bekend dat hij eene beroeping had ontvangen naar Dussen. RAAMSDONKSVEER, 19 Dec. Het concert, deze week gegeven door onze harmonie „de Een dracht", ten behoeve der weduwe van een over leden lid van genoemd gezelschap, heeft eene som van circa f 200.opgebracht. UDENHOUT, 18 Dec. Alhier is gisteren over leden de heer J. A. van den Heuvel, notaris en lid der provinciale staten van Noord-Brabant. t DALEM. Door 40 landbouwers der ge meente Vuren zijn reclames ingebracht tegen de schalen van schatting en typen, voor de herziening der opbrengst van de ongebouwde eigendommen. t GORINCHEM. Tot keurmeester van zee- en liviervisch is benoemd de heer A. v. Gelderen alhier. t Zondag-avond te 7 uur brak in het na burige Laag-Dalem een hevige brand uit. Nadere bijzonderheden in het volgende no. Te Vrijhoeven-Capelle zal eerstdaags een parti culier telephoonkantoor in verbinding met het rijkstelegraaf kantoor te Waalwijk, worden geves tigd. De vergunning tot den aanleg en het ge bruik voor publiek verkeer van die lijn is verleend aan de heeren A. Oerlemans en Zonen, aldaar. Bij K. B. is, met ingang van den dag waarop de vereeniging der gemeenten Rotterdam en Delfts- Raven tot stand zal komen 1°. eervol ontslag verleend aan mr. S. A. Ve iling Meinesz als burgemeester Rotterdam en aan jhr. F. van Citters als burgemeester van Delfts- Raven en 2°. voornoemden mr. S. A. Vening Meinesz benoemd tot burg. der nieuwe gemeente Rotterdam. Nu door het votum der Eerste Kamer is be slist dat het verbod van den wonderkuil van kracht «at blijven, heeft men zich te Volendam verder van het visschen met dat net onthouden. Een hard gelag was het daarom voor de Volendammers, toen zij dezer dagen visschers vau andere plaatsen de n moordkuil zagen gebruiken Op de veiling van het kabinet der familie Ale- wijn werd voor een portret, geschilderd door J. A. Krusernan, f 4020 betaald. Het was het por tret van Cath. E. W. Snouck van Loosen. De „Amsterdamsche Ct." zegt: „Voor dit portret, hoogstens f 25 waard, werd zulk eene hooge som betaald, daar het tot ieder- en prijs moest worden opgekocht, omte worden verbrand. Die verbranding moet, naar wij vernemen, geschieden ingevolge testamentaire be paling der onlangs gestorven zuster, waar bij is voorgeschreven, dat alle portretten der fa- mielie Snouck van Loosen door het vuur vernietigd moeten worden.* Voor eenigen tijd hebben de sociaal-democraten te Amsterdam, naar het „Hbl." verneemt, getracht zich in het bierhuis "De Leeuw van Waterloo" op het Waterlooplein te oefenen in het schieten met revolvers. Daartoe was in het bovenge noemd bierhuis, zonder verlof van de politie, een schietbaan opgericht. Toen de politie dit vernam, heeft zij deze oefeningen verboden. Hoe een kleinigheid de politie op het spoor van een schuldige kan brengen, is te Edam go- bleken waar een ruit was ingegooid. Bij onder zoek vond de Burgemeester den steen, waarmede gegooid was en daar het een steen van een bak kersoven was, werd de dader, een bakkersknecht, spoedig gevonden. Twee heeren kregen na het verlaten van het „Café National", te 's Hage, hoek Boekhorststraat en Prinsengracht, op de Groote Markt gekomen, om een dusver onopgehelderde reden onaangenaam heden met den beeldhouwer B. Deze sloeg er dadelijk op los en bracht een der twee personen, den heer W.. uit Scheveningen, met den knop van Ziijn wandelstok een hevige slag aan het rechterbeen toe. De geslagene viel op straat en werd, niet kunnende loopen, in voornoemd koffiehuis binnengedragen, alwaar de heelkundige Zandvliet constateerde, dat het been gebroken was. Nadat een voorloopig verband was aangelegd, is hij eerst per brancard naar het politibureel en later naar zijne woning te Scheveningen vervoerd. De dader werd kort na het voorval gevat en naar het commissariaat van politie gebracht. Hoe besmettelijk het roodvonk is kan men na gaan uit hetgeen men ons mededeelt. Bij een officier te 's Hage, die met 1 November jl. een nieuwe tweede meid kreeg, die uit Dordrecht kwam, waar toen het roodvonk al epidemisch heerschte, brak 8 Nov. het roodvonk bij het jong ste kind uit. Na dat tijdstip zijn in dat gezin steeds nieuwe gevallen voorgekomen, zoodat van de 11 personen, die het telt en nu 8 aan rood vonk lijden, en dat in weerwil, alle mogelijke voorzorgen tegen het voortwoekeren der besmet ting genomen zijn. Men zij toch meer dan voorzichtig en stelle anderen niet in gegevaar. Te Haarlem heeft een treurig ongeluk plaats ge- gevonden. De heer Th. Previnaire, de jonge chef van de bekende fabriek, is achterover van zijn paard gestort en aan de gevolgen overleden. Op eene boerderij, onder de gemeente Warffum, heeft een treurig ongeval plaats gehad. Terwijl daar de dorschmachine in volle beweging was, wilde een 12jarig meisje over den drijfriem stap pen, die tusschen de beide schuren loopt. Hare kleederen raakten daarin verward, ten gevolge waarvan de ongelukkige eenige keeren met kracht tegen de steenen geslingerd. Zij werd daarbij, vooral aan het hoofd, zoo deerlijk verminkt, dat zij den volgenden dag overleed. Onzo Amsterdamsche correspondent meldt ons: Groot waren de verwachtingen niet van den arbeid der jongelui die Antigone zonden opvoeren, doch de avond van 18 December heeft hun een schitterend succes bezorgd. Voor een volle zaal hebben ze in een taal, die thaas niet meer gespro ken wordt, Sophocles schoon drama op een wijze vertolkt, die diepen indruk maakte, zelfs op hen, die het Grieksch niet machtig, het drama met de vertaling van Opzoomer voor zich, volgden. Die indruk bekwam het publiek door de keurige voor dracht der vertooners en hun eenvoudig en waar dig spel. Er was ook niets gespaard om dit zoo natuurlijk en treffend mogelijk te maken. De ge makkelijkste taak had de souffleur want ieder was voor de hem toevertrouwde wel ten volle berekend. De costumes waren rijk en de grimeering zoo voor treffelijk dat niemand in Autigone en Ismene en andere vrouwenrollen, jongelieden der mannelijke sekse ontdekken kon. In uw vorig hoofdartikel staat een en ander omtrent de plaatsing van koor en orkest. Deze is op do algemeeue repetitie na proefneming in zoover gewijzigd dat het orkest ook achter het tooneel een plaats werd aangewe zen en vandaar maakte de voordracht der koren een uitmuutend effect, vooral het kwartet van het Eroslied, de lofzang aan Bacchus en de lijkzang aan hot slot. Treffend schoon is de indruk, dien de voorstel ling maakte, na afloop weergegeven door een der moest welkome gasten, Nicolaas Beets, die op de" hem eigen vertrouwelijken, natuurlijken toon de jongelui dankte voor 't genot, ook hem dien avond

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 2