Eimstinrichtmg W. PELGROM, „De Linge GORINCHEM. De Firma Wed. II. Vermeulen, VEBSCHE HAZEN-PASTEI, GETRUFFEERDE HAM, PH FABRIEK VAN BEDDEN en MATRASSEN. &S mm - Fabrikant van LIKEUREN, Handel in Manufacturen. Springveer en-, Paardenhaar-, Kapok- en Str oo-Matrassen, Veer en Bedden enz., HOLLO WA rS PILLEN EN ZALF. Si9 HEUSDEN, Ridderstraat, 's Hertogenbosch, '8 HERTOGENBOSGH. GESTIKTE en MOLTONDEKENS, H vS™ad Russische Yoetzakken, pq Kachel-, Koolbak- en Deurkleedjes, «h PHOTO GRAFISCHE H<!t Prijzen van 3E1LOIIF1- FZHÏ5 bij D. J. Du Croö Zoon, te Gorinchem. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Sohavery Kinder-Pap-Beschuit, DE NIEUWE FINANCIER en KAPITALIST. GorinchemHeusden. Winterdienst, ZTsIT"6 0c'°" MAGAZIJN YAN pp» §i Y oorradig een uitgebreide sorteering van Winter-Artikelen. Nieuw gerookt Vieesch en Saucies de Boulogne, GALANTINE, TETE DE VEAÜ, 2 ÏÏZ M a 3 Q (DI?» li i? a a C. 60. HINTHAMERSTRAAT C. 60. I»5> O QROOTE. SORTKERIÏÏG C'L H O hrj W H Buime Keuze In het Heeren Kleederen Magazijn van Schapenmarkt, DEM I-S A I S O N S, s-Hertogenbosch, WINTE R-PALETOTS, Een ruime keuze Heeren- en Kinder-Costumes en een rijken voorraad van Chambre-Cloaks. Eene ruime sorteering voorradig in de Magazijnen van G| O 1 jP I Kerkstraat, Verandering en reparatie geschiedt op de spoedigste wijze. BOUWMATERIALEN, L_. DUAnl, ROTTERDAM. Bekroond met een Eere-Diploma te Antwerpen en met een Gouden Medaille le klasse te New-Orleans. Kalkhaven 428, GORINCHEM, (ZONDER ALCOHOL,) welke in Cafe's zonder vergunning mogen verkocht worden. GEBROEDERS VAN HOUTEN, Langendijk, Gorinchem. Ontvangen eene ruime keuze Baai, Bever, Bokken, Handschoenen, en verdere Artikelen voor het aanstaande Seizoen. Prijs per pakje 75 ct. Alleen echt te bekomen bij A. Wolfesky, Berlijn N., Weissenburger-straat 79. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. DE ZALF Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. Voor motvrij wordt ingestaan. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C POLDERMANS te Gorinchem beste en volledigste der adviseerende iiaancieele bladen is Stoombootreederij L. de Beer Co. In correspondentie en rechtstreeks verkeer met de (Force majeure voorbehouden.) Van Heusden naar Gorinchem. YAN Floconné, Iiatiné, Ondulé, Duffel, Duui, liever, enz. enz. Wollen Tricot-Ondergoederen, in alle maten en prijzen, enz. enz. Wollen- en Moltonnen-Dekens GETRUFFEERDE C01ELETTES en VARKEN SPOOT EN, RON BELETTEN en VARKENS- OESTERS, FRICANDEAU CIIIPOLATA en alle fijne VLEESCllWAREN voor Diners er» Soupers, met opgemaakte Schotels. van af 9. van af 10.- Specialiteit tot het leveren van Bijvullen cn het zuiveren van VEEREN in den kortst mogclijken tyd. 78, New Oxtord Street, Londen, voorheen 533 Oxford Street. VAN {aOi'iiiclieiit, Zusterstraat 425. Aan hot Atolier bestaat dagelijks gelegenheid tot poseereu. Opname met hot Instantané procodé. Specialiteit in vergrootingen naar kleine portret ten in booldrnk (onveranderlijke phofografie). Crayontoekeniug, Aquarel en Olieverf in alle ver langde formaten. MENADO, extra fijn en geurig PAREL, idem idem PREANGERlekker, zwaar JAVA, le soort, zeer goed 2e goed 3e vrij goed Bij 2i/2 KG. 5, bij 50 KG. 10 ct. per KG. lager. Dit meer en meer algemeen Ktndcrvocdscl, bij onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner getierde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar zo nog niet zijn. Chemische on microscopischo bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrijgbaar bij M. C. PoldekmansGorinchem. 50 50 42 V, 40 371/s 85 Td CD Q ONDER REDACTIE VAN J. BTEGEL. Prijs per kwartaal 4.00 inet de Maundiijst. Afzonderlijke no turners ƒ0.25. Inhoud van nommer 1080 van 16 December 1885 Beursoverzicht. De Geldmarkt. Nieuw Neder- landsch Pfakzegel. Nederlandsch-Amerikaansche Landmaatschappij. Financiën van EgypteHon- gaarsclie Financiën. Financiën van Rusland. Financiën van Spanje. Financiën van Turkije. Oostenrijks-Hongaarsche Bank. Opbrengst der spoorwegen in Oostenrijk-Hongarije. Chicago en Atlantic SpoorwegmaatschappijChicago Rock Is land en Pasific Spoorwegmaatschappij. Denver en Rio Grande Spoorwegmaatschappij. Coupon- en dividendbetalingen. Spoorwegontv. Uitlotingen. Noteeringen van Buitenlandsche beurzen. No teering te New-York. Prijsopgaaf van nietoffi- ciëel genoteerde fondsen. Kennisgeving van de Vereeniging voor den Effectenhandel te Amsterdam. Correspondentie. Advertenhen. Men abonneert zich bij den uitgever P. NOORDIIOFF te Groningen en bij alle Boekhandelaars en Postkantoren. Stoombootreederij Pop Smit Co. Maandag: voorm. 3, ca. 4.30, ca. 6.30, ca. 8 nar, nm. ca. 1.15, ca. 3 uur. (In corresp. vm. 5.15, 6.30, 10 u., naar Rotterdam, 4.45 naar Dordt.) Overige dagen: voormiddag 7.30, namiddag ca. 1 uur. (In corres pondentie voorm. 10, nam. 3 naar Rotterdam.) Van Gorinchem naar Heusden. Maandag: voorm. ca. 5, ca. 6.30 en ca. 11.30, nam. 1, ca. 3.30 en ca. 5 u. na aankomst der boot van 9 u. vm. en 2 u. nm. uit Rotterdam. Overige dagen: voorm. 9 uur, namiddag 5 uur, na aankomst der boot nit Dordt van vm. 7.30, en nm. 2 uit Rotterdam. De dienst. Maandags 3 uur uit Heusden corres pondeert niet op de boot van 4.45 naar Dordt en Rotterdam. Mannfactnren, Bedden, enz. heeft steeds voorbanden r G. C. KRIJBOLDER en Zonen, PELTERIJEN Reparatiën worden spoedig, goed en goedkoop bewerkstelligd. J. J. SONDEREGGER, bevindt zich een groot assortiment mm* sxex. <sxï J. ocheetnals,vbosch. Menig Vertegenwoordiger voor Ned. en Indiö van de Porti. Cement JOSSON Co. De laatste 5 jaren negenmaal bekroond, in 1883 te Amsterdam mot de Gouden Medaille Lood- en Zinkwerken, als: Dakramen, Ornamenten, Trapballustren, enz. enz. Parketvloeren, Tuinbeelden, Cementriolen, Drijfsteen, Tras, Belgische Gips enz. A. J. VAN KAMPEN, Pr ijs-Courant van PUNCH, ANNISETTE, PEPERMUNT, PERSICO, FRAMBO ZEN, CURAQAU en PARFAIT AMOUR, wordt op franco aanvrage gratis gezonden. N B. Deze Likeuren zijn rechterlijk onderzocht en zonder alcoholische bestanddeelen bevonden. De flesschen moeten op de kurk verzegeld zijn met de naam van A. J. van Kampen, zoo niet, dan is dezelve vervalscht of namaak. alsmede tevens voorhanden eene uitgezochte collectie Wollen, Katoenen en Fantasie DEKENS als ook nog eene rijke keuze Piqné en Molton SPREIJEN, tot do minst mogelijke prijzen. 1. J. SHIER SÖBCUM. Door geneeskundigen aanbevolen, uitstekend middel tegen Long- en Keelziekten. (Tering, Astbasrar„ Aandoeningen van hot Strottenhoofd.) Verrassende gevolgen! De betrekkelijke Brochure wordt gratis toegezonden. Zuiveren hot Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van do Zij govon kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Boenen, zwerende Borsten, verouderde Wondon, Zweren en Etterbuilen Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuinatiok, en onvergelijkbaar voor Aamborstigheid Ter genez-ing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend, saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van ls D/sd., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 83s en ver krijgbaar bij alle medicijuen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. Indien hot adrost 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bodrog.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 4