KnnstmricMing W. PELGROM, Kinder-Pap-Beschuit, „Be Li GORINCHEM. UTRECHT. „llótel Central," CAFERESTAURANT arnhe m. Hótel „Sluis," Brieven uit de Residentie. Logies en Dejeuner 1.50. Boekaankondiging. 320ste Staatsloterij. Gemengd Nieuws. Pil O TO GRAFISCHE Goriiiclicisi, Zusterstraat 425. MARKTBERICHTEN. ADVERTENTIEN. UTRECHTSCHE VföMEtt-MAAB Yoor Heusden en Omstreken wordt een solied AGENT gevraagd. Houthandel. Stoom Houtzagerij en Schaverjj Draisma van Valkenburg's vallen op de trotsclie brug neör te zien, dan ver trouwen wij, zal bij zich ruimschoots voor al zijne bemoeiïngen schadeloos gesteld achten. Dat de burgerij echter niet aldus denkt, dit weten wij betermaar daarover vooralsnog het stilzwijgen bewaard. Wij spraken hiervoor van een aanvankelijk succes, dat, naar wij hoopten, tot volkomenheid zou worden gebracht. Wij doen dit opgrond dat de uitgaaf nog slechts als «memoriepost» is aangenomen. Gaat men echter na de groote meerderheid waarmode deze memorie- post is vastgesteld, dan mogen wij met vertrouwen de begrooting afwachten, waariu, over enkele jaren, in vaste cijfers eeno som zal zjjn uitgetrokken. De Kamer toch zal haar beginsel niet verzaken. Acht zij eene vaste brug nu uoodig, zij zal op gestelden tijd niet voor de som terugdeinzen, die zij toch ook nu reeds in de toekomst kan voorzien. Kantongerecht te neusden. Vonnissen in strafzaken, uitgesproken 11 Dec. Veroordeeld wegens overtreding der drankwet P. v. A. Pz. art. 22 te Almkork 1 dag gevange nisstraf; C. J. v. Z. artt. 13 en 23 te D issen 2 subs. 2 d.A. v. M. art. 22 te Dussen 2 subs. 1 dag; E. v. Z. art. 22 te Dussen 2 subs. 1 dag; A. K. en J. V. te Woudrichem no. 1/2 subs. 1 en no. 2/2 sub3. 2d.; J. d. J. en P. S. te Woudrichem ieder 1 dag gevangenisstraf, allen artikel 22.; B. de H. artt. 13 en 23 to Veen 2 subs. 2d.; J. V. art. 22 ie Aalburg 1 dag gevang.; B. V. art. 22 te Kaatsheuvel (Loon-op- Zand) 4 subs 2 d.M. B. wed. J. K. en J. K. artt. 13 eu 23 no. 1 te Oudheusden en no. 2 te Elshout (Oudheusden) ieder 1 subs. 1 dag J. de H. huisvr. v. I. D. art. 21 te Heusden 4 subs. 2 d. Overtreding Jacht en Visscherij A. v. d. P. te Dassen 3 subs. 2d.; A. M. B. te Woudrichem 3 snbs. 2d.; Z. W. te Aalburg 2 maal 3 subs. 2 maal 3 d. Overtreding IJkwezen J. V. wed. J. B. te Veen 2 subs. 1 dag. Overtreding Voorwezen A. v. Z. te Werkendam L. H. te Oosterhout, J. do K. on J. v. d. P. te Wijk, P. V. Jz. te Aalburg, J. V. te Heesbeen, A. d. W. te Aalburg, A. v. Z. te Drunen, L. E. te Vlijmen, M. v. d. G. te Elshout, N. V. te Veen, C. B. V. te Wijk on H. V. te Luttelherpt (Hedik- huizen). No. 1 en 2 3 snbs. 1 dagno. 3, 4, 5 en 6 3 snbs. 2 d.no. 7 vrijgespr. no. 8, 9, 10, 11, 12 en 13 3 subs. 2 d. Nachtgerecht: C. v. d. B. te Werkendam, J. B. K. en G. B. te Oudheusden ieder f 6 snbs. 2 d. C. v. O., G. W., R. J. S., J. P. T., J. v. D., C. V. O., en J. R. S. allen te Hausden 1 snbs. 1 d. Loopeu over eens anders in oogst staanden grond (grasgewas)A. T., P. L. S., J. R. S. en M. S. J. allen te Heusden 3 snbs. 2 d. Het loopen van vee op eens anders in oogst staanden grondM. v. D. <e Kaatsheuvel (Loon- opzand) 3 subs. 1 dag; W. v. d. B. te Haar steeg (Vlijmen) 3 snbs. 2 d. Enkele diefstal van te veld staande vruchten N. y. d. P. te Almkork 3 subs. 2 d.P. L. te Elshout 1 subs. 1 dag. Het eten van vruchten aan een ander toobehoo- ronde, op de plaats zelve waar die zjjn gepinkt of geraapt: M. S. te Andel, J. B. te Hedikbuizen en C. R. te Bern (Herpt) elk 4 snbs 1 dag. Vonnissen van 18 December 1885. Overtreding dor drankwet: P. C. te Andel vrij gesproken C. v. B., art. 22, te Werkendam 2 subs. 1 dag; Th. v. d. P., art. 21, te Goriucheni en A. K., art. 21, te Almkerk elk 2 dugeu gev. A. d. M., art. 22, te Aalburg 10 subs. 3 d. G. v. L., art. 22, te Nederhemert 3 subs. 2 d. Overtrediug van bet voerwezen P. v. d. Z. te Oosterbout en J. K. Gz. te Wijk vrijgesproken W. v. d. B. te Drunen 3 subs. 2d.; J. S., vroe ger te Goriuchem, thans zonder bekeude woon plaats, 2 X ƒ3 subs. 2 X 2 d. Overtreding jacht en visscherijD. v. V. Bz. te Sleeuwijk 2 X 40 snbs. 2 5 d.W. v. B. te Sleeuwijk 20 snbs. 2 d. NachtgeruchtP. v. R. te Dussen 6 subs. 2 d. Overtreding politie-verordening voor bet water schap »'t Oud land van Altena.c (Opstapelen van voorwerpen op eene losplaats, die door het water schapsbestuur wordt onderhonden, zonder verlof van het bestuur): K. K. te Almkerk ƒ5 subs. 2d. Het laten loopen en grazen van vee op eens an ders in oogst staanden grondJ. V., wed. A, v. O. te Hedikbuizen, vrijgesprokenJ. B. te Bern Berpt) 3 subs 1 dag. Al de veroordeelden tevens in de kosten. 's GRAVENHAGE, 26 Dec. 1885. De leden derVertegenwoordiging zijn na aanneming van alle hoofdstukken der staatsbegrooting met vacantie gegaan, ons een klein kerstgeschenk na latende, in den vorm van eene heffing van buiten gewone opcenten op de personele belasting gedu rende 1886. Op aandrang van eenige leden, die meenden dat er reeds genoeg op de uitgaven van het volgende jaar was besnoeid, werd besloten om thans maar 5 opcenten te beffen, dus minder dan het vorige jaar. Het was te verwachten dat van dit middel om in den geldnood te voorzien niet alleen voor het jaar 1885 gebruik zou worden go- maakt. Het is toch van wege bet gemakkelijke van den maatregel eene der aanlokkelijkste mid delen om geld. te maken voor een Minister van Financiën die belasting-hervorming niet kan of wil bewerkstelligen. Het tijdelijk karakter dozer heffing zal wel langzamerhand verloren gaan en zij zal langzamerhand wel worden opgenomen on der de gewone middellen tot dekking der uitgaven. De kans op herziening van het belasting-stelsel wordt hoe langer hoe minder. Integendeel schijnt de nienwe Minister van Financiën zeker huiverig om zich aan mislukking van eene proef in die richting bloot te stellen, zich er t.oe te bepalen om door lap-middeltjes de toestaud eenigzins meer dragelijk te maken. De tot heden voorgestelde voor zieningen zijn wel geschikt om bij tijdel ijken geld nood daarin te voorzien, maar bij den ontredder den toestand van onze financien, kuunen zij niet helpen. Zoo is bijv. het voorstel tot tijdelijke be legging van in 's Rijks schatkist aanwezige gelden een middel dat getuigt dat de Minister van Finan ciën een nauwgezet en voorzichtig financier is, maar de voordeelen, die nit deze weisvoordracht zijn te verwachten, zijn betrekkelijk onbednidend. Het denkbeeld om gelden van het Rijk, die niet dadelijk behoeven te worden gebruikt, productief te maken, verdient zeker instemming want daar door wordt den Staat een belangrijk renteverlies bespaard. Men zal wanneer daarvan bij gunstige omstaudigheden gebruik wordt gemaakt, eene flinke som kunnen leenen en door dat men de gelden die op het oogeublik niet noodig zijn belegt, geen aanmerkelijk verlies van rente te lijden hebben. Maar de maatregel is al weêr eene proefneming die ons meer van den weg der hervorming ver- wijdort. En dat hervorming noodzakelijk is, be hoeft geen betoog. Terwijl toch het grondbezit zoo zwaar gedrukt is dat door elkander genomen tien percent vau de opbrengst daarvan aan grondbelas ting betaald wordt., zijn er nog milliarden aan roerend goed onbolast gebleven. Dat dus vermin dering van grondlasten, gepaard gaande met be lasting op roerend goed, kapitaal in portefeuille, enz. noodzakelijk is, schijnt onbetwistbaar. Vooral met het oog op den gedrnkten toestand van den landbouw, eeno der voornaamste bronnen van welvaart voor ons land, is het noodig zoo spoedig mogelijk voorz^euingen te treffen. Meer dan ooit verheffen thans zij die bescher ming van landbouw en nijverheid voorstaan, hunne stemmen om naast do verbetering van bet belas tingstolsel ook invoerrechten op verschillende pro ducten te heffen en met het vrijhaudelstelsol te breken. Naar men zegt is de regeering, gevolg willende geven aan de verschillende ingediende petitiën, voornemeus om een invoerrecht op granen voor te stellen. Die invoering zou naar mijne meening, nu de lagere klassen vooral gedrukt gaan onder de slechte tijdsomstandigheden, geheel ontijdig zijn, want de broodprijzen zullen daardoor stijgen, en zij die bet meest bescherming noodig bobben, gedwongen worden eene drukkende belas ting te betalen. Even als andere jaren was het ook nu met de behandeling der begrooting op 't laatst weêr haast werk. Ware dit niet bet geval geweest, waarschijn lijk had zich dan een belangrijk debat ontspannen tnsscben de voorstanders van het vrjjhandel-stolsel en die van de beschermende rechten. De voor zitter zag dit waarschijnlijk aankomen, want hij gaf den heeren in overweging om den strijd over deze twee tegenovergestelde beginselen te laten rusten, totdat de Kamer meer tijd zou hebben. Overigens liepen de discussiën in de laatste dagon tamelijk kalm af. De Kamerleden gaven weêr het bewijs dat waar ze aan den eenen kant trachten te bezuinigen op uitgaven, die zij niet direct noodig achten, zij aan den anderen kant er niet tegen opzien om de schatkist te bezwaren, wan neer naar hun inzien het belang van een zeker gedeelte van het volk dit eischt. Niettegenstaande er weinig tijd voor de behan deling van de laatste hoofdstakken der begrooting overschoot en de hoofden der betrokken Departe menten zich das wellicht al hadden gevleid er zonder kleêrschenren af te zullen komen, was dit o. a. met den Minister van Waterstaat niet het geval. Wel is waar beeft de discussie over het belangrijke gedeelte der begrooting dat hij moest verdedigen, slechts eenige dagen geduurd, maar meu heeft het hem toch warm genoeg gemaakt. Allereerst over don aanleg van het kanaal tot verbinding van Amsterdam met de Merwede. Zoo als te verwachten was, is men in de hoofdstad lang niet tevreden mot den voortgaug der werk zaamheden en blijft men halstarrig beweren dat het kanaal ongeschikt zal ziju om aan de eiscben vau den llijnhandel te voldoen. Heftig was de aanval die de Minister vau eeu der Amsterdamsche afgevaardigden had te verduren en geheel onver diend waren naar m. i. de verwijten over de trage uitvoering, daar die geheel afhankelijk is van den uitslag der onderhandelingen met de belangheb benden. Nu moge de bedoelde afgevaardigde al beweren dat van Amsterdam geen tegenwerking in de onderhandelingen is ondervonden, maar wij behoeven ons bij die bewering maar niet zoo dadelijk neór te leggen. Hot is toch van de groote koop lieden der hoofdstad bijna niet te verwachten dat zij, die de belangen van de plaats hunner inwo ning tevens 's Lauds belangen noemen, nu eenmaal is besloten een kanaal te maken dat zij niet vol doende achten, gewillig in de zaak zullen berusten. Integendeel is de veronderstelling niet gewaagd dat zij alle mogelijke middelen zullen aanwenden om toch hun zin te krijgen. De landbonwschenrkalender, uitgave J. A. Vis ser te Gorinchem, verscheen voor de vierde maal, nu voor 1886, in een keurig kleed. Het schild, goed afgewerkt, stelt land-, tuinbouw en veeteelt voor. De blaadjes, aan 2 zijden bedrukt, geven tal van nattige wenken aan op landbouwgebied en de daaraan verbondon bedrijven. De oplaag, die met het jaar grooter wordt, be wijst genoegzaam, dat hij onder het zoo groote aantal kalenders zich reeds bnrgerrecht heeft ver schaft. Wij twijfelen dan ook niet of deze jaar gang zal weder spoedig zijn plaats gevonden hebben. 3c Klasse. Trokking van 22 Dec. Prijs van ƒ25,000: no. 1933 2000no. 1073 1000:. no. 15320; 400: nos. 4281, 10782 en 14757; 200: no. 2840; 100nos. 4486,12820, 14361 en 15226. 3e klasse. Trekking van 23 Dec. Prijs van 1500: no. 5657; f 1000: nos. 840, 5226 en 10553; 200: no. 4914; f 100: nos. 3062, 9187, 10700, 12830, 13588, 16804 en 20808. 2e klasse. Trokking van 24 Dec,. Prijs van ƒ5000: no. 2074; ƒ400: no. 16037; ƒ100: no. 2256 en 2908. GEDACHTEN. Aan verschillende schrijvers ontleend. Wij maken dikwerf werk van het schoone en verwaarloozeu bet nuttige, maar het schoone richt ons vaak ten grot.de. De liefde is gelijk een dauw, ze valt op onkruid; en rozen. Houd moed, wanneer dos levens zorgen Een aanval doen op hart en geest. Vertrouw op God voor't duister morgen, Hij is u gistren trouw geweest. Elk menschenhart is eene vesting, die de vij anden, allerlei lage i rifteu en hartstochten, hebben in bezit genomen en daar komt het er ook op aan om te strijden eu niet te rasten tot het vaandel van een beteren zin op den toren in het midden wappert. Wie lucht spaart verkwist gezondheid. Een leven dat enkel zonneschijn was, zonder schaduw, onkel vreugde, eukel genot, zou geen le ven zijn. Do vreugde wordt door droefheid slechts te zoeter, zelfs de dood verhoogt het genot dos levens. De gedachte aan heengaan bindt ons nau- Wie in vrede met andoren wil leven, leert dra gen en verdragen. De tegenspoed is de toetssteen van het barak tor. Evenals sommige kruiden gekneusd moeten worden om hun zoetsten geur voort te brengen, zoo hebben sommigen bet lijden noodig om hunne nitstekendste hoedanigheden te ontwikkelen. Wat zou bet schoonste leven wezen, Zoo ons de hoop niet opwaarts hield, Van eens met Hem vereend te wezen, Die al 't geschapene bezielt? Jan was, blij dat de week om is, Zaterdag avond een borreltje gaan koopen; bij is wat lang weggebleven en vreest voor ongenoegen met zijne vrouw. Een reddende gedachte. Hij zal een zwaan koopen, die zijn ega aanbieden en zoo zal zijn laat thnis komen en zijn «snor an« vergeven worden. De gekochte zwaan wordt over den schouder geworpen en Jan is zóó blij met zijn gedachte, dat hij er nog «eentje» koopt en nog «eentje,» zoodat hij heel aardig aan het zwaaien raakt. Een straatjongen zal daarvan profiteeren. Deze neemt een mes, snijdt den zwanenhals door, zoo dat bem de zwaan en Jan den hals blijft. Met den enkelen nek over den schouder zwaait Jan nn naar hnis en wordt, binnenkomende, met een allerliefst standje begroet. «Wees maar stil, vrouwlief!» zegt Jan, »'k heb wat, lekkers voor je meêgebracht, een keurig, malsch, jong zwaantje, 't Zal je niet zwaar op de maag liggen.En daarbij slingert hij den nek op tafel. Te Zwammerdam is een kip geboren met vier pooten. Als het beest blijft leven kan men daar misschien »remontepaardou voor ons legeruit fokken Waarom trek je nn je kousen vorkeerd aan?» vroeg eeno oerzame huismoeder aan haar tienjarig zoontje. Omdat or aan den anderen kant een gat inis,« zei het kind. Een hnisvronw in wiens rijk de broeken en jassen des vaders tot in het vierde geslacht ge- dijddën, had nit een winlerpantalon baars mans een broekje gemaakt voor Keesje. Toen de bengel het aankreeg begon hij te schreenwon. «Waarom weent gij mijn kind,» zei de vrouw. Omdat ik nu zelf niet meer kan zien of ik de in of uitkom!» Voor de hartelijke bewijzen van deelne ming, ontvangen bij het overlijden van om- zen innig geliefden Vader, betuigen wij onzen dank. Dussen, den 29 Dec. 1885. De Kinderen DE WIT. VAN Aan het Atelier bestaat dagelijks gelegenheid tot poseeren. Opname met het Instantané procédé. Specialiteit in vergrootingen naar kleine portret ten in kooldrnk (onveranderlijke photografie). Crayontoekening, Aquarel en Olieverf in alle ver- langdo formaten. Eene vrouw zeide bij het verhaal' van eenen ver- schrikkelijken brand «er zijn twee menschen en een schoenmaker bij omgekomen.» Professor Pezkwowsk te Odessa, die vlijtig het Arisch beoefent is tot de wetenschap gekomen dat Ehwa of Eva de naam van ons aller moeder, zoo veel bet eekent als Ribstuk.» Den professor zij geluk gewenscht met deze ontdekking en men hoopt weldrp, vau hem te vernemen dat ziju eigen naam «Dwaasheid» beteekent. Te Ruddorvoorde woont oen zekere Willem Van Renlepgheai, die nog frisch en gezond is, al beeft hij reeds den ouderdom van 103 jaren bereikt. Dezer dagen zat deze onderlin^ in eene herberg met de kaart te spelen, toen do klok reeds 10 uur had geslagen. Zijn zoon, een 70-jarige man, kwam alsdan binnen' en zei: Vader, weet gij niet dat het 10 nnr is?» Willem zag om en antwoordde: «Sedert wanneer jagen de kinderen hunne ouders naar huis En hij spoelde rustig voort. Men noemt een «spook,» een «heks,» een «kol,» ook een «kwetsduivel» eu een «plaaggeest.» Soms wordt iemand «bezeten» genoemd. Ook wel «behekst. Van 't geen niet boven de gewone menschenmacht gaat, zegt men: »'t is geen heksenwerk.» Vaneen persoon, die niet heel bekwaam of vaardig is zegt men: 't is geen «heksenmeester.» Men spreekt van «een voeg teeken» en men noemt iemand «een on geluksvogel.» Ook zegt men van iemand, dio ver vooruitziet: «hij heeft een vóorzeggeuden geest» en «hjj is met den helm geboren.» Als iemand zon derlingen tegenspoed ondervindt, zegt hij: «'tis of de drommel er meê speelt.» Iets wat treffend schoon is, noemen wij «betooverend.» Wij spreken vau «'t bezweren» van een storm of eeu onheil. Als wij zeggen willen, dat iemand ons niet zal over halen, gebruiken wij soms de uitdrukking: ik zal mij daartoe niet laten «belezen.» En van een booze en tierende vrouw wordt veelal de spreekwijze ge bruikt: «zij rijdt op den bezem.» ■j- DUSSEN, 24 Dec. Op de heden alhier gehou- don botermarkt werden aangevoerd 111 kilo boter. Zij gold van ƒ1.24 tot 1.49. 's HERTOGENBOSCH, 29 Dec. Op de heden (Maandag) gehouden markt vau vette kalveren waren aangevoerd 188 stuks. De prijs was le kwal. vau 0.52 tot 0.56; 2e kwal. van 0.48 tot 0.52 3e kwal. van 0.44 tol 0.48 por kilogram. Heden heeft het tien Almachligen be haagd, mijne geliefde Echtgenoote JEN- NEKE MILLENAAR, in den ouderdom van 77 jaren en tien maanden, door den dood van mijne zijde weg te nemen. A. C. VOS. Drongelen, 25 Dec. 1885. Directeuren: K. A. MANSSEN en S. P. TEN HOLT. uit de Stoom-Broodfabriek van M. C P OLD EB MANS te Gorinchem. Dit meer en meer algemeen Kindcrvoedsel, bö onvoldoende moedermelk, wordt door vele Heeren Doctoren'aanbevolen, terwijl ondergeteekende ver scheidene Attesten ontvangt, van de goede uitkomsten, aangewend ook bij zeer zwakke kinderen. Ik heb tot gemak mijner geëerde Clientèle, Dé pots geplaatst en worden dezelve gevraagd daar, waar ze nog niet zijn. Chemische en microscopische bevinding met ge bruiksaanwijzing op aanvraag gratis verkrjjgbaar by M. c. Poldermans, Gorinchem. LOFOD1NSCHE Genees- en scheikundig onderzocht en aanbevolen door Professoren van al de Nederl. Hoogcscholen en verschillende Ituitcnlandsche Geleerden. Prijs ƒ0.80 de heele en ƒ0.40 de halve flacon. AR. Geen L vertraan wordt in de andel gebracht, tenzij door den Hoogleeraar Br. E.A.VAN DER BURG onderzocht eu goedgekeurd. tegenover het Rijnspoorweg-Station. Corn. Schouten, Café R estaurant, a la Station Arnhem. Onder aanbeveling T. SLUIS* Prijzen van 100 en daarboven. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Commissarissen de Heeren Dr. J. W. Sciiubart, Mr. H. Waller en Mr. D. J. H. van Eeden, te Utrecht J. W Middelburg, te 's Gravenhage Jltr. J. E. van Heemskerck van Beest te Dalfsen. De Maatschappij sluit verzekeringen bl| overlijden en bij leven, tijdelijke verze keringen verzekeringen op twee Ieven3, uitzetverzekeringen, enz.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1885 | | pagina 3