in den strijd tegen de golven zijn bezweken, en dat weder het verlies van een groot aantal men- schenlevens zal zijn te betreuren. Ook op het vaste land richtte de storm geweldige schade aan. In Duitschland blijft het voortsneeuwen. Thu- ringen, Silezië en Zuid-Duitschland zijn letterlijk in het winterkleed gehuld. Het spoorwegverkeer is geheel in de war en geen enkele trein komt meer op tijd aan. In Oostenrijk is het niet beter. Behalve dat daar de spoorwegen onder de sneeuw zitten, zijn in de bergen hutten en huizen bedolven. Het zelfde is ook in Zwitserland het geval. Werd kort geleden gemeld dat Prins Alexander van Battenberg een hoogen rang in het Oosten- rijksche leger zou worden toegekend, thans we der heet het dat hij bij het Engelsche leger zal in dienst treden. Dit laatste zou in verband staan met 's prinsen aanstaande verloving met Prinses Victoria van Pruissen, waarvoor Engelands Ko ningin zich ook vroeger zooveel moeite heeft ge geven. Vorst Ferdinand van Bulgarije heeft zijn voorganger tot eere-generaal van het Bulgaarsche leger benoemd. De onlangs overleden Prins Alexander van Hessen had een collectie Hessische munten, die eenig in haar soort was en waarvan de waarde op meer dan 80,000 mark werd geschat. Hij heeft deze aan het land vermaakt en de verza meling zal geplaatst worden in het groothertoge lijk museum te Darmstadt. Volgens een bericht in de >Frankforter Zei- tung« is de Actiengesellschaft Wiesbadener Bade Etablissement (waardoor het veel besproken Sanatorium voor dr. Mezger zal worden op gericht) thans tot stand gekomen en in het han delsregister ingeschreven. Het kapitaal bedraagt 2.200.000 Mark, waarvan 25 pCt. is gestort. De toestand van den 66-jarigen aartshertog Leopold van Oostenrijk wordt meer en meer bedenkelijk. Hij wordt thans kunstmatig gevoed. De Minister-President Floquet verklaarde dat hg, met het oog op het votum der Fransche Kamer, zjjn ontslag in handen van den President der Republiek heeft gesteld. Deze verklaring werd met een drievoudig gejuich begroet door de drie groepen der uiterste linkerzijde. De Parijsche Academie van wetenschappen heeft een prijs van 5000 frank uitgeloofd voor de beste verhandeling over de cholera, in het jaar 1889 in te zenden. Een twintigjarig jongman, die te Parijs ge vangen was gezet, heeft zich Maandag van het leven beroofd, door zich met het hoofd op de vloertegels te laten vallen, waardoor zijn schedel brak. Een ander persoon stiet zich in eene der badinrichtingen een dolk in liet hart, terwijl een reiziger, die met den trein van Calais aan kwam, op het oogenblik dat het station werd binnengestoomd, zich een kogel door het hoofd jaagde. Eindelijk nog wierp zich dien zelfden dag een 24-jarig meisje uit het venster eener zesde verdieping. Uit een achtergelaten brief bleek, dat zij zich van het leven had be roofd uit liefde. Wegens den ramp te Groenendael zijn van den Belgischen Staat 150,000 frs. schadevergoe ding geëischt. Op den Prins Hendrikspoorweg in Luxemburg zgn twee treinen met elkander in botsing geko men en grootendeels vernield30 personen wer den daarbij gewond, sommigen zeer gevaarlijk. Kardinaal Pitra, de deken van 't college van kardinalen, is overleden. Hjj was in 1812 geboren en sedert 1863 kardinaal. Ten einde de werkloozen te helpen, heeft de gemeenteraad van Rome besloten onmiddellijk eenige werken, waarvan de kosten 600.000 lire zullen bedragen, uit te voeren. Met het oog op de toenemende inbraken in de buitenwijken van Londen, is bij het centrale gerechtshof aldaar het voorstel ingekomen tot wederinvoering der geeseling. Ongeveer 10 jaar geleden werd dit middel insgeljjks toegepast op een bijzonder soort van misdadigers, die hun slachtoffers in donker overvielen en beroofden, de zoogenaamde »Garotters.« De schoone gotische kerk te Hanner in En geland, bekend door haren prachtigen kansel, hare beschilderde ruiten en haar carillon, is ge heel door brand vernield. De registers der kerk zgn behouden, dank zij den moed van den pre dikant, die door de vlammen drong, om dezen schat uit 't achterste gedeelte der kerk te halen. De kansel dagteekent van 't jaar 1465. Het orgel heeft 13,000 gulden gekost. Aan de internationale schaatsenwedstrgden te Stockholm, die op 13, 17 en 24 dezer zullen plaats hebben, nemen de eerste Zweedsche hard rijders deel. De Londensche ijsclub zendt vier harer leden. Verder komen de Noor Hagen, de Engelschman Smart, onze londgenooten Jurgens, Pander en Couvée en de Rus Panschin, die bij de internationale wgdstrijden te Amsterdam en te Weenen de zege behaalde. Zelfs dames zullen in den ijskamp niet ontbreken. De bekende juffr. Frank, uit Björneborg, en de voornaamste hard rijderessen uit Finland, worden verwacht. Onlangs deelde men mede, dat de jonge dames in eene Amerikaansche stad een wedstrijd had den gehouden in het kauwen van stukjes ge suikerde gom. Dit gom-kauwen verderfelijk voor maag, tanden en gezelligheid, heeft in de Vereenigde Staten zulk een uitbreiding ge kregen, dat twee en veertig fabrieken zich uit sluitend met het vervaardigen van kauw-gom bezig houden. De kauwsters kunnen hun mannen of broeders niet meer het rooken of pruimen verwijten. De bekende kleine generaal Tom Pouce heeft een concurrent gekregen in een nietigen inwoner van Yonken, Amerika, de jongeheer Roseblatt, die slechts 10 duim lang is en 2f pond weegt. De Senaat heeft een krediet van 250,000 dollars aangenomen ter bescherming der Amerikaansche belangen te Panama. Te Weenen heeft een goudsmid zijn vijf kin deren en daarna zich zelf door vergif gedood. - Te Pont-a-Mousson is gearresteerd zekere Danga, die vier moorden had bedreven. - De fabriek van chemicaliën der firma Wyeth Brothers te Phiadelphia is geheel in de ascli gelegd. De schade wordt op 500,000 dollars geschat. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Heusdengelet op art, 15 der wet van 26 Mei 1870 (Stbl. 82). Brengt ter openbare kennis, dat van heden af gedurende 30 dagen ter gemeente-secretarie ter inzage van belanghebbenden zijn nedergelegd de staat no. 75, met 1 vervolg, bevattende de uit komsten der meting en schatting van eigendom men, die ontstaan zijn, belastbaar geworden of veranderingen hebben ondergaan, Heusden, den 14 Febr. 1889. De Burgemeester voornoemd, HQNCOOP. Burgemeester en Wethouders van Heusden, gelet op art. 81 der wet van 17 Augustus 1878 (Stbl. no. 127. Brengen ter openbare kennis, dat de staat van kinderen, die niet voorkomen op de door de hoofden der scholen in deze gemeente opge maakte lijsten, ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd. Heusden, den 12 Febr. 1889. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HONCOOP. De Secretaris, H. J. van EGGELEN. JPlaatselijlx IN'ieuws. HEUSDEN, 15 Febr. Na den Storm. Met verschillende andere kleine voorvallen ver namen wij nog het navolgende uit Yeen, dat op Zaterdag 1.1. bij noodweer plaats greep Een schipper, die met een groote aak, met steenen geladen, aldaar voor anker lag, begon in den nacht van Vrijdag op Zaterdag het ergste te vreezen en riep om hulp. Dadelijk waren enkele personen gereed om met een vaartuig derwaarts te stevenen en onderhielden de ge meenschap tusschen de beide schepen met een vlieger (roeibootje). Versuft van angst, begonnen de in nood vefkeerenden de meest onmisbare kleedingstukken, in pakken bijeen gebonden, op den vlieger te werpen, die daarna op het andere vaartuig in veiligheid zouden gebracht worden. Op dezelfde wijze werden de pakken aldaar in de kajuit geworpen. Eén dezer, bevattende wollen dekens enz. werd bet eerst geopend en ziet daar kwam een kind van circa 4 of 5 dagen uit te voorschijn, dat rustig sliep. In de confusie had de moeder vergeten deze kostb'ren last aan te bevelen bij de vervoerders en was het dus meer geluk dan wijsheid, dat het hiermede zoo gunstig afliep. Het schip, dat op het punt van zinken was, bleef, door pompen en gedeeltelijk uitwerpen van de vracht, boven water en kon Maandag zijne reis voortzetten. BESOIJEN. Z. M. heeft met ingang van 28 Februari 1889 tot burgemeester van onze gemeente benoemd de heer J. Verwiel. WAALWIJK. De voorbereidende klasse der rijksnormaallessen alhier wordt, zooals wjj reeds vroeger in uitzicht gesteld hebben, met 1 April a.s. opgeheven. Gisteren is reeds druk schaatsen gereden in den Buitenpolder alhier en achter Baardwijk. Verschillenden hebben bij die pret een nat pak gehaald. WERKENDAM. De storm, die gepasseerde Zaterdag door het heele land heeft gewoed, heeft hier ook veel schade berokkend. Het circus van den heer Schuitenvoerder, dat bijna geheel opge slagen was en toen voor het eerst eene voorstelling zou geven, werd des nachts geheel uit elkander geslagen door het water. De balken en planken dreven door de buitenhaven en moesten den ge- heelen Sasdjjk langs opgevischt worden. De schade aan de tent en verdere benoodigdheden, is onge acht het niet doorgaan der voorstelling, zeer aan zienlijk. UITWIJK. Door den kerkeraad der herv. gem. van Uitwijk en Waardhuizen is naar colla- tierecht der Ambachtsvrouwe aangeboden het tweetal, bestaande uit: ds. W. van Esveld, predi kant te Brakel, en ds. P. F. van den Nieuwenhui- zen, predikant te Woudrichem. HAARSTEEG. In de laatstgehouden verga dering van de Landbouwafdeeling Onderlinge Vee verzekering* is rekening en verantwoording gedaan over 't jaar 1888. Uit dat verslag bleek, dat de inkomsten f531,05 bedroegen, terwijl we gens negen sterfgevallen van runderen in het ge heel f 504,40 was uitgekeerd. Is het vleesch bruikbaar dan wordt 40°/0 der schattingswaarde vergoed, terwijl in het tegen overgestelde geval 60°/0 wordt uitbetaald. De administratie en het beheer geschieden kos teloos; alleen de zoogenaamde schatters ontvan gen een kleine vergoeding voor hunne moeite, welke som in geen geval meer dan f 15 mag be dragen. Moge deze nuttige instelling meer en meer den steun vau alle veehouders ondervinden. WOUDRICHEM, 14 Febr. In het vischwater dezer gemeente zijn van 4 Febr. tot en met 10 Febr. gevangen en aan den afslag alhier ver kocht 47 zalmen, tegen f 1.00 a f 1.10 per i kilo. Z. M. de Koning brengt het grootste gedeelte van den dag buiten het slaapvertrek door en draagt in de laatste dagen bij voorkeur de admiraals-uniform. Aan het departement van koloniën is uit Suri name het bericht ontvangen, dat c^e nieuwe gou verneur generaal Jhr. Mr. De Savornin Lohman met zijn gezin in goeden welstand aldaar is aan gekomen en het bestuur over die kolonie heeft aanvaard. De minister van binnenlandsche zaken heeft de gelden voor leermiddelen, ten dienste der rijksnormaallessen voor de verschillende inrich tingen, tot op de helft verminderd. Bij koninklijk besluit zijn 's Konings Com missarissen in de provinciën gemachtigd tot het bijeenroepen van de Staten hunner respectieve provinciën in buitengewone vergadering op 26 Februari, om daarin aan de orde te stellen de overweging eener nieuwe verdeeling hunner pro vinciën in kiesdistricten, ter benoeming der leden van de Provinciale Staten, en, voor zoover de provincie Groningen betreft, mede de verkiezing van een lid van Gedeputeerde Staten. Nader meldt men dat bij de regeering het voornemen bestaat om, ingeval van aanneming der wet tot wijziging der kiesdistricten, tevens aan de wetgevende macht voor te stellen de Provinciale Staten te ontbinden. De verkiezingen zullen dan in de nieuwe dis tricten plaats hebben in iedere provincie voor de Provinciale Staten in hun geheel. In Friesland is het in de laatste jaren door de burgemeesters al meer en meer ingezien, dat het voor hen beter is, geen lid van den Raad te zijn. Van de 43 burgemeesters bekleeden thans nog slechts 7 de betrekking van raadslid. De uitslag van den Woensdag te Amsterdam gehouden schaatsenwedstrijd was als volgt: Baanlengte 3218 meter, voor beroepsrijders deelnemers 20, meest Friezen. Eerst aangekomene B. Kingsma, in 7 m. l/5 sec.; twee, De Boer, in 7 m. 43/5 sec. Amateurswedstrijd, baanlengte 3218 meter, 4 deelnemers, nommer een: Pander, in 6 m. 494/5 sec.; twee, Broekmeger, in 6 m. 7 sec.; drie, Couvée, in 6 m. 59 sec. De heer Jurjens had het ongeluk te vallen. Recordrijden, baanlengte 160 meter. De baan werd door geen der 6 Friezen binnen 11 seconden afgelegd, alle hadden 17 sec. noodig. Naar men verneemt, bestaat het voornemen om eene directe stoombootverbinding te maken tusschen Zwolle en Londen. De stafmuzikanten der marine hebben den Minister van Marine verzocht, in de gelegen heid gesteld te worden, om eskader-reizen mee te maken en ook in de koloniën dienst te doen. Door het eerste zouden zij tijdelijk meer tracte- ment krijgen en door het laatste aanspraak op meer pensioen hebben. Op grond van opgaven uit vroeger eeuwen en meer stellige uit deze eeuw, betoogt de »Haagsche Courant,* dat het strand te Scheveningen voort durend in die mate afneemt, dat in 1910 de rijweg bij hoog water overstroomd zal worden. Van het badhuis, de uitspanningsplaatsen en de villa aan het strand, zal dan ook niet veel meer zijn over gebleven, en gaat de afneming voort, dan zal in den loop der volgende eeuw ook Den Haag zelf verdwijnen. Aan de firma Van Rietschoten en Hou wens te Rotterdam is door de stoomvaartmaatschappij ^Nederland* opgedragen het maken eener in richting voor electrische verlichting aan boord van het stoomschip »Prinses Amalia*. Het voor nemen bestaat om de stoomschepen dier maat schappij achtereenvolgens van electrisch licht te voorzien. Sedert Zaterdag 9 tot Dinsdag 12 Februari zjjn aan de visehmarkt te Gorinchem afgeslagen 32 winterzalmen van 14 tot 36 halve kilo's, prjjs per half kilo f 0,94 tot f 1,20. Van 9 tot 12 Februari werden ter markt te Kralingen aangevoerd388 winterzalmen, prijs per 5 ons f 0,90 a f 1,30. De geregelde dienst is heden, Donderdag, op de spoorweglijn van Dordrecht naar Rotterdam weder hervat. Ondanks al 't ach en wee over den achter uitgang van den boerenstand, maar bij velen niet gezocht in de grondoorzaak, gebrek aan spaar zaamheid, trof ons dezer dagen de navolgende mededeeling: Zekere S. is als jongen van 9 jaren in dienst getreden op 't erve Noordhof te Aal- bergen. Meer dan 50 jaren heeft hij op dat erve gediend, eerst bij den boer, later bij zijn weduwê- In dien langen tijd heeft hij nimmer geldelijk loon genoten, maar liet zijn loon steeds met op klimmende rente bij den boer en zgn weduwe^ staan. En nu de weduwe overleden is, blijkt uit een door haar afgegeven schriftelijk bewijs, dat zgn vordering de waarde van de plaats overtrof. Toen hij daarop de plaats voor f7625 verkocht en er bovendien zoo veel land voor zich had af gehouden, genoeg om er een woning op te bou wen en zich en een koe het levensonderhoud op te verschaffen, getuigde hij»Nu heb ik door mijn spaarzaamheid een rustigen ouden dag en kan bij weinig arbeid van mijn renten leven.* Dat klinkt anders dan, zooals de tegenwoordige boerenknechts nu doen, veel geld te willen ver dienen, om veel te kunnen verteeren en aan kleeren en aan jenever te kunnen offeren. Een 21-jarig boerenknecht, die verleden jaar bij ongeluk te Lievevrouwe Parochie een 14-jarig meisje doodschoot, is door de Rechtbank te Leeu warden vrijgesproken, omdat overtuigend was gebleken, dat hier van geen opzet sprake was. De beklaagde begreep er niets van, dat hij vrij was en men moest hem wel tweemaal zeggen, dat hij huiswaarts kon keeren, eer hg 't geloofde. Men meldt uit Oudewater: De welbekende »weesboom«, aldus genaamd naar de plaats waar hij staat (de binnenplaats van het voor malige weeshuis), deze reus onder de lindeboo- men, om wiens voet te omspannen men ruim zeven meter lengtemaat noodig heeft, zal eerst daags moeten vallen. Toen Stoop in 1588 eene afbeelding gaf van het beleg en den moord van Oudewater in 1575 door de Spanjaards, prijkte deze boom reeds in zijne schilderij. Bij den jongsten storm nu is de boom van onderen tot boven gespleten, en nu staat hg daar met touwen geboeid, tot dat hij binnen enkele dagen wordt omgehakt. Als eerste bgzonderheid kunnen wij mededeelen, dat in den Biesbosch bjj den molen »de jager* een zalm is gevangen. Ten tweede, dat deze een buitengewone afmeting had, namelijk eene lengte van 1,10 meter bij een breedte van 0,25 meter. Hg woog 16,5 K.G. Te Veere is tengevolge vau den jongsten storm een gedeelte van de zuidzijde der haven verzakt. Eerst vervallen en nu nog verzakken bovendien. Veere moet haar lijdensbeker wel tot den laatsten druppel ledigen. Van 4 schuiten van de Scheveningsche vloot is men tot op dit oogenblik nog zonder bericht. Maandagavond zijn er zeven aangekomen, die nog een kleine vangst meebrachten, en Dinsdagmiddag nog 4 schuiten. De Woensdag aangekomen schui ten hadden geen verlies geleden. De vrees dat de SCH 140 en de SCH 169 zou den vergaan zijn, wordt met den dag grooter. Het wrak van den vermisten Belgischen loodsschoener »No 3* ligt gezonken op de Mid- delbanlc, Westkappel Z.t.O., in 8 vadem water, de masten boven water uitstekende, zoodat alle twijfel omtrent het vergaan van dit vaartuig opgeheven is. Te Hellevoetsluis is het zekere bericht geko men, dat alle loodskotters, die van die zeehaven varen, waren gezien, en dat geen der opvaren den in den jongsten storm was verongelukt. In de nabijheid van Vlissingen, tegenover het fort »De Nolle*, is een Engelsche bark met teer geladen, gestrand. Twee der opvarenden, vader en zoon, moeten het leven er bij verloren hebben, terwijl één man ernstig is gekwetst. Eén man is nog aan boord gebleven. Een paar dagen geleden werd aan den brieven besteller J. v. A., te Zevenaar, ter bezorging ge geven een flescbje, bevattende eene vloeibare stof, welk flescbje als postpakket was aangekomen. De man stak het fleschje zorgvuldig in zijn broekzak, daar hij bang voor breken was. Opeens ontplofte het fleschje, met het gevolg dat zijne kleede ren en zijn been doortrokken werden van dat vocht en hem een gat in het vleesch werd ge brand. De arme man lijdt verschrikkelijk. Uit Kampen meldt men de volgende tragische gebeurtenis Schipper Ter Wee van Zwartsluis lag met zjjn schip te Kampen en bezocht toen zgn gehuwden zoon. Schoondochter en kleinkinderen waren ver kouden, en daar hij daarvoor aan boord een probaat middeltje had, zou hij dat eens even gaan halen. Spoedig kwam hij dan ook met dat middeltje terug en diende dochter en kleinkin deren iets in water gemengd toe. Daar ook hij een weinig verkouden was, maakte hij zichzelven ook wat klaar, doch nam eene veel grootere dosis. Kort daarna werden allen ongesteld en stierf hij. De anderen zullen waarschijnlijk herstellen. De man had in plaats van het poedertje voor de verkoudheid een doosje met rattenkruit geno men en dat zijne dochter, kleinkinderen en zich zelven toegediend. Aan het strand bij den Hoorn is een lijk aan gespoeld. Het had een zwemgordel om. - Een knecht uit Uitgeest ging Zaterdag met een kennis Hinnenland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 2