MiÉÉiai VERGADERING Openbare Verhuring Daniël Duijser, \l Voordracht door dei Heer QUADEKKER, Afdeeling HEUSDEN. Maandag 18 Februari 1889, Hedikhuizen en Herpt. te HEUSDEN. BOTER JANHAGEL. Id. KLEINGOED. publiek verburen: Tiaar Ijmuiden. om daar de zee bij storm te zien. Zij waagden zich toen op een pier en werden er door een stortzee afgeslagen. Een tweede zee wierp laatstgenoemde weder op de pif!\ waarop hij zich wist te redden. De knecht k«'a.u in de golven om. - Een der twee werklieden, die eenige weken geleden in de fabriek van de gebr. Yan "VV. Co. te Leiden zware brandwonden be kwamen, is aan de gevolgen bezweken. De ander is zoover hersteld, dat hij no en dan de fabriek kan bezoeken. - Een 85-jarige weduwe te Rot terdam vermiste des nachts haar dochter, die aan zwaarmoedigheid leedde oude vrouw be gaf zich dadelijk op weg om haar te zoeken en vond haar in het water aa^ den Goudschen Singel. Zonder te aarzelen sprong zij haar kind na en bracht haar naar den kant; beiden werden door inmiddels toegeschoten personen op het droge gebracht. - Een bewoner van de Wijn straat te Dordt, leunde over de balustrade van zijn balcon, verloor het evenwicht en plompte in de gracht. Hij greep een balk en werd per roeiboot gered. - Een deurwaarder, die te Pernis een exploit moest doen, ging te voet van Charlois en werd door een rukwind van den dijk ge worpen. Hij brak een been. - Een jeugdige stroo- per te Olst wilde een wild konijn schieten, doch door het haken van den overgehaalden haan achter een struik, kreeg hij het schot tegen het voorhoofd Men vreest voor zijn leven. Een molenaar te Echt is van een hooizolder gevallen en is zoodanig gekwetst, dat men voor zijn leven vreest. - Te Maassluis is binnenge bracht een Engelsche vischkotter, welk schip op de Noordzee onbeheerd werd gevonden. - Op vermoeden van misdrijf is gerechtelijk geschouwd het lijk van de huisvrouw E., te Baarn overleden. - In de woning van den heer K. B. te Dordrecht werd in de badkamer met een brandende lucifer naar een lek in de gasbuizen gezocht. Het ge volg was dat er een ontploffing plaats had, waarbij een binnenmuur werd vernield, de ramen wer den stukgeslagen en eenige pannen van het dak werden weggeslagen. De heer B. bekwam geringe brandwonden. Burgerlijke Stand. Heusden, van 7 tot 14 Febr. Ondertrouwd: Petrus van den Bosch, 27 j., met Allegonda Johanna van Dal, 25 j. Geboren: Johannes, z. v. Josephus Waaijers en Elisabeth Dukino; Anna Gerdina, d. v. Teunis Ivooiman en Johanna Elisabeth Arnoldus. Overleden: Johanna Jacoba van Schaften, 69 j., wed. van Johannes van Strijp. INGEZONDEN. Mag ik U vriendelijk een bescheiden plaatsje voor het onderstaande verzoeken? Met genoegen zullen waarschijnlijk velen met mij gezien hebben, dat het Bestuur van de Af- deeling Heusden zoo welwillend is de aanstaande vergadering op 18 Febr. e.k. toegankelijk te stellen ook voor niet-leden. Ongetwijfeld zullen velen van dat vriendelijk aanbod gebruik maken om de voordracht van den gunstig bekenden officier-paardenarts, de heer Quadekker, te komen hooren. Maar ook nog om eene andere reden zou ik het zoo wenschelijk vinden, dat de land bouwers en veehouders uit den omtrek dien avond te Eethen present waren. Immers er komt dan een onderwerp aan de orde, het oprichten van een Onderling Vee- fonds,iets waarin alle veehouders, die hun eigen belang begrijpen en behartigen willen, zeker veel belang zullen stellen. De heer Micbels heeft in het nummer van 23 Jan. j.l. op eenvoudige, duidelijke wijze het nut van zoo'n instelling betoogd, en 't is te hopen, dat zijne opwekking in vruchtbare aarde gevallen zij en zijne pogingen geen schipbreuk lijden op verkeerd inzicht of onwil van de vee houders. Waar mannen als de heer M., die voorzeker door jaren lange ondervinding nauwkeurig op de hoogte is van den tegenwoordigen toestand en beter dan iemand de behoefte aan een »Vee- fondsc begrijpt, opstaan, om geheel belangeloos mede te werken tot verbetering, daar mogen wij, veehouders, niet langer wachten door deel name die goede zaak zoo spoedig mogelijk te steunen. Een voorstander van Onderlinge Vee verzekerin g. Iets over „Onderlinge Veeverzekering." 't Is een gelukkig verschijnsel, dat ongetwijfeld uit de tijdsomstandigheden, waaronder wij leven, voortvloeit, dat allen, die het wèl meenen met land- en tuinbouw en veeteelt, drie voorname bronnen van onzen nationalen rijkdom en wel vaart, beginnen in te zien, dat het niet langer geoorloofd is, Gods water over Gods akker te laten loopen, doch dat zij eendrachtig de handen moeten ineenslaan, om uit den benarden toestand te geraken, waarin, door een samenloop van om standigheden, den landbouwer en veehouder op het oogenblik verkeeren. Een der punten van samenwerking, waaruit m. i. allengs in elke gemeente veel goeds kan geboren worden, wil ik heden nader uiteenzetten, hopende dat daardoor in ruimer kring menigeen zal opgewekt worden aan eene nuttige zaak zijne aandacht te schenken en steun te verleenen, waar die noodig mocht blijken ik bedoel de »Ondeidinge Veeverzekering. Uitgaande van het denkbeeld, dat de landbou wer in de eerste plaats zich zeiven moet trachten te helpen, nam bet Bestuur der 21e Afdeeling van de Noordbr. Maatsch. van Landbouw te Haar steeg in Januari 1885 het plan op, eene zonder linge veeverzekeringvoor leden op te richten, die sinds dien tqd uitstekend heeft gewerkt en om hare goedkoopheid, eenvoudige administratie en controle door deskundigen algemeen wordt geroemd, wat eenigszins blijken kan uit het feit, dat men in andere gemeenten dergelijke' »vee- fondsen® heeft opgericht, die, op denzeifden leest, als de onze geschoeid, over het algemeen veel bijval en steun vinden. Nu zou ondergeteekende het zoo nuttig vin- den, als er in elke landbouwende gemeente man nen opstonden, die wilden samenwerken om zulke »veefondsen« in 't leven te roepen. Is er in eene kleine gemeente geen vee genoeg, om dat onder ling te verzekeren, dan kunnen twee of meer aangrenzende gemeenten evengoed hetzelfde doel bereiken. Moet de kleine veehouder ver buiten zijne woonplaats, misschien in eene andere provincie, zijn vee laten inschrijven, dan wordt dit in den regel verzuimd. Wordt hij echter in zijne ge meente door dezen of genen, die het wèl met hem me.rnt en zijn vertrouwen verdient, aange spoord tot deelname aan eene daar of in de buurt gevestigde Vee verzekering®, dan is hij in den regel al spoedig voor die goede zaak gewonnen en juist voor veehouders, die niet veel te verlie zen hebben, is een Veefonds een hoogst nut tige instelling. Heeft zoo iemand het ongeluk een zijner runderen te verliezen, dan verloopt er in den regel een geruimen tijd, eer hij er weer boven op is; en ieder weet bij ondervinding, dat menig een vóór het kalven zijn beste koe van de band doet uit vrees voor de terecht gevreesde kalfziekte. 't Is dan ook een erkend feit, dat in streken, waar zonderlinge verzekeringen« bestaan, het ge halte van den veestapel op den duur beter blijft, dan waar dit niet het geval is. Ook voor de grootere veehouders zijn de voor- deelen in 't geheel niet te versmaden, terwijl zij door hunne steun vooral de goede zaak bevorder lik kunnen zijn. Hoe hard moet het een boertje niet vallen, als hij bij een sterfgeval van zijn eenige koe, zjjn toevlucht moet nemen tot meuschlievende vrien den, die dan de handen ineenslaan en meestal door een collecte een sommetje bijeenbrengen voor den aankoop van een ander rund. Laten wij daarom door woorden en daden zoo menigen onontwikkelden boer leeren een man van self help® te worden zien wij niet tegen een kleine moeite en wat kosten op, om steun te verleenen, waar die noodig blijkt. Gelukkig komt er in verscheidene streken van Noord-Brabant belangstelling in deze zaak en 't is voor den ondergeteekende eene groote voldoening, geweest met gunstigen uitslag meegewerkt te hebben aan de oprichting van veefondsen Bestaan die eenmaal dan kunnen de deelne mers door onderlinge samenwerking op ander ge bied nog veel nuttigs tot stand brengenzij kun nen zich bevoordeelen door den aankoop voor gemeenschappelijke rekening van veevoeder, mest stoffen enz. Zij kunnen pogingen in 't werk stellen tot verbetering en veredeling van 't rund vee, 't paarden- en varkensrasmet betrekkelijk kleine kosten kunnen proeven genomen worden met zaaigranen, uit andere streken of uit 't bui tenland afkomstig, wat m. i. niet genoeg kan aanbevolen worden. De strijd om het bestaan wordt ook voor den landbouwer en veevoeder wanhopiger dan hij ooit is geweest en men ziet nog al te weinig in, van hoe onberekenbaar grooten invloed samen werking voor den landman is. Men verbaast er zich over, dat er nog zoo weinig gedaan wordt, ofschoon iedereen den mond vol heeft van ge- drukten toestandachteruitgang®, malaise en meer andere woorden, die alle hierop neer komen, dat het er in ons lieve vaderland alles behalve rooskleurig uitziet, wat landbouw en veeteelt be treft. Aan die zonderlinge veefondsenmoeten daarom plaatselijke landbouwafdeelingen verbon den worden, die vooral op practisch gebied moeten werken. Zoodoende zal de boer, bij wien de zui nigheid vaak de wijsheid bedriegt, zelf leeren inzien, dat hij de eerste moet zijn om verbetering te brengen in zooveel, wat dringend en luide om verbetering en verandering roept; leeren inzien dat het niet genoeg is, gedachteloos de hand aan den ploeg te houden en het zaad in de vore te werpen, doch dat er voor grondige kennis van het landbouwbedrijf meer vereischt wordt dan de meeste landbouwers hunnen kin deren op het levenspad meegeven. Moge de tijd spoedig aanbreken, dat in elke gemeente allen, die belang stellen in deze nuttige zaak en invloed ten goede kunnen uitoefenen, de handen in elkaar slaan, om de belangen van den boerenstand door woord en daad te bevorderen. Ontvang, Mynheer de Redacteur, mijn harte- lijken dank voor de verleende plaatsruimte. Land- en Tuinbouw. Veeteelt. De proeven, welke in het vorige jaar door verschillende veeartsen in de provincie Friesland zijn genomen met inenting van varkens tegen de varkensziekte, hebben niet die bevredigende uitkomsten opgeleverd als men gehoopt had. Men schrijft dit vooral toe aan den langen duur eer men entstof uit Parijs ontvangt, wat niet rechtstreeks geschiedt, maar door tusschen- komst vau een agent te Rotterdam, die in eene emballage entstof «ontvangt voor 100 varkens en deze emballage daarom moet openen, ten einde ieder veearts zooveel entstof te kunnen geven als hij aanvraagt. Door die behandeling wordt de entstof blootgesteld aan de open lucht en ontstaat er bederf. Zoo mogelijk zullen de proeven in dit jaar worden herhaald met entstof direct uit Parijs aangevoerd bij kleine hoeveelheden, zoodat de verpakking eerst bij het gebruik behoeft geopend te worden. Het 42e Nederlandsche Landhuishoudkundig congres zal dit jaar van 22 tot en met 26 Juli gehouden worden te Bergen-op-Zoom. De te behandelen onderwerpen zullen in twee afdeelin- gen verdeeld worden; afdeeling 1 zal omvatten: landbouw, tuinbouw, veeteelt, houtteelt en zui velbereiding; afdeeling 2 volkshuishoudkunde, natuurkunde, enz. Het Tauiworth-varken, verleden jaar door de firma Thomson Co. te Assen in ons laud in gevoerd, is een Engelsche soort, dat in den laatsten tijd in Engeland zeer veredeld is en zeer vruchtbaar moet zijn, zoo zelfs dat men wel eens over een al te groot getal jongen ge klaagd heeft. Vóór 50 jaar liepen deze varkens half wild in de bosschen. De kleur is roodachtig met donkere vlekken. e*eineri nel Nieuws en Wllei-lei. Bijt niet op uwe nagels. Yele zenuwach tige personen hebben de gewoonte, op hunne nagels te knabbelen, als wilden ze nagels, vingers en hand in cluis in hunne verlegenheid af knab belen. Welke eene gevaarlijke liefhebberij dat is, bewijst een dokter, die eenigen tijd geleden een bezoek ontving van eene dame, die leed aan keel- PÜ»- De dokter onderzocht 't pijnlijke deel en ont dekte een klein, vleezig voorwerp, ter grootte van een tarwekorrel. Na veel moeite werd 't lichaampje verwijderd, dat bij onderzoek een stukje van een nagel bleek te zijn. De patiente bekende toen, dat zij de gewoonte had, op hare nagels te bijten en dat een paar dagen voor zij voor 't eerst de pijn in hare keel gevoelde, een stukje van een afgebeten nagel in de keel was geschoten. Eet en drink nooit te heet! Alle spijzen en dranken, die bij het gebruik »geblazen« moeten worden, zijn wel een langzaam, maar zeker wer kend vergift, dat zijn schadelijke gevolgen vroeger of later vertoont, hoe onschadelijk zij op zich zei ven ook wezen mogen. De maagwanden worden door het eten in zekere mate verbroeid en hun kracht om te verteeren, verlamd, zoodat de maag eindelijk den dienst weigert, nadat hij jaren lang mishandeld is geworden. Wachtmeester (tot een rekruut). Bommelman, maakt je mond niet zoo wijd open. Je paard schrikt voor zoo'n afgrond Op een examen. In welken slag is Gus- taaf Adolf gesneuveld? Leerling, na eenige aarzeling. Ik geloof in zijn laatsten. Chirurgijn: »Hoe komt je duim zoo vreeselyk gehavend?® Boer: >Ja, ziet u, ik wou op de bruiloft van mijn broer met een pistool schietenmaar omdat het schieten verboden is, heb ik mijn duim voor den loop gehouden, dat het niet zoo hard knal len zou.« Jan»Zeg, waarom scheuren de tramconduc teurs van elk kaartje een stuk af?« Piet: »Dan hebben de paarden niet zooveel te trekken.® Op een vraag van den onderwijzer, waar men de Overwinnelijke vloot het eerst opmerkte, antwoordde een vlugge knaap zonder aarzelen »Aan den horizont, mijnheer!® Wie had dat nu gedacht of even kunnen vreezen, Dat 't na die eerste vorst opnieuw weer wintren zou, En toch heeft elk al lang, vooruit het kun nen lezen Op tram, in krant, op muur, 't was overal kou-kou (cocao.) Gedachten. Als zwijgen altijd goud was, dan waren alle visschen goudvisschen. Wie een danseres wil veroveren, moet hooger springen dan zij. Als men niet meer durft zeggen wat men denkt, zal men eindelijk niet denken, wat men zegt. Wij hebben wel iets beters te doen, dan bij het graf van een edel man te staan weenen we hebben te leven en te handelen in zijn geest en ons aldus zijn dankbare landgenooten te toonen. Vriendschap in haar edelsten vorm staat boven liefde. Hoe men 't ook keere, liefde zoekt voor een deel zich zelve; ten minste de liefde, die in 't voorwerp harer toewijding ook zich zelve zoekt, blijft toch nog liefde. In de liefde van den man tot de vrouw, van de moeder tot haar kind zelfs, schuilt altijd een weinig eigenbelang. Dat kan van de vriendschap niet gezegd worden maar zij komt ook zoo veel niet voor als liefde. WATERHOOGTE KEULEN. 12 Febr. 1.76 M. boven 0. 13 Febr. 1.70 M. 14 Febr. 1.72 M. des voorm. 8 ure. 12 Febr. 2.54; 13 Febr. 2.32; 14 Febr. 2.23 M. WEERBERICHT, (medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Instituut.) Verwachting: Westewind. 31 ar-kt berichten. ROTTERDAM, 12 Februari. Op de veemarkt waren heden aangevoerd: 1409 runderen, 134 vette en graskalveren, 81 nuchtere kal v., 12 schapen of lammeren, 00 varkens, 37 biggen, 0 bokken, 18 paarden, 0 veulen, 0 ezels. De prijzen waren als volgt: runderen le kw. 70 ct., 2e kw. 64 ct., 3e kw. 58 a 00 ct., kalve ren le kw. 105, 2e kw. 90 a 85, 3e kw. 0 ct., schapen le kw. 65, 2e kw. 55 ct., alles per kilo. Stieren f 60 a 200, hokkelingen dito f 00 a 0 melkkoeien f 150 a 230, kalf koeien f 160 a 210, vaarzen f 00 a 000, pinken f 00 a 00, graskal veren f 15 a 30, paarden f 30 a 80. Op de botermarkt werden aangevoerd 65/8 en 75^16 ton en 1026 stukken van een half k.; prijs le kw. f 76, 2e kw. f 72, 3e kw. f 68, per half kilo 60 a 75 ct. Advertentiën. Zeer gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneming, ontvangen gedurende de ziekte en by het overlijden van onzen geliefden Echt genoot. Vader en Behnwdvader, de WelEd. Heer JOHANNES VAN ANDEL te Gorinchem, be tuigen wij allen on/.en hartelijken dank. Wed. JOHs VAN ANDEL— Wed. KOENRAAD VAN ANDEL— Wed. JAN VAN ANDEL— C. M. VAN ANDEL en Echtgenoote. A. M. VAN ANDEL. Wed. A. VAN BINSBERGEN— H. B. VAN ANDEL en Echtgenoote. J. A. DE HARTOG en Echtgenoote. J. G. VAN ANDEL. HENDRIK J. VAN ANDEL. G. VAN ANDEL en Echtgenoote. D. NUIJSINK en Echtgenoote. J. H. VAN ANDEL. N. A. DE BEER en Echtgenoote. des avonds ten 6 ure, ten huize van den Heer B. BRANDERHORST Az. te E e t h e n. Officier-Paardenarts te Breda, en verder te be handelen zaken. Namens het Bestuur, L. J. VEERMAN, N.B. Deze Vergadering kan ditmaal door alle belangrstellenclen worden bijge woond dus ook door niet-Leden der Maatschappij. Le UVotaris LE GIER te Heusden, zal voor de Nederduitsch Hervormde Kerk van Heusden, op Zaterdag- Maart 1889, des voormiddags ten 11 ure, ten huize van Mejuffrouw de Wed. N. Dekker te Heusdenaan de Haven, voor het seizoen van dezen jare, IV L. 3 -A., onder Hedikhuizengenaamd »de Kerkenkampen® in de Zeggelaars, in 6 perc. 1 perceel laatst in huur bij Theodorus van de Griendt te Herpt. 2 laatst in huur bij Leendert van Oud- heusden te Hedikhuizen. 3 laatst in huur by Martinus van Oijen te Herpt. 4 laatst in huur by Pieter Buys IJzaks- zoon te Herpt. 5 laatst in huur by Matheus Buys te Herpt. 6 laatst in huur by Rasewinus Buys Adrz. te Herpt. 6.8H.70 Hectaren WEILAND, genaamd »de Steenplaats®, gelegen onder Herpt laatst in huur by Thomas en Martinus Buys IJzakszonen te Herpt. Dit Weiland zal in 3 perc. worden verhuurd. Het 1 perceel is gelegen aan den weg. Stoomgrutterij. Handel inKolonialeWaren, Granen en Zaden, en Bouwmaterialen. Boekweitmeel en Grut, voor grossiers en win keliers aan zeer concurreerende prijzen. Alle soorten van KRUIDENIERSWAREN. SPECIALITEIT VAN: Eenig Depót van de onovertroffen ANKER BESCHUIT® van GREETER Co., te Am sterdam, in blikken bussen van 25 stuks, groot en klein soort. (Deze Beschuit overtreft alle andere soorten in brosheid en fijnen smaak. Ze wordt gemaakt van tarwemeel, suiker, boter en melk; voor de zuiverheid wordt gegarandeerd.) Mijnheer de Redacteur! H. Febr. '89. o o Uw dienaar, H. PRINSEN, Voorzitter der 21ste Afdeeling van de Noord-Br. Mppy. van Landb. Haarsteeg, Febr. 1889. Waterhoogte aan de Peilschaal te Heusden Lobregt, Visser. Meeyers. Van Andel. Gorinchem, 13 Febr. 1889. op DOEL DER VERGADERING: Secretaris. van WEILANDEN, onder Voor Mevrouw de Weduwe O. Verhagen-Tierens, voor 3 jaren:

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 3