Bucci heeft op zijn 15n vastendag den Eiffel-toren beklommen; hij had om 10?000 frs. gewed, dat hij dat doen zou en heeft dus de weddenschap gewonnen. Er had Zondag te Beziers een feestmaal plaats door de Boulangisten aangericht 1500 gasten waren bijeen. Paul Déroulède heeft in eene rede de regeering heftig aan gevallen. Toen het feestmaal geëindigd was, floten de anti-Boulangisten op straat de Boulangisten geducht uit. Er ontstond een gedrangwaarbij verscheidene personen overhoop geloopen werden. Paul Déroulède werd in verzekerde bewaring genomen. De opgewondenheid was groot. De stoomschepen die in de laatste dagen van New-York vertrokken, hadden 5.400.000 dollars aan goud aan boord, grootendeels bestemd voor de vele Amerikanen, die zich thans te Parijs vermaken. 700 Hongaren zijn op weg naar Parijs; zij gaan over Turijn, waar zij een gehoor bij Kossuth hebben aangevraagd. Een arme Turk zal van Konstantinopel te voet naar Parijs gaan. Hjj zal de spoor- wegljjnen volgen en 's nachts in de open lucht slapen. De Vereeniging van belanghebbenden bij het bouwen te Berljjn en omstreken* heeft besloten, de onderhandelingen met de arbeidstakende werklieden af te breken, en werklieden van elders te nemen. Tevens heeft zij eene commissie benoemd, om de bescherming der politie voor de nieuw aan komende werklieden in te roepen. De com missie heeft dit verzoek bjj het politiebestuur ingediend, met aanvoering der volgende redenen Na nauwgezet onderzoek van alle bij het bouwvak bestaande toestanden hebben de patroons de overtuiging verkregen, dat hun nerzijds de uiterste grens van tegemoetko ming is bereikt door den werkdag te bepalen op tien uren en het loon op 55 penningen per uur. Daar alle andere Ber- ljjnsche vereenigingen van belanghebbenden bij het bouwvak tot dezelfde conclusie zijn gekomen, big kt het te meer, dat er niet verder kan worden toegegeven. Er bestaan ook redenen om aan te nemen, dat de ar- beidstaking der metselaarsknechts het werk is van eenige weinige personen en inzon derheid wordt ondersteund door de partjjen, welke het om omverwerping der maatschap pelijke orde te doen is. Vandaar dat er ook verder geen vooruitzicht bestaat op eene minnelijke schikking met de commissie der werkstakenden. Teneinde nu de werkzaam heden in het bouwvak, waarin thans juist veel te doen is, niet langer te laten belem meren en de werkgevers aan geene verdere verliezen blootgesteld te laten, moet er aan de staking een einde worden gemaakt. Het beste middel hiertoe is, werklieden van elders, ook uit het buitenland, te doen komen. Daar het zich echter laat aanzien, dat de werk stakenden alsdan zullen trachten, met ge weld dezen maatregel tegen te gaan, wordt te dien opzichte de bescherming der politie ingeroepen. De directeur van politie heeft nu zjjne hulp toegezegd, onder ééne voorwaarde: hij zal namelijk zorgen voor bescherming, ook ten behoeve der buitenlandsche werklieden, doch niet ten behoeve van Russische. Voor die uitzondering heeft hg geene redenen gegeven. Inmiddels hadden 654 werkgevers (tim- merlienen, metselaars enz.) eene vergadering gehouden, waarin besloten werd, insgelijks vast te houden aan de bepaling van 55 penn. per uur en een werkdag van 10 uren. In een antwoord aan de Hongaarsche en Oostenrgksche delegatie zeide de Duitsche Keizer o.a.Noch onze betrekkingen tot de vreemde mogendheden, noch de algemeene richting onzer buitenlandsche politiek onder ging eenige verandering. In volkomen eensge zindheid met onze bondenooten staat mijne regeering in voor de vreedzame ontwikke ling van den voortdurend onzekeren toe stand van Europa. Zjj houdt vast aan de hoop, dat ook verder de zegeningen van den vrede voor ons zullen kunnen behou den big ven, ondanks de allerwege voort gezette vermeerdering der krijgsmacht, die ook ons dwingt niet achter te bljjven in de volmaking onzer weerbaarheid. Aan de Standard* wordt uit Konstanti nopel bericht, dat de Regeering gelastte de verdedigingswerken te versterken, het aan tal forten te vermeerderen en die te wapenen met kanonnen van groot kaliber. De begrooting van Natal van bet loo- pende jaar zal waarschijnlijk een overschot van 400,000 pd. st. opleveren. De invoer bedroeg meer dan 5,500.000, de uitvoer bijna 9,000.000, of 1,000.000 pd. st. meer dan verleden jaar. In eene drukkerij te Belgrado heeft de politie beslag gelegd op eene proclamatie, waarin de Slaven en Servische inwoners van Oostenrijk-Hongarije tot opstand wer den aangespoord. Het stuk was uitgegaan van een der redacteuren van het progres- sistisch blad »Videlo,« die allen gevangen werden genomen. De drukkerij stond in naauwe betrek king tot de progressistische partij, die, naar men geloofd, er mede beoogde de openbare meening in Oostenrijk te verontrusten en de regeering van Servië bjj het Weener kabinet in verdenking te brengen. Volgens bericht uit Shanghac is de stad Lachan, in de provincie Seechuen, door een geweldigen brand vernielden zjjn daarbij, onder het gedrang in de straten, ongeveer 1200 personen omgekomen. Ruim 10,000 gezinnen zjjn er van huisvesting beroofd. Een molenaar te Teschen (Oostenr. Si- lezië) zekere Fussek, die ongeveer een jaar geleden ontslagen werd uit de gevangenis, waar hjj 20 jaren doorbracht wegens het vermoorden van zjjne eerste vrouw, heeft nu ook zgne tweede vrouw, met wie hg kort na zgne invrjjheidsstelling huwde, doodge slagen. Fussek werd spoedig na de misdaad ge vat, maar eerst na een verwoeden tegen stand, waarbg hg poogde zijn huis in brand te steken en ernstig aan een zijner han den verwond werd. In de zitting der Zwitsersche Bondsraad heeft de heer Droz, hoofd van het depar tement van buitenlandsche zaken, op een tot de regeering gerichte interpellatie een overzicht gegeven van de aanleiding tot het geschil tusschen Zwitserland en Duitschland. De moeieljjkheden zijn ontstaan door het incident-Wohlgemuth. De Zwitsersche regee ring kan onmogeljjk aan Duitschland toege ven, dat de handelingen van Wohlgemuth wettig waren, hoewel zjj tevens tot haar leedwezen moet verklaren, dat de gevoerde gedachten wisseling het geschil niet uit den weg heeft geruimd. Dit geschil geeft aanlei ding tot belangrjjke vraagpunten van inter nationaal recht. De heer Droz zeide verder; »Wjj hebben aan de Duitsche regeering geantwoord, dat wjj haar het recht niet kunnen toekennen om in vereeniging met ons politietoezicht in Zwitserland uit te oefenen. Wjj moeten dit recht bjj ons ongeschonden handhaven. Wjj hebben be toogd, dat wjj een zoowel voor ons als voor andere landen gevaarljjk element niet oog luikend hebben toegelaten, en dat Duitsche politieagenten djjkwjjls wanordeljjkheden in Zwitserland veroorzaken. De Duitsche regee ring, van haren kant, zeide dat wjj krach tens de bestaande verdragen, bewjjzen van herkomst moeten vorderen van de Duit- schers, die zich bjj ons vestigen; doch wjj verwerpen deze opvatting, welke ons recht van toelating aan de genade van buitenland sche regeeringen zou overleveren. Duitsch land deelde ons daarop mede, dat het een scherp politietoezicht aan onze grenzen zou uitoefenen. Daartegen hebben wjj gepro- t«steerd. De heer Droz gewaagde verder van de tusschenkomst van Oostenrijk en Rusland, aan welke mogendheden hetzelfde antwoord is gegeven als aan Duitschland. Wat de te nemen maatregelen aangaat, vervolgde hjj, wjj hebben daarover met niemand te beraad slagen, maar moeten die uit eigen vrije be weging verordenen. Het betreft hier vraag punten van inwendigen aard, waarbij wjj geen buitenlandsche bemoeiing kunnen dul den*. Ten slotte deed hjj een beroep op het vertrouwen van den Raad, opdat de Regee ring te beter de zware verantwoordelijkheid kunne dragen, welke haar is opgelegd. De leden, die de interpellatie hadden ge daan, verklaarden zich met dit antwoord tevreden. De bondsvergadering van Zwitserland nam zonder beraadslaging het voorstel van den bondsraad aan tot het sluiten eener lee ning van 16 millioen frank om geweren en munitie aan te schaffen. JPlaa tselijfa: Nieuws. WIJK, 18 Juni. De heer J. H. Prillevitz, genees-, heel- en verloskundige alhier, her dacht heden den dag, waarop hij voor 50 jaren zgne betrekking als zoodanig in deze gemeente aanvaardde. Yele blijken van be langstelling, zoowel van hier als in de omliggende plaatsen, vielen den jubilaris ten deel. Wjj hopen, en het is ook veler wensch, dat hjj nog vele jaren moge gespaard blg ven, zoo voor zijn familie als tot heil der menschheid. BAARDWIJK, 18 Juni. Gisternacht zjjn bij in 't aanbouw zijnd liefdegesticht plan ken gestolen, zonder dat men tot nog toe de daders heeft kunnen ontdekken. WOUDRICHEM, 22 Juni. Op de Mer- wede vóór Gorincbem wilde Vrijdagmiddag de visscher Teunis de Joode alhier, ui; Wou- drichem, zich met zjjn schuitje door de veer- stoomboot laten oversleepen. Door een ruk der boot verloor hij het evenwicht, sloeg over boord en verdween in de diepte. De ongelukkige laat eene vrouw en vijf kin deren achter. Zijn lijk heeft men nog niet gevonden. ALMKERK. Tot lid van het bestuur van waterschap Zandwjjk, is herbenoemd de heer II. van de Koppel, tot lid van het bestuur van het waterschap den Ouden Doorn, is herbenoemd de heer B. Snoektot secretaris penningmeester van de waterschappen Uppel, Zandwjjk en den Ouden Doorn, is herbe noemd de heer H. Denker L.Az. DALEM, 23 Juni. Door den voortdu- renden was in de laatste dagen van het bovenwater, zijn enkele buitenwaarden reeds ondergeloopen en hebben ook enkele steen ovens veel overlasteen en ander verwekt weder veel schade. Sedert eergisteren is het water te Keulen tot staan gekomen, zoo dat met den gunstigen wind verwacht mag worden, dat thans de hoogste waterstand is bereikt. Met het oog op den sterken stroom door het hooge water is eene waarschuwing aan baders niet overbodig, om zich vooral niet te dicht op de einden der kribben te begeven. Is het baden in de rivier in het algemeen zeer gevaarlijk, vooral met het hooge water is dit uiterst gewaagd. Binnenland. Men meldt, dat er sprake van is de open gevallen betrekking van hoofdingenieur le kl. van den waterstaat in Zuidholland niet te vervullen, doch in plaats daarvan het 10e district (Zuidholland) te vereenigen met het 9e (Noordholland) onder voortdurend beheer van den hoofdingenieur van Noord- Holland, terwjjl alsdan het 8e distr. (Utrecht) zou worden gevoegd bij Gelderland. Naar men verneemt, heeft zich eene com missie gevormd tot d a d e 1 ij k e indjjking van het Wad tusschen Ameland en den Tasten wal, ten einde tot de beoogde land aanwinning te geraken. Een uitgewerkt plan is daartoe aan den minister van water staat ingediendhet is opgemaakt door den heer Lely, ingenieur, chef van het technisch onderzoek der Zuiderzee-vereeniging. De benoemde commissie bestaat uit de heeren G. W. H. van Thjjnen, chef van de firma Boon Harisinck Van Thijnen te Amster dam, H. C. van der Hou ven van Oordt, lid der Ged. Staten, commissaris der Maat- schappjj tot bedoelde landaanwinning te Apeldoorn en mr. Kappejjne van de Cop- pello te Amsterdam. Ook in het noordeljjk gedeelte van de Zuiderzee wordt thans, vanwege de Zuider zee-vereeniging, de gesteldheid van den bo dem onderzocht. Sedert een drietal dagen heeft een onderzoek plaats gehad oost- en westwaarts van Lemmer tot vrjj nabjj de kust. Het getal schepen van Nederland ter haringvisscherjj uitgerust wordend, bedraagt voor 1889 450 stuks. Wanneer uien den staat over 1886 en 1889 vergelijkt is daarin volgend verschil waar te nemen 1886. 1889. Scheveningen 230 212 Vlaardingen. 79 79 66 71 3 2 Den Haag l 58 59 Noordwijk 16 17 Amsterdam 10 9 Alzoo 12 schepen minder. De Shah van Perzië, met zijn geheele ge volg, kwam Zaterdag middag te ruim 2 uren per extra trein uit Amsterdam le Rotterdam aan, waar de trein aan het station Delftsche Poort eenige minuten oponthoud moest heb ben om van locomotief te wisselen. Generaal Yerspyck, generaal-adjudant des Konings, deed den Shah uitgeleide. Op het perron van het station stond, even als Vrijdag aan het Rhjjnspoor, een gedeelte van het garnizoen als eerewacht opgesteld. De burgemeester, de commandant en offi cieren van het garnizoen, de kolonel-com mandant en officieren van de schutterij, de majoor-commandant en officieren van het korps koninkljjke scherpschutters, en marine officieren waren aanwezig om den Shah een afscheidsgroet te brengen. Toen de trein aankwam en stil hield, presenteerde de eerewacht het geweer; pijpers en trommen deden zich hooren, terwijl ge- ljjktjjdig het korps hoornblazers der schutter jj inviel met het Perzische volkslied. Het was even wanluidend als den vorigen dag, doch, zooals wij zjjn ingelicht, is dat uitsluitend de schuld van het gebruik, dat wil, dat bjj deze en dergeljjke gelegenheden alle muziekkorpsen, pijpers en tamboers gelijk tijdig naar hun eigen wijs invallen. De Shah verliet den salonwagen niet, maar verscheen groetend aan het open raam van het portier. De burgemeester sprak hem een enkel woord tot afscheid toe, dat door den vorst op waardeerende wjjze werd beantwoord. Hij gaf den burgemeester ten slotte de hand. Een oogenblik later het geheele op onthoud heeft een paar minuten geduurd verliet de extra-trein het station met be stemming naar Antwerpen. Het zag in den omtrek van het station zwart van de uienschen. Op het perron werden tot handhaving der orde slechts de rechthebbenden toegelaten. Z. M. de Shah van Perzië heeft den bur gemeester van Amsterdam f 1000 ter hand gesteld om te verdeelvn over de weeshuizen aldaar. Tevens schonk hjj f 200 voor het personeel belast met den torpedodienst f 250 ten behoeve van het politiefonds, en f 100 voor het brandweerfonds. Z. M. de Shah van Perzië heeft benoemd tot ridder-grootkruis in de Orde van den Leeuw en de Zon mr. G. van Tienhoven, burgemeester vau Amsterdam, generaal Ver- spjjck en schout-bij-nacht Cramer. Mevr. Van Tienhoven, de echtgenoote van den Amsterdamschen burgemeester, ontving van den Shah ten geschenke een ring van tuurkooizen met diamanten omzet. Men schrijft uit de Betuwe: Met de verzending van kruisbessen naar Engeland schjjnt het zeer goed te gaan. De prjjzen zjjn sinds eenige dagen stijgende, zoodat nu 8 tot 9 cent per kilo besteed wordt. Dat dit artikel alhier veel geteeld wordt, kan men nagaan, als men weet, dat alleen door de firma V. W. te Altena 34,000 pond van deze vrucht ontvangen en verzonden werd. De verzending van mei kersen naar Engeland is afgeloopen. Met die van roode bessen is een begin gemaakt. Te Borgercompagnie hebben 37 land- bouwarbeiders, in navolging van de veen arbeiders, dezer dagen het werk gestaakt, eene verhooging van 10 ct. dagloon eischende. Door de aldaar bestaande landbouwvereeni- ging is besloten de gevraagde verhooging toe te staan. Sedert Woensdag 19 tot Vrijdag 21 Juni zijn aan de vischmarkt te Gorinchem afge slagen 19 zalmen, van 9 tot 24 halve kilo's, prijs per half kilo f 0,82 tot f 1,29. Zou het dezelfde vrouwen-ontvoerder zijn? Iemand op de Heerengracht te Amster dam heeft aan de politie kennis gegeven, dat Donderdagmiddag ongeveer la/3 uur een dame door een heer is aangesproken, die haar onzedeljjke voorstellen deed. Deze heer stelde haar ook voor, met hem een rjjtoertje te maken, waaraan zjj echter niet wilde voldoen, waarop hij haar, door haar een zakdoek onder den neus te houden, bedwelmde en ijlings de vlucht nam. De dame is daarop bij een in de nabjjheid wonenden apotheker binnengedragen en door een dokter geneeskundig behandeld. In de provincie Groningen is de aard appelziekte op onrustbarende wjjze uitge broken. Het O. M. bjj de arrond.-rechtbank te Zutphen, heeft tegen II. v. d. W., koffie huishouder te Apeldoorn, en diens huis vrouw, S. v. W., eerstgenoemde beklaagd van poging tot afpersing en mishandeling met voorbedachten rade gepleegd op de des tijds bjj hem inwonende personen, Jaantje Cornelia Struik (de zoogenaamde millioenen- juffrouw en van Anna Cornelia Kou wijzer; de tweede beklaagd van medeplichtigheid aan voormelde poging tot afpersing en van diefstal van aan genoemde personen behoo- rende goederen, resp. 3 jaren en l jaar ge vangenisstraf geëischt. De commissaris van politie te Arnhem waarschuwt tegen drie personen, waarvan één, als arbeider gekleed, een kruiwagen met manufacturen rjjdt, terwjjl de beide anderen, als heeren gekleed, tegen zeer aan- nemelijken prijs bestellingen trachten op te nemen, waarbjj de conditie wordt gesteld te betalen, alvorens een en ander te hebben ontvangen. Het bestelde blijft natuurlijk achterwege. De groote Leerdamsche boot, varende tusschen Leerdam en Rotterdam, wordt door een geheel nieuwe boot vervangen. De oude gaat in dienst tusschen Tiel en Rotterdam. Naar men verneemt, heeft een Engelsche maatschappij zich bereid verklaard te Alphen a/d Rjjn een waterleiding tot stand te bren gen. Wanneer de noodige concessiën zjjn verleend, kunnen de bewoners van Alphen, Oudshoorn en Aarlanderveen zich verblijden in het vooruitzicht, dat zjj weldra zuiver drinkwater zullen hebben. In de bHurlsehap Stompwijk heeft wede een moordaanslag plaats gehad. De kaste lein S. aldaar, werd door zekeren R., ar beider, nadat deze was verzocht de gelag kamer te verlaten, onverhoeds eene zwar verwonding in den hals toegebracht. Hoewel de verwonde nog leeft, moet zij toestand zeer zorgelijk zijn. Een tapper te Batenburg, wiens vergun' niug door B. en W. was ingetrokken, o grond dat hij binnen 2 jaren wegens open bare dronkem-clmp eens onherroepelijk was veroordeeld en eens de hoogste boete had betaald, (welke intrekking door Ged. Staten van Gelderland was gehandhaafd) kwam hiervan bij den Koning in beroep. Hem werd door den minister van binneul. zaken krachtens 's Konings machtiging te kennen gegeven, dat er geen termen waren gevon den om aan zijn verzoek te voldoen. Uit een dorp bij Franeker is de vader van een gezin met de noorderzon verdvVe- nen, naar men meent, naar Amerika. Hjj laat eene vrouw en negen kinderen achter, in hulpbehoevenden toestand. In Mei dezes jaars was het gezin in dat dorp komen wonen. Dit is in het tjjdsbestek van eenige we ken de tweede huisvader uit de omstreken van Franeker, die zich zonder voorafgaande kennisgeving heeft verwjjderd, vrouw en kroost aan de zorg van anderen overlatende. Men meldt uit Enschede: De fabrieksarbeiders bij de firma J. F. Scholten Zoon, die in 1886 het werk staakten, omdat zjj grieven hadden over het geringe loon, hebben, ten getale van pl. m. 450, besloten een uitstapje naar Amsterdam te maken, en wel op a. s. Zaterdag. Om daartoe te kunnen geraken, hebben zij we kelijks van hun loon i ts gestort bij de door hen opgerichte vereeniging »De Eendracht«. Vermoedeljjk zal een der chefs, de heer F. P. Scholten, dit reisje medemaken. Bij bijna alle firma's alhier zjjn door de arbeiders vereenigingen opgericht, met het doel om wekeljjks iets uit te leggen en dit bespaarde geld voor een uitstapje te gebrui ken. Bij genoemde firma betaalden zjj we keljjks per persoon vjjf cent en velen nog bovendien een gelijk bedrag voor betrekkin gen, die elders werken, en op die wjjze heb ben zjj in één jaar tijds f 1400 bespaard. Ook de fabrieksarbeiders der firma Bljj- denstein Co., Gebr. Van Heek enz. zullen een dergelijk uitstapje maken. Men schrijft uit Boskoop van 24 Juni: Zondagavond 8 uur werd de orde in deze gemeente op ernstige wjjze verstoord. De agent van politie R. verkeerde in beschon ken toestand en werd, door de dorpsstraat gaande, gevolgd en uitgejouwd door eenige jongens. Hierover werd hjj woedend en ging naar zjjne woning, haalde een geladen revolver en schoot op het publiek dat reeds tot hon derden aangegroeid was. Een der wethouders, daar toevallig aan wezig, snelde naar den burgemeester en ging met dezen en den anderen wethou der, die inmiddels kwam, naar de woning van den razenden man. Het kostte den burgemeester heel wat moeite de revolver meester te worden, en daar de ongelukkige steeds woedener werd, moest hij gebonden en in verzekerde bewaring gebracht worden. De revolver waarmede hjj vier schoten op het publiek gelost heeft, doch zonder iemand te raken, is, benevens eene doos met eene aantal patronen, door den burge meester in beslag genomen. Men meldt dat de heer Willink Ivetjen in hooger beroep komen zal van de veroor deeling tot f 100 boete wegens eenvoudige beleediging van den Minister van Koloniën, door de rechtbank te Amsterdam tegen hem uitgesproken. Op Wieringen is onoenigheid ontstaan tusschen wiermaaiers en het polderbestuur dat niet wil toelaten dat het gemaaide wier op den dijk wordt gelost. Men vreest voor ongeregeldheden. De politie is versterkt. Te Amsterdam is de plaats ontdekt, waar de medailles, gestolen ten huize van den heer Krelage te Haarlem, zich bevonden. Zjj waren reeds gesmolten en de alzoo ver kregen klomp metaal was reeds in de derde hand overgegaan. De eerste opkooper, die de medailles moet gesmolten hebben, is ge vankelijk naar het huis van bewaring te Haarlem overgebracht. Een later bericht meldt: De vermoedelijke dief der medailles van de firma Krelage te Haarlem, is in de Nes te Amsterdam gevat. Hjj heet Verwaajjen. Eenigen tjjd geleden werd gemeld, dat te Arnhem en te Amsterdam valsche bank biljetten van f25 door twee Duitschers

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 2