Notaris m GIER Brandkast, \SsÊ et FiiiiÉl Weekblai HH. Landbouwers. VERK00PING Tiendvrnchten. Fotografie Instantané, jij ran MnrozMing LUSTRE JASSEN, SsbbevanPilt DE STOOMBOOT Hieuw! - Waarschuwing - Hieuw! apier Jr. DE VOS Gz.. TUIN-AMEUBLEMENTEN, HET NIEUWS VAN BEN BAH, Prijsopgave gevraagd ROOM, L. Veerman VESTEN. Eau-cLe-Cologne. E. SCHMCINK, Openbare Verkooping. verkocht: „Stad Heusden". J. Frans Gostelie Js. Sigarenfabrikant Verwerstraat 351, 'sMopntacli. voor inmaak. Keukenfornuizen met Porcelein "bekleeding, 3 Gegoten en Geslagen Kenkenfornnizen, g STA ATS-LOTERIJ. TOILET-ZEEPEN. 3 Vee um an's B oekii au del Kerkstraat A, 131's Bosch. PIERRE WEIJNEN, gevestigd te 's Hertogenbosch. REIS-ARTIKELEN. HandkoffersConriertas- schen, Veldtlesschen, Necessaires, Bortemonais, Sigarenkokers. Vuchterstraat 21 's-Bosch. STEENHOUWERIJ Verkrijgbaar in VEERMAN's Boekhandel. Jr. DE VOS Gz., Westwagenstraat C50-53,Gorciim. Goedkoope Uitgaven. z West wagenstraat C 5053, Gorinchem, p Timmermans- en Smidsgereedschappen onder garantie Machinebehoeften, enz. enz. ten, oojgst 1889, onder de Gemeenten Aalburg, Gansoijen, Hees been en Andel. VEKROOPEV Til l II E It li A i> S II li TE HEUSDEN. te 's HERTOGENBOSCH, Adverientiën. M. J. HORST, weduwe van den WelEerwaarden Heer J. E. G. LANDRÉ, in den ouderdom van ruiiA 85 jaren. B. Be vergunning tot liet heb ben van de aanlegplaats met loods te Heusden (af zonderlijk en in massa te veilen). Een verplaatsbare houten loods. ■waren uitgegeven, en dat een van die per sonen te Amsterdam was aangebonden, die door de rechtbank aldaar reeds tot eenige jaren gevangenisstraf was veroordeeld. Thans verneemt de >Arnh. Ct.«, dat te Kiel een persoon is aangehouden, verdacht de voortvluchtige medeplichtige van den reeds veroordeelden Schuilenberg te zijn. Deze persoon, Peters genaamd, is 1.1. Woens dag door zes getuigen die ten verzoeke van de Duitsche justitie van Arnhem naar Kleef waren gegaan, voor den voortvlucb- tigen uitgever der bankbiljetten herkend hij is nu in verzekerde bewaring gebleven, om aan de Nederlandsche justitie te wor den uitgeleverd, ten einde met zijn mede plichtige Schuilenberg terecht te staan. Uit Nijmegen wordt gemeld: Terwijl Zaterdag j.l. schipper A. Ver schuren met zijn vaartuig de Waal opvoer, geraakte zijne lading kalk door broeiïng in brand, tengevolge waarvan men het schip in allerijl op eene zandplaat boven Nijmegen heeft moeten sleepen. Door de buitengewone hitte, welke daardoor in het schip ontstond, geraakte de woonkajuit ook in brand, waarin men echter het vuur, nadat een gedeelte van het meubilair eene prooi der vlammen was geworden, heeft kunnen bedwingen. Dewijl aan geene blus- sching der gloeiende kalkmassa te denken viel, moest men de kalklading laten uit branden. Men hoopt intusschen het schip, dat van ijzer is, nog te behouden. Aan den Hilledijk onder Charlois is weer een 6-jarig knaapje verdronken en te Oost woud een 4-jarig jongske, 't eenig kind zijner ouders. - Ook een knaapje van dien leeftijd, het zoontje van een schipper die te Opeinde (Smallingerland) lag, is over boord gevallen en omgekomen, zoomede een 8-jarig jongetje te Oudshoorn, dat uit een roeiboot, waarin hij bij den wal speelde, te water viel. - Den heer Coninck Westen berg, notaris en wethouder van Tessel, overkwam, toen hij met de heeren P. Boon, lid van den Raad en J. Moojen, makelaar, van een gras verpachting naar huis reed, een groot onheil. Het paard werd schichtig en sloeg op hol, zoodat rijtuig en personen in een sloot geraakten. De heer Boon brak daarbij twee ribben, terwijl de andere heeren en de voerman meer en minder ernstig gekwetst werden. - In de graafschap Zutfen is onder de buurtschap Zwolle een slang gevangen van ruim twee meter lengte. De steenfabriek van den heer M. te Bar- woutswaarder is uitgebrand. Een 12-jarige jongen geraakte onder een instortenden muur en bleef op de plaats dood. - Onder Kralingen is een man van een hooiwagen gevallen. Hij werd overreden en zwaar ge kwetst. - Te Tilburg zijn twee huizen uit gebrand. De bewoonsters wisten zich met moeite te redden. - Met den sneltrein, welke Zaterdagavond van Zevenaar naar Emmerik vertrok, is nabij de grenzen een kind van den landbouwer It., dat op de spoorbaan speelde, overreden. Het kind werd door de machine tusschen de rails omvergeworpen. Oogenschijnlijk bleef het ongedeerd, daar het geen uitwendige teekenen van verwon ding draagt, doch het geeft slechts geringe teekenen van leven. De zachtheid in het oordeelen doet vrien den verwerven en behouden. Nog niet geheelde wonden beven voor de j beroering der Land t< rug. i Wie den arme spoedig geeft, geeft hem dubbel. Het middelmatige bljjft verschoond van den nijd. Tranen hebben soms de kracht van woorden. De nijdigaard vermagert door het zien van eens anders overvloed. Zelfs de tirannen van Sicilië hebben geen grooter folteringen uitgevonden dan de nijd is. Ten gevolge van overlij den, wordt ter overname aangeboden eene zeer solide BEKENDMAKING. De Burgemeester van Heusden Gezien de circulaire vau den Heer Com missaris des Konings in deze provincie d.d. 17 dezer (provinciaal bijblad no. 60); Brengt ter kennis van de ingezetenen, dat op Donderdag den 27 Juni a.s. eene collecte zal gehouden worden ten behoeve van de op 7 en 25 Mei jl. door hagelslag geteisterde inwoners van Leende en aangrenzende ge meenten en noodigt ben uit door het geven van milde bijdragen mede te werken tot ver zachting van het leed der ongelukkigen. Heusden, den 24 Juni 1889. De Burgemeester voornoemd, HONCOOP. Al'loop A anbestedingen. Door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland werd Zaterdag in 5 perceelen aan besteed: Verschillende vernieuwingswerken en onderhoudswerken aan de sluizen, bruggen en gebouwen in Delfland. Laagste inschrij vers: perceel 1, D. de Lange te Vlaardingen, voor f 5640perc. 2, A. Poortman Kz. te Maassluis, voor f 2499; perc. 3, A. C. Verwey de Winter te Naaldwijk, voor f1096; perc. 4, A. Tas te Maassluis, voor f969; perc. 5, D. Bontebal te Hof van Delft, voor f 2565. Door de Amsterdamsche Droogdokmaat schappij te Amsterdam is Zaterdag onder hands aan besteedHet vergrooten der fa brieksgebouwen en van eene woning op het terrein aan de Vogelwijksche landen aldaar, onder beheer van den ingenieur-architeet A. L. E. Van Gendt. Van de 9 inschrijvers was de minste H. J. Meekers te Amsterdam, voor f10,186, aan wien het werk is gegund. edaeii t en. Gemenifd en Allerlei. Een onderwijzer in eon kleine gemeente tegen wiens huisdeur de schooljeugd gaarne bonste of er met steenen naar wierp, meende aan de hem daardoor berokkende ergernis een einde te kunnen maken, door op zijn huisdeur een groot plakkaat te plakken, waarop duidelijk geschreven stond»Men wordt verzocht hier niet te kloppen! Ten spijt van dezen maatregel vlogen nog steeds steenen tegen de deur; op een zeker oogen- blik kwam de man juist bij tijds, om te zien dut zijn eigen leerlingen de schuldigen waren, en tevens een der daders op heeter- daad betrappen. Wacht maar, kereltje dacht de man, met jou reken ik wel af. 's Anderen daags 's morgens waren de leerlingen weinig op hun gemak en zagen niet weinig op tegen de dingen, die komen zouden. Alleen de betrapte schuldige bleef nog al kalm. Daar trad de onderwijzer het lokaal binnen, zwijgend zette hij een stoel neder, riep daarop den schuldigen knaap en verzocht dezen op den buik over den stoel te gaan liggen. De knaap gehoorzaamde, de onderwijzer nam een buigzaam stokje in de hand, en tilde het frakje van zijn slachtoffer op, maar in plaats van nu toe te slaan, bleef hij eerst verbaasd staan, schoot daarop in een lach en liep de deur uit. De knaap had namelijk aan den ouder kant van zijn frakje een plakkaat gespeld, waarop stond: »Men wordt verzocht hier niet te kloppen. zoo goed als nieuw. Uitwendig hoog 0.97 M., breed 0.67 M.van binnen 0.67 M. hoog en 0,49 M. breed. Te bevragen onder lelt. A Z aan het Bureau dezer Courant. van wordt geleverd door per Kan of per Liter franco 's-Bosch. Dagelijksche levering het geheel? jaar door. Adres onder lett. P. G. aan het Bureau van de »Provinciale Noordbrabantsche en 's-Her- togenbossche Courant te 's-Bosch. Zoontje: Vader, vader, daar is een muis in de melk gevallen. MoederHeb je hem er uitgehaald van DE ONTVANGER DER REGISTRATIE Zoontje: Neen, moe, maar heb ik de poesSEN DOMEINEN te Werkendam, zal ver- er bij gegooid. Marlitberioh ten. HEUSDEN, 22 Juni. Op de botermijn waren heden aangevoerd 94,7 kilo. De prijs varieerde van f 1.15 tot f 1.39. Aanvoerder der grootste hoeveelheid De Wilt, te Herpt. Kooper der grootste hoe- en op veelheid G. van Dassen, te Heusden. 1889, des voormiddags ten 10 ure, ter her- s-HERl OGEN BOSCH, 24 Juni. Op de AT i iiii berge van Moubik te Heusden: heden alhier gehouden kalveren- en var- kensmarkt waren aangevoerd 152 vette j De domaniale Tiendvruch- kalveren en 5 pachten, op JDinsdagr den 9 Ju.ll 1889, des voormiddags ten 10 ure, ter her- berge van Wink te Werkendam: Be domaniale Tiendvrueli- ten, ootgst 1HWO, onder de Gemeenten Werkendam en De Werken; Woensdag den ÏO Juli vette varkens. Men besteedde j voor vette kalveren le kw. 50 a 54 ct., 2e kw. 46 a 50 ct., 3e kw. 42 a 46 ct. per kilo. De vette varkens golden 54 a 58 ct. per k.g. Den 24 Juni was de prijs der boter LOO Ontvanger, tot 1.40 cent. G OltINCHEM, 24 Juni. Op de veemarkt waren he den aangevoerd 71 runderenwaarvan de prijzen waren als volgt: Zware kalf vaarzen f 200 a 230, kalfvaarzen ƒ120 a 180, melkkoeien f 190 a 140, vaarkoeien fa anderhalf-jarige ossen f 60 a 110, i(/viste vaarzen f 80 a 100, pinken f 40 a 80, graskalveren f 20 a 40, 16 nuchtere kalveren ƒ5 a 13, 16 lammeren f 8 a 14 per stuk. Aangevoerd 2 vette varkensvan 19 a 22 cent per half kiloschapen, fa 190 biggen, ƒ8 14 per stuk. Boter f 0.55 a 0.70 per half kilo, eieren f 0.95 a 1.per 26 stuks, kippen f 0.60 a 0.70 per stuk. ROTTERDAM, 24 Juni. Tarwe. Jarige, puike f 7.23 a 8.25 goede en middelbare f a Nieuwe. De beste J 6.50 a 7.10, goede f 5.60 a 6.geringe f 4.75 a 5.25. Per 100 kilo ƒ8.a 8.50. Canada Tarwe ƒ5.10 a 5.40. Rogge. De beste ƒ5.a 5.20, goede en mindere f 4.40 a 4.80. Gerst. Winter f 3.25 a 4.25. Per 100 kilo f -.a -.Zomer f 3.a 3.75. Per 100 kilo f -.a Chevalier f 4.50 a 5.25. Haver, ƒ2.50 a 3.75. Boonen. Bruine. De beste qual. f 9.50 a 10.50, goede en mindere soort f 6. a 9.Witte. De beste qual. f 6.50 a 7.goede en mindere ƒ6.a 5.Erwten. Kook f 7.25 a 8. Kanariezaad. De beste qual. f 6.25 a 6.50, mindere soort f 5.a 6.Per 100 kilo f -.a -. ROTTERDAM, 24 Juni. Op de veemarkt waren he den aangevoerd 106 runderen, 160 vette en gras kalveren, 1 michtere kalveren, 804 schapen of lamme ren, 315 varkens, biggen, - bokken of geiten, - gaarden, veulens, - ezel. De prijzen waren als volgt: runderen \e qual. cent, 2e qual. 72 cent, qual. 68 cent; kalveren le qual. 95 cent, 2e qual. 80 a 90 cent, 3e qual. ceit; schapen le qual. 75 cent, 2e qual. 65 cent, alles per kilo; varkens le qual. 27 a cent, 2e qual. 26 a cent, 3e qual. 24 cent, licht soort 20 a 21 cent, alles per half kilo. Zeeuwsche eieren f 3.50 a 3.60. Overmaassche dito f 3.90 a f 4.10 de 100 stuks- Schepkaas per 50 kilo f 8a 9.Aangevoerd 3 partijtjes. Zoetemelksche kaas f 18*a 23.50 per 50 kilo. Aangevoerd 38 partijtjes. Nadere inlichtingen geeft voornoemde te Heusden is voornemens ten verzoeke van de Erven van wjj- len Mevrouw de Weduwe Pafk- Fentox, op Donderdag 27 Juni 1889, des avonds ten zes ure, definitief te in het logement »het Wapen van Amster dam* aldaar: 1°. Een Heerenhuis, ingezet op f 1850 gehoogd met - 150 2°. Een Woonhuisje, daaraan grenzende, ingezet op f 215 gehoogd met f 10 en f25 samen - 35 3°. Massa van 1 en 2, ingezet op - 2150 gehoogd met - 100 4°. Bouwland onder Oudbeusden, groot 16 aren, ingezet op f 100 gehoogd met - 300 5°. Idem Idem, daaraan grenzende, groot 38,40 aren, ingezet op f 650 gehoogd met f 100 en f250 samen - 350 6°. Massa van 4 en 5, ingezet op - 1600 gehoogd met - 10 7°. Griendland onder Giessen, groot 2,43,60 hectaren, ingezet op f 1300 O De eerste trekking van de EERSTE KLASSE der 331ste STA ATS-LO TERIJ vangt aan op 22 JULI e.k. Geheele en gedeelten van Loten zijn steeds voorradig bij Gedelegeerde der Slaats-Loterij. (Vourheen A. G. SC HULL.) Fotograat van Z. M. den Koning. Atelier tot vervaardiging van alle soorten Fotografiën: KooldrakLichtdruk en andere procédé. Specialiteit in vergrootingen tot Levensgrootte naar kaartjes, Daguerro- type Glasbeelden en Olieverf. Groepen. Landschappen. Architectuur. PORTRETTEN aan huis genomen. Samengestelde GR O E P EN volgens opgaaf. Portretten in Olieverfenz. enz. enz. voor hkt fv<>MN"RIJK DER NEDERLANDEN, Vaste premiën. Directeur: Jhr. P. J. van der Does de Willebois. Agenten in het Land van Heusden en AI ena, de L mgstraat en de Bommelerwaard, Eetlien: M. A. Boll; Gorinchem: C. J. Loe ven GeertruidenbergN. Meijers; Heusden: jW. Posthumus en G. H. Malingré; Kaats heuvel: P. van Dortmond Gz.Sprang: ■J. Dorrenboom; Sleeuwijk: L. J. W. Struik; Vlijmen: A. van den Tillaart Jr.; Woudin- chem: R. Roomer; Waalwijk: A. J. M. Ver- bunt van Overbeek; Waspik: J. Teunen Zalt-Bommel: .1. F. M. van Boeckel. GEKLEURDE EN WITTE PIQUE Eugelsch Mode-Magazijn, van Orthenstraat, bij de Yischstraat. Leverancier van Hardsteenen Raam- en Deurdorpels, Neuten, Gootsteeuen, Stoep- platen en Banden, Vloertegels, Grafmonu menten en Zerken en alles wat tot het vak behoort. Schoorsteenmantels in alle soorten ruim voorradig. Ruime keuze van Plafond-Ornamenten, versierde Lijsten, Consols, Raam- en Deur- versierinyen van gips en cement. Beste Engelsche aarden Buizen in alle afmetingen buitengewoon goedkoop. Privuattrecbters, Portland-Cement eerste k w a 1 i t e i t. Uitgebreide sorteering van deugdzame en zeer goedkoope cement-tegels voor vloeren. Hardgebakken Tegels in alle kleuren, voor winkels, gangen, keukens, stoepen enz. Engelsche en Fransche Parketvloeren. Dak leien in alle soorten. Alles aan zeer lage prijzen. WATERHUOGTE KEULE N. 21 Juni 3.97 M. boven 0. 22 Juni 4.33 M. 23 Juni 4.20 M. 24 Juni 3.97 M. Men vindt het geluk eerder het behoudt. dan men Heden overleed tot onze diepe droef heid, onze geliefde Moeder, Mevrouw W. J. N. LANDRÉ. M. C. LANDRÉ—Krau. Wed. E. G. GORI—Landré. Vlijmen15 Juni 1889. Eènige en algemeene kennisgeving. Ten overstaan van Notaris DE GIER, te Heusden, zullen provisioneel op Woensdag ÏO Juli 1889, en finaal op Woensdag 17 Juli d. a. v., beide dagen 's namiddags ten 2 uur precies, in het koffiehuis van de Erven Swaans te Heusden, publiek worden C. Voorts op Woensdag 17 Juli e.k., des namiddags ten 3 ure, aan de aan legplaats der Stoomboot te Heusden, om ltontant gfeld Een Biligrence, een J Mligrence- omnibus, een bijna niemve Camion, een N£eijei*ijsclie Kar, een Slede, vier* Paar den, Tuigen, Stalgereed- seliap, enz. Alles te zien op den dag van den verkoop. N.B. De verkoop gaat in allen gevalle door. Van ophoudeu is geen sprake. Onbe kende koopers moeten voorzien zijn van bekende en degelijke borgen, of van een bewijs van gegoedheid, afgegeven door den Burgemeester of den Notaris hunner woon plaats. jffifr*' Monsterkisten worden tegen rembours toegezonden. Wie oelite Ilaagsclie Zoutebollen en Kaneelringfen uit de fabriek van LENSVELT NICOLA, hofleverancier te 's-HAGE wil hebben, hale ze NIET bij den Heer Daniël Duijskk, Wijksche straat te Heusden, die, of ze zelf maakt, of oudbakken verkoopt, daar de eerste en laatste levering van die artikelen aan genoemden Heer plaats had op 15 Februari 1889. van binnen geheel van Gegalvaniseerd Plaatijzer vervaardigd, zijn daardoor zeer sierlijk, roestvrij en gemakkelijk te onderhouden. Voorhanden bij BEETS Gedichten 50 Cents VAN ZEGGELEN 35 DE GENESTET 35 DE SCHOOLMEESTER 30 CREMER's en LENNEP's Werken, ingeu. per deel 60 Cts. geb. 90 Cts. Verkrijgbaar in VEERMAN's Boekhandel. g o '*h is ruim gesorteerd in: 7* 9 pEÊ/AAlLLEERDE jlEUKENGEREEDSCHAPPEN, L Cilindermaugels, Ledikanten, Kleeder- en Parapluie-Standaards, Gegalvaniseerd Vlechtwerk, HeiningdraadAsphaltpapier en Asphalt vilt, MAIGNEN's en CHEAVIN's WATERFILTERS, Gasornamenten, Branders, Ballons, enz. 3 o O 0

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 3