SPOTPRIJZEN SPOTPRIJZEN SPOTPRIJZEN Handel iu Wijnen en Gedistilleerd ADBs. VAN DER HEIJDEN, EXTRA STOUT van BASS Co., Ijzerhandel, firma H. J. REEKERS, J. KRIJBOLDER-SMITS, Fabriek van Bedden en Matrassen. Zadelmakerij en Kofferfabriek. Corns. Loomans, J. J. SON DEBUGGER, heeren- en kinder-costumes. goederen op maat. HOLLO WAY'S PILLEN EN ZALF iogn Gravures, Schilderstukken en I C. L. Verhagen-Van Oorschot, J.G.CoopatóZoon, 'sBosch, Postelstraat. Ijzerwaren en Landbouwwerktuigen. Een flink assortiment Demi-Saisons. COOIJMANS-ELIXER. W. Ch. van keekem,gortnbviv Vischmarkt, neusden. GQRINCHEM. Gegoten en geslagen Keukenfornuizen, Tuinbanken, Tuintafels en Tuinstoelen, Ververstraat A 366, - 's-Bosch - Ververstraat A 366. Nieuwe 's-Hertogenbossche Specialiteit in Gala-, Luxe- en Diensttuigen, reis-artikelen, breukbanden. Schapenmarkt 451, Mr. Tailleur 's-Hertogenbosch. Alles tegen Concu rreerende B r ij z e n. Gezondheid voor iedereen. DE PILLEN Lever, Maag, Nieren en Ingewanden. Keelpijn, Bronchitis, Verkoudheid en Hoest. worden keurig net en uiterst billijk in prijs in gereedheid gebracht in den Boekhandel van L. Veerman te Heusden. Vraag deze Caramels. •spniR.iUQ ozap B advocaat van cooijmans. DepOt voor Heusden: ComliS TMnp. Gouden en Zilveren Heer en- en Dames-Horloges, Het Leven en de liegeering van Willem III, met levensgroot Portret van uitstekende gelijkenis. VAN a 15 Cts. per* halve 11 es el 1- Beveelt zich aan voor de levering van al het bovenstaande in eerste qualiteiten billijke prijsberekening. GOEDKOOP MAGAZIJN VAN RUIME KEUZE IN: PRACHTIGE NIEUWE KEUZE Groote voorraad, Laags te pi'ijzen. Beste en Goedkoopste Adres. -- Uitsluitend Eigengemaakt werk. J^EI^KSTR AAT jft 6^, S~ j3 OSCH. |(ERKSTRAAT Jk. 6^. In den regel meer dan 150 IÜ eisl£<>ffer*s voorhanden. Voor de soliditeit wordt ingestaan. Kostelooze Maatopname van Tuigen enz. GROOTE KEUZE IN VOORRADIG: Zuiveren het Bloed, en herstellen alle ongeregeldheden van de Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter gene zing van alle Kwalen eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbe taalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Het is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek en onvergelijkbaar voor Aam borstigheid. Ter genezing van Kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve gewrichten. Alleen bereid in Thomas Holloway's Etablissement, En worden verkocht in Potten en Doozen van Is lid., 2s 9d., 4s 6d., lis, 22s en 33s en ver krijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Koopers gelieven het Etiquet van iedere Doos en Pot te onderzoeken. In Ten het adres, 533, Oxford Street, er niet staat, zoo is het bedrog. OD «-« iu cs ei u CONFISEUR, GLASIER, KERKSTRAAT A 0©, 's-BOSCH. Steeds voorhanden de door mij gefabriceerde RAMELS EOI©©IE© a la Van Mie au Café aa Chocolat A~ssortis aux Fruits MOUS C A C A C A C A C A C A RAMELS R A 31 E L S RAMELS RAMELS RAMELS HAAGSCHEHOPJES CI3 SJ CD "O O CD 5 O p GO hO en O J OS Het fijnste aUer Bitters, bevat 65 °/0 Alcoholgehalte. Likeurstokerij, Distilleerderij. Opgericht 1828. Wanneer men een uurwerk koopt of laat repareeren, gaat dan eerst naar het GOEDKOOP 31AGAZIJN van overtuigt U van de grootste en nieuwste keuze en lage prijzen. Steeds voorradig de nieuwste modellen PENDULES in Marmer, Brons en Verguld, KLOKKEN, IARO- METER© enz. t 0.50 per drie maanden. Editiën van de Bazar Post- en Telegraafkantoor te Heusden. Het kantoor, is geopend: op werkdagen van voormiddag 8 tot namiddag 9 uur. Op Zon- en feestdagen van 8—9 vm. en 12-2 nm. Voor postwissels en kwitanciën uitsluitend op werkdagen van 9 ure voorni. tot 5 ure namiddag. Reederij P. KONINGS Co. te Heusden. Dienst, aanv. 23 Maart 1889. sm. ca Maand. 1.00 2.00 4.00 5.30 Ov G.45 7.00 7.20 7.45 9.00 een half uur w.d. sm. 2.30 3.30 6.00 7.00 7.30 7.50 8.00 8.20 9.00 vroeger 10.15 van elke Afvarend. Kaatsheuvel W aalwijk Heusden Woudrichem Gorinchem Hardingsveld Giesendam Sliedrecht (Midd Dordrecht Te Rotterdam Vrijdags aanlegplaats. Opvarend. Van Rotterdam Dordrecht Sliedrecht (Midd. v.) Giesendam Hardingsveld Gorinchem Woudrichem Heusden Waalwijk Kaatsheuvel Facultatieve diensten. Des Maandags: van Heusden naar Gorinchem voorm. ca. 6, nm. ca. 1 uur. Van Gorinchem naar Heusden vm, ca. 11, nm. ca. 2.30. Te Alle werkdagen, n.m. ca. 1.00 2.15 2.50 3.20 3.40 4.00 4.20 6.00 8.00 9.00 De Beschrijving beslaat een flink boekwerk, 't welk met de Plaat slechts OO Cent kost. Voorhanden in VEERMAN's Boekhandel. Stoombootreederij L. de Beer Co. in rechtstreeks verkeer met de Stoombootreederij Fop Smit Co. Zomerdienst. Aanvangende 11 Mei, eindigende 21 Aug. Zondags: vm. 8 en nm. ca. 3 u., in corr. vm. 10 en nm. 5 uur naar Rotterdam. Maandag: vm. 2.15, ca. 4.30, 6.30 nm. ca. 1.15 en ca. 3 u. Dinsdag: vm. 4.30* u. in corr. vm. 6.30 u. en nm. 1 u. in corr. nm. 3 u. naar Rotterdam. Woensdag: vm. 4.30 u. in corr. vm. 6.30 u. en nm. 1 u. in corr. nm. 3 u. naar Rotterdam. Overige dagen: vm. 4.30, in corr. vm. 6.30 u., vm. 6.15 in corr. vm. 8 u. en nm. 1 u. in corr. 3 u. van Gorinchem naar Rotterdam. Vrijdags de tweede dienst vm. 5.30 u. in corr. vm. 7.30 u. van Gorinchem naar Rot terdam. Zondagvm. ca. 9.30, nm. ca. 6.30, na aan komst der boot vm. 6 en nm. 3.30 uit Rotterdam. Maandag: vm. ca. 4.30, ca. 11.15, nm. ca. 1, ca. 3.15 en ca. 6.30 u., in corr. op de booten uit Rotterdam. Dinsdag: vm. ca. 9,* nm. ca. 3.30 en ca. 6.30, na aankomst der boot vm. 6, 11.30 en nm. 3.30 uit Rotterdam. Woensdag: vm. ca. 9 en nm. ca. 3.30 en 6.30, na aankomst der boot vm. 6, vm. 11.30 u. en nm. 3.30 uit Rotterdam. Overige dagenvm. ca. 9, nm. ca. 3.30 en nin. ca. 6.30 na aank. der boot vm. 6, 11.30 en nm. 3.30 uit Rotterdam. Dinsdag vm. ca. 2.15 van Heusden naar Rot terdam; van Rotterdam nm. ca. 12.15 uur. De Eersten en Derden Woensdag der maand Veedienst naar 's-Bosch. De Tweeden en Vierden Woensdag der maand Veedienst naar Osch. NB. In bijzondere gevallen zal bij bekkenslag de dienst van Dinsdag worden bekend gemaakt, wat betreft de met een aangeduide uren. Op-12 Juni geen dienst HeusdenGorinchem vice-versa. mïïTHAMESTRAAT A 42, DE GROOTE GITVERK iHulHs. kMslolTen, halooien, enz. Cilinder KuoonmangelsLedikanten, Wiegen, Kleeder- en Parapluiestandaards, Greëmailleercie Keukengereedschappen, (scheikundig onderzocht), IJzeren RamenVlecht en HeiningdraadAsphalt Dakpapierde echte Cheavins Waterfdters enz. IHF" De gegoten fornuizen zijn uit de gunstig bekende fabriek van GODIN Co., Laeken bij Brussel, bevelen zich hoofdzakelijk aan door de goede inrichting en groote afmeting hunner stook plaats, worden uiterst goedkoop tegen vaste prijzen en onder garantie verkocht. en Men gelieve vooral op naam en straat te letten. Onmiddellijk Iedere N i e u w i g li e i d op het gebied van Paardensport. JAAGAZIJN VAN j^RANSCHE EN jlNGELSCHE jbTOFFEN. 78, New Oxford Street, LONDEN, voorheen 533 Oxford Street. CS U O ts O so SS O SO rAr VERDIENSTE o Uitsluitend verkrijgbaar in heele, halve en achtste flacons. Men eische den naam onzer firma op iedere flesch, kurk en capsule. - De etiquetten zijn voorzien van onze handteekening. De fijnste aller bestaande soorten. EXPORT NAAR ALLE LANDEN. 7ijdsei)rift voor fraaie Tkandwerken. Extra-Editie van de BAZAR. De abonnees op de BAZAR, die deze extra editie verlangen, ontvangen per kwartaal a 0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevattende lo. vier bladzijden met de fijnste Handwerkpatronen en begeleidende tekst en 2o. een patroon in chromolitoyraphie voor gekleurde borduursels. Voor niet abonnees op de BAZAR is de prijs van bet TIJDSCHRIFT FOOR FRAAIE HANDWERKEN f 0.75 PER 3 MND. 6 summers f 1. G - met 6 gekleurde platen - 1.50 6 - - 3 geknipte patronen - 1.50 6 - - 6 gekl. pl. en 3 gekn. patr. - 2. Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van ƒ0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uitg. DEN HAAG. GEBR. BELINFANTE. mauw am i a» v. Van Heusden naar Gorinchem. Van Gorinchem naar Heusden. Extra Veediensten: Buitengewone Diensten: 31 Mei, veedienst op Puttershoek; 12 Juni, veedienst op Numansdorp.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 4