FEUILLETON. COLA. JW. 80S. ZATERDAG 3 AUGUSTUS. 1889 Uitgever: L. J. YEETRMAN, Heusden. O O O VOO Li van lensden raat en de Boiiinielerwaard. Dit blud verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden ƒ1.00. Franco per post zonder prijsverhooging. Agent voor Gorcum en OmstrekenBosch Broes van Dort. Advertentiën 16 regels GO ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. Buitenland. Te Parijs is Vrijdag op raadselachtige ;ze verdwenen de deurwaarder Gouffe, iwnaar en vader van drie jonge rneis- Zonderling genoeg, heeft dien dag 's •nds laat een onbekende, geheel gekleed de deurwaarder, zich toegang weten te verschaffen tot zijn kantoor, waar hij on geveer een half uur doorbracht. De pas aangestelde concierge ondervroeg hem, maar hij beweerde een klerk van den deurwaar der te zijn. In het kantoor scheen alles ongerept gebleven te zijn; zelfs een som van 15.000 frs. was onaangeroerd. Aan zelfmoord kan moeilijk gedacht wor den, daar G. 's middags een vriend telegra fisch te dineeren vroeg in een aangewezen café. De vriend ontving door afwezigheid de uitnoodiging niet en Gonffe wachtte ge- ruimen tijd op hem, tot hij eindelijk op stond. Sedert is niets van hem vernomen. De Shah van Perzië is te Parijs aange komen. De president der republiek heeft hem aan het station opgewacht. Na de ge bruikelijke plichtplegingen is de Perzische vorst met den president der republiek iti een rijtuig van dezen gestegen, om, bege leid van kurassiers, zich naar het voor hem gereed gemaakte paleis in de Rue Copernic te begeven. Zij werden gevolgd door twaalf rijtuigen, waarin twee der Fransche minis ters en het gevolg van den shall gezeten waren. Langs den geheelen weg waren troepen geplaatst, die den hoogen bezoeker de militaire eer bewezen, terwijl de muziek het Perzische nationale lied speelde. Op de Place de la Concorde werden 21 saluutscho ten te zijner eere gelost. Te Coni is door de Italiaansche politie een Fransch officier gevat, die bezig moet zijn geweest schetsen te nemen. Deze offi cier, luitenant de Grandmaison, van de jagers, is als spion in hechtenis genomen. De Fransche regeering heeft den Itali- aanschen gezant Menabrea opheldering ge vraagd over deze arrestatie; Crispi ant woordde den gezant dat de zaak in handen der justitie was, en dat alleen deze het recht toekwam te beslissen of er grond is voor vervolging. Zoo de Figarode »Kölnische« echter beweert, dat de Fran sche regeering geen stappen heeft gedaan. Het overbrengen van kippencholera op konijnen, ten einde Australië van de konijnen- plaag te bevrijden, is op een wet afgestuit. Pasteur wil nu ook de Australische schapen niet tegen miltvuur doen inenten. Het Hamburger stoomschip »Columbia« heeft de kortst bekende reis van Southampton' naar New-York gemaakt, en wel in 6 da gen 19 uur. Te Brunswijk, waar dezer dagen prof. Sievers en zijn dienstbode door bedorven vleesch vergiftigd werden, is thans weer een jong meisje onder dezelfde omstandigheden overleden. 24) »De mijne, de mijneriep hij bevend van innerlijke aandoening,Charlotte, spreek, spreek me van je liefde; mijn hoofd brandt; ik verdien 't niet; ik ben een gewetenlooze, en jij bent een engel, een Godsgeschenk, zoo vroom en zoo stil. Spreek, meisje, vloek me, stoot me van je of neem me aanver geef me, vergeef, ik word krankzinnig als ik je niet meer zie Geen antwoord kwam op de lippen van 't meisje. Zwijgend stond ze op om naast den opgewonden man te gaan zitten en zoo omvatte ze met haar beide armen zijn innig geliefd, schoon hoofd en vlijde 't tegen baar borst. Hier schreide de man hartstochtelijke tranen, tranen, die zij niet begreep en die haar met een bang, zwaar gevoel van on heil bezielden. Dit uur voerde haar naar 't verledene terug. Zoo had eens haar vader aan haar borst geweend, en zooals zij toen hem had gedaan, streek ze thans dezen haar dierbaren man liefdevol over 't gebo gen hoofd tot zijn tranen ophielden te vloeien; en toen dubbel ontfankelijk gewor den door de herinnering aan den doode knielde zij eensklaps op 't gras neer en hief met haar beide handen zijn hoofd op. 't Maanlicht viel er op en maakte het spook achtig bleek. Spreek,bad ze, de groote oogen vorschend op hem gericht, »spreek, is 't iets, dat ik mag weten Vraag niets, o vraag niets »Maar ik heb je lief, grenzenloos lief Met wilden hartstocht trok hij haar tot zich en kuste haar lippen. »Mijn lieveling, mijn lieveling! Zal je me, ter wille van deze ure, eens niet hatenV« treurig Omtrent het in de rivier de Spree, bij Berlijn, gevonden lijk is thans aan 't licht gekomen dat het dat is van zekere juffrouw Kliemke, een 51-jarige gehuwde vrouw en moeder van 4 kinderen. De ongelukkige, die krachtig en "gezond en buitengewoon vroolijk en levenslustig was, bevond zich Zondag voor acht dagen op een stoomboot, die bij 't vallen der duisternis tegen een brug stiet, tengevolge waarvan 4 passagiers over boord geraakten en verdronken. Zij was »Nooit, nooit, geliefde 't Was donker geworden. De maan scheen over 't waterde boomen, die aan den oever stonden, wierpen lange schaduwen over 't meer. De wind werd koel. Waldorf had den arm om Cola geslagen. Ze gingen naar den uitgang van 't park. »Je zult me nooit vergeten smeekte Cola fluisterend. »Mijn alles!* »En je wordt nu nooit meer Beloof' 't mij In plaats van antwoord hief hij haar hoofd op en kuste haar. »En ik verlies je niet weer?« »Mijn kleintje »En als ik je zien moet, mag ik je roepen, je schrijven?« Vraag je dat, kind?« Ze hadden den uitgang bereikt. Ze wei gerde verder zijn geleide. Tante hield nog niet van hemze zou boos zijnmen zou hen zien kunnen en 't tante melden. Als hij bezorgd over haar was, kon hij aan de andere zijde der straat haar volgen, tot zij onder dak was. »En nu, goeden nacht»Goeden nacht, Charlotte Ze hief haar armen op, legde ze om hem heen, trok zijn hoofd tot zich en kuste hem. Blijf me liefhebben! Ik heb verzoek. »Zeg het, mijn lief kind!« »Noem mij niet Charlotte, dat is naam die tante heeft bedacht. Noem mij, zooals mijn lievelingen thuis me noemen, zooals mijn vader me noemde: Cola!« Nog eens raakten haar lippen hem aan, en toen ging ze, terwijl hij, door een plotse linge duizeling overvallen, tegen 't hek van 't park leunde. Wat was dat? Droomde hij? Was hij waanzinnig? Die naam? Was 't zijn eigene wilde phantasie, die hem dit schrikkelijk beeld voor zijn geest voerde? Deze naam! En de leeftijd kon uitko- nog een een een dier ongelukkigen. De omstandigheid, dat het lijk geheel naakt werd gevonden, blijft nog altijd raad selachtig. De vrouw had een gouden hor loge met ketting en een portemonnaie met ongeveer achttien gulden bij zich. Het ont breken van alle kleedingstukken doet ver moeden dat de doode aan wal is gespoeld, door ronddolend gespuis is beroofd en weder in het water geworpen. Dat de trouwring en de oorringen niet zijn weggenomen, is wellieht daardoor te verklaren dat de schan delijke roovers in hun walchelijk bedrijf wer den gestoord. De afschuwelijke verwondin gen aan het lichaam kunnen onmogelijk door de schroef van het stoomschip zijn veroorzaaktdaarentegen is het breken der beide beenen er vermoedelijk wel door te weeg gebracht. De politie heeft een ernstig onderzoek ingesteld om geheel licht te verschaffen over het akelig misdrijf dat ongetwijfeld is gepleegd. De nieuwe nota, welke namens de Duit- sche regeering aan den Bondsraad is over handigd, is in verzoenenden geest gesteld, en doet eene overeenstemming tusschen beide regeeringen verwachten. standers. De kefeer van Duitschland kan, zegt het verder, verzekerd zijn, dat, zoolang Duitschland bereid is de handhaving van den vrede te bevorderen, of, bij verbreking van den vrede, de integriteit van het grond gebied van overweldigde landen le verdedi gen, Engeland niet achter zul blijven, maar zijn staatsplichten zal nakomen. Ter gelegenheid van 't bezoek van den Duitschen keizer aan Engeland vangt de Standardaan met de verklaring, dat deze gebeurtenis de banden, die beide natiën ver eenigen, nauwer zal toehalen, waarna het blad opmerkt, dat de gevaren die Europa be dreigen, komen van Rusland en Frankrijk. Yoor 't oogenblik mogen die twee mogend heden den oorlog niet zoeken, zij onthouden zich, volgens dat blad, alleen omdat zij over tuigd zijn van de overmacht hunner tegen- laaacansaascr: 33.72 r-jtsnm men; en ze wus een Duitsche. En had hij niet vroeger, lang geleden, toen die mooie, blonde vrouw in zijn atelier was gekomen, van dat kind, van Cola gehoord, en dat ze zoo weinig geleek op haar moeder, zoo donker als deze blond was? De man sloeg de handen op zijn hoofd. Hij wilde gaan en wankelde als een be- schonkene. Cola, Cola; die naam klonk door zijn hersens. Maar toch ze heette immers Harland, en waarom zou er niet een tweede Cola bestaan? Daar zweefde ze voor hem uit, onder be scherming der huizen, een fijne, donkere figuur, evenredig en sierlijk. Bedroog hem zijn verbeelding, of lag er in het houden van haar hoofd iets dat op Helene geleek? En de gang, was niet de gang dezelfde? De man nam zijn hoed af; het hoofd brandde hem. Moeder en dochterklonk het in hem, Moeder en dochteren beiden ellendig, en hij hij was de schurk. Hij liep haar na en de gedachten woelden in zijn hoolcl. Zijn hart kromp ineen. Wild brandde de hartstocht in zijn borst. Hij kon haar nog inhalen geen twintig schre den van hem af ging ze. Hij had dat kind lief, hartstochtelijk lief, en zooals zij daar in de tuindeur stond, in 't donker, alleen en in haar zwarte kleeding overviel hem een half waanzinnig verlangen tot haar te vliegen, haar in zijn armen te nemen en vereenigd met haar, zoo niet te leven, dan te stervenen toen kwam de stem van zijn geweten, die hem zei, dat dit meisje daar een vreemde voor hem moest zijn; dat zij, indien dat schrikkelijke waar was, en zij de dochter van Helene was, hem nooit, nooit meer zien moest. Nooit weerzien Op den weg naar huis, dien hij, laat in den nacht en nadat hij doelloos door de straten had geloopen, insloeg, rusteloos, ge jaagd als een vervolgde, stond hij eensklaps De onderhandelingen tusschen Rusland en den H. Stoel hebben eindelijk tot een resultaat geleid. De Paus zal binnenkort zeven Russische bisschoppen benoemen. De correspondent van Daily News« te Odessa schrijft: Bij menschengeheugenis heerschte er nog nooit zulk eene ondragelijke hitte in deze streek van Zuid-Rusland, De oudste En- gelschen herinneren zich geen tweede voor beeld. Zelfs onder de Russische daglooners komen bijna dagelijks gevallen van zonne steek met doodeljjken afloop voor. In de laatste tien dagen stond de thermometer des middags nooit lager dan 144°. Eén dag slechts, verleden week was het 130°. in de schaduw. Waar boomen en planten niet kunstmatig worden besproeid, daar verwelkt en verdort alles. De lange, gloeiend heete dagen, gedurende welke geene enkele donderbui het aardrijk verfrischte, volgden elkander met onveranderlijke regelmatigheid op. Zelfs na zonsondergang waait er geen koelte; en de nachten zijn zoo drukkend heet dat slapen onmogelijk is. Reeds om 5 uur 's morgens heeft men een zonnescherm noodig. Volgens hetgeen ik op zekeren morgen zag en hoorde station, moet er de Hondsdagen waren aldaar 21 het bacteriologische aan toch wel iets aan zijn van Op één enkelen dag van dollehonds- gevallen weer, hij wist zelf niet hoe, voor 't huis van Mevrouw Harland. Wat wilde hij daar op een uur, waarin de gansche stad sliep en 't huis in 't donker lag. Niets; en toch hij kon onbemerkt in den grooten tuin gaan en stil voor 't huis staan, dat het donkeroogig meisje verborg. Daar staan en naar boven zien en aan haar denken, aan haar, aan haar blik, aan haar omarming, aan de kinderlijke, roerende eenvoudigheid van 't geen ze deed, aan haar liefdes-gefluister, dat hij nooit meer zou hooren.Bij deze gedachten wierp hij met een vertwijfelend gebaar 't hoofd achterover en blikte, door ondragelijke smart aangegrepen, naar de vensters van 't huis op. Daar, achter die vensters was zij, geen vijftig schreden van hem af, slechts een trap scheidde hem van haar en toch een heele wereld. Hij stond daar lang, lang. De verloopen dagen kwamen weer duidelijk in zijn her innering. Hij doorleefde nogmaals die on rust, dien strijd en 't smartvolle geluk van heden avond. Sliep zijn meisje? Sliep en droomde zjj in onschuldig vertrouwen, op een blijde toekomst? Of waakte ze gelijk hij? Toch niethet huis was overal donkeren toch niet overal? Bedroog hij zich? Brandde daar ginder, achter dat balcon, niet een zwak licht, en nu, nu scheen een schaduw zich te bewegen en duidelijker te worden en een kleine hand opende de glazen deur, die naar 't balcon leidde, en zie, een donker hoofd, een fijne, witte gestalte, zij zij zelf! >Voort Waldorf, voort!« Wat eerlijk en goed in hem was drong hem de vlucht te neuien, haar te ontvluchten, voor nieuwe blikken hem tot een schurk maakten. »Ik kan niet, ik kan niet,« schreeuwde zijn hart en zijn dronken oogen hingen vol tranen aan deze gestalte. Ze bewoog zich. Ze zag op naar den hemel, waarlangs de maan zich stil voortbewoog. beet aangegeven en gedurende de laatste twintig dagen kwamen niet minder dan 38 gevallen van watervrees voor, die volgens Pasleurs inentings-systeem werden behan deld. De correspondent vergeet echter te melden, dat dit waarschijnlijk veroorzaakt werd door het gebrek aan drinkwater en den verwaar loosden toestand der honden in Zuid-Rusland. De bekende bisschop Clement, een van de hoofdleiders der Russische partij in Bul garije, is in staat van beschuldiging gesteld, daar hij zich op den kansel zeer vijandig tegen de regeering van prins Ferdinand heeft uitgelaten. In zuidelijk Hongarjje heeft een zware storm gewoed, die veel schade aanrichtte en veel menschenlevens kostte. Te Szegedin en elders werden huizen omgeworpen, te Mo- hacs de torens van de Grieksche en Room- sche kerken. Ook bruggen en wegen werden vernield. Volgens de officiëele berichten aangaande den onlangs gepleegden moordaanslag op den keizer van Brazilië, is de bedrijver van dien aanslag een Portugeesch kantoorbe diende, geboortig van Caminha aan de Minho, 20 jaren oud en Adriano Valle ge- heeten. Vijf jaar geleden is hij met zijnen vader te Rio Janeiro komen wonen. Hij beweert tot de daad te zijn aangezet door de Braziliaansche republikeinschgezinden. In de eerste dagen na den aanslag heerschte er groote opgewondenheid te Rio; de keizer werd overal waar hij zich vertoonde, met betuigingen van gehechtheid begroet; spoe dig echter heeft deze beweging opgehou den, en thans is de stad weder volkomen rustig. Waldorf zag hoe Cola lachte en toen hief ze de armen op en sloeg ze achter haar hoofd samen. Zoo bleef ze bewegingloos, door 't maan licht omstraald, in den stillen nacht, een droombeeld gelijk. De spiedende man verloor bij dezen aan blik alle zelfbeheersching. Hij had haar lief. De dag van morgen mocht hem ver nietigen, hij kon niet heengaan zonder een woord, een blik van liefde. Charlotte De innig gefluisterde naam trof haar oor, gedurende eenige seconden scheen 't alsof ze meende gedroomd te hebben, zoo groot, zoo vreemd staarden haar oogen. Charlotte, ik ben 't.« Daar verbrak de betoovering, die haar had gevangen gehouden. Ze stond tegen de balcon-leuning en boog zich voorover. Nu zag ze hem en een lichte, sidderende kreet van geluk klonk tot hem naar be neden. »Gij, gij, 0 God, gij zelf Ze hurkte op 't balcon ineen en sprak tot hem door de onderste opening van de balcon stijlen. Haar woorden klonken afge broken en half jubelend. »Je bent gekomen, mijn geliefde! Ik dacht aan je, aan heden avond, aan mijn geluk, mijn groot geluk; ik kon niet sla pen; en nu ben je daar! Maar wacht, ik kom bij je, stil, wacht!* »Neen, blijf, blijf, kom niet!* Met al de kracht van zijn beter gevoel, met het laatste overblijfsel van zijn beter ik, gebood hij haar te blijven. Hij kon wel zwak zijn, maar eerloos mocht hij niet handelen. Dat kind daar boven was hem dierbaarder dan alles op de wereld; zijn liefde moest haar beschermen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1