Onze Dienstboden. ZATERDAG 2 NOYEMBER t§i Sul I li eusden eis Alteiia en de oiiiiiièrwaiird. 1889. J Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. Bij dit nummer behoort een bij voegsel. U-S 834 VOOR Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.00. verhooging. Advertentiën 1G regels GO ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiè'n worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. Zij? die zicht nog: op Uit blad wenschen te abonneeren ontvangen Ue verschenen nommers van liet Feuille ton gratis. Bovendien wordt lrun de Courant slechts van af 1 Nov. in rekening gebracht. DE UITGEVER. »Er zjjn geen goede dienstboden meer!« Dit is de algemeene klacht. Is het dan uitgestorven, dat oude trouwe geslacht, 't welk onze voorouders diende met een on berispelijke eerlijkheid en trouwheid? Of zijn er nog eenige verborgen plekjes der aarde, waar die kostbare dienende planten onopgemerkt groeien en bloeien? Onderzoe ken wjj 't eens! Wie zal bet ontkennen, dat eerbied, achting en liefde, trouw, ge hoorzaamheid, vlijt, eerlijkheid en stilzwij gen, deugden zijn, die iederen mensch tot sieraad verstrekken Treffen wij deze deug den overal bij onze dienstboden aan? He laas in plaats van eerbied, achting en liefde bejegenen zij ons met onverschilligheid, brutaalheid en wreveligheid, willen zich niets laten gezeggen, ja willen zelfs over de mees teres en het huisgezin heerschen en gebie den, zoodat men in vele gevallen soms twijfelen moet of de meesteres of de dienst bode den boventoon heeft. Te verwonderen is het dan ook, dat vele als werkelijk goede en zachtzinnig bekende vrouwen, de on vriendelijke, ja kwaadaardige handelingen harer dienstboden, moeten aanzien en ver dragen Eerlijkheid en trouw zijn zeld zaamheden in onze dienstboden geworden. Om aan baren opschik en hare genotzucht te voldoen, is zelfs het eigendom der mees teres niet meer veilig, want het loon al is dit ook nog zoo hoog is niet vol doende tot het aanschaffen van de vrij kost bare kleedingstukken, waarmede zij zich oppronken willen. In vroegere tijden brach ten de dienstboden hun bespaard geld naar de spaarbank en stelden er eene eer in, na eenige jaren een aantal kleedingstukken en een aardig sommetje bespaard te hebben, om daarmee een eigen huishouding te kun nen oprichten. Die tijden zijn helaas voorbij, althans op weinige uitzonderingen na, tracht de eene de andere in opschik en tooi de loef af te stekenallerlei vermaken worden nagejaagd en wanneer dan na een reeks van jaren het dienen onder vreemden onmogelijk is geworden, dan hebben deze ongelukkigen in plaats van de zoo welkome spaarpenningen, slechts onbetaalde re keningen van manufacturiers, naaisters enz. De dienstbode wordt in het huis opgeno men en krijgt kost en loon, om daarvoor de van haar verlangde diensten te verrich ten. Vele daarentegen werken slechts zoo lang zij door de meesteres worden gadege slagen, of zij doen het werk niet op den juisten tijd, niet zoo als haar bevolen is, goed en netjes, maar naar eigen goeddun ken en op zeer lichtzinnige wijze om slechts spoedig gereed te zijn en veroorzaken op deze wijze aan hare meesteres veel nadeel en schade. En wanneer de heer des huizes het waagt, haar over hare verkeerde han- vwrffTÜaj3L_ta-doapu- dan is een bru taal antwoord en bedreiging met het ver laten van den dienst, het gevolg. In iedere huishouding heeft er wel iets plaats al is 't nu juist geen kwaad 't welk men niet gaarne »over den dijkt wil gebracht zien, doch de ondervinding leert zoo dik wijls, dat het juist de dienstboden zijn, die om hare zucht te bevredigen iu de winkels of in de huizen waar zij vrijen toegang hebben, of waarin zij dikwijls gelokt wor den, allerlei dingen, dikwijls zelfs vergroot en vervalscht, aan anderen meedeelen die het weer verder vertellen en opnieuw ver- grooten en nog erger maken. Het spreek woord: Wiens brood men eet, diens woord men spreekt,is naar 't schijnt bij onze tegenwoordige dienstboden niet meer be kend. Dat oude trouwe geslacht, 't welk onze voorouders diende, kende dat woord zooveel te beter. Het is dan ook met recht een ongeluk voor vele gezinnen, wanneer de dienstboden, daartoe door sommige personen uiigenoodigd, in befaamde buizen vertoeven, waar zij bij gebrek aan gesprekken, altijd kwaad spreken van het gezin, waarin zij dikwijls liefderijk zijn opgenomen. In de meeste gevallen zullen zij over het slechte en weinige eten klagen, doch daarbij vergeten, wat zij van de tafel terug houden om aan eene arme moeder, eene werkster of iemand anders weg te geven, zonder te gewagen van de spijzen en ge rechten, die zij door hare onbezonnenheid, nalatigheid of moedwil, bedorven of wegge worpen hebben, zonder te spreken van dat gene wat zij zich op wederrechtelijke wijze uit kelder of provisiekamer toeëigenen. Is het niet over 't eten, dan klagen zij over den »zwaren en drukken* diensf, over de ondeugende kinderen en de mishande lingen, die zij daarvan ondergaan, doch zij vergeten, dat zij hun tijd verslapen en dat zij de ondeugende* kinderen op geniepige wijze slaan en knijpen, wanneer deze iets van haar vragen, wat minder met haar wreveligen geest overeenkomt. Onder de plichten die daarentegen de meesteressen jegens hare dienstboden moe ten vervullen, behoort in de eerste plaats dat zij hare dienstbaren steeds met de meeste liefde moeten behandelen. Men bedenke, dat deze laatsten geen slaven of lastdieren zijn, maar medemenscben en leden van 't gezin. In plaats van met het werk wanneer ze dit met vlijt en ijver verricht hebben, te vreden te zijn, of een woord van goedkeu ring veil te hebben, schijnen sommige huis vrouwen er behagen in te scheppen om altijd iets te berispen en af te keuren. Hebben de meesteressen alle recht op trouw en vlijt van hare dienstboden, dan hebben ook deze aan spraak op billijk loon en goede voeding, want »het loon verzoet den arbeiden hoe beter men aan deze voorwaarden voldoet, des te minder stelt men de gelegenheid open voor oneerlijkheid en diefstal. Het is billijk dat ook de dienstboden een deel krij gen van 't geen het overige gezin eet of drinkt en wat men zelf niet lust of durft gebruiken, geve men ook niet aan zijne dienstboden. Vóór alle dingen is het noodzakelijk dat de hoofden van 't gezin een »goed voor beeld geven, immers »leeringen wekken, maar voorbeelden trekken Waar men de dienstboden steeds met godsvrucht, zachtmoedigheid en tevredenheid voorgaat.. billen zjj ongetwijfeld als van zelf volgen, indien althans niet alle kiemen van braafheid en deugd verstikt zijn. Een voortreffelijk middel om aan alle kluchten van en over dienstboden een einde te maken, is: dat men steeds eeQ^waarach- tig getuigschrift bij het ontslaan uit den diersst aan zijne onderhoorigen afgeve. Zoo dikwijls hoort men deze of gene meesteres over oneerlijkheid, luiheid, ongehoorzaamheid en zedeloosheid harer dienstboden klagen, en toch krijgen deze bij het ontslag uit den dienst, een schriftelijk bewijs van eerlijk heid en goed gedrag. Op deze wijze worden de sleehte dienstboden in hare ondeugden en gebreken versterkt, terwijl men daarmee andere buisvrouwen, die zulke eerlijke en brave dienstboden huren, zeer mis leidt en zich zeiven aan eene afkeurende veroordeeling blootstelt. Beter is het, in 't geheel geen getuig schrift af te geven, dan dat men aan de waarheid te kort doet! Ware het dat de menschen er beter door werden dat men hunne ondeugden of misdaden verzweeg, dan zou zulk een bedrog tegenover anderen nog eenigszins te billijken of te verdedigen zijn, maar juist het tegendeel is waar, men stijft bun in liet kwaad, 't welk zich gaandeweg meer en meer ontwikkelt en weldra de treu rigste gevolgen na zich sleept. Huitenland. waagde echter De politie der vierde divisie te Brussel houdt zich thans bezig met een zaak, waar van de sluier der geheimzinnigheid, die haar bedekt, nog niet kan worden opgelicht. Woensdagavond werd een meisje, die nende op den Boulevard de la Fenne, door de buren, die op haar hulpgeschreeuw waren komen toeschieten, vastgebonden op haar kamer gevonden. Haar handen waren vrij, doch haar voeten waren aan het ledikant vast gemaakt. Het meisje verklaarde, dat er eenige oogenblikken geleden was gescheld, zij had opengedaan, twee personen waren in het huis gedrongen, hadden haar gegrepen, naar de kamer geleid, vastgebonden, een prop werd haar in den mond gestopt en daarna werd zij alleen gelaten, terwijl men haar met den dood bedreigde, wanneer ze het te schreeuwen. Het gelukte haar zich vau de prop te ontdoen en de buren te waarschuwen. Het huis werd van onderen tot boven doorzochtdaarbij bleek, dat het bed der eigenares, die niet aanwezig was, in brand was gestoken. Van diefstal evenwel niet het minste bewijs. Toen de bewoonster den volgenden dag terugkeerde, vond zij alle gaskronen geopend. De gunstige berichten van Maandag om trent den toestand in de steenkooldistricten van Henegouwen zijn Dinsdag door de feiten gelogenstraft, althans voor de Borinage (de omstreken van Bergen). Terwijl aan alle mijnen te zamen Maandag geen duizend man ontbraken, bedroeg het aantal werksta kers in het geheele bekken Dinsdag tusschen vier en vijf duizend. Alleen in de gemeente Quaregnon was dit aantal ruim 2100. Er zou iu Frankrijk sprake van zijn, de algemeene betaalmeesters af te schaffen, wat een besparing van 26 millioen op de be- grootiug zou uitmaken. gen wegens bet inzenden van voorwerpen op de tentoonstelling toegekend zijn. Tot dusver hebben zich telkens klachten van dieu aard doen hooren van op zich zelf staande personen, maar van eene vergade ring van lieden, om gezamenlijk hunne grieven te luchten, had men nog niet ver nomen. De bijeenkomst was echter niet talrijk bezocht; misschien was dit toe te schrijven aan het slechte weder. Een honderd-tal exposanten zullen aanwezig geweest zijn. De eerste spreker, Danielli, die iu de af- deeling decoratieve kunsten geëxposeerd heeft, klaagde dat de kleine nijverheid ge heel achter is gesteld bij de groote kapi talisten en hij vond volledige instemming. Hij wilde dat in het vervolg bjj tentoon stellingen de belooningen afgeschaft zullen worden. Na hem voerden nog verscheidene kleine industriëelen het woord. Ten - slotte is besloten een comité te vormen, dat een onderzoek zal instellen naar de misbruiken en ongerechtigheden, die bij bet toekennen der belooningen hebben plaats gehad. Elke exposant, die voor zich reden van klagen meent te hebben, kan zijne klachten in dienen bij het comité, dat een werkje zal uitgeven getiteld: »De Index der tentoon stelling van 1889.« Zondag, op één na den laatsten Zondag, werd het terrein der Parijsche tentoonstel ling letterlijk bestormd. Tot laat in den avond was de doorgang op de »esplanade, de quai d'Orsay en het Champ de Mars« gestremd. Omstreeks 350,000 personen wer den dien dag toegelaten. De Minister van Oorlog bestreed in de Rijksdag de bewering van Bebel, dat Rus land Duitschland's erfvijand was. Hij zeide, dat de Duitsche vorsten instemden met het Duitsche volk in den wensch den vrede te behouden en dat de bemoeiingen des Kei zers tot het gewenschte gevolg leidden. Bennigsen verklaarde, dat de positie van Duitschland in Europa een krachtige uit rusting vordert, want Duitschland moet alles doen om een mogelijken oorlog als overw in naar door te komen. Spreker wenschte een alleen verantwoordelijk Rijks-Minister van Financiën. Bij de eerste lezing van de Duitsche Staats- begrooting in den Rjjksdag merkte de se cretaris van de schatkist op, dat meerdere uitgaven op de loopende begrooting te ver wachten waren, in 't bijzonder voor het leger. De inkomende rechten zouden 30 tot 40 millioen meer opbrengen, waartoe vooral de rechten op graan bijdroegen, terwijl de graanprijzen lager dan vroeger waren. Bij de groote uitgaven, die voor het leger op de nieuwe begrooting worden geëischt, moest worden bedacht dat, ondanks alle vredesteekenen, de middelen tot bewaring van den vrede niet uit het oog mogen worden verloren. De vrouw van een schilder te Berlijn heeft dezer dagen in de Oraniënstrasse een pistool schot gelost op prof. Jacoby, omdat deze het werk van haar man ongunstig beoordeeld had. De kogel trof niet; de dame werd on middellijk in hechtenis genomen. Volgens de Londensche editie van den »New-York Herald* is er in Guatemala eene Te Parijs is eau vergadering gehouden omwenteling uitgebroken. Zeventien hoofden van ontevreden exposanten, om te protes- j der muiters zijn gegrepen en doodgeschoten. Jü hgijelfde blad wordt het bericht beves- Dinsdagavond een tigd, dat de groote wapenenfabriek van Krupp te Essen overgebracht wordt naar Pittsburgh (in Pennsylvania). Krupp schijnt te vreezen dat een groote Europeesche oorlog tot sluiting van zijne fabriek zou kunnen leiden, terwijl hij geloofd dat Noord-Amerika op groote schaal koopster van de Krupp-ar- tikelen zal worden. De nieuwe fabriek van Krupp zal aan den oever van de Monenga- hela rivier verrijzenvijf mijlen gronds zou den daarvoor reeds aangekocht zijn. De Heraldmeldt voorts dat de oogst in Dakota volkomen mislukt is. Twintigduizend personen worden met verhongering bedreigd. Er is geen voedsel verkrijgbaar. De Kamer van koophandel te St. Paul brengt een fonds bijeen tot leniging van den nood. Men vreest voor nieuwe onlusten in de dokken aan de Theems, Veel drukte heerscht in het Whitechapel- district, meldt de Central News«, daar er een vrouw gevonden is in donkeren hoek van Duncanstreet met messteken in het gelaat. Zij verklaarde, dat Jack de Ripper haar aangevallen en met een mes verwond had. De vrouw werd naar het politiebureau en van daar naar het hos pitaal gebracht. Haar naam is onbekend. In Engeland is onlangs de laatste hand gelegd aan het grootste kasteel van de wereld. Het is dat van Lord Bute, te Mountstuart, en beslaat eene oppervlakte vaD een hectare. De kosten van het fraaie gebouw, dat in het midden met een veertig meter hoogen toren prijkt, hebben niet min der dan 47 millioen bedragen. Omstreeks 900 meisjes in de kleermakers- fabriek te Leeds hebben het werk gestaakt. Twee jaar geleden schoot de sergeant Jozef Moricz, te Debreczin, in Hongarije, zijn eigen vader dood, omdat deze zijne vrouw en kinderen mishandelde. Door ziekte van den beschuldigde hield het proces, dat tegen hem gevoerd werd, zeer lang aan. Zijn moeder en zijn zuster deden al wat zij konden om te trachten dat een genadig vonnis zou worden geveld en zjj wendden zich tot den keizer en den aartshertog Jozef, commandant van het wapen, waarbij Jozef diende, zonder echter hun doel te bereiken. Thans komt uit Debreczin de mededee- ling dat die moeder en zuster zich des nachts hebben doodgeschoten, nadat zij bericht hadden gekregen dat de doodstraf over zoon en broeder was uitgesproken. Erzsi, de 19-jarige zuster van den vadermoorder, gaf eerst, op dier verzoek, op haar eigen moeder vuur, en loste toen een schot op zichzelve. Beide vrouwen zijn overleden. In het adres van antwoord der meerder heid op de troonrede (Servië) wordt met voldoening opgemerkt, dat de betrekkingen met het buitenland zonder uitzondering vriendschappelijk zijn en met groote vreugde van het streven gewaagd der regeering om in overeenstemming met alle Balkan-staten tot hunne onafhankelijkheid mede te werken. Omtrent de overstroomingen in Japan wordt bericht, dat ruim 5000 menschen om kwamen en dat 55 dorpen werden verwoest. Alleen in Wakayama wordt de schade op ruim 6 millioen yen geschat. L uigs de kust zag men over een uitgestrektheid van 90 mijlen stukken van daken en hout drijven. Een aantal schepen vergingen in de haven van Kobe. - Franco per post zonder prijs-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1