FEUILLETON. Eene kleine waitelii met een ToMeller. 837 WOENSDAG 13 NOVEMBER. Uitgever: Ll. J. YEURMAU, Heusden. 1 ^lU) L i - U-r- i M .'-Z lsɧ j; fe UN iip gp1 VOOR Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.00. Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 1-6 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. -Buitenljind. Er zijn omstreeks 12.000.000 bezoekers meer op de Parijsche tentoonstelling van 1889 geweest dan op die van 1878. Het aantal vreemdelingen was echter slechts 150.000 grooter. Een Londensch comité heeft 20.000 gd. gezonden aan het Institut-Pasteur te Parijs, als bewijs van erkentelijkheid voor hetgeen Pasteur voor de Engelschen deedhij be handelde reeds 200 hunner. Déroulède is met Laguerre, Laisant, Naquet en 25 Boulangisten naar Jersey vertrokken. Boulanger blijft nog altijd rekenen op een reactie ten zijnen gunste. Hij is ook niet van plan het te laten bij het proces van het Hooge Gerechtshof. Een Engelsch blad deelde onlangs het volgende mede: In het laatst van September 1887 heeft iemand te Plymouth (Engeland) een zeer interessante proef genomen, door n.l. tarwe aan te kweeken van zaad, dat in de Egyp tische oudheid werd gewonnen. Van een vriend uit Alessandrië kreeg hij eenige tarwe korrels, die gevonden waren bij een mummie, in de buurt van de puinhoopen van Memphis opgegraven. Die mummie behoort tot de periode der 9e dynastie, zoodat die tarwe ruim 3000 jaar voor Christus in het oude Egyptische graf werd gebracht en dus bijna 5000 jaar oud is. De korrels werden met groote zorg ge zaaid. De tarwe schoot op en bereikte, toen zij rijp was, de aanzienlyke hoogte van 2 tot 2j/4 Meter. De bladeren zitten op de zelfde wijze als bij onze tarwe aan den stengel, maar er vormt zich niet een enkele aar, maar een bosje van dunne stengels, die door de zwaarte naar beneden buigen. Elk dezer stengels draagt trosvormige vruchten, en elke korrel zit in een afzonderlijk hulsel. In het volgende voorjaar zullen groote akkers met deze tarwe bezaaid worden, want de eerste proef gelukte boven verwachting en het gehalte der korrels is oneindig beter dan van eenige tarwesoort, die thans waar dan ook wordt gewonnen. De werkstaking te Londen spruit voort uit verschil van gevoelen over sommige uit drukkingen in zake de scheidsrechterlijke uitspraak van lord Brassey. Dezer week kan door de terugkomt van lord Brassey een oplossing verwacht worden. Op een verga dering der werkgevers werd verklaard, dat de werklieden, zoo zij aan den arbeid bleven, op het oogen'oük wel 10 gulden per dag konden verdienen. De gevolgen der werk staking doen zich reeds gevoelen, daar som mige booten niet laden of lossen kunnen en naar elders gestuurd moeten worden. Te Hamburg zijn nog slechts 500 man aan het werk. Twee vergaderingen werden gehouden, zonder dat men tot een schikking kwam. In het Noorden van Frankrijk verandert de stand der werkstaking nietalleen hadden er ernstige ongeregeldheden plaats, door dien de werkstakers hun kameraden, die aan den arbeid wilden gaan, met stokslagen en steenen bestookten, zoodat niet gewerkt kon worden. De gendarmerie wilde de aan- De hooge regeeriug van Nederland heeft op nieuw willen weten zooals zij dat om de tien jaren gewoon is hoevele mensche- lljke wezens op haar grondgebied de lucht inademen en dus aan de meest mogelijke belasting onderworpen zijn. Zij heeft tevens willen weten wie haar onderdanen zijn, wat zij doen en wat zij denken. Om dit alles te weten te komen, heeft zij lijsten ter invul ling doen drukken. Velen zagen de biljetten in en haalden de schouders op. Zij begrepen de moeielijk- heden, die aan eene volkstelling met een voorschrifs van uitvoering als het tegen woordige, verbonden zouden wezen, doch de wet sprak; zij zwegen en togen aan het werk. Wij willen een der volkstellers op zijn tocht door eene der wijken van de stad volgen, nadat hij eenige dagen besteed heeft, om zijne biljetten aan de huizen der inge zetenen rond te brengen, met verzoek die zoo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Hij is thans bezig, die weder op te halen. Doch vóór wij hem volgen, willen wij onze over schoenen aandoen, want de regen, die over vloedig valt, vormt op de met modder be dekte straten, plassen en meeren die niet altijd te vermijden zijn. Wij baggeren nu door dik en dun heen en halen onzen volks teller in, nadat hij reeds aan eenige huizen heeft gescheld en tot nu toe in zijn werk weinig of geene vertraging heeft ondervon den, zoodat hij er, in weerwil van regen en wind, vrij vergenoegd uitziet, want hij of vier dagen met zijn arbeid gereed zal wezen. Vol moed haalt hij eene andere schel over, doch men laat hem zóó lang wach ten, dat hij eindelijk ongeduldig wordt en op nieuw naar den kleinen leeuwekop grijpt. In dit oogenblik verschijnt het bevallige ge laat eener dienstmaagd voor eene der ramen van de onderverdieping en klopt driftig met den kleinen vinger op de ruiten. Zoodra de volksteller haar in 't oog krijgt, schudt zij heftig met 't hoofd, roept hem iets toe, dat hij niet verstaan kan, en verdwijnt te gelijker tijd. Knorrig rukt hij nogmaals aan de schel en nu met beter gevolg; want de deur wordt onmiddellijk geopend en dezelfde dienstmaagd wipt met een hoog rood gelaat te voorschijn. »Bent uwé daar nog al,« roept zij met een snibbig stemmetje uit: »Ik zeg immers, dat mevrouw geen gebreid goed noodig heeft. Niets noodig koopman!* Zij wil hem de deur voor den neus dicht slaan, doch hij belet haar dit door snel naar bin nen te dringen. »Ik kom om het biljet der volkstelling, zegt hij ongeduldig; »help mij wat spoedig; want ik heb weinig tijd. »Dat biljet mijnheer?* vraagt het meisje ontsteld. «Was dat dan van de volks telling Gutik dacht dat het iets van ge breid goed was en heb het in de keuken gelegd, 't Kan toch geen kwaad, dat het papier zoek geraakt is?« »Ik moest u beboeten, meisje, doch ik zal het voor ditmaal door de vingers zien. Hier is een nieuw biljet; geef het nu da delijk aan uwe mevrouw, dan zal ik mor gen wederkomen.* Het bevallige meisje dankt hem met een lachje, waartegen zijn booze luim niet bestand is en hij gaat ver gevallenen te hulp komen en arresteerde eenige belhamels, maar dit deed de woede toenemen, zoodat de positie der gewapende macht hachelijk werd. De werkstakers bleven trachten de gevangenen te ontzetten. De ijlings ontboden cavalerie kon slechts met moeite verdere buitensporigheden tegengaan. De gemoederen zijn door het gebeurde zeer opgewonden. Op eenige plaatsen hadden dynamietontploffingen plaats. Hetzelfde werd uit België bericht, in welk land, voornamelijk in het bassin van het Centrum, de toestand voortdurend ernstiger wordt. Het aantal werkstakers in dat dis trict bedraagt reeds 400. Het bestuur der Londensche vereeniging van bakkers werklieden heeft besloten, dat de leden ten getale van 5000 aan hunne werkgevers zullen mededeelen, dat zij a.s. Zaterdag het werk zullen staken, tenzij de werkuren tot 60 per week worden verminderd. Uit Weenen wordt een vreeselijke dood gemeld van een geneesheer, die de tijdelijke sluiting van eenen vleugel des hospitaals noodig maakte, alsook de volledige afzon dering van eenige oppassers. In de maand Aug. werd een man naar het hospitaal gebracht, die aan eene vreese lijke ziekte leed, de droes genaamd, dat op hem van een paard was overgeslagen. De man stierf spoedig en een krijgsge- neesheer, Dr. Rowalski, die alle soort van bacillen bestudeert, besloot het lijk te on derzoeken dat was op zichzelf reeds een zeer gevaarlijk werk. Bij middel van de microscoop vond hij dan ook spoedig den bacillus, welken hij aankweekte om zijne ontwikkeling te be- studeeren. Een ander jong geneesheer, Dr. Hoffmann, drukte zijnen twijfel uit of de bacillus, kunstmatig aangekweekt, nog zijne besmet tingskracht zou behouden. Dr. Rowalski gaf hem den bacillus en Dr. Hoffmann bemerkte spoedig dat het vergif altijd even doodelijk bleef. Al de dieren, die hij er mede inspuitte, stierven aan de vreeselijke ziekte. Bij het begin van Oct. werd Dr. Hoff mann verkouden en gevoelde eene hevige pijn in de zijde. Daar de smart toenam trachtte hij ze te stillen door inspuiting van morphine. Hij deed zulks met dezelfde spuit, waarmede hij de dieren den droes had ingespoten. Alhoewel het in eene gloeiende hitte ontsmet was moeten toch eenige vergiftdeeltjes in het werktuig ge weest zijn, want de toestand van Dr. Hoff mann verergerde van dag tot dag, en ver leden Maandag brachten zijne vrienden hem naar het hospitaal. Allen waren verschrikt toen zij hem zagen. Geheel zijn lichaam was door den droes aangetast, en vol van doodeljjk vergift der bacillen. Het geval brengt geheel de ge neeskundige wereld in opschudding; 200 dokters houden er zich meê bezig, en al de groote professors bezoeken den lijder verscheidene malen daags. Tot den 22en dier maand leed Dr. Hoff mann verschrikkelijk, maar dan verloor hij alle bewustzijn. Hij wist zeer goed wat de oorzaak zijner ziekte was, en verhaalde het koelbloedig aan zijne kollega's. Later is Dr. Hoffmann gestorven, zonder nog tot zichzelven te komen. Zjjn vader mocht niet in de kamer ko men, maar vernam aan den voet van den trap het droevige nieuws. De persoon, die den Italiaanschen minis ter-president Crispi te Napels heeft gewond, zal terecht staan wegens poging tot moord met voorbedachten rade en in hinderlaag. Uit Turijn wordt bericht, dat er een stoute aanval beraamd was tegen den trein uit Indië, die veertien millioen lire aan waarde bevatte. De aanval is mislukt, doordien de politie te Turijn heimelijk was onderricht van hetgeen er gaande was. Er waren mits dien voorzorgen genomen. Tusschen Sal- bertrand en Bardoneche, op welk vak de aanval 's nachts moest geschieden, waren er van afstand tot afstand karabiniers geplaatst, alsmede op de locomotief en in de gewone rijtuigen. De trein stoomde zonder hinder paal voort tot aan Avigliana, toen plotseling de roode verlichte schijf, het teeken van op onthoud, te voorschijn kwam. De trein hield nu op en de karabiniers zagen verscheidene personen naderen. Men liet hen begaan, maar toen werd er gefloten, en dadelijk gingen de bedoelde personen op de vlugt. Het gefluit was ontwijfelbaar voor hen een sein, dat het geheim uitgelekt en de toeleg bij gevolg mislukt was. Zoodra de trein had stil gehouden, stapten de karabiniers er uit en gingen zij aan het opsporen. Maar zjj hebben niemand kunnen vinden. De onderhandelingen tusschen Rusland en het Yaticaan zijn weder afgebroken. Wel zijn de hoofdbepalingen vastgesteld van het verdrag, doch dit is nog niet onderteekend, slob binnen, waar het vrolijke zonnelicht nog nimmer is binnengedrongen zonder zijne blijde luim te verliezen en in eene ernstige zwaarmoedige schemering over te gaan, die zich schuw en bevend in de kleine en sombere woningen verschuilt. Het valt den yolks- teller, vooral bij die regenachtige lucht, moeielijk in de bedompte woning, welke hij is ingegaan, de lucht in te ademen, die hem met rook en andere dampen bezwangerd tegemoet stroomt en zijne reukorganen on aangenaam aandoet, doch hij laat zich hier door niet afschrikken en zoekt onder een negental hoofden, die hem met de hoogst mogelijke verbazing aanstaren, er een uit, dat zich met die ruige bakkebaarden en scherpe lijnen kennelijk van de andere on derscheidt. »Wel,« vraagt de volksteller, »hebt gij het papier reeds in orde gemaakt, dat ik u gebracht heb?« De man zwijgt, neemt zijn pet af en krabt zich achter het oor. Hij staat van zijn stoel op en haalt het bitjet uit een gebarsten pot, welke de bouwvallige latafel versiert, en reikt het oningevuld over. »Ik ben geen prefesterzegt hij half knorrig, »en kan der onmogelijk wijs uit worden. Mijn jongen heeft me gisteren ge holpen en die is wat mans, dat verzeker ik u,« vervolgde de man, met den vin ger een dikken, opgeschoten jongen aanwij zende, die geheel uit zijn goed gegroeid is en er vrij lummelachtig uitziet, doch bij de lofspraak zjjns vaders eene hoogmoedige houding aanneemt. »Ik heb er mij gek over gedacht,* antwoordt hij op een toon van gewicht, »maar, daar kan de koning zelf niet wijs uit worden.I onze nieuwe kennis te moeten doen opmer ken. »Indien gij slechts uw verstand ge bruikt had, zou ik nu niet verplicht wezen het voor u in te vullen. Geef mij een stoel en antwoord op mijne vragen. Hoe heet gij »Jan Stoffels!*.... om u te dienen. Eigen lijk heet ik Johannes Frederik Stoffelmans, maar de buren.... »Goed, daar heb ik niet mede te maken. Wanneer zijt gij geboren?....De man kijkt zijn kinderen aan en glimlacht verlegen. Zijn oudste zoon wrijft zich het voorhoofd en vraagt hem Zijt gij niet van Rusland met de Fran- §ozen? 't Immers zoo vader.* De volks teller begrijpt niets van deze vraag, doch eindelijk wordt het hem duidelijk gemaakt, dat Stoffelmans in 1812 geboren werd. Datum en maand dier gewichtige gebeur tenis blijven evenwel eene verborgenheid; want de »kleinste« heeft een schudblat uit den bijbel gescheurd en daarmede vele be langrijke aanteekening doen verloren gaan. De vader legt zijne reusachtige hand op het voorhoofd van zijn veel belovenden zoon en hij knikt het heerschap met vaderlijken trots toe. Klaas zal u wel antwoorden, vraag hèm maar; hij weet meer dan zjjn vader. Ben je nou niet aan de optrekking? Hij moet schoolmeester worden; want de schoenmakerij is te gering voor hem »Bij den....!« roept het heerschap driftig uit, doch hij houdt het onchristelijk woord terug, dat hem reeds op de lippen zweefde en vervolgt met gemaakte bedaardheid: »Zeg mij thans hoe de naam uwer vrouw is en waar en wanneer zij geboren werd.* Vader en zoon zien elkander aan; de overiVfi kleinen giebelen eri kruinen ouder vraagd kan worden naar eene moeder, die zij zelf te nauwernood kennen. Weet je, heerschap,* zegt de man zich vertrouwelijk voorover buigende en hem de breede hand op zijn schouder leggende, als om aan zijn geheimzinnig gefluister meer klem bij te zetten. Weet je, mijn vrouw kon den drank niet laten en toen ik haar in 't kwaad wou tegengaan, ging zjj op den loop en liet mij met de jongens en meisjes alleen, 't Is al eenige jaren geleden. Wilt u haar naam nu weten?*»Indien uwe vrouw niet bij u inwoont, dan behoeft zij door u niet opgegeven te worden,* zegt de volks teller, die in weerwil van zijn kwade luim een medelijdenden blik op de kinderen werpt. Begin thans met uw oudste kind. Dat is immers die knaap daar? Komaan hoe oud zijt gij Veer tien jaar, mijnheer!.... 't Zal er ten minste niet ver af zijn; maar vader is de dag van mijne geboorte vergeten; ik was ook op het eerste blad in den by bel; doch de »kleinste« heeft my ook doen verloren gaan.* »En dit is zeker ook met de overige het geval?* vraagt de heer wanhopend aan den vader, die de breede schouders optrekt. »'t Is my niet kwalijk te nemen, heer schap; want gij merkt wel, dat ik een heel troepje bij elkander heb en ik moet mijn hoofd met heel wat anders bezig houden, dan met het geboortejaar van die kabouters en hunne namen.* Onder het lozen van een diepe zucht, laat de volksteller zich op een der bouwvallige stoelen nedervallen. Hij doet een uiterste poging om zjjn geduld niet te verliezen en door vragen en rekenen krijgt hij het ein delijk zoover, dat hy met het ingevulde hi liet Lan heenxianri hnowol o- nnr» S i.' J van Heiisden en Aitena, e Langstraat en <le Bomnielerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1