T k 1 1 s llensdeii e Langstr en de oiiimelerwaard. Geldzaken. \o 840. ZATERDAG 23 NOVEMBER. 1889. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. VOOK Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 1.00. Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 1G regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. We hebben reeds meer dan eens den zeer ongunstigen toestand behandeld, waarin door de maatschappelijke verhoudingen de ar- beidende klasse geplaatst is en bemerkt dat deze, door welken bril ook bezien, ver van rooskleurig is. We willen thans samen eens praten, niet over arbeiders en loonen, maar over kapi talisten en renten, een onderwerp, dat in de vergaderingen der sociaal-democraten de oogen doet vlammen en de vuisten ballen, want in dezen kring is niets zoo zeer ge haat als een kapitalist. Over de beteekenis van kapitaal zullen we niet uitweiden. In de werken van staat huishoudkunde wordt onder dezen term alles verstaan wat den mensch winst brengt, tot b. v. de gereedschappen van den timmerman toe. Wij zullen 't begrip nemen, zooals men 't in den regel neemt en er een som geld onder verstaan, die men niet dadelijk noodig heeft en die dus 't zjj in effecten, 't zij in zaken belegd kan worden. Dat beleggen nu in zaken of in effecten geschiedt met een doel. Niet om tijdelijk van de zorg van 't bewaren af te zijn, maar om winst te behalen en van die winst te genieten of er het kapitaal mee te ver- grooten. Halt, roept hier de socialist, dat mag niet; de bezitter van een kapitaal mag geen renten trekken, dat is onzedelijk, dat is diefstal. In dien zin noemen hun organen de kapitalisten uitzuigers en dieven. We zullen straks zien met welk recht. Intusschen staan zij niet alleen in die veroordeeling der renten. Ze zijn daarmee zelfs in zeer goed gezelschap. De wijsgeer Aristoteles veroordeelde den intrest nadruk kelijk. Geld redeneerde hij kan on mogelijk geld voortbrengen en daarom is 't betalen in geld voor den dienst, dien het kapitaal bewijst, een onrechtvaardige zaak. Had hij ongelijk? Niet geheel. Waar is 't, dat 100 in zilver nooit een gulden zal voortbrengenmaar men kan voor 100 een koe koopen, die 't heele jaar melk geeft en 't volgend voorjaar een kalf op den koop toe. En dat vergat Aristoteles. Hij beschouwde geld als doel, doch 't is slechts middel. Niet alleen hij, maar velen met hem in de oudheid veroordeelden den intrest. Onze bijbel doet het eveneens. Het was den Joden verboden aan de huisgenooten des geloofs geld op intrest te leenen, alleen tegenover hen die van een ander geloof waren, moch ten ze dit vragen. Lees slechts Deut. 23 ▼s. 19 en 20, en Ps. 109 vs. 11 tot 16. De Mahomedanen vinden in hun bijbel, den Koran (hoofdst. 2 vs. 30) dergelijke ver maningen. Doch zij, zoowel als de streng vrijzinnige Jood, weten hun voordeel le doen, zonder tegen de letter der wet te zondigen. De joodsche geldschieters in Rusland be dingen de helft der te behalen winst voor zich en deze wordt voorloopig op het ver moedelijk bedrag vastgesteld. Behaalt daarna de Rus geen winst en kan hij dit bezwee- ren, dan moet de geldschieter daarin be rusten. Onder de Christenen der eerste eeuwen heeft deze meening lang stand gehouden. De kerkvaders hebben nadrukkelijk het ne men van intrest verboden. Kerkelijke straffen bedreigden degenen, die er zich aan bezon digden en zelfs Luther was de meening toe gedaan, dat 't rekenen van intrest een zeer afkeurenswaardige daad was. Men moet hierbij echter niet uit het oog verliezen, dat het zaken doen met geld van anderen in vroegere eeuwen veel minder voorkwam en alleen bedreven werd door behoeftigen, die meer leenden om te leven dan om winst te behalen. In Rome werden deze ongelukkigen, zoo ze zich niet binnen een maand van hun schuld kweten, met riemen gebonden bij de schuldeischers ge bracht, die het recht hadden hen (de per sonen w. t. v., niet de riemen) in stukken te snijden en onder elkaar te verdeelen Er zal dus in den ouden tijd wel reden geweest zijn om het uitleenen tegen intrest te verbieden. De socialisten zeggen, dat elk product de vrucht is van arbeid en daarvan alleen. Het kapitaal is het gereedschap door den arbeid in gebruik genomen. Stel dat een arbeider zijn tuin bewerkt met een spa, dan mag hij uit de te behalen winst de poot- aardappelen betalen, benevens de slijtage der spa. Al wat verder behaald wordt is het loon van den arbeid. De kapitalist mag dus dankbaar zijn, dat zijn kapitaal in zijn geheol blijft 't geen er mee behaald wordt is niet de vrucht van 't kapitaal, maar van den arbeid daarbij aangewend. Yergrooting van 't kapitaal zeggen ze, is diefstal gepleegd op den arbeider en in dezen zin is dus elke kapitalist een dief. We zeggen er bij, dat ze van hun stand punt gelijk hebben, alleenlijk maar dat standpunt niet het ware is. Elk product, de vrucht van enkel arbeid, is onhoudbaar. Arbeid zonder kapitaal is ondenkbaar en daaruit volgt reeds dat ook 't kapitaal zich een deel der vrucht mag voorbehouden. Wie zich echter van die vrucht een groote voorstelling maakt komt bedrogen uit. Ja, in vroeger eeuwen kon het kapitaal zich een hooge rente toeeigenen, juist door gebrek aan geld. Er zijn tijden geweest waarin de staat moest tusschenbeide komen, omdat 't de spuigaten uitliep. Een rente van 30, 40 percent, was toen volstrekt geen ongewoon verschijnsel. Later zijn de kapi talen toegenomen, doch de vraag naar geld hield daarmee gelijken tred. Wanneer we zien, wat door den stoom tusschen 1850 en 80 alleen maar in ons land tot stand ge bracht is denk aan stoombooten, spoor wegen, fabrieken dan verwondert het ons niet dat de kapitalen in die jaren een flinke huur of rente konden eischen. Aan die vraag naar geld is echter een eind gekomen. We zijn overvoorzien van producten en daar 't overal zoo gesteld is, wordt er weinig op verdiend, en is dus de lust tot het oprichten van fabrieken, 't leggen van spoorwegen, 't openen van nieuwe spoorlijnen, 't uitrusten van schepen vergaan. De huur is gedaald, en men kan tegenwoordig geld krijgen tegen 3y2 %i dat voor tien jaren c. 5°/0 eischte. De ver schillende gemeenten en staten hebben van dezen overvloed partij getrokken door hunne schulden af te lossen, welke ze vroeger aangegaan hadden tegen 4 en 4y2 percent, en terstond daarop voor 't zelfde bedrag weer te leenen tegen 3 en 3ya percent, wat per jaar een enormeaorn Aan rente uitspaart, doch voor de kapitalisten minder aangenaam is. Uit dit klein overzicht ziet men, dat de laatsten al evenmin reden hebben om tevre den te zijn als zij, die met de handen hun brood moeten verdienen. Het proces-Corvilain te Antwerpen duurt voort. De heer Rieth, de eigenaar der petro- leumtanks, bewees, dat hij steeds de noodige voorzorgsmaatregelen had genomen. Daar entegen getuigden twee politiecommissaris sen en twee genieofficieren als deskundigen, dat het toezicht bij Corvilaiu's werkplaats, veel te wenschen liet en dat de ontploffing zonder twijfel was begonnen in Corvilaiu's fabriek, waar de patronen op zeer onvoor zichtige wijze werden geopend en geledigd. Antwerpen, dat steeds de derde plaats onder de Europeesche havens innam, heeft die plaats thans aan Hamburg moeten af staan. De Antwerpsche bladen wijten dit aan de hooge havengelden. Uit Parijs wordt d.d. 19 Nov. gemeld De zitting der Kamer werd geopend door Floquet, met een rede, waarin hij verklaarde zijn ambt van voorzitter met onpartijdigheid te zullen vervullen en de waardigheid der Kamer te zullen handhaven. Hij deed een beroep op de democratie, om zich eensgezind rondom de republiek te scharen. Hij wees op het slagen der tentoonstellingde Repu bliek, zeide hij, heeft zich zoo gastvrij en voorkomend betoond, dat de vreemdeling niet langer kan twijfelen aan de oprechtheid van haar vredelievende gevoelens. De Minister-president, Tirard, las daarop de verwachte regeeringsverklaring voor. Op een moeilijk tijdstip aan het gezag gekomen, meende hij de hem opgedragen taak met goed gevolg te hebben vervuld. Hij kondigde verbeteringen aan in het beheer, waardoor dit minder kostbaar zal wordenook zullen voorstellen worden gedaan tot wijziging der directe en vermindering der indirecte be lastingen. Dank zij een gematigde en wijze staatkunde, heeft het algemeen stemrecht bij de laatste verkiezingen aan de republiek de zegepraal bezorgd. Die verkiezingen waren eene nadere aansporing aan alle Franschen tot eensgezindheid. Frankrijk heeft door het algemeen stemrecht verklaard, dat het de bestaande instellingen wenscht te behouden en te versterken; het wil een krachtig gouvernement, dat niet aan de wisselvalligheden van het oogenblik is over gegeven, maar zoowel in het eigen land als daarbuiten wordt geëerbiedigd. Frank rijk wil den weg inslaan van verzoening en arbeidhet wil zich bezig houden met staatshuishoudkunde en maatschappelijke rechtsbedeelinghet wenscht: herstel van het evenwicht op het budget, betere ver deeling van lasten, verlichting van den druk waaronder de landbouw verkeert, vol tooiing der vestingwerken, verbetering van vaarwaters, verdere uitbreiding van het spoorwegnet en het sluiten van handelsver dragen. Frankrijk is vredelievend, maar de vrede moet zijner waardig zijn. Boulanger is door den gouverneur van Jersey verwittigd, dat het uitgeven van nieuwe proclamaties en het houden van ver gaderingen ten gevolge zal hebben, dat hem het verblijf op het eiland onzegd wordt. Naar het gerucht wil, zou de verloving van den Russischen grootvorst-troonopvol ger ophanden zijn met de jongste zuster van den Duitschen Keizer. Bij de begrootingscommissie heeft de Duitsche Minister van Oorlog het militair wets-ontwerp (organisatie van twee leger korpsen) toegelicht. Hij zeide, dat het ont werp een gevolg was van eene innerlijke behoefte bij het legerdat het in geen enkel opzicht in verband staat met de nieuwe Fransche legerwet, en dat het moet worden beschouwd als vormende eene voltooiing. Na eenige aanbevelende opmerkingen van de heeren Huene en Ballestrem heeft de commissie met algeraeene stemmen het ont werp aangenomen. Bij de ontploffing van schietkatoen in de kruitfabriek te Hanau zijn dertien van de achttien meisjes van 17 tot 20 jaren, die met het schoonmaken waren belast, gedood. Men vermoedt, dat de ontploffing door het verwarmingstoestel met heete lucht is ver oorzaakt. Onder het luiden van de kerkklok viel te Olah Ujfalu (Hongarije) de klokkentoren in. Zes menschen werden gedoodvelen ernstig gewond. De minister van landbouw heeft aan de Londensche arbeiders-liga, die geprotesteerd had tegen het verbod van invoer van vee uit Duitschland, geantwoord, dat hij de noodzakelijkheid van dat verbod betreurt. Hij erkent, dat Slees wijk-Holstein thans be- vrjjd is van de veeziekte, maar dezer dagen deden zich aan de Holsteinsche grenzen ge vallen voor van mond- en klauwzeer, terwijl dezelfde kwaal ook bestaat in Mecklenburg, Brunswijk en andere streken van Duitsch land. De Ararat, de klip der Zondvloedzee, waarop, volgens het bijbelsch verhaal, de ark strandde, is in dezen herfst voor het eerst beklommen door een meisje. Een hout vester ondernam, vergezeld van zijne 17-jarige dochter en zijn zoon van 14 jaren, bene vens 3 gidsen, de bestijging. Toen men op een hoogte van 14,000 voet kwam, kon de jongen van vermoeienis niet verder; de vader bleef op 16,750 voet hoogte. Inmid dels zetten het meisje en de drie Koerden de bestijging voort, tot zij op 16,917 voet hoogte den top bereikten. Daar was het zoo koud, dat het meisje flauw viel, zoodat zij bij de daling door de gidsen moest wor den ondersteund. De dagbladen van Nieuw-Mexico bevat ten het verhaal van een tweegevecht met een mes, dat onlangs in den omtrek van Taos tusschen een Indiaan en een Mexicaan heeft plaats gehad. De ontmoeting tusschen die twee mannen, die elkander een vurigen haat toedroegen, werd gekenmerkt door bijna ongeloofelijke barbaarsche tooneelen. Volgens de voor waarden van het tweegevecht moesten zij beurtelings aan hunnen vijand de hand reiken, die met zijn mes een der vingeren moest afsnijden, en indien een van hen, aldus verminkt, den minsten smartkreet liet hooren, of het minste teeken van zwak heid gaf, had de ander het recht hem in het hart te treffen. Bij het aanbreken van den dag gingen de Indiaan, es de Mexicaan, beiden van een getuige vergezeld, op het aangeduide ter rein. Men lootte, wie het eerst mocht be ginnen, en de kans den Indiaan begunstigd hebbende, greep deze de hand van zijn tegenstrever en sneed zijn duim af. De Mexicaan verroerde zich niet, maar, op zijne beurt zijn wapen zwaaiende, sneed hjj ook den duim af van de hand, die do Indiaan hem reikte. De slachterij duurde voort in de diepste stilte, door geene enkele klacht verstoord, of zonder dat men op het gelaat der vech tenden eenig teeken van smart kon be speuren. Reeds hadden zij elk vier vingers verloren en de Indiaan maakte zich gereed zijn tegenstrever verder te verminken, toen de getuige van den Mexicaan, verschrikt over de hoeveelheid bloed, welke deze ver loor, zijn revolver greep en den Indiaan doodschoot. De Mexicaan en de twee ge tuigen van dit barbaarsch tweegevecht zijn aangehoudenhoogst waarschijnlijk zal de eerste dood zijn, aleer hij voor het gerecht moet verschijnen, want men zegt, dat zijn toestand wanhopend is. Hongersnoodziedaar schering en in slag van de berichten uit Transvaal, vooral uit de mijndistricten waar nog slechts voor enkele dagen voedsel was. De deputatie uit Johannesburg naar de Regeering werd door twee andere gevolgdde eerste, bestaande uit twee predikanten, vroeg of de Regee ring niet door het leveren van transport wagens, het vervoer vergemakkelijken kon. De President kon natuurlijk niet anders dan antwoorden, dat de Regeering niet kon op treden als transportrijder en dat zij voor het oogenblik niets meer kon doen dan wat zij reeds gedaan had, nl., 5000 pd. st. te zenden naar den mijncommissaris te Johan nesburg, ten einde te worden verdeeld onder de goudmijnmaatschappijen, die wagens kun nen leveren. De tweede deputatie bestond uit kooplieden uit Johannesburg, die den steun der Regeering zochten voor het op richten van een maatschappij om het trans port te bevorderen. De Regeering nam met vreugde de gelegenheid te baat, iets te kun nen doen, ten einde in den algemeenen nood tegemoet te komen en bood de maat schappij 3000 pd. st. ter leen aan en 1000 pd. st. als bonus, op voorwaarde, dat de oprichters der maatschappij, winkeliers of handelaars te Johannesburg, zich verbonden niet meer dan 15 pCt. winst te nemen van de artikelen, die zij invoerden. Verder is door de Regeering aan de Landdrosten ge seind, om de burgers aan te raden, hun goederen naar de verschillende markten te brengen en ze daar te verkoopen en niet aan speculanten, die misbruik zouden maken van de slechte tijden. Eindeljjk nog heeft de Regeering geseind aan den mijncommis saris te Johannesburg, dat zij desnoods 10.000 pd. st. wil toestaan voor aanvoer voor goederen, maar niet als bonus voor gestorven ossen, daar dan de transportrij ders hun beesten zouden doodjagen en er toch te Johannesburg muilen en karren genoeg zijn, om eetwaren aan te brengen. Verder had de Regeering besloten, dat op den eersten Zondag in November een algemeene biddag zou worden gehouden om regen. Ook bisschop Bousfield had een brief verzonden aan de predikanten in zijn diocees, waarin hij aandrong op boetedoening en vasten, en God te bidden de droogte te doen ophouden. A I - '-.f f— - Buitenland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1