ONS GAS. WOENSDAG 4 DECEMBER. 1889. FT llviU Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. Noord-Amerika, stond de geneesheer Walker ken gingen in vlammen op, terwijl een aan- - - *V 843. VOt'It e Langstraat en de Biiiiiiiielerwaard. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. A bonne mentsprijs: per 3 maanden f 1.00, verhooging. Franco per post zonder prijs- Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters Daar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parjjs. (Ingezonden.) Frau ltzig sprach in jühem Zorn; 's Giebt keine Rosen ohne Dom'. Frau Lustig spruch: welch selig Loos 's Giebt keine Dornen ohne Ros'. Dat is de beschouwing van den pessi mist en die van die van de optimist. Het Nurksen-geslacht ziet van alles slechts de booze zijde, het goede ziet het over het hoofd. Vrouw ltzig ziet, als zij eene roos heeft, slechts de doornen. Vrouw Lustig neemt de zaken ran den vroolijken kant en verheugt zich bij het kwade, nog over het weinige goede, dat er in verscholen ligt. Wat heeft dat nu alles met ons gas te maken? zal allicht iemand denken en mis schien zeggen ook. Dat zal ik u vertellen. Eiken dag hoort men den een of anderen vitter, (o, zetter, let vooral op de spelling, en druk toch niet fitter), aanmerkingen ma ken, als daar zijn: »wat was het gister avond om half tien donker,»wat ging humvan morgen reeds vroeg op den ketel zitten,»het was om gek te worden, hoe het gas weer als een razende op en neer vloog,enz., enz. Al die lui, die zoo spreken, zien de ro zen niet, maar alleen de doornen. In één woord, zij handelen als onverbeterlijke pes simisten. Ik zoek in al die dingen gaarne de licht zijde op. Dat heeft veel voor. Vooreerst be waart men dan zijn goed humeur; numero twee oefent men zich in de schoone deugd der lijdzaamheid; en numero drie, en dat is niet het minste: het helpt toch niemendal. Bijv. om één ding uit vele te noemen; het is Maandagavond half tien. Je zit te schrijven, wat drommel is dat, wat man keert er aan mijn oogen O je, het is het gas; fluks overeind, de kraan wat wijder opengezet. Het gaat, maar hoe? nog vijf minutendezelfde manoeuvre nog eens en nog eens, men is in eene voortdurende, maar zeer gezonde beweging. Nu gaat het een beetje beter, wel niet erg, maar je kan toch zien. Ijverig in het werk verdiept, voelt men eensklaps iets drukkends over zich komen; met een angstig voorgevoel kijkt men op, en o hemelhet gas heeft zich glorieuselijk gewroken en met een Metersvlam verheft het zich tot het plafond. Ons zoo iets, zou nu een andere giftig worden, en zich misschien allerlei dikke woorden laten ontvallen, aan het adres van den gasleverancier, maar ik niet. Kijk, denk ik, wat eene les in waakzaamheid krijg ik daar. Als ik mij nu de zotte gewoonte van sommigen had eigengemaakt om bij het werk te gaan slapen, dan was ik lek kertjes gestikt en de halve stad misschien afgebrand. Men behoeft niet te vragen of ik des avonds goed wakker blijf. Die les heb ik gratis gehad. Een ander voorbeeld. Je hebt het druk, staat een beetje vroeg op om wat te gaan zitten werken. Daar slaat het kwart na zeven. Flaphet licht uit. Van werken geen kwestie meer; de zon komt op 13 minuten over half acht; het is donker weer, een half uur pauze. Merk op, welke wijsheid en voorzienig heid in die vroege dichtdraaierij zit. Is het niet duidelijk, dat de gasfabrikant bezorgd is voor uwe gezondheid Het is alsof hij zegt: »Niet te veel gewerkt, mijn jongen, denk om je dierbare gezondheid. Een half uurtje rust zal je goed doen.« In plaats van boos ben ik dan dankbaar en ik begin een versje van Van Alphen op te zeggen of herinner mij de lijdensgeschiedenis van Job, hoewel ik toch eerlijk moet zeggen, dat Job met gasleveranciers niet veel te maken heeft gehad. Nog een ander voorbeeldgij zijt uit. In de soeiëteit of in een ander lokaal. Tegen half elf legt ieder zijn spel neer, de queuen worden aan den muur gezet. Alles staat in spanning: »IIet komt.U of liever »/iet gaat »Daar heb j'erujc- »Wat?« Eene momenta- neele verduistering. Het is de waarschuwing van een vader in Israël: »denk om vrouw en kind en ga naar huis.« Er zijn er, die aan de waarschuwende stem gehoor geven, het boek laten opmaken en vertrekken. Ver stokten blijven er altijd, maar zij worden op half licht gezet, zooals in het begin dezer eeuw de domine's in Amsterdam. En dan 's nachts. De meid heeft verge ten nachtpitjes te halen. Kom, wij zullen het gas een tikje laten branden. Gij slaapt den slaap des rechtvaardigen. Alks slaapt. Het licht gaat uit. De kraan blijft open. Tegen dat de een of andere vroegopstaandèr uit de veeren komt, wordt de hoofdkraan weer open gezet. Gij luiert nog een uur. Barm hartige hemel, wat word ik benauwd! Nog zoo veel bewustzijn is er over om te be grijpen, wat er gaande is; spoedig de kraan dichtgedraaid. Maar stel u voor, dat gij 's avonds wat zwaar van hoofd naar bed waart gegaan; er zou kans op zijn, dat gij dood weer op stondt. Begrijpt gij nu niet, dat de meid een uit brander krijgt, en de huisvrouw voortaan zorgvuldig zal onderzoeken of er wel nacht pitjes in huis zijn. Verleden week kwam iemand bij mij en hield mij een heel zondenregister voor. Ik zei: »Man, je bent bij een verkeerde«. »Ja«, zei hij, »maar als ik bij den rechte kom, dan helpt het toch niet«. Toen heb ik hem alles uitgelegd; ik leerde hem van alles de goede zijde opmerken in den trant zoo als boven en nog veel meer. Ik bewees hem zonneklaar, dat al die manupilaties met het gas een gezonde en heilzame bedoeling had den, waarvan hij de portée nog niet begre pen had. Gij leert er door«, zei ik, waak zaamheid, geduld, zorg voor je gezondheid dragen, vroeg naar bed gaan, orde in het huishouden en vooralen daar drukte ik op, vooral berusting in het onvermijdelijke. Altemaal deugden, die een christenmensch tot sieraad strekken »Gij hebt gelijk*zeide hij, drukte mij de hand en ging geroerd heen. A. B. JE3 u i t e n 1 ïi. n< l Naar men verneemt zou Corvilain in hooger beroep gaan van het vonnis, waarbij hij tot eene gevangenisstraf van 4 jaren en 7 maanden veroordeeld is. De ingenieur De Lauuay zou in zijne gevangenisstraf van 18 maanden berusten, doch na verloop van een paar maanden in vrijheid gesteld wor den op grond der wet, waarbij de voor waardelijke ia vrijheidstelling ingevoerd is. De reddingsboot te Blankenberghe is Don derdag, terwijl zij hulp wilde verleen en, omgeslagen. De twaalf manschappen werden - wel gered, maar drie zijn sedert overleden. Het schip, dat men te hulp wilde komen is gestrand, maar bleek door het volk verlaten. Voor het hof van assises in het Fransche departement Meurthe en Moesel staat thans terecht zekere Jean Dauga, beschuldigd van vier moorden, gevolgd door diefstal, maar hoogstwaarschijnlijk ook schuldig aan nog zes andere dergelijke misdaden. De beschuldigde, 40 jaren oud, was op zijn 20ste jaar in dienst getreden bij de infanterie en heeft zich tijdens het beleg van Parijs bijzonder onderscheiden. In 1872 tot sergeant bevorderd ging hij over naar de gendarmerie en wist zich de achting zijner meerderen te verwerven. In 1876 verliet hij den dienst, trad in het huwe lijk en scheen een werkzaam leven te leiden. In 1881 was het, dat Dauga voor het eerst met de justitie in aanraking kwam. Te Cazaubon werd in April van dat jaar eene alleen wonende vrouw vermoord gevonden in hare woning, die alle sporen van dief stal droeg. Aangezien Dauga die daar bij zijn vader inwoonde, een paar dagen na dien nioord plotseling verdween en hij te Remiremont, waar hij als letterzetter in dienst was, terugkeerde in het bezit eener vrij aanzienlijke som geld, viel het ver moeden op hem. Hij werd gevangen ge nomen, doch wegens gebrek aan bewijs weer in vrijheid gesteld. In December 1888 werden te Pont-a- Moussom vier moorden achtereen gepleegd, alle onder gelijke omstandigheden. Alle nasporingen der politie bleven ver- geefschwel werden eenige personen ge arresteerd, maar allen werden weer losge laten. Geen wonder dat het gansche stadje een tijd lang in angstige spanning verkeerde en buitengewone veiligheids-maatregelen werden genomen. Dauga, die n.b. was aan gesteld als hoofd der patrouille uit de burgerij, zocht ijverig mede naar den moordenaar en beklaagde zich meermalen dat er niet de minste aanwijzing bestond. Spoedig zou echter blijken dat hij zich daarin deerlijk vergiste. Het vergeefsch zoeken moede, riep de justitie de hulp in der Parijschee recherche en deze zond onmiddellijk haren hoofd-in- specteur Jaume naar Pont-a-Mousson. Dauga was onvoorzichtig genoeg, bij de komst van dien ambtenaar het stadje te verlaten, het geen de aandacht op hem deed vestigen Jaume wist zijn portret machtig te worden, waardoor eenige personen in staat werden gesteld hem als den vermoedelijken moorde naar te herkennenbovendien werd in de woning van een der slachtoffers een knoop gevonden, die aan Dauga toebehoorde, zoo dat de inspecteur alle reden vond hem op te sporen en ten huize van een slotenmaker te Epinal te arresteeren. Bij zijn vertrek uit Epinal was eene afdeeling troepen noo- dig om den gevangene tegen de woede der menigte te beschermen. In tegenwoordig heid der lijken zijner slachtoffers gebracht, behield Dauga zijne gewone kalmte en bleef hij volhouden onschuldig te zijn. In den zak van zijn jas werd echter een met bloed bevlekt scheermes gevonden, waarmede hij kennelijk de moorden heeft gepleegd. Ondanks de meest bezwarende verklarin gen der getuigen, blijft Dauga zijne onschuld volhouden. Te Parijs heeft een moeder haar 8-jarig dochtertje vermoord. Het meisje had een krommen rug en de moeder haatte het daarom. Zij had een kussen op haar kind gelegd en was daarop gaan liggen, totdat het arme meisje was gestikt. Volgens de Times* dreigt in Engeland eene werkstaking in den steenkoolhandel. Er hebben twee vergaderingen plaats gehad van werkgevers en van arbeiders. De mijn eigenaars besloten op eene bijeenkomst te Londen eenparig dat het onmogelijk was den werktijd te vei minderen. De arbeiders daarentegen dringen zooals uit eene vergadering te Newport (Monmouthshire) bleek ernstig hierop aan. Hoewel nog geen besluit genomen werd, was het duide lijk, dat de mijnwerkers in de meeste dis tricten voor eene werkstaking gezind zijn. Donderdagmiddag ontstond in de haven te Marseille brand in het schip »Ville de Marseille*:, liggende in het Rijksdok, welk schip drie duizend vaatjes buskruit aan boord had. Het schip werd ijlings door de bemanning verlaten en sprong na een tijdje in de luchtde uitbarsting was verschrikke lijk; meer dan een mijl in den omtrek werden alle ruiten gebroken en andere schade aangericht. Niemand werd echter gekwetst. 4000 dokwerkers te Bristol en te Avon- mouth hebben het werk gestaakt, aangezien zij weigeren met vreemde werklieden te werken. Het lossen van schepen staat dien tengevolge geheel stil. Professor Von Nussbaum te München, raadt het wielrijden onvoorwaardelijk aan, niet alleen aan jongelieden, maar ook aan dames en heeren van middelbaren leeftijd, vooral als zij last hebben van slechte spijs vertering, hemorrhoiden, pijn in de lendenen of enge borst. Voorts beveelt hij het wielrijden aan voor menschen, die aanleg hebben tot vet zucht, of bij wie de beweging van het hart te wenschen overlaateindelijk aan alle zenuwachtigen en deze laatsten zijn tegen woordig vele. Te Calcutta schoot een Inlandseh soldaat zijn kolonel, zijn majoor en een krijgsmak ker dood. In een gieterij te Chemnitz had een ont ploffing plaats, waardoor 10 arbeiders ge kwetst werden, waaronder eenigen zwaar. De Zwitsersche Bondsregeering heeft bij de Bondsvergadering een voorstel ingediend om in de grondwet een nieuw artikel op te nemen, ter invoering van verplichte ver zekering tegen ongevallen en verplichte deel neming van alle werklieden aan zieken fondsen. Uit Rusland komen droevige berichten over den toestand in de provincie aan de Wolga. Ook dit jaar is daar de oogst mis lukt en de boeren verkoopen wat zij nog hebben, om te kunnen eten. Als het gou vernement geen hulp verleent is hongersnood te verwachten. Tot nog toe is niets gedaan om den nood te lenigen. De Pruissische Min. van openbare wer ken heeft de staatsspoorwegen in Duitsch- land aangeschreven dat voortaan voor het gebruik van slaapwagens op de genoemde spoorwegen geen extra suppletie meer boven de le klasse vracht behoeft geheven te worden. terecht, omdat hij den landbouwer Miller met den dood zou hebben bedreigd. Miller had namelijk de vrouw van den geneesheer beleedigd en was, naar 't schijnt, door dezen heer op wat al te heftige wijze daarover on derhouden. De gerechtszaal was gevuld met nieuws gierigen. Gedurende het verhoor werden de aanwezigen eensklaps door het vallen van een schot opgeschrikt. Een tweede schot volgde en onder 't geschreeuw der mannen en 't gegil der vrouweD, mengde zich het gekreun der verwonden. De beide strijdende partijen waren gewapend in de rechtzaal verschenen en toen de orde was hersteld, bleek dat Miller en diens zoon en de echtge- nooten Walker dood op den grond lagen. Verscheidene bloedverwanten der strjjdende partijen waren in meerdere of mindere mate gekwetst. De toestand in de Hongaarsche Kamer ia bjjna niet meer houdbaar. Zoodra de Minis ter-president Tisza spreekt, begint de oppo sitie te schreeuwen en rumoer te maken. De tegenstanders van Tisza zitten dan luid te praten en beginnen dan allen te gelijk zoo hard mogelijk te niezen en te hoesten, zon der dat de voorzitter er iets aan kan doen. De laatste zitting moest zelfs weer worden gesloten, omdat de heer Tisza en de voorzit ter het kabaal niet konden meester worden. De liberale meerderheid verlangt, dat den »rumoermakers« de toegang tot de vergade ring zal ontzegd worden en de ernstige leden der oppositie hebben zich bij dit voorstel aangesloten. Alleen op deze wijze kan de parlementaire arbeid weer geregeld worden voortgezet. Blijkens een particulier bericht heeft er te Rio Janeiro, na afloop eener vergadering van republikeinen, eene bloedige botsing plaats gehad, waarbij kreten werden ge hoord: »Weg met de Republiek, leve dom PedroTwee personen moeten door revol verschoten gedood en verscheidene anderen gewond zijn. De berichten omtrent den brand te Lynn in Massachusets luiden ontzettend. Meer dan 100 schoenfabrieken, alle nieuwsblad kantoren en het centraalstation en de goe derenloodsen van den Boston en Maine Spoorweg zijn vernield en een groot aantal personen kwamen om het leven. Bijna 8 uren lang woedde het vuur met eene hevigheid, die de beruchte branden van Chicago en Boston in herinnering bracht. Er heerschte eene onbeschrijfelijke verwar ring, die de soldaten vegeefs poogden te doen bedaren. Eene groote menigte menschen, voornamelijk armen, zijn zonder dak. De burgemeester heeft een beroep op de liefdadigheid zijner langenooten gedaan en onmiddellijke toezending van kleederen en andere levensbehoeften, voor de ongelukki- gen, alsmede militaire hulp verzocht. De schade in de kantorenwijk waar, be halve 12 blokken van de grootste schoen fabrieken, en 4 dagbladkantoren, 4 banken, verscheidene kerken en een aantal clubge bouwen, benevens een groot aantal winkels (alles te zamen een vk. Eng. mijl opper vlakte beslaande) in de asch werden gelegd, wordt op 10,000.000 dollar geschat. In het geel werden omstreeks 150 woningen ver nield, 160 gezinnen van dak beroofd, ter wijl omstreeks 8000 personen door den Voor het gerechtshof te Brownsberg, in brand zonder werk zijn; 112 houten blok-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1