1 WOENSDAG 11 DECEMBER. Uitgever: L. J. YETEIRMAN, Heusden. - 845. 1889. VOOR Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.00. Franco per post zonder prijs- verhooging. Advertentiën 16 regels 00 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. Meer en meer wint de meening veld, dat er ook in ons land iets, kon 't zijn, veel, dient gedaan te worden om de boeren- en landbouwstand op te heffen uit het ver val waarin zij langzamerhand geraakt zijn. Waren vroeger de Nederlandsche zuivel producten overal gewild, door vele omstan digheden zijn zij meer en meer door bui- tenlandsche verdrongen. Om te trachten den landbouwer op de hoogte te brengen hoe zijne belangen te behartigen, worden op verschillende plaatsen in ons land cursussen gehouden waarvan dan ook het succes niet uitblijfr. Als spre ker in een der G elderseh- O ver ij selsclie plaatsen trad dan ook op een dezer dagen op, de heer Weijdom Claterbos, voorheen eigenaar van een natuurboterfabriek, thans aange steld door de Geldersch-Overijselsche Maat schappp van Landbouw als »Wandelleeraar«. De belangstelling (de vergadering had plaats te Apeldoorn) was zeer groot, en te beslui ten uit de aandachtig aangehoorde rede werd hiervan door bet opgekomen publiek zèëf"vêeTVgeprofiteerd. Zoo wer^ na voornamelijk op Deensche boter gewezen te hebben en op den min deren aftrek va*L. Holiandsche boter, met klem betoogd dat ook wij even goede boter kunnen bereiden en men bereids daarmede vooral in de kleistreken op den beteren weg is. Ook in de zandstreken is dat even goed mogelijk, als men maar de door spreker te geven wenken volgt, zooals hem reeds door het geven van cursussen hier en daar ge bleken is. Reeds bij het melken valt veel op te mer ken. Steeds moet krachtig en met de volle hand worden gemolkendaarbij vooral te letten op goed uitmelken, daar het bekent is dat de laatste melk meer vetdeelen be vat dan de eerst gegevene, hetwelk door hem wordt aangetoond door de grootere en kleinere lagen room, voorhanden op de melk, die des morgens in 2 zoogenaamde Cremo- meters of melkcontroleurs was gedaan. De dikte van dat laagje verschilde nog al aan zienlijk en hij beval de aanwezigen dan ook zeer aan zich voor weinige stuivers zoodanige proefglazen aan te schaffen. Gezeten op een bankje heeft de voorkeur boven andere wijzen van melken. Op geregelden tijd en bijv. om de 12 uur, verdient aanbeveling en bovenal rust bij het melken. Praten zoo min mo gelijk, de koe moet afleiding hebben en zoo rustig mogelijk de melk doen schieten, zicht baar aan 't trillen van het achterlichaam. Alles moet vermeden worden opdat het dier zoogenaamd de melk niet optrekt. Bij het bewaren der melk in de melk- kamers, veel beter in kelders, moet steeds de grootst mogelijke zindelijkheid worden in acht genomen, en vooral er voor gezorgd dat deze geene vreemde luchten kan opne men, wijl dit veel van invloed is op de kwaliteit der boter. Zal het goed zijn, dan moet melk in geen aanraking kunnen ko men met de lucht, b. v. van zuurkool, in gemaakte boonen, roggebrood, middageten, teerlucht, petroleum, enz. Na verzameld te zijn, moet deze zoo spoe dig mogelijk worden afgekoeld, opdat de tigenaardige koelucht ook er af ga en de roomafscheiding des te grooter worde. Voor koelvaten worden bij voorkeur metalen vaten gebruikt in plaats van houten. Alom zijn die vertinde vaten in hooge of lage vormen te verkrijgenze mogen nooit geschuurd, iter en soda worden gereinigd. Al naar mate het doel dat men beoogt, worden deze vaten eenvoudig weg gezet of wel in koud water geplaatst, ook wel in ijs. De bergplaatsen moeten steeds op gelijke temperatuur gehouden worden, zoomede de melk, opdat de graad van stijfheid der boter steeds in den winter en in den zomer ge lijk is. De handel verlangt zulks. De ther mometer moet steeds het richtsnoer zijn van een goed boterbereider, daar het be kend is, dat de meeste room verkregen wordt bij een bepaalde warmtegraadop geen boerderij mag dit instrument ontbre ken voor 60 a 90 ct. verschaft men het zich. Wie, zoo vervolgde spreker zijn rede, wie b.v. is het niet bekend, dat in zandstreken vooral veel knollen worden verbouwd en dat als het vee deze gebruikt, niet alleen de melk, maar ook de daaruit vervaardigde boter er naar smaakt. Om dit euvel te voorkomen, raadt spreker aan om het vee te gelijkertijd tarwezemelen te voederen, die als afval der stijfsel fabrieken uit ons land naar het buiten land voor lagen prijs worden uitgevoerd. Het te probeeren js gemakkelijk en min kostbaar, en onze huismoeders zullen niet meer over den naren smaak te klagen hebben. Verder vond spreker nog aanleiding er op te wijzen, dat het voor elke streek mis schien niet ongewenscht zoude zijn, als bijvoorbeeld tal van boeren zich daartoe bij de Besturen aanmeldden, een cursus door hem op verschillende plaatsen werd gegeven, zooals zulks reeds hier en daar is geschied. Als zoodanig verzoek mocht worden gedaan, mits niet te lang meer uit gesteld, zou de mogelijkheid bestaan, dat spreker ook nog meer zoodanige cursus kwam geven. Hij eindigde met het uitspreken van den wensch, dat het gehoorde mocht worden ter harte genomen en goede resul taten mocht dragen. werd en zoo wist te ontsnappen, vindt na volging. Weder heeft een gevangene, een zekere Marignan, te Parijs, die van de ge vangenis naar het paleis van justitie ge bracht werd, op die wijze weten te ont komen. Het was een der leiders van de dievenbende van Catusse, die wegens eenige ernstige misdaden zou terecht staan. Men kan zich de verblufte gezichten der politie agenten voorstellen, toen zij bij aankomst den wagen openden en den vogel gevlogen vonden. Het bekende plan om Frankrijk met En geland door middel eener spoorwegbrug te verbinden, is dezer dagen weder in eene vergadering te Parijs ter sprake gebracht. Aan de door twee personen in de vergadering medegedeelde voorstellen zij het volgende ontleend De richting van de brug werd aldus aan gegeven Van Kaap Gris-Nez over de zand banken van Celbert en V arne naar V olkestone. Met het oog op den gunstigen uitslag van den brugbouw over de Forth zou ook de ontworpen brug over het kanaal van ge goten ijzer dienen te zijn. Men schatte het gezamenlijk gewicht aan metaal voor den bouw en voor de inrichting der machineriën vereischt, op ongeveer een millioen ton. De in het geheel 37,65 kilometer lange brug zal op 118, op afstanden van 100 tot 500 meter geplaatste pijlers rusten, welke op eene hoogte van ongeveer 60 a 70 meter boven den waterspiegel een spoorweg, voor zien van dubbel spoor, zullen dragen. De kosten van het grootsche werk, ter voltooiing waarvan 10 jaren noodig zullen zijn, wer den geraamd op 800 a 900 millioen frs., als 380 millioen voor metsel- en 480 millioen voor ijzerwerk. Het voorbeeld van den Franscheu ge vangene, die een gat zaagde in den bodem van den spoorwagen waarmede hij vervoerd Marie Stackenburg, de Nederlandsche vrouw, die te Parjjs terechtstond wegens het vermoorden van haar dochtertje door langdurige mishandeling, is door de recht bank veroordeeld tot 20-jarigen dwangarbeid, de hoogste straf welke haar kon worden opgelegd. Na lang er naar gestreeft te hebben den rook van steenkolen weg te nemen door eene wijziging in de inrichting der verbrandingstoestellen, heeft men nu, en wel naar liet schijnt met goeden uitslag, den rook weggenomen door inwerking op de steenkool zelve. Uit een verslag omtrent eene genomen proef met steenkool, die in een chemisch praeparaat gedompeld was, blijkt dat hierdoor die moleculen, welke ge woonlijk door den schoorsteen een uitweg zoeken zonder door het vuur verteerd te worden, meer innig verbonden worden met het overige der brandstof en derhalve daar mede verbranden. De proef vond plaats te Willis's Looms, Saint James. Twee groote vuren werden daar ontstoken in open haar den, het eene gevoed met gewone steen kool, het andere met steenkool welke de bovenbedoelde chemische bewerking had on dergaan. De eerste haard leverde het ge wone kolenvuur, vlammen en rook; de tweede gaf een even heldere vlam te aan schouwen, echter geheel zonder rook. Deze laatste haard werd gemakkelijk gevoed en brandende gehouden en gaf eene groote warmte. Naar verzekert wordt, bedraagt de prijs der chemische bewerking 30 cent per ton. De werkstaking bij de Londensche gas fabrieken gaat door; zoo zonden 1780 werk lieden van de South Metropolitan Gas Company een nota aan de directie, waarin zij mededeelden dat zij den volgenden dag het werk zouden staken. De werkstakers hebben overal posten uitgezet, om de pas aangenomen werklieden te overreden de open plaatsen niet in te nemen. De kolen- dragers sloten zich bij de beweging aan. De Z. Londensche gas-maatschappij heeft toebereidselen gemaakt om eene belegering te kunnen doorstaan. In hare fabriek worden bedden opgeslagen en groote voorraden levensmiddelen aangevoerd ten behoeve der vrijwillige werklieden, die in plaats der werkstakers moeten komen. Te Manchester heerscht dezelfde toestand. Te Greenwich en Deptford werd dezer dagen groote ontsteltenis gewekt door de onverwachte verschijning van een man, dien men reeds 30 jaar geleden verdronken waande. Parker, zoo heette hij, nam in het begin van 1857 als ligtmatroos dienst op een schip, dat naar Quebec bestemd was. Op de terugreis viel hij overboord, en hoewel dadelijk booten werden uitgezet, werd hy niet terug gevonden, zoodat iedereen meende dat hij verdronken was, wat de kapitein van het vaartuig dan ook meldde. De on bestorven weduwe rouwde over hem en trouwde een paar jaren later met een koper werker, met wien zij met een talrijk gezin te Oost-Greenwich woont. Parker zegt, dat hjj op den nacht, toen hij overboord viel, van het schip wegdreef en eindelijk door een Portugeesch vaartuig opgenomen en in Zuid-Amerika aan wal gezet werd. Hij had een avontuurlijk leven en was zelfs eenmaal genoodzaakt zich bij een troep zeeroovers aan te sluiten. Later lag hij geruimen tijd ziek en buiten kennis te Palermo, terwijl niemand wist, wie hij was en van waar hij kwam. In den Ameri- kaanschen burgeroorlog werd hij gevangen genomen, maar later ontslagen, werd hij goudzoeker en verdiende veel geld. Parker zegt niet, waarom hij nooit naar Engeland schreef, en hoewel zjjne komst ten huize zijner vroegere vrouw met haar gezin be grijpelijke opschudding veroorzaakte, gelooft men, dat de zonderlinge zaak weldra in der minne zal zyn geschikt. De school baden zijn thans in Duitschand officieel ingevoerd. Elke school krijgt een gelegenheid tot baden en de onderwijzers hebben te zorgen, dat elk kind eens in de 14 dagen een bad neemt. In de meeste steenkoolmijnen van West- falen heerscht groote ongerustheid, ofschoon de werkstaking niet onmiddellijk dreigt. De mijnwerkers in de rijksmijnen in het Saar-district hebben den Keizer in een smeek schrift om loonsverhooging en de benoeming van een scheidsgerecht verzocht. De Oosten rij ksch-Hongaarsche regeering is bij de Servische opgekomen tegen de aan vallen op die monarchie, welke sommige Servische bladen zich veroorloofden. Enkele dezer bladen spoorden zelfs de inwoners van Bosnië en Herzegowina aan, in een nieuwen St. Bartholomeusnacht alle Oosten rijkers en Hongaren in de provinciën te vermoorden De Servische regeering zal nu eenige dezer bladen vervolgen. Intusschen moet het juist de Servische minister van binnenlandsche zaken, Tauschanovitch, aanvallen uitgingen. zijn, van wien deze De Nationale Raad van Bern stond een stemmig 3 millioen frs. toe tot de voltooiing van de versterkingen van den St. Gotthard, een werk dat in het geheel 6 millioen kost. Dit werk moet hoofdzakelijk dienen om de Duitsche en Italiaansche legers te beletten zich op Zwitsersch grondgebied te vereeni gen en dat land als operatiebasis tegen Frankrijk te gebruiken. Dezer dagen werd te München een orang outang vertoond, die de »Carnaval de Venise* speelde. Eiken avond was de zaal stampvol en de Beiersche dagbladen schieven groote artikels over den vreemdsoortigen muzikant. Doch verleden week stak een onbeschei den toeschouwer in de huid van den orang outang het dier scheen ongevoelig voor de pijn en ging voort met spelen. Eens klaps greep de man met het pennemes den staart van den aap en trok er aan uit al zijne macht, tot eindelijk het apenvel scheurde en afviel, zoodat de verbaasde toeschouwers het aangezicht te zien kregen van den vader van den apenbaas. Deze moest het geld teruggeven en ontsnapte slechts met moeite aan de handen der woedende Münchenaars. De vertooning eindigde met eene alge- meene kloppartij. Johan Orth vroeger aartshertog Johan van Oostenrijk heeft door het faillissement van het Weener bankiershuis Keuier nage noeg zijn geheele vermogen verloren, zoodat hij nu nog des te meer een »gewoon burgers is geworden. Onder de andere slachtoffers van het faillissement van dit oude bankiers huis zijn vele aanzienlijke inwoners van Weenen. Het tekort bedraagt verscheidene millioenen. De bekende koopman Oskar Dickson heeft de middelen beschikbaar gesteld tot het uit zenden eener nieuwe Noordpool-expeditie, waarvan dr. Nansen de leiding zou hebben. Deze laatste is wel bereid, maar men weet nog niet of hij het aanbod van Dickson zal aannemen, daar velen het beter achten, dat de Noorweegsche Regeering de kosten draagt. De inzameling van vrij willige giften in Noorwegen ten behoeve der verdedigings middelen des lands gaat in de groote steden naar wensch. Te Christiania hebben elf in gezetenen te zamen voor dat doel een be drag van 100,000 kronen geschonken. Over de griep-epidemie in Rusland ont breken zekere berichten aangaande het aan tal lijders. Sommige berichten melden, dat te Petersburg 40 pCt. van de bevolking is aangetast. Dat de Czaar en eenige Groot vorsten zijn aangetast, wordt bevestigd, al spreekt men het officieel tegen. De Engel- sche gezant lijdt ook aan deze ziekte. Men zegt dat de Prins van Monaco aan zijn jonge en zeer rijke vrouw heeft beloofd de speelbank te zullen sluiten, indien de zelfmoorden aanhouden. De Keizer van Brazilië is Zaterdag te Lissabon aangekomen. Thans zijn de eerste berichten over de omwenteling in Brazilië ontvangen, berichten die echter niet zeer waarschijnlijk klinken. Terwijl de Staatsraad vergaderd was, zou Da Fonseca, aan het hoofd van 500 ge- wapenden, de vergaderzaal zijn binnenge drongen en met eigen hand drie revolver schoten op den Minister van Marine gelost hebben. Volgens de XlXe Siècle kreeg het Vati- kaan bericht, dat de Braziliaansche Regee ring de Jezuïeten zal verbannen. Men zegt dat de Turksche Sultan in het volgend jaar niet alleen Berlijn, maar ook Petersburg en Weenen zal bezoeken. Uit Tanger wordt d.d. 6 Dec. geseind: Naar verzekerd wordt, zou er een samen zwering ontdekt zijn. De Sultan zou een zijner broeders te Fez hebben doen oplich ten en opsluiten na eene zeer heftige scène. In het binnenland zijn dientengevolge eenige ongeregeldheden voorgekomen. In de noordelijke provinciën van Chili is een groote voorraad ijzeroer ontdekt, die, naar men beweert, millioenen tonnen be vat. Reeds worden pogingen gedaan om eene Duitsche maatschappij tot exploitatie dezer mijnen op te richten. en <le Boimuelerwaard. Buitenland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1