ZATERDAG 14 DECEMBER. Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. SPECÏÏLEEHE1T. 1881) VOOR Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.00. verbooging. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrjjk: Wester Co., 20 Rue Hérold, Parijs. anca—iaasem.,mn lainim w'tmiwwmsmaeme' De oorzaak is geldgebrek Het gevolg is speculatie. Aan geldgebrek lijden tegenwoordig alle natiën, behalve de Vereen. Staten van Noord- Amerika, die elk jaar bogen kunnen op een batig saldo. Heel Europa komt te kort, en waar 't bij uitzondering minder erg is, schiet er toch niet genoeg over om schuld af te doen. Die duizend en nog eens duizend ruilli- oenen schuld hebben een handel in 't leven geroepen die de oude tijd niet kende, den handel in effecten. Effecten zijn eenvoudig bewijzen van schuld, die van de eene hand in de andere overgaan. Zij, die aan een natie geld geleend en daarvoor schuldbewij zen in handen hebben, maken die wederom te gelde, indien ze klinkende munt noodig hebben, terwijl anderen die van 't laatste ruimschoots voorzien zijn, effecten koopen, m. a. w. hun geld te leen geven om daar voor geregeld rente te trekken. Nu is 't duidelijk dat de schuldbewijzen van een natie, die niet in staat is rente te betalen, voor een appel en een ei aangebo den worden, terwijl omgekeerd de schuld bewijzen waarvoor die vrees niet bestaat, gaarne gekocht en iets duurder betaald wor den. Men trekt in 't laatste geval minder rente van zijn penningen, doch men is zeker ze te ontvangen en dat is zeer veel waard. De handel, die uit 't koopen en verkoo- pen dezer schuldbewijzen ontstaan is, wordt gedreven op een beurs eiken werkdag. Er wordt daar dus gespeculeerd, d. w. z. men jaagt er zijn voordeel na, men tracht zoo goedkoop mogelijk in te slaan en zoo duur als 't kan, te verkoopen. Er moet winst behaald worden, 't zijn zaken, die er ge daan worden en indien daar geen voordeel op overschiet zal men liever de zaken laten rusten en zijn gemak houden. Het woord speculeeren is dus niet zoo'n afschrikwekkende term als waarvoor het in den regel gehouden wordt. Die daarvan nog niet overtuigd is, herinneren wo aan een daad der regeering. Deze trok bij de laatste koffieveiling een massa van de markt terug, uit vrees dat de prijzen dalen zouden en in de hoop bij een volgende gelegenheid nog beter prijs te maken. Een eenvoudige han delsoperatie noemde zij het, doch niet wei nigen in den lande oordeelden dat deze wijze van speculeeren beneden de waardigheid van 't landsbestuur is. Zoo ziet men dat ook de regeering specu leert en tevens dat nog andere zaken dan effecten een voorwerp van speculatie kun nen zijn. Intusschen, een speculant staat nu een maal in een kwaad blaadje en de beurs wordt door een groot deel van 't publiek met arg waan bejegend. Het kan niet gelooven dat eerlijkheid een harer eerste grondbeginselen is en soliditeit de tweede, omdat het slechts ziet 't geen oppervlakkig is en dat opper vlakkige is juist de gewaagde speculatie. Aan geen beurs mankeert het dan ook aan dolle speculanten, die door allerlei gevaar lijke ondernemingen, den goeden naam der beurs op het spel zetten. Doch hoe worden die behandeld? Geen enkele soliede firma zal zaken met hen doen, geen koopman of bankier ze krediet verleenen en al rijden ze heden ook met een vierspan, zoo weet ieder solied beursman dat de dag zal komen, waarop ze weder als van ouds te voet zullen gaan. Speculatie op zichzelve is echter niet af keurenswaardig. Ze is een noodwendig ge volg van 't geldgebrek der natiën en maat schappijen. Doch ze is gevaarlijk. Een spe culant moet al zijn geesteskrachten op een enkel punt richten. Hij behoeft daarom geen geniaal persoon te zijn, o neen, 't komt niet zelden voor, dat zeer gewone lui uiterst gelukkig speculeeren. Zij denken niet veel, doch alleen aan hun zaken en zijn daardoor in staat hun geheele denkkracht op een punt te concentreeren. Tot speculeeren is kalmte noodig en tegenwoordigheid van geest en deze eigenschappen vindt men bij geniale menschen juist 't minst. Die speculeeren wil, heeft zooveel in 't oog te houden, dat hij nauwelijks in staat is aan iets anders te denken. Alles, wat de staatkunde betreft, zelfs de kleinste poli tieke omstandigheid legt gewicht in zijn schaal, en daaruit verklaart zich de onge hoorde zenuwachtigheid der beursmannen en de angst der geheele beurs, indien van elders berichten komen, die invloed op den koers kunnen uitoefenen. Een speculant vreest alle donkere plekken, die aan den staatkundigen horizon opkomen als voor boden van een onweer. De meesten der beursbezoekers echter zijn speculanten van de goede soort. Zij koopen en verkoopen op last van anderen en ver handelen sommen uit hun eigen kas, niet om te verdienen, maar omdat de handel nu eenmaal tot zijn handwerk behoort. Soliede firma's gaan daarbij nooit hun krach ten te boven, zoodat ze niet behoeven te vreezen, dat een of ander ongeval ze ge heel tegen den grond zal werpen. Ze zet ten nooit, zooals men dat noemt, alles op één kaart. Met nadruk waarschuwen we echter den z. g. kleinen burgerdat voorbeeld te vol gen. In de laatste jaren heeft het specu leeren zich uitgebreid tot de lieden met klein kapitaal en tal van hen hebben hunne gelddorst duur moeten betalen, 't Is ge beurd dat in een kleine gemeente ten plat- tenlande een rentenier, die er met een ma tigen intrest juist komen kon, door de speculatiezucht werd aangestoken en last gaf zijn papieren te verkoopen en andere in te slaan. Een poos later verkocht hij die en mocht zich in een aardig winstje verheugen. Dat voorbeeld werkte aausteke- lijk. Hij truchtte nogmaals zoo'n operatie te bewerkstelligen en verscheidenen door hem overgehaald, deden daarin mee. De arme menschen zitten thans met waarde- looze papieren, waarmee ze gerust hun pijp kunnen aansteken. Die speculeeren wil, moet over groote sommen kunnen beschikken, om de slagen van de eene zijde te dekken met de winst aan de anderezoo men daarover niet te beschikken heeft, zij men gewaarschuwd en koope liever land of huizen, of indien men papiertjes wenscht, onze soliede Ned. Schuld. Hij, die niet dagelijks de beurs kan bezoe ken, is 't speculeeren reeds af te raden, 't Komt daarbij o. a. aan op 't goede tijd stip van koopen en verkoopen en als men nu weel, dat zelfs gewone beursbezoekers dat tijdstip laten ontsnappen, kan men na gaan dat iemand ten plattenlande steeds te laat of te vroeg en hoogst zelden op tijd komt. 't Zal wel onnoodig zijn, hierbij tevens de waarschuwing- te voegen, goed uit de oogen te zien, indien men 't voornemen heeft zijn spaarcenten of een geërfd som metje in handen Van een ander te stellen. Er gaat geen jaar voorbij, of de bladen komen met gebeurtenissen die zulk een waarschuwing overbodig maken. Zeer kort geleden kwamen er uit Friesland en Zee land. In den regel verleidt het bewaren van andermans geld tot speculatie van een zeer gevaarlijke soort. Men wil dan bovenmatig veidienen om na den verschuldigden intrest betaald te hebben, iets over te houden maar dik wijls mislukt die operatie en verspeelt men niet alleen zijn toekomstige winst, maar ook de toevertrouwde sommen en dompelt tal van gezinnen in armoede. Al leven we dus door de wet beschermd, veilig, er is steeds nog gegronde reden om te waarschuwen: »pas op uwe beurzen De griep of Influenza. Uit alle deelen van Europa komen berichten over het voort woekeren dezer epidemie, die minder de aandacht trekt door het gevaar dat zij op levert, dan door haar reusachtige en snelle verbreiding, en door de stoornis die zij in het maatschappelijk verkeer veroorzaakt. Te Petersburg, van waar de eerste berichten kwamen, neemt het aantal aangetasten toe. Of de Keizer tot de lijders behoort, is nog steeds niet bekendte Berlijn werd het plotseling opontbod naar Petersburg van een van Duitschlands eerste artsen prof. Leijden met de ziekte in verband gebracht. Te Odessa zijn de laatste dagen onder meer 250 soldaten, 30 studenten en de helft van de bemanningen der stoombooten aangetast; sterfgevallen kwamen daar niet voor, maar het verkeer lijdt geducht. Te Helsingfors is het nog erger. Daar kan men geen brieven bestellen oiudat er geen commiesen en be stellers zijn, de bladen hebben geen zetters en geen nieuws, de handelskantoren geen klerken, kortom de verwarring is groot. Te Moskou zijn reeds 20.000 personen aange tast. De ziekte kondigt zich twee of drie dagen te voren aan door een soort loom heid, dan breekt eensklaps de koorts uit, die allengs gedurende zes of acht uur toe neemt en vergezeld gaat van ijleü, hoofdpijn, zwellen van de gewrichten, ontsteking van de keel, pijn in de leden en een lastige hoest. De koorts duurt 24 uur, en de ziekte is na 3 a 10 dagen geheel hersteld, hoewel het gevaar voor wederiustorting groot blijft. De ziekte is ondertusschen reeds ver over de grenzen van Rusland verspreid en zal naar men vreest het geheel Oosten van ons werelddeel bezoeken. Te Weenen woedt de epidemie nu reeds hevig. Ook te Londen schijnt de besmetting overgebracht te zijn, en wel uit de Oostzee. Berichten maken melding van talrijke gevallen onder het garnizoen te Kopenhagen. Ook te Parijs in het »Magasin du Louvre« is deze ziekte uitgebroken. Alleen de kleine bladen bevatten hierover berichten en spreken van 400 winkelbedienden die aangetast zijn. De groote Parijsche bladen zwijgen over dit voorval, evenals de Duitsche over de dui zenden gevallen, die volgens de Engelsche bladen te Berlijn voorkomen. Zooals wij reeds vroeger meldden, werd op grond van beschouwingen van prof. Zdekauer te Petersburg aldaar, uit het heerschen dezer epidemie een cholera-epi- demie in hét aanstaande voorjaar voorspeld. Hij beweert, dat aan de vijf cholera-epide mieën, welke hij beleefd heeft, telkens een griep-epidemie is voorafgegaan. De Neue Freie Presse heeft daaromtrent het gevoelen van een Weener hoogleeraar in de geneeskunde ingewonnen en ten ant woord ontvangen: s»De griep-epidemie staat met de cholera in geen enkel verband. Wel is meermalen geconstateerd, dat na griep epidemieën cholera voorkwam, doch niet zoo dikwijls, dat men aan een verband tus- schen die twee ziekten denken kan. Voor zeker kan door de griep het weerstands vermogen van een geheele bevolking tegen de cholera iets verminderd worden. Maar een verbreiding van de cholera uit Perzië naar Rusland op den weg over land kan moeielijk binnen den tijd van een jaar worden verwacht en in elk geval loopt Petersburg niet zoo spoedig gevaar. Bij de zes cholera- epidemieën, die te Weenen geheerscht hebben (in 1830/31, 1836, 1848/49, 1854/55, 1866 en 1873) heeft men geen enkele maal een voorafgaande griep-epidemie waargenomen. Te Parijs zijn weder valsche munters ontdekt en gevat: zekere Duuchaup, zanger op café-chantants, twee medeplichtigen en de bijzit des eersten, die valsche stukken van 5 fres. in omloop bracht. Bij den hoofd schuldige is allerlei gereedschap voor de vervaardiging der stukken aangetroffen. Te Berlijn, waar de laatste weken her haaldelijk moorden gepleegd werden, is Zondag nacht weder een gruwelijke moord gepleegd. Een 62-jarig man, die bij in aan bouw zijnde huizen de waeht had, viel als slachtoffer; 's morgens werd zijn lijk badende in het bloed gevonden. De moord is waar schijnlijk 's avonds te voren gepleegd, ver moedelijk met het doel, een bedrag van even twintig mark te stelen Te Chemnitz (Saksen) is een werkstaking onder de stoffenververs uitgebroken. 10 p. c. der werklieden blijft slechts aan het werk 1500 hebben het gestaakt en eischen een ver hooging van .33% pet. van hun weekgeld. Bij den jongsten sneeuwstorm in Oosten- rijk-Hongarije zijn ook een aantal menschen omgekomen. In eene Hongaarsche stad vroor een gezelschap van 7 personen dood en nabij Pressburg verleren 12 menschen het levens in sneeuwjachten. Te Pest werden twee werklieden, die de sneeuw van den spoorweg wegruimden, door een trein over reden. De werklieden in de gasfabrieken te Londen hebben een manifest uitgevaardigd, waarin zij verklaren dat door hunne ver tegenwoordigers pogingen zpn gedaan om een vergelijk te treffen met de directeuren, die evenwel iedere tegemoetkoming gewei gerd hebben, zoodat thans het werk moet worden gestaakt. Een later bericht meldt: De stokers en kolensjouwers der Zuid- Londensche gasfabrieken hebben thans feite lijk het werk gestaakt, zoodat men vreest dat dit gedeelte der wereldstad binnen enkele dagen in Egyptische duisternis zal verkeeren. Wel trachten de besturen, die van geen toe geven der eischen van de werkstakers willen hooren, zich van ander personeel te voor zien, en bieden zij 2 p. st. loon voor de eerste en 1 p. st. voor elke volgende week benevens vrij voedsel en huisvesting, maar de werkstakers trachten de aankomst van nieuwe werklieden zooveel mogelijk te be letten, om welke reden de politiemacht nabij de fabrieken dan ook aanzienlijk versterkt is. In eene op Peckham Rye gehouden bijeen komst van gasstokers en steenkolendragers werd gezegd, datdekolendragers-vereeniging, behalve tegen de gasmaatschappij in Zuid- Londen, ook tegen andere fabrieken grieven had. Een spreker drong daarom aan op eene werkstaking van alle steenkolendragers te Londen, wat een volkomen stilstand van den steenkolenaanvoer te water en te land zou veroorzaken. De vergadering kwam te dezen aanzien echter tot geen besluit. John Burns heeft den werkstakers zijn steun toegezegd. East Lothian (Schotland) wordt geteisterd door een rattenplaag. Niet alleen vernielen de ratten de aardappelen en de hennip in de velden, maar zelfs is een boer 's nachts op den weg door een leger ratten aange vallen. Honderden ratten worden gedood, maar men kan niet merken dat het aan tal vermindert. Sir David Blaird heeft een bijeenkomst van belanghebbenden belegd, ten einde in gemeenschappelijk overleg te treden over de beste wijze om het ongedierte uit te roeien. Uit Madrid wordt gemeld, dat wanorde lijkheden zijn uitgebroken te Arbisna, in de provincie Saragossa, bij gelegenheid der af roeping van de gekozen gemeenteraadsleden. De menigte drong de zaal binnen en mis handelde den president. Verscheidene pistool schoten werden gelost en messteken uitge deeld. De maire is ernstig gewond, evenals de leden van het bureau. Onderscheidene personen zijn gearresteerd, doch de orde is nu hersteld. Te Nice is een verschrikkelijk drama af gespeeld. In het straatje du Pontin aldaar woonde de familie van een schilder, Martini genaamd, bestaande uit vier kinderen en hun tante, die reeds sedert eenige jaren met haar schoonbroeder, een weduwnaar, leefde. Diens schoonzuster was dikwerf in hevige woordenwisseling gewikkeld met zijn oudste zoon, een jongen van 17-jarigen leeftijd. Op het oogenblik dat zij de koffie aan de leden van het huisgezin toediende, bemerkte Martini's oudste zoon, dat zijne tante in zijn kop eene vreemdsoortige stof deed. Zon der iets te zeggen ledigde hij nu een ge deelte van zijne koffie in die, welke voor de overigen bestemd was, met het gevolg, dat aan het einde van het ontbijt, de ge heele familie vergiftigd was. De misdadige tante stierf het eerst, daarna de oudste zoon van Mirtini en diens beide dochtertjes van 12 tot 8 jaar. Het andere kind en de vader verkeeren in een hopeloozen toestand. Al vorens te sterven bekende de zoon van Martini dat hij de toeleg zijner tante ont dekt had, en zijne koffie met allen had ge deeld, omdat hij niet alleen wilde sterven. Voor Sebastopol is een Engelsche spion betrapt en gearresteerd, die teekeningen maakte van de verdedigingswerken. Tal van compromitteerende papieren zijn bij hem gevonden. van Heusden en Alteiui De Langstraat en k Boniinelerwaanl. Franco per post zonder prijs- Buitenland.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1