aM <C47 WOENSDAG 18 DECEMBER Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. 1889. De nieuwe Wet. VOOR Dit blatl verschijnt WOENSDAG en ZATEKDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 1.00. verhooging. Advertentiën 16 regels 60 ct. Elke regel meer 10 ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmorgen ingewacht. Agent voor Frankrijk: Westeb k Co., 20 Rue Hérold, Parijs. Duizenden in 't land hebben een zucht van verlichting geslaakt, toen na weken van spanning het gemeen overleg der partijen in ons staatsbestuur de aanneming der wet op 't onderwijs ten gevolge bad. Een groot deel heeft die aanneming met een »heil ons« begroet, een ander deel heeft er zich zonder eenig vreugdebetoon eenvoudig bij neergelegd, terwijl eindelijk een derde deel met kwalijk verborgen weerzin er zich wel bij neerleggen moet. Verreweg de meesten zijn dankbaar, dat het struikelblok onderwijs thans van de baan is en niet meer onze politiek zal komen bederven en troebel maken. Er zal nu vrede komen na veel strijd en 't land zal een nieuwe periode te gemoet gaan, waarin de verschillende partijen en secten een edelen wedstrijd zullen houden in 't verschaffen van degelijk onder wijs. Dit hoopt men, en wat men hoopt gelooft men gaarne. Wij hopen het mede, doch ons geloof in dat vredestijdperk is ver van vast. Toen de openbare school alleen uit de kas van rijk of gemeente onderhoudeu werd en de bijzondere school uit particuliere fond sen, bestond er tusschen deze twee geen punten van aanraking. Ze waren geheel van elkaar atgescheiden en er waren niet weinig gemeenten, waar ze op zeer vriendschappe- lijken voet nevens elkander stonden. Die toestand nu zal anders worden, en 't zou ons verblijden, wanneer 't niet zoo was, maar wij vreezen, dat de verhouding, nu beide gaan putten uit een gemeenschap pelijke kas, er niet beter op worden zal. Te meer daar de bijzondere school betaald wordt naar gelang 't aantal leerlingen daar aanwezig. Dit is een der punten, waarop onze hoop op vrede strandtdoch 't kan zijn dat onze wetgevers op dit stuk beter zien dan wij, en we zijn derhalve nog niet geheel zonder hoop. Aangezien we vooronderstellen mogen, dat onze lezers gaarne een beknopt overzicht zullen hebben van de veranderde gedeelten der wet, geven we die hier met een kleine toelichting, waar 't noodig is. 1. (Art. 2.) Yan de vakken, waarin onder wijs gegeven wordt, is vervallen beginselen der vormleer. Dat verlies is volgens sommigen niet groot; volgens anderen zeer groot. Van tien onderwijzers zijn geen twee het eens, wat vormleer is, waaruit een leek veilig besluiten kan, dat niemand daar nog 'trechte van weet. In de plaats daarvan zijn gekomen aller eerste oefeningen in 't handteekenen en gymnastiek, twee vakken die van groote waarde zijn voor elk schoolkind. Maar »wat zal men er mee doen?« 2. (Art. 3.) Hierin is geschrapt het be letsel om bijzondere scholen te subsidieeren. Ziehier het oude artikelLagere scholen, waarvan de kosten geheel of gedeeltelijk door de gemeenten of het Rijk worden ge dragen, zijn openbare, alle andere bijzondere scholen. Dit is het nieuwe: Lagere scholen, op gericht en onderhouden door het Rijk of de gemeente, zijn openbare, de overige zijn bijzondere scholen. De verandering is, zooals ieder ziet, zeer klein en valt misschien velen niet terstond in 't oog, en toch bevat ze in al haren een- ud het kardinale punt der geheele wets wijziging. Volgens het oude n.l. werden alle bijzondere scholen, zoodra ze subsidie genoten, openbare, volgens het nieuwe is dit het geval niet en blijven ze bijzondere. 3. (Art. 8.) De toelating van kweeke- lingen is in 't nieuwe gemakkelijker gemaakt. Daarvoor moeten onze kindertjes boeten, die nu alweer spoedig onder de hoede van een 15-jarigen »meester« zullen gesteld wor den, welke in last krijgt ze siil te houden 4. (Art. 12). Toezegging van subsidie aan gemeente- en particuliere kweekscho len voor de opeiding van jongelieden tot het acteëxamen. Verder wordt ook een bij drage toegezegd aan de hoofden van scho len, die een jongmensch tot die acte op leiden. Van de hoegrootheid dier bijdrage welke later vastgesteld wordt zal het afhangen, of dat opleiden belooft een winst gevende arbeid te worden. Dit art. is een heele ommekeer. Terwijl 't vroeger heette, dat iemand, om onder wijzer te worden, voor elk vak een speci aliteit noodig had, is thans met één penne- streek deze theorie veroordeeld en worden alle hoofden van scholen bevoegd verklaard tot de acte op te leiden. Wijselijk wordt echter de belooning uitgesteld tot het re- rultaat verkregen is. 5. (Art. 19). De voordracht tot ontslag van onderwijzers, in de oude wet in han den van B. en W. en den schoolopz., zal voortaan ook aan het oordeel van Ged. Staten onderworpen worden. 6. (Art. 24). Voor elk 55tal kinderen zal één onderwijzer meer aangesteld wor den. Vroeger was dat getal 45 en dus krijgt elke onderwijzer 10 leerlingen meer onder zijn hoede. Daarvoor zijn dus de kweekelingen weer in 't leven terug geroe pen. Een paar onderwijzers minder en eenige kweekelingen aangesteld. 't Komt op 't zelfde neer, en geeft een niet onaardig voordeel. Doch onze kinderkens moeten 't al weer betalen 7. (Art. 28). De vergelijkende examens zijn afgeschaft. Alleen, wanneer B. en W. niet met den schoolopziener overeen kun nen komen, zal men examineeren. Aangezien de vergelijkende examens niet verhinderd hebben, dat ook groote nullen tot schoolhoofden benoemd worden, zijn er weinig, die over dit art. jammeren. Men kan 't zachts nu eens op een andere wijze probeeren. 8. (Art. 45.) De Rijksbijdrage aan de gemeente be draagt voor een hoofd der school f 300 tot f 600 naar gelang der groottevoor elkeri onderwijzer f150 tot f 200; voor die met hoofdacte f300. Voorts wordt 25°/0 betaald van de kosten wegens het stichten, ver bouwen, of aankoopen van schoollokalen. De oude wet verordineerde de uitbetaling van 30°/o der kosten van onderwijs. Door deze verandering komen tal van gemeenten in ongelegenheid. 9. (Art. 46.) Behalve van onvermogen- den, zal voortaan schoolgeld geheven moe ten worden, bedragende minstens 20 ets. per maand. De oude wet legde hierin de gemeenten aan geen banden, de nieuwe beveelt school geldheffing. Voor een vereeniging tot beta ling van 't schoolgeld voor onverinogenden, waarvan een Haagsch blad de oprichting meldde, bestaat echter geen enkele reden. Onvermogenden zijn vrij. 10. (Art. 54bis.) De bijzondere scholen genieten van het Rijk een bijdrage ais boven genoemd is onder No. 8 (Art. 45.) Daartoe echter wordt gevorderd dat lo. de school staat onder het bestuur eener instelling of vereeniging, die rechts persoonlijkheid bezit; 2o. het onderwijs de vakken omvat, die voor de openbare school voorgeschreven zijn 3o. dat onderwijs gegeven worde minstens 18 uren per week; 4o. het aantal onderwijzers voldoet aan den eisch, die voor de openbare regel is. Hieruit volgt, dat men maar niet voor de leus een school op kan richten ten einde de bijdrage binnen te krijgen. Scholen, waar 't aantal leerlingen minder bedraagt dan 25 en die, waarvan de school gelden meer dan f 80 bedragen, zijn van de subsidie uitgesloten. Dit zijn de voornaamste veranderingen in de schoolwet aangebracht. Buitenland. Het is thaus niet meer te ontkeunen dat de griep epidemisch in Parijs ge worden en een aanzienlijken omvang heeft genomen. Men spreekt van 50,000 aange tasten en de ziekte heerscht overalin de magazijnen, in de administratiën, in de Halles, in de werkplaatsen en lyceums. Tot dusver zijn de kazernes gespaard gebleven. Men heeft overigens de opmerking gemaakt, dat zich geen enkel geval van griep onder de be hoeftige klasse voordoet, en alleen de meer gegoede klasse schijnt te zijn aangetast. Ook te Antwerpen zijn 32 geniesoldaten en 3 officieren door griep aangetast. De berichten uit het Duitscke kolengebied luiden vreedzaam. De opper-president te Bonn verstond zich met eene deputatie uit de mijnwerkers aldaar hierover, dat een werktijd van negen uren en verhoogd loon gewaarborgd zullen worden. Verder worden de ontslagen arbeiders weder aan het werk gesteld, en ook de mijnwerkers, die wegens het gebeurde bij de vroegere werkstaking in hechtenis zijn, zullen na afloop van hun nen straftijd weder werk krijgen. Voorts had er tusschen gedelegeerden der mijn werkers uit Rijnland en Westfalen en de hoogste regeeringsbeambten te Dortmund eene conferentie plaats, waar bepaald is dat de autoriteiten bij den keizer de voorspraak zullen zijn om eene algemeene amnestie voor alle mijnwerkers te verkrijgen, die wegens strafbare handelingen bij de vroegere werkstaking veroordeeld werden. De griep is te Londen het eerst opgetreden bij de paarden. In alle wijken der stad zijn paarden door een zeer besmettelijke soort van typhus, die Epizootic cellulitus genoemd wordt, aangetast. De dieren verliezen den eetlust, sluiten de waterachtige verkouden oogen en lijden aan gevoeligheid en prikke ling in de keel, terwijl de pooten opzwellen. Dikwijls is een paard een paar uren nadat de ziekte zich vertoonde, niet in staat te loopen. De ziekte is niet gevaarlijk, indien men het paard dadelijk rust geeft en be hoorlijk behandelt. Indien het echter blijft werken, heeft de ziekte dikwijls een doode- lijken afloop. Dan worden de longen aan gedaan en treedt bloedvergiftiging ophet paard weigert voedsel en sterft. Vooral de omnibus-maatschappijen en alle ondernemingen, die groote stallen bezitten, zijn het ergst door de griepbesmetting ge troffen. Een der voornaamste Gasmaatschappijen te Londen heeft doen aanplakken dat zij geene arbeiders meer noodig heeft, daar al de werkstakers vervangen zijn. Wanordelijk heden hebben er niet plaats gehad. De Gemeenteraad van Londen stond 18,000 gulden toe voor de ontvangst van Stanley, die tot eereburger der stad zal wor den benoemd. Bij de admiraliteit te Londen is het tele grafisch rapport ontvangen van den com mandant der vloot voor Zanzibar, waarin gemeld wordt, dat het Engelsche oorlogs schip Reindeerin een der kreken van het eiland Pemba een inlandsch schip ver rast en genomen heeft, dat 124 slaven aan boord had. Dit schip had de schepen Pigeon*, »Algeriue« en Boadiera« weten te passeeren. De slaven uit de binnenlan den van Afrika waren voor de markt te Pemba bestemd en waren getaxeerd op f 120 per hoofd. Het moet een afdeeling wezen van 600 slaven, die allen tegelijkertijd zijn ingescheept. De Arabische handelaars zijn in de gevangenis geworpen. Naar de »Times« uit Zanzibar verneemt, heerschen er ernstige beroeringen in het hoogland vau Mozambique. Majoor Serpa Pinto heeft, na den Engelschen consul mis leid te hebben, een fort gebouwd op het grondgebied der Mokolos, en dezen den oorlog verklaard, eene groote slachting onder hen aangericht en hun twee Engelsche vaan dels ontnomen. De Mokolos, zich door de Engelschen verlaten ziende, hebben het Por- tugeesche gezag erkend. Serpa Pinto heeft verklaard het gansche land tot aanhetNyas- sameer te willen veroveren, en heeft de En gelsche ingezetenen aangemaand zich onder Portugeesche bescherming te stellen. Dit bericht wordt bevestigd door eene depêche, welke het bureau der universitei ten te Londen uit Zanzibar ontving. Naar aanleiding hiervan voeren de En gelsche bladen eene opgewonden en drei gende taal tegenover Portugal. Genoemde bladen eischen onmiddellijke voldoening voor deze beleediging, de En gelsche vlag aangedaan. De »GIobe« dreigt zelfs met een bombardement van Lissabon door de Britsche pantservloot, zoomede met confiscatie der Portugeesche koloniën in Hindostan. De Portugeesche fondsen daalden. Donderdag is aan boord van een schip, de »Constance Marie«, hetwelk sedert Zater dag voor Temsche in de Schelde voor anker had gelegen, maar losgeslagen op eene zand plaat vastraakte, het verminkte lijk gevon den van den schipper, den 24-jarigen August Bal, terwijl op 20 minuten afstands, aan den Vlaamschen wal, in het riet het lijk gevonden is vaD diens moeder, gelijk haar zoon tengevolge van toegebrachte slagen en sneden bijna onkenbaar. Aan boord was alles opengebroken en blijkbaar gestolen wat slechts eenige waarde had. De schipper kwam van Aalst, waar hij eene lading graan gelost en omstreeks fr. 500 vrachtpenningen ontvangen had. Met de verslagenen is alleen nog aan boord geweest een rivierloods, die spoorloos verdwenen is en voor den moor denaar gehouden wordt. Een Amerikaansch luchtreiziger pro fessor* von Tassel, die te Honolulu (Hawaï) opsteeg en met een valscherm daalde, is in zee neergekomen en daar onmiddellijk door haaien naar beneden getrokken en ver scheurd, zonder dat zijn broeder en eenige andere personen, die in een schuitje en op een kleine stoomboot vlak bij waren om hem op te nemen, iets tot zijne redding konden doen. Meer dan 40 studenten van Odessa (waar van 20 joden) zijn voor goed verbannen en mogen niet in Russische steden gaan wonen. Zij zullen in dorpen worden geïnter neerd en onder politietoezicht worden ge steld. Het »Journ.deSt. Pétersbourg* sprekende van de noteering der Bulgaarsche leening aan de Weener Beurs en van de waarbor gen voor deze leening, meent dat Ferdinand van Coburg en de Bulgaarsche regeering willekeurig beschikken over de nationale eigendommen en ondanks hunne volkomen onregelmatige positie, de hulpbronnen des lands aanspreken, met miskenning van bet recht en zonder te letten op vroegere, sedert jaren reeds onvervuld gebleven verbindte- nissen. Het blad meent op deze in het oog- loopende afwijking van het tractaat van Berlijn de aandacht te moeten vestigen. Van de plannen van Stanley is nog niets met zekerheid bekend, daar het waarschijn lijk is, dat de doctoren te Zanzibar bezwaar zullen maken tegen een overhaast vertrek naar zoovele maanden vol ontberingen in de heete binnenlanden. Michel Schieffer, een werkman op een boerderij, nabij St. Paul (Amerika) heeft, volgens een telegram uit New-York, bekend dat hij een paar moorden op zijn geweten had. Hij beweert, dat, toen hij woonde te Hanborg (Beieren) hij zijn stiefzoon heeft verdronken, om in 't bezit te geraken van diens erfenis. Vervolgens vermoordde hij den grootvader van den jongen, die, naar hij vreesde, hem van de misdaad verdacht. Zoodra Schieffer de kans gunstig oordeelde, ontvluchtte hij naar Amerika, doch de ge dachte aan de moorden pijnigde hem der mate, dat hij zich eindelijk zelf bij de politie aanmeldde. De Beiersche justitie, met het geval in kennis gesteld, heeft zijn gevangen houding verzocht. Op de Japansche stoomboot »Sekirio«, varende tusschen Foochow en Sharppeak, is de ketel gesprongen; 75 passagiers en 4 lieden der bemanning kwamen om; 14 wer den zwaar gekwetst. In het station van den Noord-Wester spoorweg te Liverpool vielen 7 man, die de kap verfden, van een hoogte van 70 voet; allen werden ernstig gekwetst. Uit Lissabon wordt gemeld, dat de oud- keizeriD van Brazilië de tijding heeft ont vangen, dat al hare juweelen, waaronder de schoonste diamanten der wereld, gestolen zijn. Dit is een zware slag voor de keizer lijke familie, daar de Keizer zijn privaat vermogen verbruikte en op de juweelen rekende voor latere eventualiteiten. Niet temin heeft Dom Predo de hem aangeboden villa's te Cannes geweigerd en zal hij een logement aldaar betrekken. In het Noorden van Italië zjjn allerwege, te Venetië, Florence, Lucca, Bologna, enz., schokken van aardbeving gevoeld. Land vau en Alteiia, Langstraat en do dnnnelerwaard. Franco per post zonder prijs -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 1