Góede Waar voor] weinig geld— f Probeert U eens een busje VAN HOUT EN'S Y<i Kilo bus f 1.50 0.80 y* OWA yio 0.18 engjj zult versteld zijn over de uitstekende, kwaliteit in verhouaingtof den prijs. De Times verneemt d.d. 22 dezer uit Peking, dat de staat van zaken plotse ling in een ernstig stadium is gekomen, doordien Soenjatsen onverwachts het overeengekomene verloochende. Eergisteren zond hij een beleedigend telegram aan Joeansjikai, waarin hij eischt, dat Joeansjikai in Noord-China geen voorloopig bewind zal vestigen en ook geen deel zal hebben in hetrepu- blikeinsche bewind, voordat de mogend heden de republiek zullen hebben erkend. Dit optreden van Soenjatsen schijnt het gevolg te zijn van zijn argwaan, dat Joeansjikai heimelijk streeft naar een dictatorrol. Ook vele Mantsjoes zijn plotseling van houding veranderd, hetgeen de moeilijk heden voor Joeansjikai slechts heeft doen toekomen. De voormalige minister van oorlog Tieliang, die Nanking overgaf en daarna de vlucht nam naar Dalni, is in Peking teruggekeerd. Deze Tieliang is Joeansji kai's doodvijand en kuipt tegen dezen. Hij tracht Joeansjikai ten val te brengen met hulp van de Mantsjoes, o. w. hij veel invloed heeft. Joeansjikai is, naar men weet, een Chineesch. De Daily Telegraph verneemt onge veer hetzelfde uit Sjanghai. De onverzoenlijke Mantsjoes worden geleid door prins Tsaitao. Een-en-dertig hoofdofficieren van het noorderleger hebben verklaard, dat zij zullen aftreden wanneer de afstand des keizers plaats vindt. Woetingfang heeft eergisteren tele grammen verzonden, waarin hij de on middellijke hervatting gelast van de vijandelijkheden. De vijandige stemming tegen Joean sjikai neemt voortdurend toe. Volgens geruchten uit gezaghebbende bron zal de Chineesche regeering den 18en Februari d. i. op den Chineeschen Nieuwjaarsdag bekendmaken, dat het rijk bankroet is. Aan de Morning Post wordt bericht, dat men te Peking voor het intreden van een toestand van anarchie vreest. Uit Koeldsja verneemt het Peters- burgsch telegraafagentschap, dat de op standelingen in het Noordwesten van China in groote haast een troepenmacht naar den Talkipas gezonden hebben, waar zij voor een opmarsch der regee- ringstroepen vreezeu. Van een ophandend zijnd Japansch ultimatum aan China weet het volgende telegram van de Deutsche Kabelgr. Ges uit Jokohama te vertellen. De genro of raad der ouden heeft met den minister van buitenlandsche zaken terzelfder tijd als het kabinet een geheime vergadering gehouden, waarop verslag is gedaan aan den Mikado. Gewichtige beslissingen betreffende wijzigingen van Japan's politiek in China zouden voor de deur staan. Wegens het gevaar voor de Ja- pansche belangen in Mantsjoerije en ook in verband met den toestand in Mon golië wordt een ultimatum, dat betref fende de bezetting van Mantsjoerije aan de regeering te Peking gericht zou wor den, verwacht. Het is de laatste dagen op de Engel sche Oostkust en in een groot deel van het land bar weer geweest. Storm en sneeuwjacht. Te Birmingham lag Don derdag de sneeuw bijna een halve meter hoog. Vele schipbreuken hebben op de Engelsche kust plaats gehad. De ernstig ste ramp was die van het stoomschip Wistow Hall, dat met gebluschte vuren en weggeslagen schoorsteen hulpeloos op de rotsen van de Büllers of Beechan, bij Aberdeen, te pletter werd geslagen Van de bemanning werden er slechts vier gered; 53 verdronken er. Meest waren het Indiërs. De kapitein, een Engelschman, werd met gebroken been, bewusteloos aan land gespoeld. Uit Rijssel wordt gemeld, dat de socialistische burgemeester van Hou- plines, Lohier, sedert eenige dagen ver mist wordt. In de door hem bestuurde kas van de verbruiksvereeniging van arbeiders ontbreekt voor een bedrag van ongeveer 20,000 frank. Een expres van den Illinois Central spoorweg is te Centralis (Illinois) in volle vaart op het achterstuk van een rei zigerstrein geloopen, die stil hield om water in te nemen. J. T. Harahan, gé- wezen president van de Illinois Central maatschappij, en F. C. Melcher, de tweede vice president, F. S. Pierce, eerste rechtsgeleerde raadsman van de Rock Island spoorwegen, en E. E. Wright, zoon van den vroegeren minister, zijn omgekomen. Er zijn twintig gewonden. De omgekomenen lagen te slapen in Melcher's eigen rijtuig, dat achter aan den reizigerstrein was gekoppeld. De mijnbezitters in de Borinage heb ben, ondanks de bemiddeling van den minister van arbeid, de door de stakende mijnwerkers voorgestelde scheidsrech terlijke beslissing verworpen. Te Juvisy is Zaterdag een student in de medicijnen, Alfred Wagner, die zich buiten medeweten van zijn familie sedert twee maanden in het vliegen oefende, van een hoogte van 25 meter doodgevallen. Zijn toestel werd geheel vernield en geraakte door het ontploffen der benzine in brand. Men seint uit Berlijn: De ingenieur Grulich heeft te Johan- nisthal een nieuw wereldrecord gemaakt. Hij vloog in zijn eendekker met twee passagiers gedurende 2 uur 2s/i minuut. En uit ReimsDe vlieger Prévost heeft met 2 passagiers een hoogte van 2200 meter bereikt, daarmede hef record slaande. i*laatHelük \ieuws. Heusden, 24 Jan. De 16-jarige J. Reas kwam Vrijdag bij het sleden zóó ongelukkig te vallen, dat hij een been brak. Dr. Erkelens verleende spoedig hulp. Werkendam. Vrijdag 1.1. nam. 7 uur vergaderde de raad dezer gemeente. Nadat de voorz. de vergadering geopend had met gebed en een gelukwensch voor het pas ingetreden jaar en gewezen had op de afwezigheid van den heer Van Oord, die ernstig ziek is en van wien hij hoopte, dat hij spoedig herstellen zou, werd mededeeling gedaan van: le. ten schrijven van H.H. Ged. St. van N.-B., dat afwijzend was beschikt op een reclame in zake Hoofd, omslag, door den heer Hagethorn; 2e. de laatste kasopname door B. en W., waaruit gebleken was, dat bij den ontvanger in kas was f 801,55; 3e. een schrijven ivan Ged. St. gemeld, dat de goedkeuring der begrooting over 1912 werd verdaagd; 4. een dito, waarin aangeraden werd eenige wijzigingen avn te brengen in de verordening op het bedrijf der waterleiding; 5e. een dito, met een paar aanmerkingen op het regl. van orde, waarna in de begroo ting 1912 de noodige wijzigingen werden aangebracht en dientengevolge de gratificatie aan den heer J. Cornet werd ingetrokken. Vervolgens gaf de heer Meijer B. en W. in overweging voor te stellen het tarief voor het waterverbruik uit de waterleiding met 10 pet, te verhoogen om meer kasgeld te verkrijgen, wat door een paar leden eveneens wenschelijk werd geacht, doch door meer anderen werd bestreden. De heer J. Visser drong er op aan, dat dan ook nog eens de aandacht zou worden geschonken aan art. 4 der verordening op de waterlevering, terwijl anderen herziening der huurwaarde van de huizen om de 10 jaar wenschelijk achtten. De voorz. deelde mede, dat B. en W. het een en ander nog eens in overweging zouden nemen. Hierna werd den heer Tazelaar, hoofd der openbare lagere school B, (Biesbosch) tegen 1 April a.s. eervol ontslag als zoo danig verleend. Nadat een adres aan H. M. de Koningin was vastgesteld met verzoek tot wijziging der kringenwet, werd besloten aan de om liggende gemeenten te verzoeken daarmede hare adhaesie te willen betuigen, waarna besloten werd om den anderen de boomen van het kerkhof publiek te verkoopen als ook de gemeente DeWerken daartoe genegen was. Tot gemeente-geneesheer, belast met de armenpraktijk, werd met algemeene stem men herbenoemd de heer C. Bresier, waarna tot leden van het stembureau benoemd werden de heeren K. de Boon en W. Kie- boom, en tot hunne plaatsvervangers de heeren M. J. Meijer en J. Visser Az. Tot plaatsvervangend voorzitter benoemde men den heer H. Bogers. Op voorstel van den heer K. de Boon werd besloten een paar vrachten zand aan te schaffen om bij weder voorkomende glad heid der straten, deze daarmede te doen bestrooien, waarna de heer W. Kieboom B. en W. in overweging gaf de lantaarn over de haven, bij H. van Put, ook 's nachts te doen branden. Niets meer aan de orde zijnde, werd de vergadering gesloten. Capelle- Melden we in een vorig nummer, dat voor een koe van den land bouwer J. van der Hoeven, tevergeefs f412,50 was geboden, thans kunnen we mededeelen dat ze door hem aan een Spaansch koop man is verkocht voor de kolosale som van f 460. Blijkens gehouden telling zijn in deze gemeente aanwezig 1183 runderen en 165 paarden. Tot spijt van schaatsen rijdsters en rijders, is de dooi te vroeg ingetreden. In deze gemeente hebben ze toch nog enkele dagen kunnen genieten. Bij de kom was een flinke baan, die j.l. Vrijdag en Zaterdag heel wat liefhebbers trok. De ijsclab alhier had dan ook reeds een hardrijderij uitge schreven. Wel jammer dat zoo iets niet kon doorgaan. Drimiiielen. De Weled. heer A. J. Buijs, hoofdonderwijzer alhier, heeft om gezondheidsreden ontslag aangevraagd, welk ontslag hem in de raadszitting van 22 dezer eervol is verleend. Bij de behandeling van dit punt drukte de voorzitter zijn spijt er over uit, dat de geachte heer Buijs, welke steeds met ijver en kunde zijn taak ver vulde, onder deze omstandigheden genoopt werd ontslag aan te vragen. S-Ciruvemoer. Vrijdagavond hield de tuin- en landbouwvereeniging eene al gemeene vergadering, die tamelijk was be zocht. De secretaris deed naar aanleiding eener ingekomen circulaire eenige belang rijke mededeelingen over de wijze van in kuilen van knolgroen. Over de inrichting der stallen en de bewaring van stalmest en gier zal de heer Huizinga, landbouwer te Breda, alhier op 5 Februari a.s. eene voor dracht houden. Voorts geschiedt mede deeling van den uitslag der aanbesteding van kunstmeststoffenvoor een bedrag van f 789,10 is er besteld. Voor den gemeen- schappelijken aankoop van pootaardappelen zal men' zich in hoofdzaak bepalen tot de roode star, afkomstig van dalgrond. Be sloten werd voor gemeenschappelijke reke ning dit jaar bij de hooge prijzen daarvan bietenzaad aan te koopen. Ingevolge eener ingekomen circulaire van de V. P. N. wenschten een paar leden een spreker te laten komen over het aanhouden van pluim vee en de teelt van tamme konijnen. Na de inning der jaarlijksche contributie sloot de voorzitter deze gezellige bijeenkomst. Herpt. Dat we voortaan voor 't be handelen van postzaken op ons dorp terecht kunnen en daarvoor niet meer een expresse reis naar Heusden behoeven te maken, is voor 't publiek een groot gerief, waarvoor velen de postautoriteiten dankbaar zullen zijn. Een klein ongerief is het echter nog, dat de brievenbus niet in onze gemeente maar op Luttelherpt (gem. Hedikhuizen) hangt. Toen vroeger van Heusden op 's-Bosch nog een postkar reed, was deze plaats er als 't ware voor aangewezen. Thans echter diende de brievenbus in 't centrum der gemeente te hangen. Nabij de Herv. Kerk komen alle wegen der gemeente, vijf in getal, op één punt uit, zoodat 't grootste deel der inwoners op die plaats passeert, en daar is onmiddellijk langs den weg plaats te over om de brievenbus te hangen óf aan een gemeentegebouwtje (brandspuit huis) óf aan particuliere woningen. Wij hopen, dat de postautoriteiten ook hieraan nog eens hunne aandacht zullen schenken, opdat dit ongerief, dat al heel gemakkelijk verholpen kan worden, uit den weg moge worden geruimd. Made en Drimmeleii. De raad dezer gemeente heeft in zijn vergadering van 22 dezer besloten den termijn voorde totstandkoming van de ontworpen tram lijnen van BredaZevenbergen en Ter- heijdenGeertruidenberg tot 1 Jan. 1913 te verlengen. 3 leden stemden tegen. Hedcrhemei't N.z. Er worden pogingen in 't werk gesteld om alhier een weegbrug geplaatst te krijgen. Niet alleen suikerbieten, maar ook hooi, stroo, vee enz. zouden er gewogen kunnen worden. Als de meest gewenschte plaats is de nieuwe aan legplaats aangewezen. Op den aanstaanden geërfden dag zal dit voorstel ter tafel komen. Z.z. Bij de strenge koude der vorige week verschenen groote vluchten ganzen, soms wel meer dan 100 stuks. Op de uiter waarden streken ze neer om zich aan het gras te goed te doen. Ook vertoonde zich voor het eerst een troep denen (wilde zwa nen) in de Bergsche Maas. Raamsdonk. De gladheid der we gen in de laatste dagen maakte niet alleen het wandelen doch ook het goederenvervoer per kar of wagen vrijwel onmogelijk. Men zag de voertuigen soms dwars over den weg glijden. De firma Sneep Co. te'sGrevel- duin-Capelle ondervond door de gladheid het minste ongemak en steeds zagen we de vrachtauto „Mulag" met volle vracht in stevige vaart over de spiegelgladde baan voorbijsnorren en volbracht naar wij verna men hare vaak groote reizen zonder eenig oponthoud. De firma, die ten opzichte harer onderneming zich steeds op de hoogte houdt van den tijd, ondervindt thans ook weder in ruime mate succes van haar modern vervoermiddel, wat zeker ook in het belang en ten gerieve der koopers is. Maandagmiddag passeerden alhier een 4-tal zigeunerwagens. Eenige nering doenden werden opgelicht. De politie bracht het volkje de gemeente uit. Raainsdonkveer, Zaterdagmid dag j.l. zakte het 12-jarig zoontje van zeke ren R. alhier door het ijs nabij de baan der ijsclub. De drenkeling smaakte de eer en het genoegen door burgemeester De van der Schueren gered te worden. Waspik. Door den heer J. Wijne, pastoor alhier, is aan deze gemeente eene schenking gedaan van f 190. In de eerst volgende raadsvergadering zal over de al- of niet aanneming van deze gift worden beslist. Door B. en W. dezer gemeente zijn benoemd tot opperbrandmeester, de heer N. de Bont en tot brandmeesters, de heeren W. Zijlmans, J. v. Veldhoven en A. J. Drienen. Zondagavond gaf de tooneelvereeni- ging „Entre Nous" alhier, hare eerste ge- costumeerde winteruitvoering in het con certgebouw van de Harmonie. Zooals te verwachten was werden alle nummers goed gespeeld en voldeden het publiek zeer. Het hoofdnummer was een drama getiteld „Graaf de Taillis en zijne zonen". Dit stuk werd prachtig uitgevoerd, terwijl alle spe lers blijk gaven hun rollen goed ingestu deerd te hebben. Wij kunnen gerust zeggen dat deze uitvoering uitstekend is geslaagd, waartoe de heeren Van Velthoven, Akker mans, Coesmans en Van Dongen niet weinig bijdroegen. Moge „Entre Nous" nog meer malen voor ons optreden en nog menig gezellig avondje verschaffen. W tik Bij de gehouden veetelling bleek alhier 1084 stuks aanwezig te zijn. Dinsdag 30 Januari zal door den Hoogen Raad verslag worden uitgebracht inzake overtreding door een ingezetene dezer gemeente van het Prov. Reglement van Noordbrabant op de trekhonden (het voor zien zijn van een muilkorf.) Deze uitspraak is natuurlijk beslissend voor de geheele provincie. PAARDENMARKT. De tot standkoming der Paardenmarkt te dezer stede heeft algemeenen bijval on dervonden, zoowel bij de paardenfokkers als bij de koopers. Van alle zijden komen blijken van instemming in, zoodat het slagen dezer eerste paardenmarkt geheel afhangt van den aanvoer van eerste kwaliteit paar den. Daarom doet het Comité een beroep op alle fokkers in West-Brabant en Zeeland: zendt de bij u te koop staande paarden naar de Paardenmarkt te Bergen-op-Zoom. De prijzen der paarden zijn zeer hoog, de vraag is enorm, ge zult goede prijzen maken. Draalt dus niet, maakt dat de ruimte aan de lijn te klein is en ge zult uw eigen be lang nu en in de toekomst behartigen. Her k ii ie u ws. Werkendam. Naar we vernemen, hoopt ds. Kamper 31 Maart a.s. zijn intrede te doen in de Geref. Kerk B, alhier. Door de Geref. Kerk A, alhier, is een beroep uitgebracht op den Weleerw. heer De Jong, predikant te Hoofddorp. KprtliiS' Na in de vm. godsdienst oefening door zijn broeder, den WelEerw. heer ds. J. J. H. Pop, predikant te Rein- saterwoude, tot het ambt te zijn bevestigd, hoopt a.s. Zondag de heer A. F. P. Pop, cand., zijn intrede te doen bij de Ned. Herv. gemeente alhier. Zondag a. s. zal bij den uitgang van het Geref. kerkgebouw een bijzondere col lecte voor de buitenlandsche zending gehou den worden. Himnenlaiid. Het volgende door de heeren prof Kouwer, dr. Roessingh en dr. Herman de Jong ouderteekende officiëele bericht, is heden bekend gemaakt: Eene lichte ongesteldheid van H. M. de Koningin gedurende eenige dagen heeft aanleiding gegeven tot verijdeling der hoop, welke gedurende korten tijd werd gekoesterd. De toestand van H. M. geeft reden tot tevredenheid. De Staatscourant van Zaterdag schrijft: Waar afzenders van stukken door eene aanwijzing op het adres, den wensch te kennen gaven, dat die stukken op Zon dag niet zouden worden besteld, werd, indien die aanwijzing in het oog viel, daaraan gevolg gegeven. Om van dit verlangen op beter in het oog vallende wijze te kunnen doen blij ken, zijn aan de postkantoren, tegen den prijs van 1 cent per vel van 50 stuks, strooken verkrijgbaar gesteld, dragende de aanduidingNiet bestellen op Zondag en bestemd om naast de postzegels te wordeD geplaatst. Het bovenstaande geldt ook voor post pakketten, mits het verlangen van niet- bestelling op Zondag is uitgedrukt zoo wel op de adreszijde van het pakket als op de daarbij behoorende kaart. Te Rucphen (N.-Br.) is de smid C. Ros door een uit elkander springend carbid- toestel gedood. Verschillende leerplichtige jongens, die tusschen de schooluren op zilver- smidswerkplaatsenteSchoonhoven werk- teu, zijn daar nu van verwijderd, terwijl ook aan den arbeid van verscheidene jeugdige knapen in de lampenfabriek der firma Gebr. Schenk aldaar, een einde is gekomen. De markttrein van Leeuwarden naar Groningen is gisterenmorgen nabij Har- degarijp op een goederentrein geloopen, met het gevolg, dat van laatstgenoemden trein 7 wagens en van den markttrein de locomotief ontspoorden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Gelukkig bevonden zich, zooals gewoonlijk, in dezen vroegen trein slechts weinig reizigers. Men schrijft uit Kaatsheuvel aan de N. R. Ct.: Een jongetje, wiens vader werkzaam i op een fabriek, waar de gedwongen winkelnering nog heerscht, komt in den winkel, waar de fabrikantsvrouw bezig is met builtjes af te wegen. Juffr.Wat, jongen, moetje deze week niet. meer meenemen? En de koffie en de thee dan? Drinken jullie die deze week niet? JongenMoeder heeft gezegd, dat ze deze week niets noodig heeft,juffrouw. Juffr.: Noodig of niet noodig,je bent gewoon het elke week mee te nemen en nu neem je het düs ook maar weer mee daarmee uit Het jongetje pakte de zakjes voor zichtig in en verliet bedremmeld den winkel Uit het aan de regeering uitgebrachte officieele verslag van het spoorweg ongeval op 12 Januari j.l. blijkt het volgende Bij het rangeererr werd door onop lettendheid van een rangeerder, door locomotief 433 een wissel stukgereden. Door den klap, welke het breken gaf, werd het onmiddellijk bemerkt en zoo stopte de machinist, toen de machine den wissel nog niet voorbij was. Geheel op eigen verantwoording reed de machinist later iets verder door, waardoor hij zoo dicht bij het spoor kwam, waarop de goederentrein 3305 te Haarlem moest binnenkomen, dat deze treiü de bedoelde locomotief moest raken. Dit te ver rijden heeft echter noch de machinist, noch de rangeerder of de seinhuiswachter bemerkt, daar ze hun aandacht hoofdzakelijk gewijd had den aan den stukgereden wissel en aan de middelen om te voorkomen dat hier door locomotief 433, welke den trein 356 van Haarlem moest vervoeren, werd vertraagd. Zonder dan ook er aan te denken, dat de bedoelde locomotief te ver door gereden kon zijn, zette "de seinhuis wachter het signaal voor binnenkomst van den goederentrein op veilig. Toen de goederentrein nu precies op tijd binnenkwam, bemerkte de machinist Bolwegen op 40 M. afstand dat de loco motief 433 niet vrij stond van het door zijn trein bereden spoor. Hij waarschuw de den leerliDg-machinist, dat een bot sing zou volgen en spande onmiddellijk alle krachten in om de snelheid van den trein zoo gering mogelijk te maken. Door de krachtige botsing vloog de ter zijde staande locomotief'n tiental meters achteruit, terwijl de locomotief van den goederentrein nog 50 M. doorreed, ter wijl beide locomotieven ontspoorden. Het blijkt hieruit, dat de seinhuis wachter F. de hoofdschuldige is, daar hij den goederentrein liet passeeren zonder er op te letten, dat de locomotief niet vrij van het spoor stond. Naar we vernemen, zal deze seinhuiswachter een anderen werkkring krijgen, waar hij geen zorg voor de veiligheid op zich heeft te nemen. De rangeerder S. was door zijn on oplettendheid de schuld, dat de wissel werd stukgereden, waardoor de loco motief op de noodlottige plaats kwam te staan. Hij zal naar een minder drukke standplaats worden overgeplaatst. Te Vaals heeft, zoo schrijft men aan De Tijd, een zeldzaam voorkomend ge val plaats gehad: een zitting van Duitsche en Nederlandsche ambtenaren van justitie op de straat. Deze zitting van het gerecht geschiedde aan de Duitsch-Hollandsche grenzen, vlak bij het douanenkantoor. De inboedel van de rechtzaal bestond uit een tafel en vier stoelen, geleend in een herberg. De tafel was eerlijk gedeeld: de helft stond op het territoir van den Duitschen Keizer, de rest stond op het gebied van Koningin Wilhelmina. Op Duitsch grondgebied bevonden zich vertegenwoordigers van de justitie uit Aken, op Hollandschen bodem zaten hun collega's uit Maastricht. Wat de oorzaak was van deze zonderlinge open bare zitting? Niemand minder dan de beruchte Peter Senden, die verdacht wordt met de inmiddels gearresteerde Duitschers Joseph Peterman en Otto Medaal, Peter Gelissen te GeverikBees te hebben vermoord. Een gesloten wagen, begeleid door Akensche politie, reed voor. Toen Senden de ijzeren koets had verlaten, trachtte hij het publiek, dat van allen kant kwam aangehold, door lachen en gebaren voor zich te stemmen. Doch de toeschouwers namen tegenover S. een dreigende houding aan, zoodat onze en de Duitsche politie de straat moesten afzetten. S. werd verhoord door de justitie, en toen dit verhoor was afge- loopen, moest S. het in het Nederlandsch en Duitsch gestelde procesverbaal teeke nen. De boeien van de rechterhand werden losgedraaid. Senden maakte van de gelegenheid gebruik om uit den vestzak een gouden horloge te halen, op den knop te druk ken en te kijken hoe laat het was. S. nam een zeer brutale houding aan. Toeu de formaliteiten vervuld waren, betreffende de uitlevering van den moordenaar die de „zitting" staande had bijgewoond werd S. weer geboeid en in den ijzeren wagen gestopt, die in draf het vrachtje naar de gevangenis te Aken terugbracht. Tijdens afwezigheid der ouders heb ben kinderen te Schulitz, bij N.-Schans, het huis in brand gestoken, waarbij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1912 | | pagina 2