De Marktventers. ■Sti UITVOERING Fanfarecorps WILHELMINA uit Veen, Hulp voor de Zending onder de Heidenen en Mohammedanen. ADRIAHDS TAJ DEK EELAAET. B H DE KLERK ZONEN, Tapijten, Karpetten, Linoleums, Vloerzeilen, Matten, Behangselpapieren, enz. enz. De Binnciivissclicrij in Nederland. Bilj artfabrikant (OASTUT TRIMBOS, Brandwaarborg Maatschappij, ROTTERDAM. Afd. Noord-Brabant. Uitgave van L. J. VEERMAN, te Heusden. J. OE KLERK is Werkendam Notaris DE VOCHT te Waalwijk, publiek verkoopen: HUIS, ERF en BOOMGAARD, Hotel CONCORDIA. DONDERDAG 25 JANUARI. Na afloop BAL. Stoom-Limonadefabriek „De Vrijheid", ARNHEM. Goudsche Wagenstraat 76 en 78. Achterklooster 109,121,123 en 139. GOEDKOOPSTE en SOLIEDSTE MAGAZIJNEN van PRIJS f 0.75. Karrenstraat, 's Hertogenbosch, twee hunner, 6 en 2 jaar oud, in de vlammen zijn omgekomen. Zaterdagavond heeft te Groningen de 19-jarige meubelmakersknecht K. een moordaanslag gepleegd op den 18-jarige dienstbode A. S., van de puddingfabri kant Polak aan het Viaduct. K. belde aan, de dienstbode opende de deur en ontving dadelijk een revolverschot in de linkerborst. De heeren M. en E. Polak snelden toe, waarop K. den eerst genoemde in den linkerarm, den laatst genoemde in de lies schoot. K. wilde door den tuin ontvluchten; bij zijn po gen om over de hooge schutting weg te komen, viel hij en verstuikte den enkel, hij kon niet verder loopen. Zoo werd hij gevonden door menschen, die aanvankelijk aan een ongeluk dachten en hem in een café droegen. Weldra bleek echter, dat men met misdaad te doen had. De politie arresteerde K., die twee revolvers met scherpe patro nen, alsmede een zakje met zuringzout, touwen en papieren proppen bij zich had. De beide heeren Polak zijn in het ziekenhuis opgenomen. De dader heeft bekend. De dienstbode beweert hem niet te kennen. De drijfveer tot de daad is onbekend. De dader, de 19-jarige meubelmakers knecht Marten Kley, moet hebben ver klaard, dat diefstal de drijfveer tot de daad was. Vast staat, dat K. nooit met politie en justitie in aanraking is gekomen. K. had in den laatsten tijd geen werk. Het schijnt vast te staan, dat de dader en A. Sap elkaar niet gekend hebben. Te Maasland bij Brielleis Zondagnacht brand uitgebroken in de woning van v. D., in een kamer bewoond door een onderwijzeres mej. L., een zenuwlijderes. Van D., die den brand bemerkte, moest met een bijl de deur openhakken en vond toen in een hoekje op den vloer in ontoonbaren toestand mej. L., wie de kleederen van het lijf waren gebrand. Zij is per eerste gelegenheid naar Rotterdam vervoerd. Te Haarlem is ten huize van den ingenieur Sloot, directeur der Centrale Werkplaats van de Holl. Spoor, in de kachel een dynamietpatroon ontploft, die zich in de steenkolen bevond. Er hadden geen persoonlijke ongelukken plaats. Hoewel niet gedacht wordt aan opzet, stelt de politie een onderzoek in. Een vreemd geval doet zich te Oud- Loosdrecht voor. Dezer dagen ontvingen diakenen der Herv. gemeente aldaar een schrijven van den bewaarder van de hypotheken en 't kadaster te Utrecht, volgens het welk iemand te Oud-Loosdrecht heeft verkocht een perceel water, gelegen in de Loosdrechtsche plassen, in eigendom behoorende aan de diaconie der Herv. gemeente aldaar, en dat sedert onheug lijke jaren als eigendom van die diaconie heeft gegolden, gelijk het dan ook bij 't kadaster als zoodanig bekend staat en op de kaart ten gemeentehuize te Oud-Loosdrecht is aangeduid als be hoorende aan deze diaconie. Bij dezen verkoop is bezwaarlijk sprake van vergissing, daar aan nog 15 of 16 eigenaren of corporaties te Loosdrecht, of elders woonachtig, bericht is gezonden van het kantoor der hypotheken, dat ook sommige hunner perceelen op de zelfde wijze en door denzelfden persoon zijn verkocht. Daar bij eene eventueele droogmaking der Loosdrechtsche plassen, waarvan sprake is, deze bezitting waarde zou verkrijgen, heeft de kerkeraad der Herv. gemeente te Loosdrecht besloten deze zaak bij den burgerlijken rechter aan te brengen en hierover een proces te voeren. Naar wij vernemen, zullen ook andere eigenaren en corporaties 't zelfde doen. Of deze verkoop van 't rijk of van de provincie is uitgegaan, is nog niet bekend. Eenigen tijd geleden werd medege deeld, dat de beambte van de Holland- sche Spoorweg Maatschappij, die door zijn onoplettendheid oorzaak was van het ernstige ongeluk nabij Amersfoort, waarbij een beambte van de American Petroleum Company werd gedood, door de H. IJ. S. M. was ontslagen. Genoemde beambte heeft hierop, daar hij meende, dat deze straf te zwaar was, de tusschen- komst van een scheidsgerecht, waarvan mr. Peyrot, lid van den Raad van Toe zicht op de Spoorwegdiensten, voorzitter was, de zaak onderzocht, de straf on geldig verklaard en de man veroordeeld tot, verlies van zijn salaris van den dag van hel ongeval tot den datum der uitspraak van het scheidsgerecht, ter wijl hij zijn betrekking behoudt. Naar de N. Ct. verneemt, is de open bare onderwijzer Wanink te 'sGraven- hage, werkzaam aan de school aan de Nieuwe Havendwarsstraat aldaar, door B. en W. voor een maand geschorst. Deze straf is uitgesproken naar aan leiding van herhaaldelijk brutaal op treden van den onderwijzer tegenover het hoofd der school, die hem wegens het slaan van schoolkinderen moest berispen. De klachten hebben ten slotte aanleiding gegeven tot een voordracht van den arrondissements-schoolopziener tot schorsing. De heer W. staat bekend als een der ijverigste leden van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Door de politie te Rotterdam is in beslag genomen het lijk van den kan- toorlooper T., die sedert 30 December vermist werd en wiens lijk Zaterdag j.l. met belangrijke hoofdkwetsuren uit de Leuvehaven aldaar is opgevischt. Het lijk is ter gerechtelijke schouwing naar het ziekenhuis overgebracht. Naar het huis van bewaring te Arn hem is overgebracht een dievenbende uit Nijmegen, bestaande uit een 43- jarigen grindwerker, zijn twee zoons van 18 en 16 jaar, en een 38 jarigen bakker, beschuldigd van diefstal met braak in de villa Rosa te Hees. De Rotterdamsche berichtgever van het „Hbld." schrijft: Wij vernemen, dat een overeenkomst, is tot stand gekomen, waarbij de Ham burgAmerika Lijn, in samenwerking met de Columbian Fruit Company, zich verbindt tot het inrichten van een ge- regelden dienst tusschen West-Indië en Rotterdam, in hoofdzaak voor de ba nanenaanvoer. De eerste boot wordt reeds verwacht in Maart. Men hoopt den dienst te kunnen uitbreiden tot eenmaal per week. Te dien einde worden nog onder handelingen met de gemeente gevoerd over de voorwaarden, waarop speciale loodsruimte beschikbaar wordt gesteld. Waar sprake is van een betrekkelijk goedkoop artikel, dienen toch aan de overlading niet te veel kosten te zijn verbonden. De heeren Wambersie en Zoon zijn de agenten van dezen nieuwen dienst. Zeer belangwekkend is de soort van kooplieden die de markten afreizen. Hun bedrijf is niet bijster voordeelig en daarbij aan velerlei goede en kwade kansen onderhevig. Is het weer gunstig, dan is de ontvangst goed, regent het, is het koud of stormt het, dan zijn de klanten schaarsch. De straatventer gaat dikwijls huiswaarts met een slecht ge vulde beurs en loopt nog bovendien door allerlei tocht een borstkwaal, of rheumatiek door de aanhoudende regens op. Die rheumatiek dwingt hem mis schien weken lang thuis te blijven en dat is de ondergang voor den kleinen koopman, die alleen geld kan verdienen door er op uit te gaan. De Pink Pillen staan in hooge gunst bij de straatventers omdat zij genezen en vooral omdat zij spoedig genezen. Wij vermelden heden het geval van den heer Hendrik Kooien, marktventer. Hij reist verschillende markten af, verkoopt he den hier, morgen elders, brillen, neus- knijpers, kijkglazen voor hen die een slecht gezicht hebben. Zoo hij al in dat reizend bedrijf geen fortuin van belang verzameld had, had hij er een zeer pijn lijke rheumatiek mee opgeloopen die zeer hinderlijk was voor den koopman die geen winkel heeft. Gij zult zien hoe de Pink Pillen hem hebben genezen. De heer Hendrik Kooien, wonende Vogelengang 44, te Rotterdam, schrijft „Sedert twee jaren was ik in het ge heel niet goed. Ik had dikwijls benauwd heden, het ontbrak mij aan eetlust en ik kan zeggen, dat het eten mij eerder tegenstond dan mij aanlokte. Daarbij leed ik aan rheumatische pijnen, vooral in de beenen, zoo hevig, dat ik dikwerf niet loopen kon. De benauwdheid dwong mij dan, mijn bed te verlaten en ik was verplicht op krukken te loopen. Na vele middelen zonder succes te hebben gebruikt, heb ik de Pink Pillen beproefd. Ik verklaar uit volle overtuiging, dat ik eerst twee doosjes te Gorinchem, toen twee doosjes te Dordrecht en eindelijk twee doosjes te Rotterdam heb geno men. Ik ben dadelijk genezen. Ik loop nu met het grootste gemak, ik eet goed, j ik ben niet meer benauwd en ben nu gezond." Verkrijgbaar k fl.75 per doos, en f9 per 6 doozen, bij het Generaal Depot der Pink Pillen, Eeghenlaan 22, Amsterdamvoor Heusden en Omstreken bij de firma V. d. Dries, Apotheker, Vischstraat te 's Her togenbosch, Herman J. A. Zeegers, firma P. J. van Gils, Apotheek te Waalwijk, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. Burgerltlke Stand. Meeuwen, van 1 tot 15 Jan. Geboren: Mijntje, d. v. D. G. A Smits en J. van Burgel. Ingekomen van Capelle, H. M. Blom. Vertrokken naar: Rotterdam, N. van Vessem en Th. J. van Bommel; Neder- hemert, C. van Gent. Waspik, van 1 tot 15 Jan. Ondertrouwd: W. Leemput en A. M. Kolsteren. Getrouwd: J. Bink en A. Stillekens. Geboren: Johanna Anna, d. v. J. Bergmans en W. Sneeuw; Joachim, z. v. J. Pruijsen en A. Kerst; Johannes, z. v. G. Hooijmaijers en A. M. Smits. Ingekomen van: Rotterdam, A. M. KolsterenOosterhout, C. v. d. Stelt. Vertrokken naar: Reusel, C. J. Wage- makers; Delft, A. Verduijn; 's Bosch, M. Verschuren. Marktberichten. gehouden op de Groote Beurs van Koophan del. Aangevoerd binnen- en buitenlandsche eieren 10989 stuks. Hoendereieren van f 5,90f 7,89 per 100 stuks. Waterhoogte Heusden. Hoog Water Laag Water. 20 Jan. 2.26 M. 2.07 M. N.A.P 21 2.16 1.94 22 2.03 1.80 23 1.93 1.67 Waterhoogte Maastricht (brug). 22 Jan. 0.75 M. boven 0. 23 0.65 WATERHOOGTE KEULEN (11 u. v.m.) 22 Jan. 2.59 M. boven 0. 23 2.45 Advertentiën. Heden overleed onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwdvader en Groot vader, de WelEd.Gestr. Heer SEGER VERHAGEN, Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Oud-Griffier bij het Kantongerecht te Heusden. C. VERHAGEN—De Jong. C. H. A. WILDERVANCK De Jong Verhagen. W. C. WILDERVANCK en Kinderen. A. H. G. DE JONG VERHAGEN. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, onze beste Broeder en Behuwd- broeder de Heer S. VERHAGEN, Officier in de Oranje Nassau-Orde, Oud-Griffier bij het Kantongerecht te Heusden. Jhr. G. VAN SUCHTELEN VAN DE HAARE. Wed. H. I. BOSCHVerhagen. C. G. VAN HOUTEN—Verhagen. W. VAN HOUTEN. O. VERHAGEN. J. Ph. VERHAGENReepmaker van Belle. J. VAN BLEIJSWIJK TIERENS VERHAGEN. JACQUELINE VAN BLEIJSWIJK TIERENS VERHAGEN— Goddard. Zij, die een ex. van het „Gedrukte Stam boek" waarin opgenomen zijn al de in 1911 ingeschreven runderen verlangen, worden verzocht daarvan mededeeling te doen vóór den 30 Januari a.s. aan den Secretaris A. BAX Gz., Zeven bergschen Hoek. l)e AÖË:^ r der Utrechtsche Algemeene is voor de bekende plaatsen zal ten verzoeke van de Gebrs. TREFFERS te Drongelen, bij inzet en t o e s 1 a g, op Dinsdagen en 3© Februari 1913, beide dagen des namiddags te 5 ure, ten herberge* van P. NIEUWKOOP aldaar, onder de gemeente Drongelen. kadaster Sectie A no. 610 en 611, groot 0.11.89 H.A. Betaling der kooppenningen 1 April 1912 Aanvaarding bij de betaling der koop penningen. Grond- en andere lasten voor rekening van den kooper van af 1 Jan. 1912. door het Aanvang «les avonds half acht. Entree 1ste Rang 5© cent, Rf 3de Rang 35 cent. Wie Uwer kent niet de Eelaartine, die overheerlijke vruchtenlimonade, welke in bijna alle plaatsen van ons land verkrijgbaar is? Zooals men weet bevindt zich om den hals der flacon een takje met oranjeappel. Tot heden kwamen deze takjes óf geschonden óf in 't geheel niet terug. Voor ieder Eclaartliie takje wil ik in 't vervolg 3 cent terugbetalen, mits de takjes ongeschonden en bij eenig kwantum aan mij worden teruggezonden. Porto voor overzenden wordt vergoed, 't Geld wordt franco overgemaakt. In 1910 bracht ik de Eeluartine in den handel en werden er toen circa 10000 flacons verzonden, in 1911 verzond ik reeds ruim 60000 flacons Eelaartine, zoodat er dus in 1911 f 1800,voor de zending besteed had kunnen worden, wat nu onnoodig verloren ging. In plaatsen waar de Éclaartinc niet verkrijgbaar mocht zijn, wil ik gaarne enkele depots vestigen. Zendingsvrienden die nadere inlichtingen wenschen, gelieven zich te wenden tot f TELEFOON INTERC. 4341. ~ïr„j - Systematisch medegedeeld in al de wettelijke voorschriften, die zoowel voor Visschers als voor Justitie en Politie van belang zijn. Omgewerkte voortzetting van den 4en druk van „De Yischtuigen in Nederland." levert nieuwe biljarten volgens laatste systeem, met de nieuwste banden „AMERICA", die door het afgeven van haar zuiver efiect uitmunten boven alle andere. OOK STEEDS VOORHANDEN tegen zeer billijken prijs. Verder verkrijgbaar alle biljart-benoodigd* heden, als: laken, Queuen, ivoren- en imitatie-ballen, pommeranzen, ouwels, etc. Reparatiën geschieden spoedig, net en billijk. De Heer Hendrik Kooien. W ERKEND AM. De zetting der boter is deze week op de markt 80 et*., in de winkels du* 85 ets. pet half kilo. Eieren 1 50 de 26 stuks. OOSTERHOUT. 23 Jan. Boter 1,170 a 1,78 per Kg. Eieren f 0,20 en 0,22 de 4 stuks. BESOOIJEN23 Jan. De prijs der Boter was heden 1.42 1 58 per Kilo. Aangevoerd 400 K.O. Eieren f 1.30 de 26 stuks. SLEEUWIJK. De zetting tier boter bedraagt 83 et. per half kilo en die der eieren f 1 60 de 26 stuks. GORINCHEM, 22 Jan. Op de veemarkt waren aan eveerd 129 runderen, 3 nuchtere kalveren, 30 vette varkens. 412 biggen, 0 schapen en - lammeren. De prijzen waren als volgtzware kalfkoeien f 260 300, kalfvaarzen f 140 a 160, guiste vaarzen f iOO a 140, melkkoeien f 200 a 260, twee-en-een-halfjarige ossen f a anderhalf-jarige f 000 apinken f - a graskalveren f a nuchtere f 12 a 18, schapen f a lammeren f a --, biggen f 6 a 12 per stuk. Vette varkens 27 a 28 cent per half kilo. Op de graanmarkt besteedde men voorristarwe f 8 10a 8 75 roode dito 8.20 a i.bO witte dito f 7.90 a 8.75 int. rogge f 6.40 a 6.75, buitenl. dito f 6 60 a 7.15. gerst f 6.10 a 6.70 haver f 4.40 a 4.95 duivenboonen f -. a blauwe erwten f a mais 75 pond, f 6.45, a 6 75 alles per heet. Boter 78 a 83 ct. per half kilo Eieren f 1.50 a 1.60 per 26. Kippen f 0.80 a 1.20 per stuk. ROTTERDAM, 22 23 Jan. Op de veemarkt waren heden aangevoerd 610 vette runderen, 902 magere dito, 311 vette en graskalveren, 336 nuchtere kalveren, 1540 schapen of lammeren, 1086 varkens, 221 biggen. De prijzen waren als volgt: runderen \e kwaliteit 86 le kw 72 cent, kalveren le kw. 12', 2e kw 100 ct schapen le kw. 2e kw. ct. vette varkens 54 a 58 ct. licht soort 45 ct. per kilo. Nuchtere fokkalveren f 16.a 22.idem voor de slacht f 8 00 a 14Biggen f 1.20 a 1 60 per week. Op de botermarkt w rden aangevoerd 58/8 en 17/16 ton en 192 stukken van een half H o. Prijs le kwali teit f 69 2e kw f 66, 3e kw. f 63 Per half kilo 85 a 90 cent. Zeeuwsche eieren f 5 80 a 6 - Overmaassche dito f 6 20 a 6 40 per 100. ROTTERDAM 22 Jan. Tarwe puike jarige per 80 kilo, f - a per 100 kilo f 9.40 a 10 75 nieuw f a Rogge f -. -.er heet Gerst fa - Chevalier fa Haver f 9 25 a 9 50, per 100 kilo, Bruine boonen f a witte fa Erwten f - a Rotterdamsche eierenreüing, Heusden, 17 Januari 1912. Heusden, 17 Januari 1912. opgericht in den jare 1811, OP ft vwnww

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1912 | | pagina 3