's-Bosch-Heusden-Wijk J. G. BERGMEIJER, fgrafmonumenten en zs*. ichoorsteenmantels. Heerenhoedenmagazijn Firma JAN V. LIPPUS, W. Timmermans Zonen I'ob niet langer met uw vee! alle Voederartikelen II. NfiFKEMS, Graanhandel, bussen. Biljartfabriek BILJARTS, Wed. J. Borzo Zonen, 1DRENRL1II. Groote Opruiming!! „DE ADELAAR", Stoomhoutzagerij „De Linge". IIOLTZ en ADV Fotografische Kuiistinriciitiiig. bewerkte HARDSTEEN en alle soorten ZANDSTEEN. A. P. C. Roothaert, I- en mam IT out- en Steenkolenhandel. Pierre Weijnen, Hoffotograaf, Specialiteit Artistieke Vergrootingen. OW Steeds het NIEUWSTE voorhanden in ALLE GENRES. tegen beslist lage prijzen, beneden iedere concurrentie, J. Kraai, Gorinchem, P. Dolk Zoon, Pelgrom, Zusterstr. 449, Gorcum, L. van Tetterode, Dordrecht, Henri van der Meulen, 's-Bosch, L. J. Verhagen van Oorschot, N. C. Keukenschrijver, 's-Bosch, K. G. W. de Bosson, Dordrecht, Eduard Schmeink, 's-Bosch. A. Standaart, Rotterdam. Firma G. F. van Mill, Gorinchem, Adrianus van den Eelaart, P. G. Ouwehand, Rotterdam, Heeren- en Kinderkleeding-Magazijn Groote Straat B 153, n/d R.-K. Kerk, WAALWIJK. WINTERGOEDEREN tot spotprijzen UITVERKOCHT. in Effecten en Administration. VER WERSTRAAT 25S BOSCH. Oranje Nassaulaan, 's-HERTOGENBOSCH. Kassiers en Commissionairs in Effecten. Vereenigde Heusdensche Stoomboot-Maatschappij DRAISMAVANVALKENBURG'S-- e A --I LEVERTRAAN Bouwvakken. Bil j artfabrieken. Fotografie. Genees-, Verband- en Ontsmettingsmiddelen. Brandstoffen. Consumptie-artikelen. Stoom -Limonadefabriek „De Vrijheid." Heeren-Modeartikelen. Kerk- en Huisorgels. Rijwielen. Rookbenoodigdheden. Wegens vergevorderd Seizoen worden alle voorradige Kantoor: Arkelstraat, Gorinchem. 's Hertogenbosch, Kerkstraat A 113. BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. Magazijn van MET DE Dn^elljkfi behalve (les ZO\Dif*§. Vertrek va» 's-Besch nm. 1.30 uur Hensden 3. Aankomst te Wijk 3.30 W 55 Vertrek van Wijk Heasden vm. 7.uur. 7.15 Aankomst 's-Bneh 9. Op Bossche marktdagen vertrekt de koot van WIJK vm. circa 4.39, van IKISDhA vm. 5 en van 's-BOSCH nam. 12.uur. Retourkaarten, afgegeven op het traject WljkHeusden's-Bosch en omge keerd, zijn op de Bossche booten geldig. Telegram-adresDEIJI0Y1STI. Interc. Telef. No. 443. Belasten zich met den aan- en verkoop van Effecten op binnen- en buitenlandsche beurzen. Verzilveren coupons, buitenlaudsch bankpapier en munt. Koopen en verknopen wissels op binnen- en buitenland, tot de meest eoneurrecrende prijzen. Openen Rekening Courant met rentevergoeding. Nemen gelden a deposito, met onderpand van Effecten. Geven voorschot op soliede effecten. Sluiten prolongatiën. Vestigen speciaal de aandacht op hunne noteering van GEHEEVTË-LEEMNGEN en PiCOlRAME WAARDE,welke Woensdag cu Zaterdagavond verschijnt. SPECIALi rEIT I> HET BE^TË AURE§ TOOK 's BOSCH, Hinthamerstraat 10, bij de Markt. Aanbevelend, Firma Jan IV. Fippits. gevestigd ten kantore van t© Openen Rekening-Courant tegen billijke conditiën. Buitenlandsche Wissels, Coupons, vroemd Bankpapier en Muntspeciën worden steeds tot de hoogste koersen uitbetaald. Wissels en andere waarden op 't Buitenland worden ten billijkste gefourneerd. Kantoor-uren op alle werkdagen van 9 tot 6 uur, voor Correspondentschap der Nederlandsche Bank van des voorm. 9 tot des nam. 1 uur. Gediplomeerd Horlogemaker, Reparatiën met garantie, goed en goedkoop. Wij verkoopen met de beste resultaten terwijl ieder Veehouder gratis onze Voederartikelen kan laten onderzoeken. Dienstregeling 1 Octnber 19111 Sei 1912. Bosch - Heusden- Gor incheui- Dordrecht-Rotterdam. Heusdeii-Goriiichem. Van Heusden naar Gorinchem: üaandag, v.m. 1,30, 4.5.30, 6.30, D.m. 1,4.15 uur. Overige dagen v.m. 6.30, n.m. 1.uur. Zondag en Nieuwjaarsdag geen dienst. Van Gorinchem naar Heusden Jlaandag, v.m. 11.12.n.m. 1.1 3.45, 5.uur. Vrijdag, v.m. 8.30, n.m. 3.45, 5.uur. Overige dagen v.m. 9.nm. 3.45, *5.u. *Deze dienBt zal van 1 December tot 15 Januari niet plaats hebben. Bosch-Gorinchem. (1 November1 April). Naar 's-Bosch. Baandag. Van Gorinchem nm. 12.van Heusden nm. 2.uur. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van Gorinchem v.m. 7.V8n Heusden v.m. 8.45 uur. Naar Gorinchem. Maandag. Van Bosch vm. 4.nm. 3. van Heusden vm. 5.30, nm. 4.15 uur. Dingdag, Donderdag en Vrijdag. Van Bosch nm. 1.30; van Heusden nm. 2.45 uur. Zaterdag. Van Bosch 's middags 1.30 tot Andel. KiTRA VKEDIKVSTWoensdag: van Andel naar Bosch vm. 3.30 uur; van Heusden naar Bosch vm. 5 uur. Van Bosch naar Gorinchem nm. 12 uurvan Heusden naar Gorinchem nm. 1.15 uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag geen dienst. Heusden-Rotterdum. Van HeusdenMaandag en Dinsdag 's nachts circa 1.30 uur. Overige dagen (behalve Zondag) vm. circa 5 uur. Van Rotterdam! dagelijks (behalve Zon dag) nm. 12.45 uur. Kerstdagen, Nieuwjaarsdag en2ePaasch- dag geen dienst. Op Gorinchemsche jaar markten gewijzigd en dienst. AGENT te Heusden: G. Baiingré. Directeur: L. DB BKFR Gorinohem T-LEEUWARDEN' Verkrijgbaar te: Heusden, bij G. Malingré. Almkerk, bij Mej. S. v. Drunen. Russen, bij J. J. Paes. Sleeuwfjk, bij J. v. d. Linden. Werkendam, bij J. v. d. Werff. W molrtclieiii; bij J. Struick Czn. TILBCBIG. Levert met succes snelloopende volgens de nieuwste oonstructie. Reparatiën en levering van spoedig en tot de minste prijzen. G. J. METTROP. 's-Bosch, Ververstraat 21. Inrichting voor 't Repareeren en Vergulden van Oude Lijsten in glimmend, mat en oud goud. Chemische Installatie voor het Restaureeren van oude platen. Schilderijlijsten in goud, Louis XIV, XV en XVI. Specialiteit in Fotolij sten. Glasrcrzilvcring, Glasslijperij, Glashandel. Geregelde Sioombootdienstev van Heusden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Maan dag, Woensdag en Vrijdag, 's nam. 4 uur, uitgezonderd Zondags. Aankomst aan beide plaatsen den daaropvolgenden dag, voorm Plaats van afvaart te AmsterdamKlo veniersburgwal. f Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwsluis, Alten, Oudshoorn, Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarndam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrijdagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouderkerk a. d. Amstel, Zaandam en Wor merveer. Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure, 's-Bosch. f Goederen voor Delft, Vlaardingen, Schiedam, Den Haag worden aangenomen Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trekweg tegenover Boerhavestraat. Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs, Zieke 27 en 28. Inlormatiën van bovenstaande diensten in te winnen bij den Heer D. VAN WIJ NEN, Wilhelminaplein te Heusden. t Deze diensten zijn vrij van veergeld. Machinale Houtzagerij. Yergrootlngen Biljart- en Qeueu fabriek. Stoomkolliebraiiderfj en Theehandel. Rjjwtel-, Motorrijwiel- en Au t omoliiel handel. IN HET Zie de Etalage. A. DE GIftOOT. TELEFOON INTERCOMM. No. 49. AGENTSCHAP van het Eenig Verhoophantoor voor Nederland van het Rheiniseh-Westfalisehe Kohlen-Syndicat. Jnjorviatièn te bekomen: Te s-Bosch bij de ondernemers J. A. van der SCHUIJ1 en Heugden bij den Agent J A. BOEREN, Engstraat, Hensden. VAN LEEUWEN ft Co., 1 Marmer- es Steenhouwerij. mm- 7T 1 ''j '%-■ .Pp- Correspondentschap Eerste Klasse der J^ederlandscJje jdank, Aanbevelend, ^4 J3allen, Xaken, Queuën enz. Vraag teelceningen en prijsopgaaf. Alle soorten Houtwaren. ROTTERDAM, DORDRECHT, Spiegel- en Vensterglas. Mtooin-GlasslUper jj. yt Visite-of Albumportretten f 0,50. Cabinetportretten - i,00. van oude portretten in onveranderlijke Platin Bromide vanaf f i,0O. Sint Jozefstraat. Groothandel in Brandstollen. Speciaal: Vntliraeietnootjes, voor Vulkachels. 's-BOSCH, Koekfabrikanten. Chemisch-, Bacteriologisch Laboratorium. Groothandel in Chemicaliën en Drogerijen, Verbandstoffen en Ontsmettingsmiddelen, (Carbolzuur en CreolineJ bij fust en bij kleinere hoeveelheid. Verbandkisten en trommels in alle grootten. uchterstraat 3638, 't Beste Adres voor fijne Heeren- Modeartlkelen, Hoeden, Ondergoederen, Regenjassen Raaphorststraat 85-87 - Zoomstraat 62-64. Geleverde Orgels o. m. Groote Kerk te Woudrichem, Groote Kerk te Rijswijk N.-Br Groote Kerk te Hooge Zwaluwe. Prins Hendrik-Rijwielen fgedep. eigen merk). Bonds-Rij wiel- en Motorhersteller. Benzinedepöt. Arkelstraat D 76. - Tel. Ui. Grossiers in Koloniale waren, die een ioonend Agentuur wenschen, gelieven zich te wenden tot ARNHEM. Haringvliet 47. Grootst gesorteerde Magazijnen van Rookershenoodtgdlieden, Sigaretten en Galanteriën. Uitsluitend voor Winketiers. Aanbevelend,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1912 | | pagina 4