voor Hol Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelertvaard. L Vierstemmige horaalbewerking bi L HOUTHANDEL VAN J. K1ÏA4I. Stoom-Zagerij en -Schaverij. Steeds liet nieuwste voorhanden in alle (ienres. Firma JAN W. LIPPITS, Stoom houtzagerij „De Linge' Holtz en A Kilj arttabrikaut CONSTANT TRIMBOS, Fotografische Kunstinricliting. Plaatsii net scMelpe pantie. VEEL GELD De vorige drukken kosten f 7,50 compleet in een band. HEEREN HOEDEN MAGAZIJN Hout- en Steenkolenhandel. Uinthamerstraat 's-Hertogenbosch, Fabriek: Boeremiuraw 6, Specialiteit Artistieke Vergrootingen Tandheelkundige behandeling PIJNLOOS. b*' Unb Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. _\o. 3530. Zaterdag 1 Januari iqió J915. der gezamenlijke Melodieën van Psal men, Lofzangen, [Evangelische Gezan- gen en den Vervolgbundel DEN BOSCH (Oude Firma). Gorinchem, j\onnenveld B 441. Hinthamerstraat 10, 's-Bosch. Kantoor: Arkelstraat, Gorinchem. "Pierre Weijnen, floitoiraal 's Hertogenbosch, Kerkstraat A 113. BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING.' Magazijn van Fotografie Artiltelen. Oppert 156, Rotterdam. Oudste adres. Meest vakkundige bediening. Gemakkei ij k te vervoeren Machines. Billijke prijzen. Overal te ontbieden. Geïllustreerd Z ondagsblad Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f 0.75, fnco per post zender prijs verhooging. Afzonderlijke imers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 77i ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdag middag 12 uur ingewacht. lluilenland. De correspondent van het „Journal" heeft den koning van Servië te Durazzo gezien voor zijn vertrek naar Brindisi. De koning kwam te Durazzo in zulk een toestand van zwakte aan, dat hij in een draagstoel vervoerd moest wor den. Op het laatste oogenMik weigerde hij deü Balkan te verlaten en wilde naar Walona gebracht worden, om vandaaruit Saloniki te bereiken. De koning werd aan boord van een Ita- liaanschen kruiser gebracht, die door drie torpedobooten werd begeleid. Hij leed zeer gedurende den overtocht, daar er een hevige storm stond. Te Walona aangekomen, werd hij gebracht naar het eenige hotel, dat daar bestaat. Hij vroeg vooruit den prijs der kamers en verklaarde, dat hij geen cent op zak had om ze betalen. Toen de journalisten hem om een on derhoud verzochten, weigerde hij met Majesteit aangesproken te worden, ver klarende, dat hij niet langer koning meer was, en slechts den naam van generaal Toptani kon voeren. (Dit is het beroemde geslacht uit Tirana waar toe ook Essad Pasja behoort). Hij ver telde, dat voortaan de prins regent het bewind voerde en dat hij slechts een soldaat was, die de bevelen gehoor zaamde, maar niet meer uitdeelde. Ten slotte werd hij overgehaald naar Bjindisi te reizen. Volgens de „Gior- nale d'Italia" geschiedde de overtocht op een Italiaansche topedoboot, die onderweg door een Oostenrijksche duikboot werd aangevallen. De torpe doboot wist te ontkomen, terwijl zeven welgerichte schoten van de Italiaansche kustbatterijen de onderzeetboot op de vlucht joegen. D. Ct. -V'c -pz-rfi yi van G B. VIM KRIEkEM s VOOR ORGEL, II lltMOMI U OFJPIIVO. Helder van druk. Gemakkelijke zetting. Zevende uitgave. PRIJS: Compleet in één band f 4.'<i5 Psdlmcn afzonderlijk f Gezangen met Vervolgbundel f3.95. Van dit steeds meer en meer gewilde Koraalboek is thans reeds een zevende druk noodig; wel een bewijs dat de in dit boek gevolgde bewerking hij het Nederlandsche publiek in den smaak valt. Franco na toezending van Postwissel. Dinsdagnacht is bij bet station van San Lazzaro (bij Bologna) de express- trein van Ancona met een goederen trein in botsing gekomen. Er zijn 12 dooden, 20 zwaargewonden en een vijftigtal lichtgewonden. Omtrent een romantischen moord te Rome worden de volgende bijzon-, derheden medegedeeld: Te Rome woonde een zeer schoone en elegante dame, gravin d' Alessandri Salvacci, 36 jaar oud, uitermate bekoor lijk. Zij is gehuwd met een multi mil- lionnair, d'Allessandri, uit Ortona al Mare. Beide echtgenooten hadden scbeidingsplannen of eigenlijk de gra vin had ze, want de millionnair wilde liever niet. Maar bij moest. De jonge vrouw had een weg gevonden om van hem af te komenmaar hij werd door ijverzucht verteerd en verafgoodde haar. Zij maakte geen geheim van haar voor nemen om den rijken en in geheel Italië als sportsman beienden kapitein Frenogio, neef van den militairen be velhebber van Rome, te huwen. Dat zal nooit of te nimmer gebeuren, zwoer d'Alessandri. (Italianen zijn ge vaarlijk, als huu verliefdheid 'n stadium bereikt, waarin dergelijke eeden ge zworen worden. J)e millionnair liet zijn vrouw door een detective bewaken, en toen die hem Vrijdag mededeeid, Jat zij met den kapitein een rendez-vous zou hebben, volgde hy hen in een automobiel. Hij haalde het lichte rij tuig, waarin het paartje zat, spoedig in en reed het omver. Vervolgens schoot hij Frenogio met zijn revolver ne'er en bracht zijn vrouw met een scheermes ernstige verwondingen toe in haar gezicht en aan den hals. Kapi tein Frenogio is gestorven tijdens het vervoer naar bet ziekenhuis. De gravin zal wel weer spoedig beter zijn, maar haar schoonheid behoort tot het verleden, hear gelaat zal wel door litteekens ontsierd blijven. De million nair is gevangen genomen. Te Rome spreekt men meer over dezen moord, die bij klaarlichten dag op straat gebeurde, dan over den oor log, die voor den Romein ver weg is. Fenig Firmant Th. Heyligers. Alle soorten HOUTWAREN, ook de minst courante, in grenen, vuren en eiken Deel-, Rib en- Rondhout voorradig. ZAAGSEL tegen billijken priis M TELEFOON INTERCOMM. No. 49. AGENTSCHAP van het Eenig Verkoopkantoor voor Nederland va» hut ihntoifteh-WftstfiUgebe Iohle»-Sv»dieat. levert nieuwe biljarten volgens laatste systeem, met de nieuwste banden „AMERICA", die door het afgeven van haar zuiver efiect uitmunten boven alle andere. OOK STEEDS VOORHANDEN tegen zeer billijken prijs. Verder verkrijgbaar alle biljart-benoodigd- heden, als: laken, Queuen, ivoren- en imitatie-ballon, pommeranzen, ouwels, etc. GEVESTIGD sinds 1893- f 3- per tand, f' 40 - per gebit. N.K. Bij plaatsing van 3 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Zondags consult alleen op aanvrage. wordt elke week besteed om het in ieder opzicht aantrekkelijk te maken. Elk nummer bevat een zeer groot aantal Illustraties, boeiende vervolgroman, onderhoudende lectuur enz. Het GEÏLLUSTREERD ZONDAGSBLAD is bij ons ver krijgbaar gesteld tegen slechts 45 cent per kwartaal (franco per post f 521/,) Proefnummer gratis verkrijgbaar aan het bureau van ons blad. IHTEEkE Ai RIL JET. Oudergeteekende wensebt geregeld te ontvaDgen het tegen den prijs van 45 cent per 3 maanden, (franco per post f 0.52s). WOONPLAATSNAAM Reparatiën geschieden spoedig, net en billy k Mtalerij „CERES", te

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1