voor Hel Land van (lensden en Allena, de Langstraat en de donimelerwaard. De Gezondheidscommissie, Copieer-persen icrslemiuige koraalbcwerking GOOSES en STOMS, MuziBttaiel, C. VERHAGEN, Union Hoilogère. Biljartfabrikant M»\NT V\T TRIMBOS, Ontvangen een Partij Gramofoonplaten, Kaalden, Veeren en verder alle soorten onderdeelen. Voor Zangverenigingen. Folomlisclie Kunslinrichling;. Arnold HOTEB, W. Timmermans Zonen gezeteld te Heusden, De vorige drukken kosten f 7,50 compleet in een band, üinthamerstraat 's-Hertogenbosch, Fabriek: Boerenmouw 6, Pierre Weijnen, Specialiteit Artistieke Vergrootingen. Correspondentschap Eerste Klasse van De Nederlandsche Bank. KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn IJitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. ïüo. 3548. Zaterdag 4 Jflaart 1910 in x- uirae keuze der gezamenlijke Melodieën van Psal men, Lofzangen, Evangelische Gezan- gen en den Vervolgbundel DEN BOSCH Markt 61, 's-BOSCH. Alleen verkoop der Horloges der Grootste keuze Pendules in alle stijlen, Regulateurs, Wekkers, enz. HALT! HALT! Vierstemmige Psalmboeken, ingenaaid, halfj linnen, f 1.85. L. i. VEERMAN - Botermarkt 0 6P en 70 - Heusden. 's Hertogeubosch, Kerkstraat A 113. Magazijn van lï'otoerra.fle ArtHtelen.. Parijzer Corsetfabriek, "to Waalwijlx., „DE KROON UW8 Dit blad verschijnt WOEN8DAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden f U./5, franco per post zender prijs verhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke r^eel tneer 71/, ct. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdag^ middag 12 uur ingewacht. Binnenland. Aan den Hoogendijk te Bergam bacht, leefde sedert jaren een bejaard echtpaar in behoeftige omstandigheden. Een maand geilden overleed de man en dezer dagen de vrouw. Bij het be redderen van den schamelen inboedel vond men in totaal f 740 aan contanten Er zijn te Amsterdam weer vier nieuwe gevallen van pokken geconsta teerd. Zaterdagavond zijn drie personen uit één gezin naar het Wilhelmina Gasthuis overgebracht. Er werd sedert 16 Febr. een dochter thuis verpleegd, waarvan nu bleek, nat zij lijdende was aan pokken. Zij heeft de ziekte over gebracht op haar vader en broer van het meisje zijn ter observaPe in het Wilhelmma-Gasthuis opgenomen. Zon dagavond is uit een ander gezin dé vrouw des huiz-. s lijdende aan pokken in het Wilhelmina-Gasthuis opgenomen. De man en drie k nderen zyu in ob servatie. De besmettingshaard van deze gevallen is nog niet bekend. Het zou kunnen zijn, dat de besmetting is overgebracht door van elders gekomen schepelingen. Te Oostzaam is het water thans zóó laag dat een gedeelte van het plein voor de Ned. Herv. Kerk weer droog ligt, hetgeen in langen tijd nie' is ge beurd. Het onderwijs dat aan de Zuider- school zal worden voortgezet, zou Woensdagmiddag worden hervat. De school wordt bereikt langs een nood brug. Vele ouders willen echter hunne kinderen niet naar school zenden, daar zij de brug te gevaarlijk vinden. Aan den Overtoom is men bezig de palen en balken we.ke de vorige week voor bescherming van den Waterland&chen Zeedijk aldaar in het water zijn ge worpen daaruit te halen. Op het ge vaduijkste punt is men met de ver sterking gereed. De burgemeester heeft bij publicatie bekend doen maken, dat het verboden is, aangespoelde goederen en voorwerpen uit het water op te vi8schen op straffe van hechtenis of geldboete. Ook onder Edam liggen sommige overstroomde punten in de polders droog. Te Monnikendam liggen de eers.e zinkstukken al boven water. Men hoopt met de dichting der eerste dykgaten te beginnen. it D VEItl'E Tl 4.!% ontvangt klachten over onderwerpen, de volksgezondheid betreffende, en verstrekt dienaangaande inlichtingen. Zij is samengesteld als volgt: J3. PRINSEN te Haarsteeg, Voorzitter W. C. STAL te Heusden. Dr. A. J. OVERHOSCH te Alm kerk. J. AVAN HEIJST te Baardwijk. W. F. HIL WIG te Heusdm. J. J. MONUÉE te Woudrichem. B. C. E. VAN STEENBERGEN te Werkendam. H. J. VAN EGGELEN te Heusden, Secretaris L. J. VEERMAN, Boekhandelaar, van G. K. VA* KRIEkE\'s too t O'ilGKL, ff IRllOIIlH OF Pi VO. Helder van tl« uk. Gemaklicljikc zettfog. Zevende uitgave. PRIJS: C«»mpiee* in één band f' 4. tin n fzonderlijk f Gczuiireii ni*-l lervolghumlcl f'5 Van dit steeds meer en meer gewilde Koraalboek is thans reeds een zevende druk noodig; wel een bewijs dat de in dit boek gevolgde bewerking bij het Nederlandsche publiek in den smaak valt Franco na toezending van Postwissel. v;:>SffiK gy levert nieuwe biljarten volgens laatste systeem, met de nieuwste banden AMERICA", die door het afgeven van haar zuiver effect uitmunten boven alle andere. OOK STEEDS VOORHANDEN: tegen zeer billijken prijs. Verder verkrijgbaar alle biljart-benoodigd- heden, als: laken, Queuen, ivoren- en imitatie-ballon, pommeranzen, mwels, etc ceschipdort spoedig?, net en billik. Het juiste adres gevonden, wanneer U gaat met Uw reparatie van Rijwielen, Motoren, Naaimachines en Gramafoons bij Groote sorteering ZAKLANTAARNS en PRIMA BATTERIJEN, uitsluitend de beste voor weinig geld. De nog voorradige Rijwielen worden opgeruimd voor den ouden prijs, dus zonder prijsverhooging, NAAIMACHINES met 5 jaar garantie vanaf f25. Billijke PrUzen. Aanbevelend II. DE RUITER. Idem, ingebonden, half leer, met vergulden titel, f 2.10. o n BILLIJKE PRIJZEN. PRIMA AFWERKING. llinf hamerstraat 34. Iiork <>iassel«traat, 's Hertogen hosch. F-anco huis naar alle plaatsen in Nederland, hij opgave van taillewijdte en toezen ding van postwissel Niet naar genoeg n kan geruild worden. Sptciaal voor corpulente figuren, tailles 70 a 100 cM. No. 4. Sterk Corset, met breeden Elastieken hand. voor den bu.k in te nemen. Prima roestvrije baleinen, 74 tot 88 cM. a f 3 90. Extra wijde tailles, 90 tot 100 cM. a f 4.25. No. 14. Onze bt-kende betere kwaliteit in prima vrijs Sittin Coutil. ook breeden Elastieken band, roestvrije baleinen 72 tot 88 cM. a f 5.50. Extra wijde tailles, 90 tot 100 cM. a f 6 No. 8. Weener Chic, specia d voor corpulente firuran, onmisbaar voor elegante kleeding, neemt den buik geheel in, tailles 7688 cM a f 2 75. Extra kwal. sterk lindendril 68 tot 88 cM. a f 1.30 90 tot 100 cM. a f 3.50, écrut crème, tailles 76 tot 94 cM., extra lang, a f 4.90, 5 50, 6.50, 7.50. 8.50. No. 20. Verder nog een extra corset, zeer gezocht door corpulente dames, gemaakt met Harpoen Buks, t >taal onbreexoaa tailles 80 tot 90cM a f 975; 92, tot 100 cM. a f 10.50. Alle onze orsets vanaf f 2 50 zijn gratis voorzien van Jarretels. No. 9. Beroemde Teufel Buikbanden, 85130 cM. a f 650. No. 10. Prima kwaliteit Positie- .orsets, 6486 cM. a f 475. No. 11. Zuig-Coreets, tailles 58—86 cM. a f 3 25, 2 25 1.90. No. 12. Rechthouder-Corset om scheefheid, te voorkomen, voor Dames 5868 cM. a f 5 50, voor Jongedames 5666 cM. a f 4 25 en 1 90. No. 13. Kinderplooilijfje, waschbaar, leeftijd 4 tot 6 jaar f 0 95, 1.20 en 160. Kinderploo lijfje, wnschbaar, leefiijd 8 tot 12 jaar f 0.90, 1.25, 1.70 en 2.25. Reform voor Dames f 2 90 en 4. No. 14. Jongedames Corsets 1418 jaar, 5666 cM. f 1.50, 1 90, 2.25, 2.75. Alle fournituren voor Corsets, nieuwste Jarretelles, «11e kleuren 25, 20, 40 50 cent. gevestigd ten kantore van Kassiers en Commissionairs in Effecten. Opeueu Rekening-Courant tegen Otiuj&e conditiën. Buitenlandsche Wissels, Coupons, vreemd, Bankpapier ea Muntspeciën worden steeds tot de hoogste koersen uitbetaald. Wissels en andere waarden oj 't Buitenland worden ten billijkste gefourneprd. Kantoor-uren op alle werkdagen van 9 tot 6 uur, voor het Correspondentt- ehaj van de N 'derlandsche Bank van d<-s voorm. 9 lot de* n m. I uur. Ni Hooge Steenweg 4. Gebr. UBINK. JaponstofFen. Mousselines. Katoentjes. Overhemdendrills. Wit kat°en. Grasllnnen. Oogjes en Blokjes. Engelschleer. Manchester. Dames Ondergoedereu Corsetten. Ceintuurs. Kanten kragen. Galons-Kantstof. Linten-Tressen. Kindermutsen. Garneering. Sporthemden. Boezeroens. Blauwe Jassen. Blauwe Broeken. Blauwe Kielen. Manch. Broeken. DEN BOSCH. Baeverteen Broeken. BI. piqué Broeken. Schilderskielen. Bedden en Dekens. Matrassen. Ledikanten. Karpetten. Vloerzeil. Linoleum. Gordijnen. Cocosloopers. Matten. pry*en a Con Sunt. IIEVVffiU» uit de fabriek HKINR1 BE BEAUMONT te Maas tricht, voorradig bij den specialcu Agent voor HEUSDEN en OMSTREKEN: Teekeningen met prijsopgaven, van 14 madellea worden op aanvraag toegezonden. 7 i. DE RUITER, Aitelstraat D 78a, Coram. Adverteeren doist verknopen. Handschoenen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1