Bü dit nr. Behoort een bijvoegsel. De verdwenen Schetsen. J. C. JANSSEN, Comb. PEEK CLOPPENBURG Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3555. Zaterdag 1 April 1916. FEtlILLFTOft. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Vs cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BÜITENLANDSCH OVERZICHT. Hoe lang zal het nog duren? Dat is de verzuchting die overal opstijgt. Er is geen einde aan te zien. 't Is eiken dag weer hetzelfde. Eenige aanvallen, eenige vooruitgang, de een of andere loopgraaf verloren of gewonnen, maar een beslissing komt er niet. De strijd om Verdun kan men nog een veldslag noemen sommi gen spreker zelfs van een veldslag in groot- schen stijl maar hoe gering is na vier of- vijf weken hardnekkig, dikwijls moord dadig vechten, zijn resultaat? En de strijd aan het front in Rusland heeft voorloopig voor de beslissing van den oorlog nog min der beteekenis. 't Is mogelijk, dat de Rus sen hun offensief nog uitbreiden, machtiger maken, dat zij nog meer voordeelen op de centralen behalen, deze terugdringen zelfs, maar tot nog toe lijkt het niet daarop dat zij de Duitschers en Oostenrijkers ver slaan 't is voor de Russen te hopen, maar nog niet te gelooven. De strijd om Verdun is nog altijd het belangrijkst. Steeds duidelijker wordt thans het voornemen der Duitschers. Dezen heb ben den aanval hoofdzakelijk overgebracht op den Westelijken Maasoever. Ontzettend moeten de artilleriegevechten zijn in de buurt van Avocourt en Malancourt en bij het bosch van Maucourt. Daar tusschen door wordt zoo nu en dan een infanterie- gevecht geleverd. Nu weer Woensdag te Noorden van Malancourt waarbij de Duit schers over een breedte van 2000 Meter de stelling van de Franschen namen èn het N.W. gedeelte van dit dorp binnen drongen. Volgens de Fransche berichten bleven hiervan slechts twee huizen in Duit- sche macht. De Duitschers hebben dus weer eenigen vooruitgang gemaakt. Doch zal het hun mogelijk zijn zoo bij stukjes en beetjes het Fransehe front weg te knabbelen? Hoe langer zoo meer worden hier toch van Fransche zijde ook groote legertroepen samengetrokken, waardoor deze slag in beteekenis toeneemt. Wel was het voor deel tot nu toe aan Duitsche zijde, maar de Franschen worden hoe langer hoe meer tegen hun tegenstander opgewassen. Bo vendien komen tusschen de aanvallen der Duitschers hoe langer zoo grooter tusschen- poozen. Met andere woordende Duit- 31) Hij had slechts een vagen indruk van visioenen waarin Edith Byron's oogen, het schuwe, oude gezicht van Nobbs, een bank van leening, ringen en pistolen rondwar- relden. Nu en dan vloog hij overeind om door de beslagen raampjes naar donkere buitenwegen te kijken, en te luisteren naar het eentonige geluid van den rrioter. Tegen den morgen ontwaakte hij voor goed, en vond zichzelf zittend in een taxi, die nu stilstond voor het huisje aan de Pentonville Road. Hij keek om zich heen en zag Jell het tuinpad af komen. »Dat gaat al veel betere, zeide Jell op- geruimd.^»Hoe voel je je vanmorgen? •O, nu ben ik weer geheel klaar,zeide Charles. »lk voel alleen gewetenswroeging als ik er aan denk, dat jij den geheelen nacht hebt gestuurd, terwijl ik warm en wel binnen in lag. Waarachtig, je bent een beste kerel •Dat is dus in order, zeide Jell kalm. Gisteren heb je je ook te veel vermoeid, maar na de rust van hedennacht zie je er weer veel beter uit. En komt nu. binnen, moeder wacht ons met het ontbijt* •Ik heb honger als een paard*, zeide Charles gretig. »Jij denkt toch aan alles 1 schers hebben steeds langer tijd noodig tot voorbereiding zonder dat het succes grooter is geworden. Dat het er voor de Franschen gunstiger begint uit te zien blijkt ook hieruit, dat dezen een tegenaanval hebben kunnen ondernemen, die eenig suc ces opleverde. Met dat al blijft de toe stand bij Verdun voor de Franschen zeer ernstig, als zij er niet in slagen de Duit schers op behoorlijken afstand van de ves ting terug te dringen. Op het Italiaansch-Oostenrijksch gevechts terrein is eenige verlevendiging te bespeu ren. Langs het geheele front van Zuid- Tirol tot de Adriatische zee zijn hevige gevechten aan den gang. Doch ook hier een worsteling, die wel afmat maar geen der partijen voordeel verschaft. Op zee zijn de vloten ook in actie. Nu weer wordt uit Londen geseind dat kleine Engelsche kruisers op een divisie Duitsche torpedojagers zijn gestooten. En dezen jagers is door den kruiser Cleopatra ge ramd en in den grond geboord. Van de bemanning is niemand gered. Dat het in Engeland ook niet alles is, zooals het zijn moet, blijkt uit een opstel van Dr. Dillon, de bekende correspondent van de Daily Telegraph. Hij beweert, dat het Engelsche volk verkeerd wordt inge licht. Allerlei gunstige en moedgevende berichten vullen de couranten, maar het is een misleiding van het volk En dan geeft hij zijn beschouwing van den toestand en die is niet malsch. »Bij het begin van den oorlog«, zoo zegt hij, »hadden wij groote overwinningskansen. Onze hulp bronnen waren onmetelijk veel grooter dan die van den vijand. De Balkanstaten, door welke de weg van Berlijn naar Constan- tinopel voerde, lagen binnen ons bereik. Toch hebben wij gedraald dien weg te bezetten. Nu is dien weg voor ons afge sloten en voor de Duitschers open en daar mee de rijke bronnen van die voorraden, welke wij gehoopt hadden voor hen af te sluiten. *En sedert zijn de kansen merkbaar min der geworden? Onze soldaten hebben zich ais helden gedragen, maar niettegenstaande hun toewijding en moed, worden wij terug gedrongen. Op de meeste gqyechtsterrei- nen hebben onze vijanden de leiding in handen. Wij vallen nergens aan, integen deel, wij komen overal achteraan. Onze vijanden hebben grooter kaliber der ka nonnen, machtiger zeppelins, meer vermo gende duikbooten. In alles zijn ze ons de Maar zeg*, ging hij voort, terwijl zijn ge laat plotseling betrok. »Dat had ik verge ten, Die ring •Daar praten wy na het ontbijt wel over*, antwoordde Jell bedaard. »Zoo erg als wij dachten, zal het wel niet zijn. In ieder geval liep zij geen gevaar, toen je gisteren dien man met den ring zaagt*. •Weet je dat zeker?* vroeg Charles. •Ja, antwoordde Jell. »Ik heb na dien tijd berichten omtrent haar gehad. Maar kom nu binnen, dan vertel ik je dat wel onder het ontbijt*. - Gehoorzaam volgde Charles zijn makker naar binnen, waar Jell's moeder hem wel kom heette, en hem tot zijn groote pret bedankte, dat hij haar zoon veilig had thuisgebracht. Daarop begon hij aan het heerlijke ontbijt, dat de oude juffrouw voor hem had klaargemaakt, en luisterde in- tusschen naar hetgeen Jell te vertellen had •Ik vernam het bericht, zoodra ik de deur opendeed*, begon Jell, »Je herinnerf je hoe ik je vertelde, dat ik een man had uitgestuurd om haar op te zoeken? Een flink man, maar dit karrewei schijnt niet zoo heel moeilijk geweest te zijn. Blijkbaar was zij bij haar vertrek uit Edward Street niet van plan, zich te verbergen, en ver keerde zij ook niet in gevaar. Zij was alleen heel arm*. Heel arm*, riep Charles, terwijl het bloed hem naar het hoofd vloog. »Maar zij had toch die honderd pond U •De begrafenis van haar broeder moest 'S-BOSCH. BLAUWE BLOUSE PAKJES met loshangende Blouses en elastic dubbelen overkraag met witte biezen. Prijzen: voor den leeftijd van 4 jaar f4.50, f5 50, f6 50, f7.50,19. flO. tot f20.—. COVER COATS Nieuwste modellen met plooi en ceintuur, alsook - raglan model; voor leeftijd v. 3-16 j. vanaf f 4. FANTASIE PAKJES in groote verscheiden heid. CAPES met vaste capuchon met doortast; voor den leeftyd van 3 tot 16 jaar van f 5 tot f 12. Ill baas en indien wy ons niet aangrijpen, zullen wij het onderspit delven*. Weer een ander Engelschman het Par lementslid Billing, klaagt over de Engelsche luchtdienst. »Onze vliegers«, zegt hij, worden vermoord, aangezien men hen slechte vliegtuigen geeft. Men laat ze op stijgen in een vliegtuig, dat nauwelijks 100 M. in de minuut kan klimmen en misschien 120 K.M. vaart kan meten, met bezine voor drie uur en luttel kans om naar hnn linies terug te keeren. En dan moeten zij het opnemen tegen vliegtuigen, die driemaal sneller klimmen en tweemaal sneller gaan. Een ander afgevaardigde, vertelde dat in een stad aan de ooskust van Engeland een kanon werd opgesteld en er werd dag en nacht de wacht bij gehouden. Het bleek later van hout te zijn I* 't Is te begrijpen dat zulke practijken de veront waardiging der Engelschen gaande maakt. Dat het gaat spannen in Duitschland betaald wordenzeide Jell, »en misschien waren er schulden, mogelijk wel van hem, wie weet En je weet, hoe vrouwen zijn sommigen vrouwen althans. Zij kan ook wel tot het besluit gekomen zijn, dat dat geld besmet was, en niet gebruikt mocht worden. Hoe het zij zij betaalde daar, wat zij schuldig was, en vertrok, met de mededeeling dat zij geen geld had, om langer ie kunnen blijven*. Charles beet zich op de lippen. •Geen geld om langer in Edward Street te blijven I* dacht hij. En zijn vader bezat millioenen Maar de ring?* vroeg hij. •Zij was in verkeerde handen .geraakte, zeide Jell, »Zij weet niets van de wereld, het onschuldige schaap, en zij kwam ergens terecht, waar zij haar bedrogen ën toen bang maakten. In ieder geval moest zij er vandaan, doch dit kostte haar haar ring, Die werd beleend door een anderen huur der daar in huis, die medelijden met haar had en haar te hulp kwam. Gisteren was zij dus in veiligheid, en Palzer weet ten. minste niet, waar zij is*. •En weet de man, die den ring voor haar beleende niet waar zij heenging, waar zij nu is?* vroeg Charles. •Neen, maar hij deed mijn helper een paar dingen aan de hand, die hem mis schien op het spoor kunnen brengen*, ant woordde Jell. Gisteravond laat kwam hij even hier, om zyn berichten te brengen, en daar ik er niet was, vertelde hy alles blijkt wel uit het feit dat in verschillende Duitsche grensplaatsen de mannen van 45 en 50 jaar worden opgeroepen om dienst te doen als grenswacht, daar de tegen woordige grenswacht bevel heeft gekregen naar het front te vertrekken. Dat onze Oostelijke naburen alles willen dragen en geen offers te zwaar achten, waar het het Vaderland geldt, blijkt uit een brochure uitgegeven door het Duitsche ministerie van binnenlandsche zaken, waarin o. a. dit voorkomtEr is oorlogsnood ook aan den huiselijker) haard. Er moet beperking worden ingevoerd van het gebruik van vleesch en vet. Hooge prijzen maken het den onbemiddelden moeilijk het huishouden te doen (wat klinkt in deze sobere woorden een wereld van wêe). Doch die nood moet gedragen worden en kan gedr agen worden. Want het Duitsche volk heeft de rustige verzekerdheid dat het gebrek nooit in nood kan overgaan, want Duitschland heeft le vensmiddelen genoeg om eiken duur van aan moeder. In den loop van den dag zou hij hier wel eens aankomen, als hij iets hoorde. En wij willen hopen, dat hij spoe dig komt. Tot dusverre is zij ongetwijfeld goed bezorgd, maar in de droevige stem ming over den dood van haar broeder, zonder vader en zonder geld, is het beter dat zij niet lang alleen is in Londen*. Charles stond op, ofschoon hij pas half klaar was met zijn ontbijt. Het spijt mij, Jell, maar ik kan niet meer eten,« zeide hij haastig. »Laat ons er op uit gaan en het een of ander doen. Zouden de telegraafkantoren open zijn Ik wou een telegram verzenden.* Jell zette groote oogen op. •Ik ga met je mee,« zeide hij. »Ik heb ook genoeg, Ja, het kantoor in Goswell Street zal wel open zijn. Van daar kun je een telegram verzenden •Kom dan,* zeide Charles haastig. »Ik heb er nu genoeg van. Ik stuur het weg.» •Zij gingen samen naar het kantoor, waar Charles het volgende telegram schreef •Freek, »Hamlet«, New York. Het is buigen. Sein onbeperkt crediet. Charles, 999a, Daan Street, Soho Londen. Hij liet het geschrevene aan Jell zien, die zoo verbaasd keek, dat Charles luid begon te lachen. Wacht maar, oude jongen, later zal je het wel begrijpen,* zeide hij. »Ik zie wel, dat mijn vader nog niet wereldberoemd is. Ik ben besloten tot een ernstigen stap, Jell. Aan den eenen kant vind ik het jammer, den oorlog mee door te komen. Niet alleen de menschen woeden tegen elkander, ook de natuur is in deze dagen in opstand. Zoo heeft Maandag- en Dins- dag-nacht een orkaan een groot deel van Engeland geteisterd. Het hevigst heeft het noodweer gewoed in de Midlands, van het gebied van Derbyshire Peak tot Bed ford, Leicester en Tring (Herts). Daken werden van de huizen gerukt, ruiten inge drukt, boomen ontworteld. Het trein-, telegraaf- en telefoonverkeer was geheel ontredderd. De treinen uit 't Noorden en 't Westen, opweg naar Londen, hadden tot twaalf uur toe vertraging, gevolg van al lerlei hindernissen, die zij onderweg ont moetten. Tal van treinen hebben midden in 't veld moeten overnachten tot ongerief van de verkleumde passagiers. Verschei dene deelen van Engeland en Wales waren van alle gemeenschap verstoken. Alleen de stad Birmingham was telegrafisch en telefonisch afgesneden van 33 groote steden maar ik kan het denkbeeld niet verdragen, dat zij haar ringen moest verpanden. Wij zullen haar wel vindenmorgen krijgen wij die ellendige schrijftafel in handen, en over een week brengen wij Palzer ten onder. Let maar eens op, of het niet gebeurt.* Nog altijd twijfelend of Charles wel recht bij zijn zinnen was, of dat hij na zijn ziekte en den inspannenden dag van gisteren een beetje in de war was geraakt, ging Jell met den jongen man het kantoor uit, toen het telegram was afgegeven. »Ja,« zeide hij, »wij zullen haar vinden. De hemel geve, dat het vandaag nog mag gebeuren. Maar Palzer ten onder brengen zal zoo gemakkelijk niet gaan, evenmin als die schrijftafel in handen krijgerl. Als Palzer te weten komt dat zij in het publiek ver kocht wordt, is hij bereid er duizenden voor te betalen.* Tot zijn verbazing lachte Charles, alsof hij een aardige grap verteld had. •Ja, ik denk wel, dat hij het meubel zal opjagen,* zeide hij. »Maar hoelang duurt het, eer er antwoord uit New-York kan komen?* XXIV. Jell, die blijkbaar nooit gehoord had van de beroemde millioenen van Freek, en mis schien ook niet van de groote Ham trust, kwam toch onder den indruk van Charles veranderde stemming en vertrouwen. Wordt vervolgd.J r- voor Het

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1