Bü dit or. behoort een bijvoegsel. J. C. JANSSEN, m De verdwenen Schetsen. Comb. PEEK CLOPPENBORG /Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No3557. Zaterdag 8 April 1916. FEUILLETON. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Vs cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. We kennen een eenvoudige ge schiedenis, waarin donkere lucht zoo'n geheimzinnigen, onverèlaarba- ren kamp schijnt te voeren met het zonnelicht, dat een pessimistisch toe schouwer allicht geneigd zou zijn de weinige zonnestralen niet te tellen, die tusschen en door 't vele duister toch zoo verwarmend en zegenend neerschieten. Ze begint enkele jaren geleden. In 't huisgezin heerschte een ongewone drukte. Vader, moeder en grootouders zaten treurig bijeen, om dat de oudste der lievelingen, een jongentje van ruim drie jaren, graf waarts zou gedragen worden. Een jammerlijk verlies was 't't Was zulk een lief ventje! Volgens sommigen wel wat te ontwikkeld voor zijn jaren maar hij kon door zijn vragen en babbelen de gelukkige ouders zoo bezig houden; hij was het zonnetje, dat het huisgezin met hellen glans verlichtte. En nu was hij dood. Nimmermeer zou zijn gelach en gepraat de lange, sombere winteravonden helpen door brengen nimmer zou hij op de wan delingen in den zomer door vragen en opmerken stof tot prettigen kout verschaffen, 't Lieve, vroolijke zon netje was ondergegaan en een duistere nacht daalde op 'thuis. We zijn drie jaren verder De kleinste der lievelingen, die overge bleven was toen broertje dit leven had verlaten, was voordeelig opge groeid. De ouders vonden in haar den verloren lieveling terug. Een nieuwe zon was voor hen opgegaan en dewijl hun in dien tusschentijd een zoon geboren was, scheen het, alsof de zwaarte van den ondervon den slag minder gevoeld werd Met stil, weemoedig genoegen konden de ouders over den te vroeg verlorene spreken en stemden van harte in met der vrienden wensch, dat hun nim mermeer zulk een slag treffen mocht. En toch 'tjaar was nog niet eens 33) »Tot mijn leedwezen moet ik u echter zeggen dat de voorwaarden van verkoop hm ongewoon zijn. En zij is, niet zoo als het anders bij onze verkoopingen ge bruikelijk is, vooraf te zien.® «Bedoelt u daar mee vroeg Charles, «dat zij in geen geval te zien is De man trok eenigszins minachtend zijn wenkbrauwen op, terwijl hij Charles van zijfi blauwe pet tot zijn lederen beenstuk ken opnam. «In geen geval«, antwoordde hij. «En niemand mag haar zeker ook aan raken hield Charles. «Niemand dan onze eigen menschen«, antwoordde de man. «Eigenlijk mag ik in deze... hm... ongewone omstandigheden wel zeggen, niemand dan de directeur en ik«, «Ik vroeg dat alleen, omdat er papieren in de schrijftafel zitten, die den verkooper niet toebehooren®, zeide Charles. «Daarvan is ons niets bekend®, zeide de man. «Wij hebben last om de schrijftafel met inhoud, zooals zij daar staat, als één nummer te verkoopen aan den meestbie dende®. «Zelfs, wanneer de inhoud aan iémand twee maandeü oud, toen wederom de oudste lieveling grafwaarts werd ge dragen. Slechts enkele dagen had ze geleden en toen werd ze bij haar broertje ter ruste gelegd. De dood onderschepte wederom 't lieve licht en zijn schaduw viel zwart neer op 't huis der rouwe Had de eerste slag zwaar getroffen, nog gevoeliger kwam deze neer en menigen keer ontsteeg aan 't ouderhart het „waarom" naar de lippen, het hopelooze „waarom", waarop hier beneden geen antwoord volgt Hetzelfde jaar vermeerderde het kinderental weder tot twee. Weer bezaten ze een zoon en een dochter 't Was of ze weer alles terug hadden Maar neen; de laatste wonde was nog bloedende en had ook de eerste weer opengereten, zoodat de nieuwe huisgenoote niet met onvermengde vreugde werd ontvangen. Voor hoe lang zullen we dat kind bezitten zoo dachten de ouders maar geen van beiden durfde die gedachte uiten, uit vrees elkander 't zoete van 't leven te benemen. De tijd ging voort, immer voort, en moge hij de geslagen wonden al niet geheeld hebben, verzachten deed hij ze toch wel Het jaar liep ten einde en 't nieuwe werd ingetreden, voor het ouderenpaar met de beste wen- schen voor anderen ja, maar toch ook voor zich. De twee kleinen waren gezond, het ontbrak den ouders niet aan middelen om hun kinderen te geven wat hun lichaam en geest vroeg Er heerschte steeds vreugde en vroolijkheid. Ondervonden ze al de eene of andere gewone teleurstel ling welk mensch ondervindt die niet steeds troostten zij elkander met een blik op hun kroost, dat er toch wezenlijk zoo goed uitzag en niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk zoo flink ontwikkelde. En zoo was 't zonnetje weer opgegaan en had alle duistere wolken verdreven. Maar een jaar duurt lang en in een jaar kan zooveel gebeuren Dat vrees den ze nogmaals met smart te moeten ondervinden. Toen 't bijna ten einde was, begon de gezondheid van de jongste der kinderen, een meisje, te wankelen 't Waren de hoektanden, was het oordeel, maar wat het was anders toebehoortvroeg Charles, die wrevelig werd. De man wuifde met de hand. «Daar weten wij niets van«, zeide hij. «Indien er in de schrijftafel toevallig eenige papieren, zeide hij, meen ik zijn, waarvan het eigendomsrecht betwist wordt, dan is het, dunkt mij, de zaak van den wettigen eigenaar om zijn rechten te bewijzen. Daar staan wij geheel buiten. Wij hebben het volle vertrouwen in den heer voor wien wij de schrijftafel verkoo pen®, ging hij voort met een sarcastischen blik op Charles. «Het is iemand uit den deftigen stand en een ouden klant van ons«. «En noch de schrijftafel, noch de inhoud wordt verkocht vóór den dag der verkoo- ping?« drong Charles aan. «De schrijftafel, zooals zij daar staat, wordt opgenomen in den catalogus van Vrijdag®, antwoordde de man. «Vóór dien tijd wordt zij niet verkocht«. «Tot geen prijs?® vroeg Jell. «Voor geen duizend, voor geen tiendui zend pond Maar ik denk, dat u ze wel heel wat goedkooper zult krijgen®, zeide hij glimlachend. «Met diep mijnheer is niet veel te be ginnen®, zeide Charles, toen zij weer op straat waren. «Die verwenschte oude Nobbs. Blijkbaar heeft hij zijn maatregelen geno men. In ieder geval weten we nu dat er niets met de schrijftafel gebeureu kan vóór Vrijdag, als Palzer haar soms op het spoor mocht zijn®. 'S-BOSCH. t - O- ïSJ \jc\ JONGEHEEREN COLBERT COSTUMES. Geheel nieuwe modellen, van de nieuwste fantasie-dessins vervaal digd, alsook in blauw serge of cheviot voor leeftijd van 6 tot 14 jaar van f 8.— tot f25. s,:U JONGEHEEREN NORFOLK COSTUUM. Zeer geschikt vóór schoolpakje ijzersterke stoffen van f 41/? tot f 22. JONGEHEEREN COLBERT COSTUMES met korte of lange pantalon. Hierin hebben wij een prachtige keuze van de goedkoopste tot de duurste stoffen voorhanden. Van flO.— tot f 25. -V*v-v-''-*• of niet, de ouders zagen t met vreeze en beving aan en hun verbeelding teekende hun alweer een kistje, waarin het lieve kind het ouderlijk huis zou moeten verlaten. En toen de genees heer geen moed kon inspreken, toen hij een ander midddel voorschreef en het gebod gaf„vooral goed ingeven", ontzonk gun bijna alle hoop. Elke be weging van hnnne lieveling werd met angstvallige zorg nagegaan, bestu deerd. De geringste zaken werden hoog opgevat, meestal verkeerd uit gelegd en aan verontrustende oorza ken toegeschreven „Is zus nog ziek, moe?" vroeg de oudste babbelaar van drie jaar, „als het flescjije leeg is, is ze dan weer beter?" „Zeker lieveling", was het antwoord dat moeder gaf, doch waar aan ze zelf niet dorst gelooven. En vaders eerste vraag wanneer hij van 't werk kwam, klonk zoo bang, alsof hij «Net iets voor den ouden Nobbs, om het hem te schrijven®, zeide Jell mismoedig. «Maar ik geloof toch stellig, dat, daar die schetsen aan juffrouw Byron toebehooren, de wet op onze hand zou zijn, als wij de eigenares maar spoedig vonden «Nu, voor het oogenblik helpt de wet ons niet®, hernam Charles, «want wij kun nen niet beweren, dat wij de eigenaars zijn. Het is verduiveld ergerlijk, te moeten denken, dat die schetsen zoo vlak bij, en toch zoo ver van ons af zijn. Hallo wat is er?» Jell had hem plotseling bij den arm ge grepen en hem mede getrokken in een portiek, waar zij vlak bij stonden. «Stil daar heb je hem!« zeide hij. «Palzer komt hierheen®. Het was waar. Daar kwam de dikke geld man aan, gelukkig van een kant, dat hij niet langs hun schuilplaats behoefde te gaan. Hij had een bloem in zijn knoopsgat en stapte, vroolijk met zijn stok zwaaiend voort, blijkbaar met zichzelf en de geheele wereld tevreden. «Hy schijnt bijzonder in zijn humeur«, fluisterde Charles. «Wat zou er aan de hand wezen? Ik krijg lust om den dikken schurk op zijn kop te slaan®. «Doe dat niet®, zeide JLell op smeeken den toon, «althans niet op dit oogenblik. Hij ziet eruit, alsof hij goed nieuws had. Ik wed om honderd pond, dat hij van den ouden Nobbs vernomen heeft, dat de lesse naar het is®. een ongunstig antwoord verwachtte. Gelukkig zegepraalde hier de na tuur, door de kunst gesteund. De kleine kreeg 't gebruik van oogen en handen weder en als moeder haar vroeger dan gewoonlijk ter ruste moest leggen, was 't alleen omdat de zwakke toe stand der kleine herstellende veel rust vereischte Doch ook die zwarig heid was spoedig te overwinnen. Goed voedsel en zorgvuldige verpleging voltooiden het werk der genezing betrekkelijk spoedig. Die nu 't prettige zonnelicht wil zien dansen en flikkeren, brenge een dag in dit huisgezin door. Blijft de zon buiten schuil achter najaarswol ken en mistige lucht, daar binnen is ze te vinden Zie, er valt een bundel verwarmende stralen in 't moederoog- en 't gezin juicht en jubelt van dank baarheid, nu 't dreigende onheil af gewend en de dierbare schat behou- «Hij gaat tenminste naar binnen«, zeide Charles haastig. «Verbeeld je, dat hij eens beter slaagde dan wij!« «Dat denk ik niet«, zeide Jell, Palzer nakijkend, die, na een blik op den cata logus, het verkooplokaal binnenging. «Blijk baar heeft de oude Nobbs alles vooruit berekend; die firma is rijk, en zij zullen zich evenmin door Palzer laten omkoopen als door ons, Wij zullen het afwachten, maar ik beu niet bang dat Palzer vandaag de plannen krijgt®. Het portiek waar Jell en Charles ston den, was maar eenige meters van de deur van het verkooplokaal, en door voorzichtig naar buiten te kijkën, konden de twee kameraden een oogje op de deur houden. Na eenige oogenblikken bemerkten zij, dat Jell gelijk had gehad met zijn voor spelling omtrent den uitslag van Palzer's poging. Weldra verscheen hij, driftig pra tend, op den drempel, vuurrood, den hoed achter op het hoofd, en zijn handen in woedende beweging. En naast hem liep de man, die Charles en Jell te woord had gestaan, verontschuldigend, kalmeerend, maar tot hun blijdschap volkomen bedaard en vastberaden. «Het spijt mij, mijnheer Palzer, het spijt mij werkelijk -zeer®, sprak hij, tevergeefs trachend den toorn van den dikken man te doen bedareu. «Maar het zijn de voor waarden, waarop ons de schrijftafel ge stuurd werd. Het zijn de bepaalde bevelen van onzen cliënt, en wij staan in dat ge- den is. Lezer hebt ge ooit zulke dagen beleefd, dagen waarop 's levens zoet voor u ten grave scheen te dalen met het gemis van wat u op aarde 't liefste was, dagen waarop ge de dreigende hand des doods zaagt uit gestrekt naar een uwer lievelingen? Dan kunt ge gevoelen hoe 't herstel van een ziek kind een zonnestraal zijn moet in een huisgezin. Dan zult ge bij wijlen reden hebben de handen van verbazing ineen te slaan bij het zien hoe sommige ouders de zorg voor hunne kinderen lichtvaardig aan anderen toevertrouwen en het onbe grijpelijk vinden en misdadig boven dien dat der kinderen welzijn soms zoo jammerlijk opgeofferd wordt aan eigen genoegen en vermaak buitens huis. Wat we hopen is dit, dat ge nooit door treurige ondervinding gebracht val volkomen machteloos, hoe gaarne wij ook aan uw verlangen zouden voldoen. Maar misschien wilt u zijn adres hebben, dan kunt u zelf met hem praten. Hij is een welbekend, bemiddeld heer mijn heer Nobbs, van «Laat Nobbs naar de maan loopen viel Palzer hem woedend in de rede. «Hij is een verwenschte oude gek, en een schurk. Ik heb hem gesproken, en hem gewaar schuwd, dat er in die schrijftafel papieren zitten, die mij toebehooren®. De ander wuifde afwerend met de hand. «Zooals ik reeds zeide, vrees ik werke lijk, dat wij ons met die vraag niet kunnen ophouden®, zeide hij. «Wij zullen natuur lijk aan onzen cliënt mededeelen wat u gezegd heeft, en natuurlijk Maar heusch, ik zou u raden, tot Vrijdag te wachten; dan wordt de schrijftafel verkocht, zooals ze daar staat, zonder eenig voorbehoud«. Palzer duwde zijn hoed op zijn hoofd, zonder te bedenken, hoe de blinkende op pervlakte beschadigd werd. «Ik ga naar mijn advokaat®, zeide hij. De man keek nog altijd verontschuldi gend, doch volkomen onverzettelijk. Palzer loerbe voorzichtig om zich heen en vroeg een beetje zachter «Wordt die schrijftafel niet bij adver tentie aangeboden «Volstrekt niet, mijnheer®, antwoordde de man. blykbaar verlicht door zijn ver anderden toon van spreken. van lensden en Altena, de Langstraat en de Boimelerwaard. Een Zonnestraa i' I hl*-- Wordt vervolgd.) m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1