Bij dit nr. üeiioort een bijvoegsel. J. C. JANSSEN, De verdwenen Schetsen. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3559. Zaterdag 15 April 1916. FEUILLETON mb. Fill 5LQFFIIIÏÏ! 'S-BOSCH. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Vs cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Menigeen deükt dat meningitis een ziekte is van den jongsten tijd, om dat hij er vroeger niet van hoorde; deze gedachte nu, zoo schrijft het Utr. Dagbl., is onjuist, want reeds meer dan een eeuw geleden is in Genève een meningitis-epidemie voor gekomen en in het begin van deze ,eeuw heeft men epidemieën gekend in Silezië en West-Pruisen. Ook in ons eigen land heeft men de ziekte meermalen geconstateerd en lang niet altoos alleen onder de militairen zoo kwamen bijvoorbeeld in het voorjaar van 1867 een tiental gevallen van meningitis voor te Giethoorn, onder de gewone burgerlijke bevolking, en in den winter van 18851886 werden in de grenadierskazerne te 's-Graven- hage 16 gevallen van deze ziekte waargenomen. De epidemische meningitis of nek kramp is een ontsteking van de her senvliezen, een ontsteking die gere geld sporadisch voorkomt, maar een enkelen keer een meer epidemisch karakter vertoont. Nu kan hersen vliesontsteking veroorzaakt worden door tuberkelbacillen, door etterbac teriën, die bijv. door den neus naar de hersenen kunnen doordringen en door andere ziektekiemen, maar die gevallen blijven toch sporadisch, in tegenstelling met de meningitis van onze dagen, die positief een epide misch karakter draagt De smetstof voor deze ziekte zetelt in de keel van veelal volkomen ge zonde menschen en blijft daar in den regel een week of drie aanwezigóf zij verdwijnt, óf zij wordt door hoesten of niezen overgebracht op andere personen en aldus verspreid. Buiten het menschelijk lichaam gekomen, is de smetstof spoedig afgestorven. Kinderen zijn vatbaarder voor de ziekte dan volwassenennog onlangs zijn in een Brabantsche gemeente drie kinderen uit één gezin door menin- 35) «Als Palzer morgen niet naar de ver- kooping kan gaan, kan hij die schrijftafel niet koopen, maar wij wel Want behalve hij en wij geeft niemand er meer voor dan de handelswaarde, en mijn opgespaarde geld bedraagt meer. En jij zoudt mij zeker ook nog wel een beetje kunnen helpen. De kwestie is alleen, hoe moeten wij hem van de verkooping afhouden. Ik weet maar één manier te bedenken. «Den schurk ergens vasthouden riep Charles haastig. Jell knikte. «Ik geloof dat het wel gaan zou,« zeide hij, «als je een handje wilde helpen. «Of ik een handje wil helpenriep Charles. «Honderd mijlen ver zou ik willen loopen, om dien ouden deugniet onscha delijk te maken. «Zoo ver behoef je niet te gaan,« zeide Jell. «Luister. Gisteravond na mijn bezoek bij Stoate bedacht ik, hoe weinig tijd ons overbleef, en ik zag de eenige kans die wij hebben. Maar de -kwestie was, hoe wij hem in handen moesten krijgen.-Hij woont in een groot huis, met een aantal bedienden, en hij gaat niet dikwijls 's avonds in donker alleen uit, zooals dien avond in Piccadilly. gitis aangetast, alweder een bewijs, dat de ziekte volstrekt niet uitsluitend onder de militairen voorkomt. Het meest treedt de meningitis op in de voorjaarsmaanden, Maart, April en Mei, zooals trouwens ook ten vo- rigen jare hier te lande gebleken is, toen ongeveer 54 gevallen zich heb ben voorgedaan en meningitis tijdelijk in de wet op de besmettelijke ziekten werd opgenomen. In andere landen was de toestand veel ongunstiger dan bij ons; alleen in Engeland en Wales waren in de eerste zeven maanden van 1915 reeds over de 3000 gevallen van meningitis bekend geworden, zoo wel bij de gewone burgerlijke bevol king als onder de militairen. Onder bepaalde, voor een deel nog onbekende, omstandigheden, dringt de smetstof uit de keel door naar de hersenvliezen en veroorzaakt dan den nekkramp of meningitis. De naam van de ziekte, nekkramp, heelt be trekking op de eigenaardige houding van den patiënt: het hoofd buigt zich sterk naar achteren en iedere poging om het hoofd in den gewonen stand terug te brengen, wordt verhinderd door de pijn die de patiënt hierdoor lijdt. Het sterfte-cijfer onder de menin- gitis-patiënten is vrij hoog; bij kwaad aardige epidemieën is het gestegen tot boven de 80 pet. Men tracht de ziekte te bestrijden door inspuiting van de patiënten met een serum in het ruggemergskanaal, in den rug dus; in ons land wordt dit serum bereid door prof. Spronck, te Utrecht, in diens bacteriologisch-therapeutisch instituut. Geheel ten onrechte is dezer dagen in een bericht wij meenen in een der Haagsche bladen gezegd, dat met het resum van professor Spronck geen resultaten werden verkregen. Het tegendeel is juist waar; dank zij de serumbehandeling is de sterfte onder de meningitislijders vermin derd. Van de 5 gevallen, die zich ten vorigen jare voordeden bij mili tairen, in Amersfoort in garnizoen, hadden 4 genezing ten gevolge, na inspuiting met serum; een der pa tiënten stierf reeds op den dag zijner opneming, wij meenen te weten nog vóór de inspuiting. Een zéér ernstige En wij hebben nog maar één avond. Ik kreeg gedaan, dat Stoate mij een beetje hielp en door den politieagent, die Palzer moet nagaan, kwamen wij in aanraking met een van zijne bedienden. Voor een fooi kwam ik te weten, - dat Palzer vanavond een groot diner moet bijwonen, waar hij zeker heen gaat, want hij is uitgenoodigd door een paar van de menschen, die zijn maatschappij steunen. Om half acht het diner is om acht uur is het bij zijn huis doodstil, en natuurlijk pikdonker. «Maar hij gaat toch immers in zijn auto,« riep Charles. «Hij gaat niet in zijn auto,* zeide Jell bedaard, «In een gewoon geval zou zijn auto om half acht voorgekomen zijn. Van avond komt die niet. Zijn chauffeur wordt waarschijnlijk ontslagen, maar om half acht zal hij er niet zijn. Daar heb ik voor gezorgd. Dat kost mij nu het kost mij een aardig beetje geld.« «Dat krijg je terug, zoodra nu, dat doet er niet toe,« zeide Charles, zijn woor den inhoudend bij de gedachte aan het be vreemdend zwijgen van zijn vader. «Maar als zijn auto niet komt, zal hij om een andere telephoneeren.« «Hij heeft geen telephoon,* zeide Jell. «Daar heb ik mij van overtuigd. Neen, hij zal een paar minnten wachten, vloeken, en dan om een taxi sturen.* «Kijk. kijk zeide Charles, wien een licht opging. Jell knikte. COLBERT COSTUMES vervaardigd van de modernste stoffen en de pantalon met omslag van f12.tot f30. COLBERT COSTUMES met 2 rij knoopen. Dit model wordt nog zeer veel in 't blauw gedragen, van f15.tot f42 STEEDS IN ALLE MATEN VOORHANDEN. BLAUWE COLBERT COSTUMES van cheviot, serge, diagonaal en satin van f15.tot f40. PRIMA AFWERKING ONBERISPELIJK COUPE. COLBERT COSTUMES van donkere stoffen, effen grijs en marengo kleuren van f12 tot f45. patiënt, die te Winterswijk met serum behandeld werd, herstelde eveneens, een lijder te Zutfen evenzoo, beiden na seruminspuiting. Hoe men de ziekte krijgt, is niet te zeggen, evenmin als precies te zeggen is hoe men influenza en long ontsteking oploopt; de meningitis komt volstrekt niet in grooter getale voor dan 'n andere ziekte, maar het is een ziekte die verbazend imponeert en waarvan schier ieder geval bekend wordt gemaakt. Hoeveel patiënten zijn er op het oogenblik niet met longontsteking? Maar men hoort daar niet zoo van, terwijl juist iedereen spreekt van meningitis, waardoor de ziekte in omvang schijnt toe te ne men. Ter voorkoming van de ziekte is vóór alles noodig groote reinheid in acht te nemen en zindelijkheid «Juist,* zeide hij. «Na vijven zijn er op de standplaats tegenover zijn deur geen taxi's. Maar van avond hoop ik, dat er een zijn zal.* «De oude, blauwe taxi,« zeide Charles glimlachend. «De blauwe taxi. Het overige moeten wij erop wagen. Verder hangt alles van het ge luk af. Als hij in je rijtuig stapt, begin dan, met de goede richting te nemen. Je moogt je wel een beetje vermommen, anders herkent hij je nog. 'Ik blijf achteraan loo pen zoodra wij op een stille plek komen, stap ik in bij den heer Palzer. Dan kun je als de duivel naar Pentonvilie rijden. Daar is een kelder, waar ze hem best voor een dag in kunnen stoppen, en als hij eruit komt, mag hij doen wat hij wil. Dan hebben wij de schetsen, en hij zal zich naar onze voorwaarden moeten schik ken, hoe ze ook mogen zijn, en anders kan hij zich, wat ons betreft, ophangen.* «Maar dat is een prachtig planriep Charles. «Dat is zoo'n verrukkelijk plan als ik ooit heb meegemaakt. Het is dood eenvoudig en vplkomen zeker. En boven dien is het op zichzelf een pretje.* «Misschien is het een pretje, misschien loopt het verkeerd uit,* zeide Jell ernstig. «Maar in ieder geval is het onze eenige kans. En nu moet ik weg. Wij moeten alleen nog afspreken, waar wij elkander zullen ontmoeten.* «lk zal de taxi halen en kom om zes uur bij je te Pentonvilie, als je het goed vindt,* in de omgeving waarin men leeft. Bij personen in wier kringen menin gitis is voorgekomen en die dus aan besmettingsgevaar hebben bloot ge staan, wordt zooveel mogelijk bac teriologisch onderzoek in de keel ver richt, om te constateeren. in hoeverre zich daarin smetstof bevindt. Zoo doende werd in het vorige jaar te Amersfoort bij 6 personen van de 450, die aldus onderzocht werden, inderdaad smetstof in de keel aange troffen. Zulke personen worden na tuurlijk onmiddellijk geïsoleerd. Het is ons bekend, dat de militaire ge neeskundige autoriteiten alle maat regelen hebben genomen, om den militairen meningitislijders ten spoe digste hulp te verleenen. zeide Charles. «Het zal wel zoowat de laat ste keer zijn, dat ik naar de garage ga, en den laatsten tijd heeft het rijtuig mij nogal veel gekost als eigen auto.« «Kom mij dan om zes uur halen,zeide Jell. «Zet een auto-bril op, en vermom je zoo goed mogelijk. Het zou niet goed zijn als Palzer je herkende. En ik zal den kel der voor hem in orde brengen. XXVI. Het vooruitzicht op de ontvoering van Palzer gaf Charles een beetje afleiding bij het uitblijven van het antwoord van' zijn vader op de twee telegrammen. Toen hij, na de blauwe taxi gehaald te hebben, op zijn weg naar Pentonvilie nog even in Dean Street aanreed, en nog altijd niets vond, begon hij den moed te verliezen. Zoolang hij wist, dat hij slechts de hand behoefde uit te stekon, om zich met zijn va der te verzoenen, en de beschikking over millioenen te hebben, had zijn chaufleurs- werk hem meer een pretje toegeschenen dan harde werkelijkheid. Doch nu het er op be gon te lijken, dat de breuk tusschen hem en zijn vader ernst werd, nu hij niets ver diende, zijn beetje geld snel zag verminde ren, en zelfs zijn kostbaarheden moest ver panden, begon hel er anders uit te zien, vooral met de gedachte aan Edith Byron, want de droomen over hun beider toekomst, die hij de laatste dagen gekoesterd had, schenen plotseling ijdel en hopeloos ge worden te zijn. BU1TGNLANDSCH OVERZICHT. We grijpen in deze dagen wel geen enkele keer naar onze couranten zonder de hoop, dat er dan nu toch eens, al is het dan maar, een begin van verandering zal gemeld worden. Maar telkens leggen wij teleurgesteld ons nieuwsblad neer. 't Is tot vervelens toe altijd weer hetzelfde bericht geen beslissing is gevallen. Hoe zou die ook moeten komen. Door een machtige overwinning die een van de te genpartijen verpletterd Daar is geen zicht op. Zij zijn nagenoeg tegen elkander opgewassen de reuzenlegers aan beide zijden. Dan door uitputting. Van weerskanten hooren wij voortdurend de stellige verze kering Aan manschappen en aan mid delen om den strijd voort te -zetteu geen gebrek. «Als het moet zullen wij nog vijf jaar vechten,zegt de een. «En wij zijn nog in geen vijftien jaar verlegen,* be- «Als vader werkelijk besloten heeft mij In den steek te laten, moet ik de gedachte aan haar opgeven,dacht hij. «Ik wenschte nu wel, dat ik minder stellig tegen hem had gesproken. Theorieën en kleur-bekennen is heel mooi, maar och, lieve hemel, als je verliefd wordt Hij vond Jell te Pentonvilie gereed en op hem wachtend. «Vind je mij zóó mooi genoog?* vroeg hij Jell, op zijn gelaat wijzend, dat versierd was met een autobril en een valschen zwarten kneuvel. Jell knikte glimlachend, terwijl hij den jongen man in het portaal onder het licht der lantaarns trok. «Je moet je kraag goed om je kin trek ken,* zeide hij, «dan gaat het best in het donker.* «Niet zeer vleiend,meende Charles lachend, «maar dat hindert niet, als wij Palzer er maar mee vangen. «Er liggen ontplofbare stoffen in den kelder,* zeide Jell, «maar die kunnen geen kwaad. Misschien houdt Palzer zich een beetje kalm, als hij het weet. Wil je den kelder soms eens zien «Neen, dank je wel,* riep Charles lachend. «Dat mag Palzer straks doen. Zooveel belang stel ik niet in zijn verblijf. Voor hem is het altijd mooi genoeg waar hij komt,* «Als hij er komt,* zeide Jell ernstig. «Wij hebben hem nog niet.* Wordt vervolgd J MEI I voor Het Land van Hoosden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. Meningitis. Bedoeld wordt blijkbaar ook vooral van neus en keel.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1