De verdwenen Schetsen. J. C. JANSSEN, Comb. PEEK CLOPPENBURG, W) Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Uitgever: L. J. YEERMAN, Heusden. No3564. Woensdag 3 Mei 1916. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Vs cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. In onze couranten treffen wij bij herhaling advertentiën aan, die b.v. met het opschrift„Oprecht gemeend" ons dadelijk doen begrijpen dat de een of andere trouwlustige huwelijks kandidaat zich langs den meer en gebruikelijken weg eene levensgezel lin wenscht te kiezen. Een aantal schitterende eigenschappen worden opgesomd die men bezitten moet, doch het refrein van allen isdat de „lieve engel" een aardig „duitje" mee ten huwelijk; brengt. Wederkeerige, in nige, oprechte overeenstemming, het ernstig bewustzijn van hetgeen men onderneemt, de vaste wil om elkander zoo gelukkig mogelijk te maken, „trouwe liefde tot in den dood", „een hutje met liefde en vrede" of „rozen geur en maneschijn", dat alles wordt niet begeerd of niet gewenschtmen is daartoe veel te bescheiden en te werkelijk, immers het woord: liefde, behoort slechts in romans thuis en bij ziekelijke, sentimenteele nufjes; de steller der advertentie die het zoo „oprecht" meent, verlangt slechts „klinkend" metaal en op den koop toe omdat het nu eenmaal niet anders kan hare hand, want haar hart mag zij wel voor zich zelve behouden Wat zou de man ook met twee harten doen? Is 'tal niet wel als hij het zijne behoudt? Even als de middeleeuwsche roofridders van de tinnen hunner burchten naar de onnoozele kramers uitzagen, om zich meesjter te maken van hunne arm zalige bezittingen, zoo loeren onze huwelijks-kandidaten op... eene vrouw met geld, want van „rozengeur en maneschijn" dit weten de lui wel kan de schoorsteen niet rooken Al die lastige, ouderwetsche, voor vaderlijke vormen, aan het zooge naamde „vrijen" verbonden, moeten overboord geworpen worden. De wereld gaat vooruit en de tijd is veel te kostbaar om dien aan laffe vrijerijen en hoffelijkheden te besteden. Men legt thans dood-eenvoudig een valstrik, plaatst zich om een hoekje en wacht tot het een of ander fraai vogeltje FEIILLETOY 40) »Ik heb vijfhonderd pond in den zak,« zeide Jell; »dat is mijn bespaarde geld.a Vijfhonderd!» riep Charles. Jell knikte. »AIs Palzer er niet is, hebben wij zooveel niet noodig," zeide hij. »Komt hij, dan is het een peulschil in vergelijking met wat die schetsen hem waard zijn.» »Nu, dan zal ik zien, wat ik kan maken van mijn verdere bezittingen,zeide Char les. »Jij moogt niet alleen de kans loopen. Ik ben goed voor, Iaat ons zeggen, een paar honderd pond, misschien meer, te oordeelen naar wat die knoopen opbrachten. Wij moeten het beste maar hopen.» »Als ik dacht dat het wat hielp, zou ik buiten het verkooplokaal gaan staan, en Palzer op zijn kop slaan, als hij durfde komen,» zeide Jell. ïMaar het zou niets baten. Is hij wel genoeg, om er te zijn, dan zal hij zich nu wel voqr ons in acht nemen.» »Nu moest ik maar heen gaan en mij een beetje opknappen,» ging hij voort, naar zijn beschadigde kleeding kijkend, »dan wacht ik je over een uur in het verkoop lokaal.» Neen,zeide Charles, »blyf nu liever hier. Je mocht zelf eens in de lucht vlie- geknipt is. Liefde? Wie denkt er tegenwoordig nog aan liefde? Men volgt slechts „den meer en meer ge bruikten weg," plaatst zijn „oprecht" gemeende huwelijksadvertentie inde courant en laat de onder A. of B. ingekomen brieven met bijgevoegde portretten aan het Bureel afhalen. Dit *is tegenwoordig de mode. Zóó behoort het te zijn als men met zijn tijd wil meegaan en het oog niet moed willig sluit voor de gebiedende eischen der mode! En daarbij, 'tis zoo ge makkelijk een paar regels te schijven en die naar de drukkerij te zenden. De letters van den zetter zijn de beste hu^velijks-agenten, waarop men volstrekt niet ijverzuchtig behoeft te zijn. Waarlijk, het getuigt van een schitterende vindingskracht, om de courant te bezigen tot een nieuwen vorm van hemel, waarin de huwelijken gesloten worden. Is het dan wel won der, dat zoovelen zich in dien papieren hemel verdringen, met den oprechten wensch om elkander waarachtig gelukkig te maken? Welk een voor uitgang toch, vergeleken bij vroeger, toen het vrij wat moeite koste om in de kringen der „lieve schoonen" te worden toegelaten, toen er nog familieraad moest belegd en informa- tiën moesten ingewonnen worden, niet alleen naar de bekwaamheid, maar ook naar de positie van den huwelijks-kandidaat; toen men nog permissie moest vragen aan Papa, voordat men het oog mocht laten vallen op de „aangebedene!" Men wandelt thans door de kolommen der dagbladpers, als door een paradijs van bloemen, of wel door een suikerbakkerswinkel.... Wat al schoons en fraais wordt ons daar aangeboden Hoe vroom, hoe bescheiden, hoe innig teeder betoonen zich de menschen in al die „oprecht" gemeende huwe lijks-aanzoeken. 't Is of het louter Engelen zijn, die boven 't aardsche stof verheven, slechts bevrediging zoeken voor hunne naar Hemel-wel- lust ik wil zeggengeld dor stende ziel! Ik overdrijf niet, wanneer ik beweer, dat minstens 1U van alle „oprecht" gemeende huwelijks-aanzoeken in de courant, uitgaat van personen, die niets anders bedoelen, dan bedrog, gen. Neen, nu blijven wij bij elkander. Knap je hier maar zooveel mogelijk op, ter wijl ik naar de bank van leening ga. Ik kom dadelijk terug.» Vlug doorzocht hij zijn koffers, en pakte alle kostbaarheden bij elkaar, die hij vond, waarop hij de deur uitstormde. Onderweg overlegde hij, wat zij in vre desnaam beginnen moesten, als Palzer wer kelijk bekomen was van al de schokken, die hij had ondergaan, en in de verkoopzaal verscheen. Als dat gebeurde, kon niets hen voor een afschuwelijke ramp bewaren, niets dan het vurig verlangde telegram van zijn vader. En dat telegram kwam maar niet er scheen zelfs geen kans te bestaan, dat het nog zou komen. En Charles, die wist, wat die schetsen voor den bankier zouden betee- kenen, voelde zijn moed wegzinken bij de gedachte, dat zelfs wanneer het telegram van zijn vader kwam, de uitslag1 toch altijd twijfelachtig bleef. Waarschijnlijk zou zijn vader niet begrypen, welk een geweldige som zijn zoon noodig had, en voor verdere telegrammen zou er geen tijd zijn. »Ik heb geseind onbeperkt krediet,» dacht hij, »maar wat helpt dat nu? Hij heeft mij geen halve kroon gestuurd.» Een aangename verrassing was het bedrag dat de bank van leening op zijn kostbaar heden wilde voorschieten. Toch pakte hij met een zucht de banknooten op, en stak ze in zijn zak. »Het is meer, dan wij noodig zullen 's-BOSCH. n 1 U BH Jj il pruil JONGEHEEREN COLBERT COSTUMES. Geheel nieuwe modellen, van de nieuwste fantasie-dessins vervaardigd, alsook in blauw serge of cheviot voor leeftijd van 6 tot 14 jaar van f8.— tot f25- JONGEHEEREN NORFOLK COSTUUM Zeer geschikt voor schoolpakjes ijzersterke stoffen van f 4l/o tot f 22. JONGEHEEREN COLBERT COSTUMES met korte of lange pantalon. Hierin hebben wij een prachtige keuze van de goedkoopste tot de duurste stoffen voorhanden. Van flO.tot f25. of erger nog een verfoeilijke scherts. Lichtzinnige bedriegers brood dronken schooljongens, graplievende studiozen en uitgemergelde kantoor klerken, weten onder 't aanlokkelijk motto van „discretie" en de „stipste geheimhouding" briefjes en photograp- hische portretten te verzamelen, waar mee zij en hunne kornuiten slechts op schandelijke wijze den draak steken Schud niet twijfelend het hoofd, waarde lezer of lezeres. Be weer niet dat geene „fatsoenlijke" dame of eerbaar meisje op zulke huwelijks-advertenties schrijft De ondervinding leert overtuigend dat menig onschuldig meisje, menige ach tenswaardige weduwe, zich door die „oprecht" gemeende aanzoeken laat verlokken, om zich ten slotte bedrogen en in hare eer beleedigd te zien. Waarom zich dan ook zoo lichtvaardig hebben als de schrijftafel voor de werke lijke waarde verkocht wordt, dacht hij. »Maar indien Palzer er is, is het slechts een druppel in den oceaan, tegen zijn duizenden gerekend. XXIX. Jell wachtte met smart op Charles, toen déze met het verworven geld terugkwam. Hij had zich eenigszins bevrijd van de gevolgen van den strijd met het vuur, maar hij zag er toch altijd nog ontdaan en verwaaid uit. »Laat ons nu maar naar de verkooping gaan,» zeide hij, toen Charles binnenkwam, »Ik heb getracht te overleggen wat wij doen zullen als Palzer zich daar vertoont, maar het is alsof ik vanmorgen niet denken kan.» »Het gaat mij net zoo,» zeide Charles mismoedig. »Tot mijn genoegen heb ik wat meer geld gekregen dan ik verwachtte, maar langer dan een paar minuten kunnen wij den dikken schurk toch het land niet opjagen. Ten slotte is hij ons toch de baas. En dan mag de hemel weten, wat wij moeten beginnen.» ïAls ik maar wist, wat er van hem is terecht gekomen,» zuchtte Jell. »En hoe zwaar hij gewond wasMaar wij kunnen moeilijk aan zijn huis naar hem gaan vra gen. Nu, ga maar mee, het wordt tijd.» Charles vroeg eerst nog beneden voor de honderdste maal of er geen telegram voor hem was gekomen, en kreeg het ge- te wagen op het bedriegelijk vaar water der huwelijksaanzoeken? Het ranke huwelijksbootje is te licht ge bouwd, om de klippen en ontdiepten, waarop geluk, eer en reputatie zoo gemakkelijk stranden, te kunnen ver mijden. Doch niettegenstaande wij voor het dreigend gevaar waarschu- wek, kunnen wij het toch der vrouwe lijke wereld niet wraken, dat zij nog idealen schept en illusiën voorspiegelt. Wat toch is het leven zonder idealen, zonder illusiën? Of is het niet zeer natuurlijk dat een braaf meisje zich met den bruidkrans getooid wenscht te zien? Heeft niet reeds de onver biddelijke tijd de rozen van hare wangen gevaagd, de rimpels op haar voorhoofd gegroefd en hare lippen doen verwelken? Och als men eens wist wat er omgaat in zulk een hart, 't welk een geheel leven ziet voorbij- wone, teleurstellende antwoord, waarop de twee kameraden op weg gingen naar Pot- ton en Sampson. Onderweg spraken zij niet veel. Jell zat blijkbaar in angst, en Charles had weinig vertrouwen in de toekomst. Blijkbaar had de verkoop van de Chip pendale schrijftafel weinig opzien gebaard onder het publiek. Er stonden slechts een paar mannen voor de deur van het groote, grijze gebouw, en binnen troffen zij ook maar weinig koopers aan. Een oude dame, een paar heeren, die eruit zagen als gepensionneerde militairen, en eenige handelaar vormden het publiek. Palzer zagen zij niet. »Hij is er niet,» zeide Jell, met bleek gelaat om zich heen kijkend. »Nog niet,» antwoordde Charles. »Ik ben benieuwd, wat hij zal doen, als hij soms mocht komen. Zijn geweten kan niet zuiver genoeg zijn om ons te laten arresteeren, maar je kunt nooit weten.» »Dat zal hij niet doen,» meende Jell. ïHij weet immers niet, hoever onze bewijzen tegen hem gaan.» »Nu, ik wou maar dat de verkooping begon,» zeide Charles, zijn voorhoofd met zijn zakdoek afvegend. Hij had het opeens warm gekregen. Daar heb je onzen vriend de afslager. Hij heeft ons herkend. Hij had den man ontdekt, met wien zij een paar dagen geleden gesproken hadden en met wien Palzer een woordenwisseling had gehad. Hij had hen slechts even toe snellen zonder genot, zonder de minste bevrediging der dierste wenschen Is het dan niet schandelijk wreed, met haar lijden den spot te drijven? en is het niet vreeselijk grievend, haar met den in onze oogen verachte- lijken naam van „oude vrijster" te betitelen? Waarlijk men moest de oude vrijster meer hoogachten en waardeer en! Ze zijn toch reeds on gelukkig genoeg, want van de rozen die eenmaal aan hare voeten bloeiden, hebben zich alleen de doornen diep in haar hart gedrukt. Mij dunkt 'tis een jong, schoon, levensluchtig meisje, zich badende in het genot van vreugde en geluk niet kwalijk te nemen, dat zij, droomende van een met haren rang en stand overeenkomenden jon geling, den eersten den beste intrigant afwijst, dien het niet om hare liefde, maar om haar geld te doen is. 't Kost geknikt, doch Charles verbeeldde zich, dat hij hun een snellen, spottenden blik had toegeworpen. »De verkooping begint,» zeide Jell na een paar minuten. »lk zal een catalogus halen.» Hij kwam terug met een van die kleine boekjes, en samen keken zy de bladzijden door. »Vervloekt!« zeide Charles, die eer dan zijn kameraad het gezochte had ontdekt. »Het is het allerlaatste nummer.» Het is waar. De Chippendale schrijf tafel, mooi meubelstuk, enz. enz.», was het laatste nummer van de verkooping van heden. De vrienden keken op hun neus. »Tegen dien tijd kon Palzer wel uit Timboecta terugkeeren,» zuchtte Charles. »Toen wij den vorigen keer hier waren, was het niet het laatste nummer. Zy hebben de volgorde veranderd. Ik heb grooten lust, er den directeur over aan te spreken.» »Hou liever je mond,» zeide Jell. »Als wij nog eenige kans willen hebben om de schrijftafel te krijgen, moeten wij zoo min mogelijk de aandacht trekken.» Nu volgde er voor Charles een soort van nachtmerrie van éénmaal andermaal, toe gewezen, afgewisseld door plotseling ontwa ken, wanneer de deur van de zaal werd geopend omdat er een kooper hit wilde, of een ander binnenkwam, in wien hij telkens vreesde, de gevulde gestalte en het roode gezicht van Palzer te zullen zien. Wordt vervolgd.) MEUWSBLW voor Het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1