Bti dit nr. behoort een bijvoegsel. De verdwenen Schetsen. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. FEUILLETON. No3565, Zaterdag 6 Mei 1916. *-and VAN AltE^ Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prysverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Vi cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BÜITENLANDSCH OVERZICHT. De wijze van oorlogsvoeren van den huidigen tijd is toch wel een geheel andere, dan die van ruim een eeuw geleden. Toen veldslagen, die een paar dagen duurden en de beslissing was gevallen. Ja in denFransch- Duitschen oorlog van 1870 en zelfs in den Russisch-Japanschen, die ons nog versch in het geheugen ligt, ging het nog op de oude manier toe. Maar de tegenwoordige oorlogsvoering geeft geen enkelen veldslag te zien, waarin de een den ander ver plettert in enkele dagen* Gevechtsterreinen zijn er genoeg. Tel maar eens op in Europa, in Azië, in Afrika, op de zee en in de lucht. Er wordt gevochten in Frankrijk, in België, in West Rusland, aan de Oostenrijksch- Italiaansche grens, in de Kaukasus en Ar- meniët in Mesopotamië, in Egypte. Maar nergens een doorbraak, een terug drijven van den tegenstander, een massale over gave. Zoo nu en dan een groot offensief, een geweldigen stormloop, maar geen noe menswaarde overwinning. Zoo is het nu ook weer by Verdun. Men heeft den toe stand aldaar vergeleken met den aanval der Duitschers tegen Yperen, nu ruim een jaar geleden. Ieder dach, Yperen zal vallen. En zie na anderhalf jaar is het Duitsche leger er niet verder gekomen. Alleen in April 1915 slaagde het er in zijn linie ook aan de Oostkant en de Noordzijde tot op een afstand van 5 kilometer van Yperen te brengen. Maar na dien tijd is de toe stand dezelfde gebleven. Zoo is het nu ook bij Verdun op den 21sten Februari en de daarop volgende dagen had de groote stoot vooruit aan de Oostzijde van de Maas plaats. Het fortDouaumont kwam in Duitsche handen. Ook ten Oosten van Verdun moes ten de Franschen op de Maasheuvels terug trekken. Na dien zijn er nog wel enkele stootjes toegebracht aan de Fransche linie, zoodat zij hun stellingen Malancourt-Bethin- court moesten ontruimen, doch van belang gebeurde er verder niets. Van 10 April af hebben de Duitschers geen voordeelen meer kunnen behalen terwijl de tegen druk der Franschen geleidelijk sterker schijnt te worden. Zoo dus hier evenals bij Yperen en een mislukking en een uitstel. De mis lukking is dat Verdun niet vermeesterd kon worden en het uitstel wat de Duitschers in alle geval bereikt hebben door hun aanval op Verdun is het fo- 41) Jell liep doelloos, met de handen in de zakken, als een beeld van ellende, de zaal rond. •Nog maar een half dozijn nummers, zeide hij eindelijk heesch tegen Charles. •In een minuut zijn wij zoover. Tot dus verre beteekent de verkooping niet veel. Het is een armzalig boeltje, en geboden wordt er bijna niet. Als Palzer nog in mijn kelder zat, kregen wij de schrijftafel voor tien pond. En wie weet, of Waarachtig, daar heb je den schurk.* Charles verbleekte, keek naar de deur en beet zich op de lippen. Want juist kwam Palzer de zaal binnen. Hij had niet zijn mooie pelsjas aandie had zeker den vorigen avond te veel ge leden; en ofschoon hij, als gewoonlijk, een bloem in zijn knoopsgat droeg, zag hij er over het geheel niet zoo keurig uit als anders. En wat zijn gezicht en zijn verdere uiterlijk betrof hoezeer Charles en Jell ontsteld waren over zijn komst, moesten zij toch even glimlachen, toen zij hem zagen. In plaats van met zijn gewone zelfvol- danen stap, liep Palzer nu moeilijk en kreupelom zyn hoofd en onder zijn kin fensief der bondgenooten. Het waarschijnlijk resultaat is: verderen voortduur van den stilstand op dit hoofdtooneel van den strijd wie aan dezen nieuwen stilstand een einde zal maken en op welk een wijze zal de toekomst leeren. Nu Italië zyn bondgenooten in de steek heeft gelaten en de wapens tegen hen opvatte is een andere derde in het Drie voudig Verbond der Centrale mogendheden opgenomen. En wel Turkije. De Turksche minister Halil bey heeft verklaard, dat het bondsverdrag van het Ottomaansche rijk met Duitschland en Oostenrijk-Hongarije gereed ligt, en dat het alleen nog maar geteekend behoeft te worden. De Duitsche pers juicht, en denke lijk niet te onrecht. Turkije, verzwakt als het is in de laatste jaren, moge geen ideaal militair bondgenoot zijn, het zou zich zonder Duitsche hulp waarschijnlijk niet voldoende hebben kunnen verdedigen aan de Dardanellen, het brengt de centrale mogendheden dit voordeel aan, dat zij in regelrechte verbinding komen met de Mid del landsche Zee, dat over de spoorwegen der bondgenooten de treinen kunnen voort- ratelen van Hamburg naar Konstantinopel. Onder één voorwaarde echter, dat Bulga rije zich aansluit en dus een viervoudig verbond ontstaat. Want de weg van Prui sen naar Turkije loopt door het land van koning Ferdinand. Nu heeft Bulgarije reeds getoond, dat het zich wel wil scharen aan de zijde der centralen, en tot nog toe hoeft het daarvan ook ^een spijt te hebben het heeft Macedonië, dat het in 1912 moest laten varen, in zijn bezit gekregen. Toch is een nauwere aansluiting nog niet zeker. In de eerste plaats zou Bulgarije zijn Sla vische idealen geheel moeten laten varen, en 't is de vraag, of een groot deel des volks daarin berust en zich van Rusland zal afscheiden, om zich te verbinden met Turkije. Dan is er nog een quaestie, die opgelost zal moeten worden Bulgarije heeft Macedonië gekregen, of het dit zal kun nen houden, zal bij den eventueelen vrede worden uitgemaakt, maar het mist nog steeds wat 't evenzeer of nog vuriger wenschteen grooter gebied aan de Egeïsche Zee en meer uitgangen daar dan alleen Dedeagatsch. Die zal het echter slechts kunnen verwerven ten koste van Grieken land, en Duitschland schijnt te verlangen, dat dit buiten den oorlog blijft. Een aan sluiting van Bulgarije bij het nieuwe Drie voudig Verbond is dus nog geen zekere zaak. had hij een breed, wit verband, waar zijn dik gezicht rood en ruw uit kwam kijken. Wat kijkt hij kwaadaardig,fluisterde Charles, ziende hoe zijn roode, met bloed beloopen oogen woest door de zaal staarden. •Hij heeft een ieelyke knauw gehad, antwoordde Jell, met onheilspellenden blik zijn vyand opnemend. Ik wou dat het nog erger was geweest, want nu zijn wij verloren. Die paar honderd pond van ons helpen niet veel.* Charles dacht aan Edith Byron, en al zijn moed begaf hem by de gedachte aan hetgeen het volgende uur misschien zou brengen. Palzer zou de schrijftafel en de schetsen krijgen. Dat was schijnbaar niet te verhinderen. Zijn maatschappij zou op gericht worden, en de tweede uitvinding van haar vader zou zijn eigendom zijn. Palzer zou hoe langer hoe rijker worden, en zij, arm en zonder vrienden, was ja, waar was zy? •Het mag niet, Jell!* riep hij. »Wij moeten het beletten. Wat kunnen wij doen Jell knarste op de tanden. •Tegen hem opbieden, zoover ons geld strekt, en zoover verder, als zij ons laten begaan, en dan ophouden,zeide hij. »Wat kunnen wij doen? Daar komt Palzer aan Het was waar. Palzer had de twee vrien den ontdekt en kwam nu naar hen toe. •Zoo, ben jullie hier bromde hij, toen hy naderbij kwam, ofschoon hij een wakend oog hield op Jell, wiens bewegingen hy niet Nieuwe verwikkelingen in de toekomst kan de Balkankwestie.nog genoeg opleveren. Doch in plaats van daarmee ons te ver moeien hebben wij er al genoeg in het heden, die op een oplossing wachten. Ge lukkig is die lusschen Nederland en Duitsch land omtrent het vergaan der Tubantia tot klaarheid gekomen. De autoriteiten te Ber lijn hebben n.l. verklaard, dat het een Duitsche torpedo geweest moet zijn, die het schip tot zinken bracht. Al is het wat laat, deze ridderlijke verklaring doet aan genaam aan. Welke schadevergoeding ge geven zal worden is nog niet bepaald. Het plan bestaat om een van de grootste stoom schepen der Hamburg-Amerika lijn aan de Kon. Holl. Lloyd over te doen. Het stoom schip, dat men op het oog heeft, is, wat tonneninhoud betreft, nog iets grooter dan de Tubantia, doch kan juist nog door de sluizen te IJmuiden De wrijving tusschen Griekenland en de Entente is niet zoo spoedig op te hefïen. Gelijk men weet is het de bedoeling der Entente den handelsweg die loopt tusschen Berlijn en Konstantinopel in haar macht te krijgen. Daartoe heeft men te Saloniki 350.000 man troepen saamgetrokken. Doch hoe die nu te vervoeren. Er is gebrek aan muildieren, zoo onmisbaar bij een trans port over de bergen. Er heerscht een ziekte onder de paarden, waardoor de bewege lijkheid der artillerie zeer beperkt wordt. Nu wil men dit leger nog versterken met de Servische troepen. Maar hoe die te Saloniki te krijgen. Griekenland volhardt •bij zijn weigering de Serviërs dwars door zijn rijk te laten trekken. Zoo is tot nu toe deze legergroep tot werkeloosheid ge noopt. Zal Griekenland blijven bij zijn •non possumus* wij kunnen 't niet toestaan De spanning tusschen Duitschland en America wordt minder vijandig. Uit Ber lijn wordt gemeld dat de besprekingen in het groote hoofdkwartier over de antwoord nota aan de Americaansche regeering thans zoo ver gevorderd zijn, dat aan den tekst van de nota kan worden gewerkt. De nota zal te Berlijn gereed gemaakt worden vol gens de gezichtspunten, die in het groote hoofdkwartier ontworpen werden. JÖe arbeid aan den tekst van de nota vereischt van zelf voortdurende besprekingen der betrok ken regeeringsorganen. De rijkskanselier zal eveneens spoedig te Berlijn aankomen, terwijl een nader telegram meedeelt, dat de nota in hoofdtrekken gereed is en zeer spoedig aan den Amerikaanschen gezant scheen te vertrouwen. •Jullie moogt wel dankbaar zijn, dat je niet bent aangeklaagd wegens moord.* •Dat mag jij evengoed,* zeide Charles bedaard, terwijl Jell's vingers onheilspellend trilden. Palzer keek hem woedend aan. Wij spreker elkander nog wel nader, vriend chauffeur,* zeide hij op schorren toon. »Ik wil je nu alleen maar zeggen maak dat je de zaal uitkomt.* Charles glimlachte bedaard. •Dat zullen wij niet doen,* zeide hij. Om je de waarheid te zeggen, wij hebben er belang bij, hier te blijven.* •Laat je raden, jonge vriend, ga hier vandaan,* zeide Palzer. ïJe behoeft er niet omheen te draaien. Je bent hier ge komen om die schrijftafel te koopen. En dat kun je niet. Zij behoort mij toe.* »Dat is een leugen,* zeide Charles be daard. »Zij wordt publiek verkocht.* •En wie zal er tegen mij bieden?* vroeg Palzer honend. Wij,* zeide Charles, zonder Jell aan te zien. Palzer's rood gezicht werd nog rooder. •Zeker van de verdienste van een chauf feur en een gewezen gevangene?* vroeg hij. Toornig deed Jell een stap vooruit, doch Charles ging voor hem staan. •Och wij hebben wat geld opgespaard,* zeide hij losweg. Woedend greep Palzer naar het verband om zijn gezicht. ter hand zal worden gesteld. Wanneer nu maar de Amerikaansche regeering de nieuwe Duitsche voorstellen betreffende de actie der duikbooten als voldoende aanneemt is deze moeilijkheid voor Duitschland uit den weg geruimd. Ook Engeland heeft nog zijn verwikke lingen en wel in eigen land. In Ierland schijnt het nu wel rustig te worden, hoe wel te vreezen is, dat de gemoederen der opstandelingen nog koken en het gebeurde in het vaderland zijn nawerking ook zal hebben op de Ieren, die vechten aan het front. Maar dan is er nog de dienstplicht- quaestie. Reeds vroeger deelden wij mee, dat het in Engeland ging over de vraag: Zullen de legers alleen gevormd worden uit vrijwilligers, of moet ieder die daartoe in de termen valt, verplicht worden de wapenen op te nemen. Dat heeft heel wat partijstrijd gegeven. Nu heeft Minister Asquith een krachtige verklaring afgelegd omtrent het werfvraagstuk. Hij merkte op dat voor vloot en leger sedert het begin van den oorlog in het geheel 5 millioen man zijn bijeengebracht dat de handhaving van de heerschappij ter zee door de oorlogs- en de handelsvloot en het verleenen van geldelijken steun aan de bondgenooten grenzen stelt aan de wer ving, die in andere oorlogvoerende landen zelfs niet, of zoo goed als niet bestaat. Het aantal manschappen, dat het volle dige regeeringsontwerp zal opleveren, zal zijn het aantal dat werkelijk beschikbaar is en die gemist kunnen worden bij de nijverheid zonder ons buiten staat te stel len ons te kwijten van onze andere ver plichtingen, die van even groot belang zijn voor eën gunstige voortzetting van den oorlog als de handhaving van een bepaald aantal manschappen aan het front. Verder bezigde hij in den loop van zijn redevoering de woorden »algemeene en onmiddellijke dienstplicht. Men gelooft, dat het wetsontwerp het regeeringsplan, zooals dat op 25 April is* aangegeven, zal belichamen. (Op 25 April heeft Asquith in een ge heime zitting van het Lagerhuis voorge steld om jongelieden, die op 15 Augustus 1915 nog geen 18 jaar waren, zoodra zij 18 jaar werden bij het leger in te lijven dan, aanstonds pogingen aan te wenden om getrouwde mannen, die nog niet zijn ingeschreven, tot dienstneming te bewegen en, indien er den 27en Mei a.s. van die mannen geen 50,000 -zyn gevonden, on middellijk het Parlement om bevoegdheid Jullie wilt tegen mij opbieden riep hij. »Als je mijn raad had gevolgd en je weggepakt, had ik je laten loopen, maar als jullie het er op gezet hebt, om mij meer te laten betalen dan de schrijftafel waard is, dan zal ik jullie voor wat anders laten betalen.* Hoeveel denk je dat zij waard is?« vroeg Charles, nog steeds glimlachend om Palzer's drift. •Ik ben bereid, er vijfhonderd voor te geven,* zeide Palzer, den jongen man strak aankijkend. »En ik krijg het meubelstuk ook. Je ziet dus, hoe je kansen staan 1* •Ik dacht dat het meer waard was,* zeide Charles koel. Wij zijn van plan meer te geven. Wij willen jou vijfhonderd geven, als je maakt dat je wegkomt.* Palzer wierp hem een snellen blik toe. Blijkbaar wist hij, nu evenmin als by een vorige gelegenheid, wat hij van Charles moest denken. Wat, duivel, heb jij met die schrijf tafel te maken?* barstte hij eindelijk uit. •Dat is mijn zaak. Ik koop haar,* zeide Charles bedaard. Palzer weVd donkerrood, en een oogen- blik lag er een verschrikkelijke angst in zijn met bloed beloopen oogen. Toen her stelde hij zich en keek de beide kameraden aan met de handen in de zakken. •Dan zal je er meer honderden voor moeten geven, dan je jaren in dezè wereld geleefd hebt,* zeide'hij, zich omkeerend. •Probeer maar!* tot dwang te vragen voorts om ook dwang te mogen gebruiken, indien er na den 27en Mei niet wekelijks 15,000 man bij komen, welke dubbele bevoegdheid om dwang uit te oefenen van kracht zou blijven tot er 200,000 nog niet ingeschreven mannen zijn verkregen. Ook Engeland, ja Engeland wel het minst van alle, wenscht dus nog geen einde aan den reuzenkrijg. 't Moet er op of er onder 1 Alles op haren en snaren gezet om den tegenstander te verpletteren. Zal het gelukken En zoo ja, wanneer BUITENLAND. De toestand in Ierland. De opperbevelhebber in Ierland meldt dat geleidelijk in Dublin normale toestan den wederkeeren. Enkele kleinere wijken worden nog gezuiverd. In Cork is alles rustig, behalve een kloppartij in Fermoy. Hier trachtte de politie twee mannen in een huis te arresteeren, maar vond daarbij gewapend verzet. De hoofdconstabel werd gedood. Bij aankomst van versterkingen gaven de lieden in huis zich over. De Sinn Feiners in de stad Cork, waar geen opstand is geweest, hebben hun wapens ingeleverd. Een colonne die naar Ennis- corthy vertrok, voert de arrestatie uit van de rebellen in het graafschap Wexford. Overigens wordt gemeld dat Zuid-Ierland rustig is. De opstand' schijnt dus thans geheel onderdrukt te zijn. De verliezen der koopvaardijvloten. De »Daily News* meldt, dat volgens officieele cijfers ten gevolge van den oor log tot 1 Maart jl. 2000 koopvaardijsche pen met een gezamenlyken inhoud van 4 millioen ton, van de zeeën zijn verdwenen. De grootste verliezen zijn die van Duitsch land, welks vloot met 600 schepen vermin derd is. Deze zijn gedeeltelijk in den grond geboord, genomen of geïnterneerd. Engeland verloor 500 schepen, waarvan 225 door onderzeeërs getorpedeerd zijn. De andere Entente-mogendheden verloren 167, Oostenrijk 80, Turkije 124, van de neutralen zijn 92 schepen getorpedeerd en 94 op mijnen geloopen. o Een nieuw Duitsch offensief De Parijsche correspondent van de Cor- rierre della Sera seint dat volgens de op vatting in Parijsche kringen, aan het wes telijk front nieuwe en belangrijke gebeur- •Dat is tusschen de twee en drie dui zend,* zeide Charles tegen Jell, terwijl Palzer wegging. »Ik heb hem een beetje geërgerd. Wat nu?« Jell rilde alsof hij uit een boozen droom ontwaakte. •Je hadt hem bijna goedkooper» gekre gen,* zeide hij. »Als het nog een minuut geduurd had, geloof ik, dat ik hem ge worgd zou hebben. Waar is de schrijf tafel? Zal ik probeeren, de papieren eruit te halen, en er mee wegioopen •Dat zou niet veel helpen,* meende Charles, de zaal rondkijkend, waar ofschoon alle koopers nagenoeg verdwenen waren, zich toch nog een aantal menschen bevon den. »Laat ons afwachten. Misschien is het maar bluf van hem.* •Als dat waar is,* zeide Jell, »en hij den prijs niet opjaagt, dan geeft het niet, of wij het .al doen, want dat zou eenvoudig beteekenen, dat de papieren er niet in zijn. Maar ze zijn er wel, en hij zal er de helft van al wat hij bezit aan wagen om ze te krijgen. Je zult het zien. Wat voert hij nu uit?* Inderdaad stond Palzer met den afslager te praten. Na eenige oogenblikken knikte de afslager en gaf een van zyn helpers een bevel. Hij laat de schrijftafel halen,* onder stelde Je) le. Wordt vervolgd.} NIEUWSBLAD voor Het Land van Hoosden en Altena, de Langstraat en de Boimelerwaard. r'. ■- V

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1