Bü dit nr. behoort een bijvoegsel. J. C. JANSSEN, De verdwenen Schetsen. Groote sorteering Engelsche modellen. Und van altena Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3571. Zaterdag 27 Mei 1916. FEUILLETON. Combinatie PEEK CLOPPENBURG. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 71/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. 't Was Dinsdag 23 Mei juist een jaar geleden, dat Italië den oorlog aan Oosten- rijk-Hongarije verklaarde I Tot dien tijd was Italië verbonden met de centrale groep der Europeesche mogendheden, dus met Duitschland en Oostenrijk doch hoevele gemeenschappelijke belangen het ook had met die beide Staten, het zag in Oosten rijk toch immer een mededinger. Toen de oorlog dan ook uitbrak, nu bijna twee jaar geleden waren de centralen al tevreden, dat Italië neutraal bleef Oostenrijk moest, om dit te verkrijgen, wel allerlei concessies doen, allerlei wenschen van den zooge- naamden bondgenoot inwilligen, om hem zoo koest te houden maar liever wat brok stukken afgestaan, dan een nieuwen vijand er bij. Maar zie, Italië wou liever ge- weldadig van zyn vroegeren vriend» nemen wat deze hem wilde geven de kans was nu zoo schoon, wie weet kon met behulp der anderen nog wel meer worden ver kregen. Derhalve het verbond verbroken om ook een stuk van de buit machtig te worden, die straks Engeland en Frankrijk verdeelen gingen. Eilacy, Italië schijnt van een kwade markt te zullen thuiskomen. De Italiaansche legerscharen stelden zich op tegen Zuid- Tirol en trachten aan de rivier Isonzo door te breken. Daar is geweldig gevochten maar trots hun hevige inspanning mocht het den Italianen niet gelqkken iets van beteekenis te bereiken. De Oostenrijkers verdedigden met succes hun stelling, ja dreven de Italianen uit Durazzo en be gonnen nu een week geleden het offensief in Zuid-Tirol. Het is nog niet te zeggen, waar deze aanvallen op uit zullen loopen, maar al werd het Oostenrijksche leger heden aan den dag tot stilstaan gebracht dan hebben ze toch met dezen hun eersten,* aanval meer succes behaald, dan den te genstander in een jaar tijd is moge ge lukken. De voordeelen die zij behaald hebben zyn dan ook belangrijk. Den vij and hebben zij van eigen gebied verdreven. Sterke pantserforten zijn genomen. Zij drongen het land van den tegenstander binnen en hebben 24.400 man, o. w. 524 officieren gevangen genomen 320 kanon nen, 101 machinegeweren en 16 mijn- werpers vormen tot nu toe den buit. 47) •Altijd maar lijnen trekkend, en mij er alles van vertellend.» •Arme kerel,zeide Charles. »Maar nu de schetsen.» Met trillende handen en bleek gelaat opende hij de laden. Er waren er zes hij haalde ze er geheel uit en bekeek ze van binnen. Waar is nu de geheime lade vroeg hij eindelijk, naar Jell opkijkend. »Zeg in '8 hemelsnaam niet, dat er geen is.» Op dat oogenblik kwam de afslager er aan. •Bewondert u uw koop vroeg hij glimlachend. •Wij zoeken nog steeds,» zeide Charles. •U zeide immers, dat de papieren erin zaten. •Dat doen zij ook,c zeide de afslager. •En ik moet zeggen, dat ik blij zal wezen, als wij ze met de schryftafel kwijt zijn, al wou ik ze voor dien prijs graag iederen dag verkoopen. Maar wij hebben er heel wat angst om uitgestaan, zoolang wij ze gehad hebben. Nu, eind goed, al goed. Hier is de lade, zie maar Hij liep om de schrijftafel heen, ging op de knieën liggen, drukte met den nagel De sCorriere della Sera» schrijft over het Oostenrijksche offensief in Trente o.m. •Het was het moeilijkste oogenblik, dat Italië in dezen oorlog nog heeft gekend en tevens een van de verwoedste aanval len van den geheelen Europeeschen oorlog. Een Oostenrijksch officier, die was ge vangen genomen, verklaarde»Gy zijt niet ver van de waarheid indien gij aan neemt, dat er 300.000 man tegenover u staan die legermacht is samengesteld uit de legers van Dankl. Kövess en Borovics. Deze legermacht beschikt over een onbe perkte hoeveelheid geschut. Meer dan 2000 kanonnen werpen op een frontbreedte van 25 myl projectielen van allerhande kaliber». Ook rondom Verdun zijn de gevechten allerhevigst.. Gelijk wij de vorige maal meldde waren de Franschen doorgedrongen in het fort Douaumont. Zij zijn er nu weer uitgeworpen en trachten dit verlies als van geen beteekenis te doen voorkomen. Zoo schrijft het Journal De dag van gisteren heeft niet aan de hoop beantwoordt, die men koesterde, noch aan de inspanning van de laatste dagen. Vooral het verlies van het fort Douaumont treft in verband met de groote offers, gebracht om het te hernemen en te behouden. Maar de puinhoopen van Douaumont hebben ten slotte geen andere waarde dan die van een vaandel.» Het blad is van meening, dat het suc ces van de Duitschers op den linkeroever van de Maas niet van zoo groote betee kenis is, de Echo de Paris daarentegen zegt, dat het Duitsche offensief op den linkeroever van de Maas een ernstige, zoo niet een verontrustende wending heeft ge nomen. Rechts van de Maas melden de Duit schers, dat zij het voornaamste gedeelte van het verloren terrein hebben herwonnen en uit de Fransche berichten kan men op maken, dat zulks van links naar rechts in zijn werk is gegaan. Immers in het Fran sche middagbericht leest men, dat de Duit schers slechts voet konden vatten in de Fransche stellingen ten Oosten van het fort Douaumont, (d.w.z. de bouwvallen ervan), terwijl in het Parijsche avond bericht wordt gezegd, dat Beiersche troepen de fortstel ling hebben weten te hernemen. Gedurende al deze kleine golvingen in het front wisselen aanvallen en tegenaan vallen elkander telkens afmet groote moeite slechts worden de kleine vooruit gangen bevochten en verschrikkelijk moe- in wat een naad in het houtwerk leek, en duwde zoo een smalle reep hout op zijde, zoodat een spleet van omstreeks een duim hoog te zien kwam, in de massieve kap van de schrijftafel aangebracht. Neem ze er nu zelf maar uit,« zeide hij, op eenige grijswitte papieren wijzend, die men kon zien liggen. Charles stak de hand uit, en haalde er een klein stapeltje uit van het stijve, door schijnende papier, dat opzichters en teeke naars gewoonlijk gebruiken. Met een enkelen blik zag zelfs hij, die niet van die dingen op de hoogte was, dat dit de gezochte schetsen waren. En Jell, die naast hem stond uitte een triomfkreet. •Dat is de turbine,riep hij. »Kijk, hier, en daar, alle afzonderlijke gedeelten.» •Heb je gevonden, wat je zocht vroeg de kalme stem van den heer Freek naast hen. Charles keek glimlachend om. •Jell zegt, dat hier alles bij elkander is,» antwoordde hij. »Nu, vader, dat was wel op het nippertje. Tien minuten later had Palzer ze gehad en was er opnieuw een schandelijke diefstal begaan. En nu kunnen wij maar dat vertel ik u later wel.» •Best,» zeide Freek. En als er nu niets meer in dat meubelstuk zit, wat jullie noodig hebt, stuur het dan maar naar mijn hotel, en ga dan wat met mij gebruiken, want ik heb honger gekregen. Wil je vriend ook meegaan Luster Colberts, Piqué Vesten, Flanel Costuums, Flanel Pantalons, Stofjassen enz. ten de wederzydsche verliezen zijn. Men mag zich met verwondering afvragen, hoe lang deze moorddadige strijd, waarin maar geen beslissing wordt verkregen, nog zal voortduren. Een lichtstraaltje in deze zwarte duister nis is, dat er in de oorlogvoerende landen zelf al meer stemmen opgaan, die van vrede spreken. Doch voor we die stemmen be luisteren eerst nog gewezen op wat Chur chill, de Engelsche ex-minister, in het Lager huis beweerd heeft. Volgens hem zou de groote veldtocht pas in 4917 beginnen. Hij wekte de regeering op om dienovereen komstig haar toebereidselen te treffen en hij zeide dat Engeland niet genoeg man schappen in de gevechtslinie heeft. Er zijn vijf groepen van menschen, waaruit de regeering soldaten zou kunnen krijgen om de vuurlinie te versterken. Dat zijn 4. de bruikbare mannen achter de gevechts linie, de oppassers van officieren, vooral bij de cavalerie 2. het groote leger i#i Enge land. Dat zou aanzienlijk kunnen worden ingekrompen, want een inval in Engeland •Neen, dank u, mijnheer Freek,zeide Jell. »Het is heel vriendelijk van u, maar ik moet naar huis naar naar mijn moeder.» •Dat is 't beste wat een mensch doen kan, naar zijn moeder gaan,» zeide de heer Freek. »Ik wou dat ik het altijd gedaan had.» De heele boel van den armen Jell is vannacht verbrand,» zeide Charles. Kun nen wij je ook met iets van dienst zijn, Jell Jell schudde het hoofd. •Nergens mee, dank je,« zeide hij. •Moeder is bij een van de buren in huis en wordt daar verzorgd, en ik moet gaan zien, wat er van mijn torpedo is overge bleven en hy wachtte even »en dan moet ik ook naar Chancery Lane.» Charles schrikte. •Zoodra ik alles met mijn vader bespro ken heb, kom ik bij je,< zeide hy. «Maar waar kan ik je vinden Jell glimlachte. •O, er is nog een stuk van het huis blijven staan,» zeide hij. «De loods in den tuin in ieder geval. Als ik by Stoate van daan kom, ga ik daar aan het werk. Dag, mijnheer Freek.» De millionnair keek hem peinzend aan. •Weet u iets van scheepsbouwkunde vroeg hij. •Ik ben eenige jaren op een scheeps timmerwerf geweest,» zeide hij met een lichten blos. •Bij Palzer.» is vrijwel onmogelijk; 3. de legers in het Oosten, waar ongeveer 500,000 man wor den vermorst4. de hulpbronnen in Afrika 5. de nog grootere hulpbronnen in Britsch- Indië. Wat aangaat punt 4, zeide Chur chill, dat er op 't oogenblik in het leger ongeveer 200.000 officieren dienen, die ieder een oppasser hebben, terwijl daarbij nog* 50,000 stalknechts komen. Dat is een leger op zich zelf. Het vierde gebied waaruit manschappen moesten worden saamgegaard was Afrika. Gedurende iedere 24 uur werden ongeveer 4000 Engelsche soldaten gedood of gewond. Als er slechts 400,000 negers konden wor den geïmporteerd, zou dat niet de moeite waard zijn Het vijfde reservoir van mannen was Azië. Indië had nog meer belang bij den oorlog dan Engeland zelf, zeide spreker, want geen blank volk zou door de Duit schers zoo slecht behandeld worden als een gekleurd. Wat stond de vorming van tien of twaalf Indische divisies in den weg voor den veldtocht van 4947 Er waren 345 De heer Ereck knikte. •Daar praten wij later wel eens over,» zeide hij. »Dag mijnheer Jell.» Waar is u gelogeerd, vader vroeg Charles, toen Jell vertrokken was. Bij Claridge,» antwoordde zijn vader. •Het is een aardig, klein hotel, ofschoon naar mijn smaak nogal stil. Ik zou het er veel prettiger vinden, als de menschen er wat harder praatten, of nu en dan eens een kolenschop lieten vallen.» Hebben ze u nogal goede kamers ge geven vroeg Charles. •Ze hebben mij de Koningssuite gegeven, zooals ze het noemen,zeide de millionair. •Het is er heel gezellig, alleen wat be krompen. Maar daar ik toch niet veel menschen ontvang, kan ik het er best mee doen. Maar zeg, waar woon jij Nu je chauffeur bent geworden, heb/ je Pall Mall zeker verlaten •Ik woon in Dean Street, die ligt in Soho,« antwoordde Charles glimlachend. •Mijn huisjuffrouw heeft mij de vóór-suite op de eerste verdieping gegeven, zooals zij het noemt. Die bestaat uit één kamer, en kost nu, niet zooveel als uw Konings suite. En wat de stilte betreft, ja, als u eens flink een kolenschop wilt hooren val len, kom dan maar bij mij. •Daar ga je niet meer heen, jongen,» zeide de heer Freek. »Maar ik zou toch de kamer graag eens willen zien. Ik kan je niet zeggen, hoe blij en hoe trotsch ik ben, dat je al je deftige vrienden hebt millioen menschen in Indië en zij droegen nog minder dan 400,000 man Britsche troepen bij. Dit is onrecht tegenover Indië en tegenover Europa. Als de geallieerden maar volhouden en al hun hulpbronnen ge bruiken, zullen zij overwinnen. Hij werd luide toegejuichtdat wijst dus alles behalve op vredesgezindheid. Toch klinken er in Engeland nog andere stemmen. Gelijk bekend is had Von Bethmann Hollweg, de Duitsche Rijks kanselier in een gesprek met den Ameri- kaanschen journalist Wiegand gezegd dat na 22 schrikkelijke oorlogsmaanden Enge land begon in te zien dat het Duitsche volk niet kan vernietigd worden Tegelijkertijd had de kanselier opgemerkt dat Engeland Duitschland telkens verweet, dat het den oorlog had gewild. Immers Grey had in de crisisdagen van 4944 Duitschland voor gesteld een conferentie te houden, alvorens het de wapens opvatte. Maar Duitschland had dit voorstel van de hand gewezen. Zeker, zegt Von Bethmann Hollweg, doch hoe kon Duitschland dat voorstel aannemen, laten loopen en als een man je eigen weg hebt gezocht, om nu, om een verschil in opvatting tusschen ons. Maar nu je bereid bent je tot den Trust te wenden wel, dan komt het mij voor, dat voor John Freck's eenigen zoon niets te goed is. Eén kamer en taxi-bestuurder 1 Wat zou je moeder daar wel van gezegd heb ben Maar wat ga je met die papieren beginnen •Die zijn voor zij zijn voor juffrouw Byron, de rechtmatige eigenares,» zeide Charles. »Maar, zooals ik u reeds in het rijtuig vertelde, is zij voor het oogenblik verdwenen. Wij hebben echter alle hoop, haar vandaag te zullen vinden, en En dan vroeg de heer Freek kalm, met een haastigen blik op Charles. •Dan zal ik ze haar geven,zeide Char les, even kleurend. •En verder vroeg zijn vader. Charles aarzelde. Wel, om u de waarheid te zeggen, vader,» zeide hij ten laatste, •wilde ik haifcr vragen, mij er bij te nemen. En dan moet ik u tegelijk vertellen, dit is gedeeltelijk of zelfs in hoofdzaak de reden, dat ik heb toegegeven ten opzichte van de Ham Trust. Ik hoop, dat door deze schet sen het complot van haar vijanden zal vernietigd worden en dat zij haar rijk zul len maken wat wij hier rijk noemen. Wordt vervolgd voor Kot Land van Hoosden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. DRIL PAKJES

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1