Uitgever: L. J. YEEKMAN, Heusden. No3575. Zaterdag 10 Juni 1916. Misschien maakt uw dagelijksch werk u ziek. mmm Und van altena Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 71/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. Er zijn veel ambachten, die de nieren te veel inspannen. Sleept gij u naar en van uw werk, u afvragend wat de pijnen in den rug, dat vermoeide gevoel, die hoofdpijn, duizeligheid en urine-stoornissen veroorzaakt? Misschien hebt gij aan een nierkwaal gedacht, maar vraagt gij uzelf af waar mede gij u te buiten zoudt gegaan zijn, dat uw nieren aangetast zyn. Welnu, vele ambachten die binnenshuis moeten worden verricht, in gebogen hou- ding, in wisselende temperaturen, op voch tige plaatsen, te midden van chemische stoffen, of op schokkende voertuigen, wer ken nadeelig op de nieren. En wanneer de nieren eenmaal van streek zijn, komen zij niet van zelf tot rust. Gij kunt haar helpen door uw werk lichter op te vatten, door minder zwaar te eten, door alle buitensporigheden en zorgen te vermijden, door toe te zien dat gij voldoende lichaamsoefening en rust krijgt, en door Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen helpen ontstoken en verzwakte nieren, en staan haar bij in haar gewichtig werk, het fil- treeren van het bloed. Zij verwijderen opgehoopt water bij waterzucht en voor komen dat de urine de erin opgeloste vaste stoffen neerslaat, zooals bij niergruis, nier steen en i heumatiek. Foster's Pillen dienen alleen voor de nieren en blaaszij kunnen volkomen veilig door iedereen, mannen en vrouwen, gebruikt worden. Verkrijgbaar bij alle goede drogisten f 4.75 voor één, of f 10.voor zes doo- zen. Eischt de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen; weigert elke doos, die niet voor zien is van neven staand handelsmerk. BUITENLAND. De «Vossische Zeitung« wijst er op, dat het tamelijk zelden voorkomt, dat Hemel- Vervolg van het Feuilleton. om de schrijftafel met de schetsen machtig te worden. Uiterst opgewonden kwam hij in Park Lane aan, en begaf zich dadelijk naar zijn zitkamer, waar hij zich na weinige minuten doodschoot. Een nauwkeurig onderzoek naar de plan nen voor Byron's tweede uitvinding toonde aan, dat zij zeker groote kans van slagen hadhoogstwaarschijnlijk echter zou er in de tegenwoordige omstandigheden moeilijk heden ontstaan zijn met den eigenaar van het eerste patent. En dit feit, dat Palzer bekend was, had ongetwijfeld tot zijn tra gisch einde geleid. Had hij die schetsen zelf in handen ge had, en was de eerste maatschappij veilig aan de beurs gebracht, dan was alles prach tig geloopen bij zijn uitstekend financieel beheer. Nu echter de schrijftafel buiten zijn bereik was, en de papieren in handen waren van een man als John Freek, was de toe stand zeer twijfelachtig geworden. Weldra bleek toch, dat zijn recht op Byron's eerste patent, door list verkregen, niet sterk genoeg was, om zich tot de recht bank te wenden met een aanklacht wegens wetsovertreding, wat aanleiding zou gegeven hebben tot scherpe kruisverhooren, zoodat elke bizonderheid van de overeenkomst met den ouden Byron aan het licht zou zijn gekomen. Dat alles werd nog duidelijker door het vinden van een blad papier, tusschen de vaartsdag in Juni valt. In den loop dezer eeuw zal dit nog slechts éénmaal het geval zijn, n.l. op 3 Juni 1943. Daarop zal dan de menschheid geene Juni-Hemelvaartsdag meer beleven vóór. het jaar 2000. o Naar de Zwitsersche bladen melden maakt een reusachtige Zeppelin tegenwoordig proef vluchten geheel toegerust voor den oorlog. Het nieuwe luchtschip wijkt van het be staande type in vorm en afmeting een weinig af. De voor- en achtersteven zijn spitser en het lichaam is slank. De lengte bedraagt 240 meters en de inhoud 54.000 kub. M. Het luchtschip weegt 20.000 kilo's en is het grootste luchtschip dat be staat. Het heeft 7 sterke motoren, 4 ge pantserde gondels met machinegeweren, kanonnen, apparaten tot het werpen van bommen en tot het lanceeren van lucht- torpedo's aan boord, 't Luchtschip is in staat, «en hoogte van meer dan vijfduizend meters te bereiken en kan zijn tochten zeer ver uitstrekken. o Volgens berichten uit Praag is de Hon- gaarsche blauwbaard Bela Kisz, dien men aanvankelijk dood waande, te Komorau ge vangen genomen. Hij werkte daar onder den naam Wilhelm Lippa in een munitie fabriek en had de aandacht op zich geves tigd door tal van vrouwen huwelijksvoor- stellen te doen. De man ontkent de moor denaar van Czinkote te zijn, maar zijn gelijkenis met Kisz en zelfs eenige litèee- kens, die deze had, (o. a. een van een schotwond in de borst) pleiten tegen die ontkenning. Hartroerende tooneelen, zoo meldt de «Daily Chronicle®, hebben voor het gebouw der Britsche admiraliteit plaats gehad. Uren lang stonden lange rijen van familieleden en bekenden van hen, die aan den zeeslag deelnamen te wachten op de bekendmaking der verlieslijsten. Toen deze aangeslagen werden vielen er verscheidene vrouwen flauw. In een afzonderlijke zaal waren pleegzusters doende om aan de ongelukki- gen eerste hulp te verleenen. «In een berichtje uit Parijs®, zegt de Daily express komt het volgende geschie- denisje voor: »In een luisterpost in de Argonne hielden vijf man de wacht. Het was tijdens den eersten aanval op Verdun. Een projectiel viel in den post en doodde vier van de vijf mannen. De vijfde bleef schetsen gelegd, waarop Byron een eenvou dige verklaring had geschreven van de wijze, waarop Palzer hem, sinds de eerste kennismaking, had behandeld. En deze verklaring zou in ieder geval Palzer's zaak zeer benadeeld hebben. De wonden aan Palzer's hoofd, opgedaan by den brand in het huis van Jell, gaven tot veel gissingen aanleiding. Blijkbaar had hijzelf niets verteld van zijn ontvoering en opsluiting in den kelder, en Charles Freek noch Jell vonden het noodig, eenige aan wijzing omtrent dit onderwerp te geven. De toegevendste mensch van de wereld kon niet beweren, dat Palzer zijn straf niet verdiend had, en al koesterde Charles geen wrok tegen hem over den aanslag op zijn eigen leven, de herinnering aan het geen de jonge Byron en zijn zuster geleden hadden was te levendig bij hem, om eenige wroeging te gevoelen over Palzer's vreese- lijken dood. Charles had trouwens wel iets aangenamers om over te denken, iets in ver band met al wat er met de Chippendale schrijftafel gebeurd was. Door Palzer's dood werd het oprichten van zijn Turbine-maatschappij vertraagd, en weldra waren al de gegevens van de zaak n handen van John Freek, die reeds vóór zijn ontmoeting met Charles op straat, had begrepen wat er stak in die prachtige uit vinding van den ouden Byron, en er heel veel van verwachtte voor de verzending van zijn hammen met eigen stoomschepen naar verschillende deelen van de wereld, waar waar hij was. Plotseling klonk de telefoon «Hallo I Hallo!®.... «Ja, mon lieutenant, we zijn nog op onzen post®. «Hoeveel zijn er nog?® «Wij zijn nog z'n vijven, mon lieutenantmaar ik wou u even zeg gen, dat de vier anderen dood zijn®. o Een jongen, die een zeeslag zag. «Bij gelegenheid van een gesprek dat wij dezer dagen met de officieren van een Engelsch oorlogsschip hadden®, zegt de Manchester Guardian, «spraken wij ook over het feit, dat een modern zeegevecht soms zoo plotseling begint. Vóór de lucht kokers nog naar binnen zijn gehaald, is de strijd soms reeds in vollen gang. Het merkwaardigste van alles was het verhaal omtrent een jongen, die op het dak van een geschuttoren iets moest uitvoeren en in de haast vergeten werd, zoodat hij, nadat het luik was gesloten, op den ge schuttoren achterbleef. Daar bleef hy ge durende het geheele gevecht plat voorover liggen en hij is een van de weinigen onder de geheele bemanning die den slag wer kelijk gezien heeft en de eenige die er zijn geheele aandacht aan kon wijden, om dat hij niets anders te doen had. Als die jongen oud geworden is, zal hij een prachtige geschiedenis kunnen ver tellen.® o Oorlogs varia. De correspondent van het «Berl. Tbl.® te Lugano seint van goed ingelichte zijde te hebben vernomen, dat het Italiaansche veld leger oorspronkelijk bestond uit 1.200.000 goed gedrilde troepen. Daarvan moeten thans worden afgetrokken 300.000 man aan dooden, gewonden en gevangenen, 50.000 voor Afrika, 60.000 voor Valona I en 100.000 reservetroepen in Zuid-Italië en Sicilië. Tegenover het Oostenrijksche offensief kunnen dus 700.000 man gesteld worden. Daarbij komen nog 800.000 1 000.000 man, die in het geheel niet of slechts zeer gebrekkig tot den dienst zijn opgeleid. De «Daily Mail® verneemt uit Kopen hagen dat Maandag veel lijken van En- gelsche en Duitsche zeelieden, die in den grooten zeeslag zijn verdronken, aan de kusten van Jutland zijn aangespoeld. De «Daily Express® meldt dat 361 En- gelsche zeeofficierèn in den zeeslag bij het Skagerak zijn gedood of gewond, waarvan de Trust zijn vangarmen naar uitgestrekt had. En weldra had hij een overeenkomst aan gegaan met Edith Byron als eigenares van de tweede uitvinding op welke uitvin ding spoedig patent werd genomen en als deelgenoote in de opbrengst van de maatschappij, waarop Palzer al zijn ver wachtingen gebouwd had. Deze overeenkomst was te gemakkelijker tot stand gekomen, daar Edith Byron reeds vóór dien tijd met Charles het gesprek had voortgezet, dat indertijd door den loop jongen in de Koningssuite in Charidge Hotel was verstoord, en Charles' vraag met «ja® had beantwoord. De genegenheid van den ouden heer Freek voor Jell, wiens lof door Charles en Edith beiden verkondigd was geworden, was by nadere kennismaking niet vermin derd en weldra kreeg hij een goede be trekking bij de nieuwe turbine-maatschap pij, waar hij niet alleen een mooi inkomen had, maar tegelijk de beste gelegenheid voor de voltooiing van zijn torpedo, die ins gelijks veel kans op succes scheen te hebben. De excentrieke oude heer, die zulke goede zaken had gemaakt met den verkoop van de Chippendale schrijftafel, en den inhoud daarvan, scheen tegen Charles en Jelle geen wrok meer te koesteren over de inbraak in zijn woning. Integendeel. Op den mor gen van Charles' huwelijk ontving de jonge man tot zijn verbazing een pakje, slordig in bruin papier gewikkeld, en met een 334 gedood. Admiraal Hood en schout bij-nacht Arbuthnot lieten in den slag het leven. Turkije. Sjoekri pasja, f Uit Constantinopel komt het bericht, dat Sjoekri pasja, de bekende verdediger van Adrianopel in den Balkan-oorlog, is over leden. Sjoekri pasja was een der bekwaamste officieren van het Turksche leger en met groote dapperheid verdedigde hij in 1912 4913 Adrianopel, welke vesting zich echter 26 Maart 1943 moest overgeven aan de Bulgaarsche overmacht. Azië. Joean-si-kai. -j- Reuter seint uit Sjangkai, dat «keizer® Joean-si-kai van China, Maandag is over leden. Hongarije. De regeering besloot de zwervende zi geuners in te schrijven, hen in gemeenten te doen wonen en tot arbeid te dwingen om op deze wijze van staatswege hen tot bruikbare burgers op te voeden. De man nen van dienstplichtigen leeftijd worden gekeurd en allen ingeënt. De zieken wor den verzorgd en zij die tot werken niet in staat zijn zullen van staatswege worden ondersteud. o In Noorwegen is een groote arbeiders staking uitgebroken. Nadat Dinsdag het Odelsthing het regeeringsvoorstel aangaande invoering van een verplicht scheidsgerecht voor arbeidsgeschillen, met algemeene stem men, behalve die der sociaal-democraten had aangenomen Donderdag zou het voorstel in het Lagthing behandeld wor den besloten de vertegenwoordigers van alle vakvereenigingen en het secretariaat als protest tegen het wetsvoorstel in het geheele land de werkstaking te proclamee- ren voor alle bedrijven waarin door den bond van werkgevers op 48 Mei met uit sluiting werd gedreigd. De staking, die ook voor staats- en ge meentebedrijven geldt, is Woensdag inge gaan. Volgens de «Times® zijn te Portsmouth door den zeeslag ongeveer 2000 vrouwen weduwe geworden. In het geheel hebben circa 3000 man, behoorende tot het depót te Portsmouth, het leven verloren. In sommige gedeelten der stad zijn er straten ouden schoenveter dichtgebonden. Daarin zaten een paar heel oude, roestige hand boeien van vreemd model. Het volgende briefje was er bij: «Waarde Heer, «Daar ik verneem dat u op het punt staat van te gaan trouwen, doe het mij genoegen u een klein geschenk te kunnen zenden, als een herinnering aan onze vluchtige ken nismaking, toen u mij in de hal op den grond heeft geworpen en mij ernstig heeft mishandeld. U zult het met mij eens zijn, dat ik, door u en uw vriend niet te vervol gen, edelmoedig was tot in het krankzinnige toe. Daar ik echter een aardige winst heb gemaakt bij den verkoop van de schrijf tafel, waarop u zoo gesteld waart, heb ik besloten, van mijn rechten in dit geval geen gebruik te maken. En wijl ik over tuigd ben, dat voor lieden met zulke in- brekerige neigingen als u en uw aalgladde vriend, het kleine geschenk, dat ik hierbij voeg, den eenen of anderen tijd zijn nut zal hebben, zend ik het met de beste wenschen voor uwe toekomstige gevangenneming. Het heeft reeds eenmaal dienst gedaan, voor een uwer voorvaderen, den broeder-inbreker Jack Sheppard.® EINDE. waar 15 en 20 families bloedverwanten verloren Rebben. De schepen, die in den zeeslag verloren gingen, behoorden te Portsmouth thuis. Een Italiaansche onderscheiding is inge steld voor degenen, die aan den oorlog hebben deelgenomen. Zij bestaat uit een lint in de nationale kleuren. Een afzon derlijke onderscheiding zal worden ingesteld voor de invaliden. o Met de aankomst van de Britsche krijgs gevangenen te Chateau d'Oex en Leysin is het totaal aantal gewonde en invalide soldaten, die in Zwitserland geïnterneerd zijn, geklommen tot 20.000. Een vreemd geval van blindheid. De «Daily Express® beschrijft een vreemd geval van blindheid bij een soldaat. Hij is een jonge man en heeft een zenuwlijden gekregen, dat hem 's avonds geheel blind maakt, ofschoon hij bij daglicht zeer goed zien kan. Bij een onderzoek verklaarde hy het volgende: «O ja, ik kan overdag zeer goed zien. Ik kan zelfs pal in de zon kijken.® Maar 's avonds word ik blind. In de schemering begin ik al tegen allerlei voor werpen aan te loopen en dan weet ik dat ik weer blind word. Alles wordt steeds donkerder geleidelijk kan ik geen enkel ding meer onderscheiden en dan, na een kort poosje, kan ik niets meer zien. De dokters begrijpen niets van mijn ge val. Zij zeggen, dat ze er niets aan kun nen doen, alleen raden ze mij, een kalm leven te leiden en veel in de open lucht te gaan. Ik ben daarom tuinman geworden. Bij helder licht, maar dan heel erg hel der, kan ik 's avonds wel lezen en 's och tends bij daglicht zie ik weer volkomen duidelijk. Ik heb mijn ziekte in November 1914 bij Yperen opgedaan. De Duitschers bom bardeerden onze stellingen hevig. Een Jack Johnson smeet me met het hoofd naar beneden in den grond. Ik werd uitge graven, maar bijna dadelijk daarop weer door een Jack Johnson begraven. Mijn oogen waren vol stof en vuil en ik geloof, dat dat de oorzaak is van die eigenaardige fout aan mijn oogen. Ik heb ook een schrapnellwond aan mijn long ge kregen en heb een heele tijd daarmede in het hospitaal gelegen.® Aanslag op Roosevelt? Volgens bericht aan het «Journal®, dat overeenstemt met berichten aan Engelsche bladen, moet te Kansas City op Roosevelt een aanslag zijn gepleegd. Een groot mes werd naar hem geworden, het had den vorm van een scheermes. De voormalige president werd niet getroffen. Hij wilde des avonds een verkiezingsrede houden, en op het oogenblik van het voorval stond een stoet automobielen gereed om de voornaam ste straten van de stad door te gaan en daarna naar het hotel te gaan, waar de samenkomst zou plaats hebben. De dader van den aanslag is gevat. Onder de starren en strepen. De Amerikaansche vlag, de stars en stripjes, waait over volken van velerhande oorsprong. Zoo goed als alle Amerikanen zijn in hun werelddeel gekomen door land verhuizing, van hen zelf of van hun voor ouders, en het is nog volkomen na te gaan, tot welke nationaliteit de tegenwoordige burgers oorspronkelijk behoorden. Waar een Duitsch blad meedeelt zijn op ruim tachtig millioen Amerikanen 24.750.000 van Engel- schen en Schotschen oorsprong 18.660,000 zijn van oorsprong Duitschers, 15.250.000 zijn Ieren. De Skandinavische landen lever den 4 millioen, Frankrijk en Nederland ieder ook 3 millioen, Italië 2.5, Spanje en Oostenrijk 2 millioen, enz. Op twee dingen willen we hierbij wijzen. Tegenover 6 millioen Nederlanders hier, zijn er 3 millioen in Amerika dat is 50%. MEI WSBLAD voor Hot Land van Heusdea en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. BIJVOEGSEL.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1