ZENUWEN. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden, No3576. Woensdag 14 Juni 1916. IÏULLITOV 3)e dame met de groote brillanten. UND VAN ALTENA Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 71/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. De zenuwen spelen in onze samen leving een groote rol. Uit den aard zijn ze daartoe ook geschapen, maar 't is alsof de mensch, de beschaafde mensch vooral, de hoeveelheid werks door den Schepper aan deze organen ten arbeid gegeven, te klein acht en het scheppingsplan in dit opzicht eenigszins wijzigen wil. En daar nu het plan volmaakt goed was, kunnen we hieruit terstond de gevolgtrekking maken dat de mensch verkeerd doet door van de zenuwen meer te vergen dan waartoe ze oorspronkelijk ver plicht zijn. Vandaar ook dat er onder ons zoo dikwijls van zenuwen sprake is, iets wat 't geval niet wezen zou, wanneer de zenuwen niet meer waren dan gewone zenuwen, hoewel ze ook dan nog om haar wonderlijke, zegenrijke werking in hooge mate onze bewondering verdienen. De ze nuwen hebben tengevolge van ver schillende oorzaken een macht en een invloed verkregen, die op zich zelf reeds wonderbaarlijk mag heeten en men kan in onze dagen geen stap doen of men stuit op een of andere onvolkomenheid, door de zenuwen in 't leven geroepen, zoodat een volslagen leek op natuurkundig gebied eiken dag reden te over vindt om de ze nuwen op de meest innige wijze te verwenschen, iets wat echter onver standig, doch in den mond van een onkundige te vergeven is, daar een mensch nu eenmaal met zenuwen ge boren wordt en zonder zenuwen geen mensch wezen zou. Het jonge meisje, dat tegen haar moeder opstaat en omdat ze, haar zin niet kan krijgen tot schreeuwen en snikken overslaat en zich zoo opwarmt dat ze onmogelijk tot bedaren te bren gen is vóórdat moeder met beide handen het eerst afgewezen verzoek toestaat, wordt gezegd door zenuwen geregeerd te worden. De moeder weet dat en betreurt het; ze werkt het lieve kind zoo min mogelijk tegen en geeft het in alles haar zin om toch maar de zenuwen niet op te wekken. In 't zeilde geval verkeert de dame, die onmogelijk tegenspraak velen kan Naar het Duitsch van Ernst Krüger. Mrs. Gilbert woonde in de vijftigste straat, dicht bij de vijfde avenue, dus mid den in die deftige, voorname buurt, waar niets dan millionairs ter wereld komen. Mrs. Gilbert zelf was wel is waar reeds geboren toen de mooie huizen er nog niet stonden, en of zij wel met het volste recht thuis behoorde in de wijk der vele nullen, kunnen wij niet beslissen, want zij had de gewoonte haar geld geheel alleen te tellen. Vroeger bezorgde de heer Gilbert, haar echtgenoot, dit, maar hij deed het niet in New-York, doch ergens in het Westen, waar veel varkens zijn, want aan hen hadden de Gilberts hun vermogen te dam ken. Toen Mrs. Gilbert naar eigen goed dunken met haar kapitaal kon handelen, liet zij de varkentjes in den steek en maakte het zich zoo aangenaam mogelijk in New-York. Zij leefde op een grooten voet, hield equipages en een menigte be dienden en droeg altijd twee buitengewoon groote brillanten in haar ooren, die ook nogal tamelijk groot waren. Zij vond het heerlijk wanneer er over deze werd ge sproken over haar brillapten namelijk en had daarom ook geen oogenblik berouw over de groote som gelds die zij er voor van de dienstboden noch van haar echtgenoot, of ze krijgt het plotseling formeel op de zenuwen, en 't juffertje, dat van schrik in onmacht valt als haar broertje met een drupje bloed aan den vinger op haar afkomt. Aan de ongelukkige kwaal van zenuwach tigheid laboreeren duizende stervelin gen. Er zijn menschen, die zenuw achtig gejaagd zijn, wanneer ze maar iets moeten doen, dat niet tot hunne gewone werkzaamheden behoort of in de nabijheid verkeeren van personen, die niet tot hun sfeer behooren. Het is b.v. een zeldzaamheid wanneer een burgemeester, een rechter, een ad- vokaat of eenig ander hooggeplaatst personage redelijke antwoorden be komt op de meest eenvoudige vragen, tot een getuige in een of andere zaak gericht. De staaltjes, dië men daarvan bij openbare terechtzittingen te hooren krijgt, grenzen aan 't belachelijke. De zenuwen maken de arme men schen geheel buiten stuur, ze hooren niet, wat hun gevraagd wordt en antwoorden derhalve iD het honderd weg, vaak kant noch wal rakende. Dergelijke voorbeelden kan elk bij dozijnen vinden. Men kan moeilijk meer zeggen: de menschen hebben zenuwendoch 't moet luidende zenuwen hebben de menschen te pakken. De een wordt er zoo door beheerscht dat hij niet slapen kan de ander, dat elk nietig klein voorval hem een toeval op 't lijf jaagt; die kan niet lezen, omdat hij er zenuwach tig van wordt, deze niet schrijven, de wijl zijn hand door de zenuwen beeft. Er is dus wel eenige reden om die kwelgeesten der menschen te ver wenschen, want inderdaad hebben de zenuwen veel onheil op haar rekening, 't wordt er althans op gezet. Daarmee is echter niet gezegd dat ze wezenlijk schuldig zijn aan de vele misdaden welke op die rekening geboekt worden, 't Is met onze zenuwen als met den wolf, die in een kwaad gerucht staat. We weten nu eenmaal niet beter dan dat zij ons leven verbitteren en 't komt in de meeste menschen niet eens op, aan deze uitspraak een oogenblik te twijfelen. Toch kan ze nietwaar zijn, omdat de mensch goed gescha pen is Neem eens aan dat we van jongs af begonnen, nog meer dan had betaald. Mrs. Gilbert wilde schitte ren, en zeldzaam groote brillanten schenen haar het beste middel om overal sensatie te verwekken. O, zy had zich niet vergist I Op de wandeling, in den schouwburg, overal hoorde men uitroepen van bewon dering, die haar brillanten golden, en eens had zij zelfs op straat heel duidelijk door een kind hooren zeggen »0, mama, kijk eens wat een groote steenen die dame in haar ooren heeft Mrs. Gilbert was dus op den goéden weg om een wereldberoemde persoonlijk heid te worden door haar brillanten, maar als een verstandige vrouw overwoog zij ook de gevaren, die zulk een kostbaar bezit in zich sloot, en na rijp overleg nam zij haar toevlucht tot het alles behalve nieuwe mid del, haar kostbare brillanten voor dagelijksch gebruik te vervangen door een paar val- sche steenen van dezelfde grootte. Het is niet noodig te vertellen, dat de wegens haar diamanten bekende dame met de val- sche steenen precies dezelfde uitwerking bereikte, daar zelfs de gelukkige eigenares dikwijls moeite had de valsche van de echte te onderscheiden. Mrs. Gilbert baarde overal opzien, of zij een waarde van tienduizend dollars in de ooren droeg of dat er twee steenen zon der waarde aan bengelden en eigen lijk had dit haar voldoende moeten zijn, maar glorie is een vrucht, waarvan nie mand ongestraft kan proeven. thans veelal 't geval is, onze oogen te bederven, en de oogkwalen der halve ontzaggelijk aangroeiden, zou den we dan niet zeer onverstandig handelen daarvan juist de oogen de schuld te geven? Zoo dwaas als 't is hierover veder te spreken, zoo dwaas is 't de oorzaak onzer zenuw achtigheid op onze zenuwen te schui ven. Niet zij vergallen ons 't leven, maar wij doen 'tzelf door van jongs af ons zenuwgestel op alle mogelijke manieren in de war te maken, waarna de geneesheer ontboden wordt om de fouten te herstellen. Edoch dat kan de man niet, althans niet dan na zeer veel tijd en volkomen onderwerping van den patient aan zijn bevelen. Men streeft de natuur niet ongestraft tegen en vooral komen de teere ze nuwen niet spoedig weer op haar verhaal, wanneer we ze op allerlei wijze geprikkeld hebben. Voor we hierover verder spreken, dienen we eenigszins duidelijk te maken wat zenuwen zijn en welke rol de zenuwen in ons lichaam spelen. Mogelijk gelukt het ons bij die of gene, bij wien ze thans in een slecht blaadje staan, wat respect op te wek ken voor deze inderdaad belangwek kende organen van beweging en gevoel. De zenuwen gaan uit van de her senen en het ruggemerg, die er dan ook de hoofdbestanddeelen van uit maken. Men kan ze nergens beter bij vergelijken dan bij een stel tele graafdraden, van het hoofdkantoor naar alle zijden uitgaande. 'tZijn dun ne, glinsterend-witte draden van een kaasachtige stof, die zich voortdurend splitsen en 't geheele lichaam in alle richtingen doorkruisen. Elk plan door de hersenen -gevormd, brengen zij ter plaatse waar zulks gebracht moet worden, terwijl ze omgekeerd alles wat van de buitenwereld eenigen invloed op ons uitoefent, met ondenk bare snelheid aan de hersenen mede delen. Al 't geen we zien, hooren, enz. wordt door de zenuwen van 't oog, 't oor enz., onmiddelijk aan de hersenen, het hoofdkantoor, meege deeld; dit zijn de zintuigzenuwen. De gevoelszenuwen brengen de andere gewaarwordingen van 't gevoel over, terwiji de bewegingszenuwen door Het duurde niet lang of Mrs. Gilbert gaf niets meer om het succes dat haar brillanten haar dagelijks bezorgdenhet bevredigde haar niet meer dat sommige voorbijgangers haar steenen bewonderden, maar een verderfelijke eerzucht spiegelde haar een veel grootere beroemdheid voor. Iedereen moest van haar hooren, de cou ranten moesten over haar spreken als de bekende dame met de groote brillanten maar hoe dikwijls zij zich ook bij alle ge legenheden met haar sieraden mocht ver- toonen, die malle jcouranten, die aan elk ontvlucht paar gelieven, aan eiken krank zinnig geworden pianist een halve kolom wijden, ignoreerden haar en haar groote brillanten volkomen. O, dat ergerde haar onuitsprekelijk, dat knaagde aan haar hart 1 Maar Mrs. Gilbert was niet van plan de zaak maar te laten loopen zij dacht zoolang en zooveel over haar brillanten, dat haar eindelijk een brillant idéé inviel, een geheel plan de campagne. En waaruit be stond dit plan Mrs. Gilbert besloot niets meer of min der dan haar kostbare brillanten te laten stelen, want dan moesten de couranten nolens volens uitvoerige berichten daarover geven en zou iedereen zich met haar ju- weelen bezig houden. Maar hoe zou zij dit aanleggen Onder de vrienden en kennissen van Mrs. Gilbert was waarschijn lijk niemand die tot dezen liefdedienst be reid zou zijn, en bovendien moest de dief stal met édat geschieden, zoo hy de onze spieren loopen en naar onzen wil deze in beweging brengen. Be halve deze zijn er nog een tal andere, die zich verspreidend door de longen, het hart, de maag en de ingewanden en deze tot werkzaamheid aansporen. Aangezien de laatste rubriek niet onmiddelijk met de hersenen in ver binding staat, geschiedt dan ook het werk dezer organen geheel buiten ons toedoen. Derhalve brengen de zenuwen in ons lichaam teweeg wat we noemen het levenzonder haar zou de mensch een gevoellooze klomp vleesch zijn, niet meer dan een pop. De dieren bezitten ook zenuwen, maar bij geen hunner is het zenuwstelsel zoo vol maakt als bij den mensch. Zich zonder zenuwen te wenschen, heeft dus vol strekt geen zin. De mensch zou zijn hoogen rang in de schepping terstond verliezen, wanneer zijn zenuwleven minder sterk ontwikkeld was. BUITEXLANDSCH OVERZICHT. Terwijl de troepen der geallieerden vech ten komen de generaals en leden van de oorlogsraden der verbondenen samen om te confereeren. Eerst was het Parijs, waar zij vergaderden en plannen beraamden voor het gemeenschappelijk optreden. Nu is het te Londen, waar, naar de woorden van Reuter, »de belangrijke conferentie gehouden wordt. Behalve militairen, nemen er ook politici aan deel, wat er op schijnt te wijzen, dat niet alleen de oorlogvoering, maar ook de oorlogspolitiek er ter sprake zal komen. In Frankrijk is men teleur gesteld over de zoo weinig tastbare resul taten, die de jongste Parijsche conferentie heeft opgeleverd voor de Franschen. Her bette schreef daarover onlangs een merk waardig artikel waarin deze duidelijk te verstaan gaf, dat, naar de meening van het Fransche volk, het oogenblik gekomen was om de Franschen bij hun geweldige taak voor Verdun rechtstreeks of zijdelings bijstand te verleenen, opdat daar maar niet altijd door alleen Fransch bloed zou vloeien. Daarin wordt blijkbaar een be roep gedaan op de hulp van het reusach tige leger, dat de Engelschen nog altijd achter de hand moeten houden. Maanden lang heeft Engeland nu al aan zijn uit rusting, de opleiding van officieren en ka der ervoor gewerkt, maar totdusver is gewenschte sensatie zou verwekken. Maar de vindingrijkheid van Mrs. Gil bert baande den weg tot deze mogelijkheid. Voortaan lagen haar groote brillanten open en bloot op een sierlijk bakje in den salon en men behoefde om zoo te zeggen, slechts de hand uit te strekken om een paar voortreffelijk nagebootste juweelen in zijn bezit te krijgen. Geen sterveling had echter eenig vermoeden van de valschheid der schitterende steenen, want Mrs. Gilbert ver ruilde de nagemaakte en de echte steenen zoo dikwijls en zoo handig, dat zelfs haar kamenier op een dwaalspoor geraakte. Maar om te vermijden, dat zij eindelijk zelf ook in de war zou raken, maakte zij een klein krasje op het goud waarin de echte dia manten gevat waren. Alles was dus uit stekend voorbereid en bijzonder slim over legd, maar de eerlijkheid der menschen bleek in dit geval een groote hinderpaal te zijn. Wat hielp het dat men om haar goed vertrouwen lachte, dat men steeds meer over haar zoogenaamde excentriciteit praatte er kwam niemand opdagen, die haar brillanten wilden meenemen. Eindelijk echter kwam de lang ver wachte 1 Een geheim voorgevoel deed Mrs. Gil bert sidderen van vreugde, toen op een goeden dag een visitekaartje werd binnen gebracht van een zekeren Mr. Brown uit Chicago. Met een snellen blik overtuigde zij zich ervan, dat de brillanten in het bereik waren en liet toen Mr. Brown ver- nergens in het Westen iets van een groote Engelsche krachtontwikkeling gebleken. In tegendeel. Terwijl de Duitschers hun han den voor Verdun reeds vol hadden, hebben zij kans gezien, de Engelschen aan het front bij Yperen een stuk achteruit te drijven. Engeland is, stellig niet onwillig om die hulp te verleenen. Men herinnert zich de uitvoerige dépêches van Haig over de krijgsverrichtingen in het Westen, waarin hij er duidelijk op zinspeelde, dat hij er op voorbereid was, den Franschen, desge vraagd, bij Verdun bij te springen. Wat de Franschen hem ten slotte vroegen, was echter niet meer dan een zijdelingsche hulp, namelijk aflossing van hun troepen door de Engelschen aan het Fransche front, dat op het Engelsche aansloot. Dat is toen ge beurd. Nu zal er misschien meer van de Engelschen verlangd worden. Van Engel sche zijde heeft men de Franschen trou wens steeds verzekerd, dat zij op de hulp van de Engelschen altijd,zonden kunnen rekenen. Het wil ons voorkomen dat de Engel schen het gaarne aan anderen overlaten de kastanjes uit het vuur te halenals die zich dan flink de handen gebrand heb ben zullen zij er wel voor zorgen dat het lekkers opgepeuzeld wordt. De geschiedenis leert, dat dit zoo wat Engelsche taktiek is. Ondertusschen hebben de Franschen het hard te verduren. Bij Verdun gaan de Duitschers maar vooruit. Na de verovering van het fort Vaux zijn ze door de ver meestering van een loopgraaf tusschen de hoeve van Thiaumont en het Caillette-bosch weer eenigszins vooruitgekomen. In de laatste dagen werden 28 officieren en ruim 1500 man gevangen genomen, terwijl als buit 3 kanonnen en 29 machinegeweren in hun bezit kwamen. Ook aan de Italiaansche grens hebben de centralen nog winst te boeken. Ten O. van Asiago hebben de Oostenrijkers nieuwe vorderingen gemaakt, welke de Italianen erkennen. 1600 gevangenen on der wie 25 officieren zijn hun daarbij weer in handen gevallen. Maar op het Oostelijk gevechtsterrein in Wolhynië, Galicië en Boekowina worden ze door de Russen leelijk bestookt. Zoo luidt het officieele Russische bericht. De vijandelijke legers blijven alleen al aan krijgsgevangenen ontzaglijke verliezen lijden. Onze troepen brengen den vijand onstui mige slagen toe en de oorlogsbuit valt op 't oogenblik nog niet nauwkeurig op te ma- zoeken in den salon te komen. De be zoeker was op op end'op een gentleman en het doel van zijn bezoek was niet anders dan Mrs. Gilbert de groeten van een vrien din over te brengen. *0, mijnheer Brown het is waarlijk al te vriendelijk, dat ge u die moeite hebt getroost !c riep de vrouw des huizes bijna teleurgesteld uit. »En hoe maakt mijn lieve Mrs. Wilson het ïO heel wel,« antwoordde Mr. Brown voorzichtig. Mrs. Gilbert spitste haar ooren en vroeg onderzoekend; »Is zij nog altijd zoo dik ïO, nog veel dikker dan vroeger, zou ik haast zeggen,» luidde het antwoord. Mrs. Gilbert juichte in stilte. Die heer uit Chicago had haar vriendin klaarblijke lijk nooit gezien, want deze was altijd een toonbeeld van magerheid geweest en bijgevolg kwam hij ook niet om haar groe ten over te brengen, maar om een geheel andere reden, die Mrs. Gilbert wel meende te kunnen raden. Als u naar Chicago terugkeert, zoudt u dan zoo vriendelijk willen zijn, een klein briefje voor mijn yriendin mee te nemen Mr. Brown knikte toestemmend en Mrs. Gilbert vervolgde »Dan zou ik dat nu wel even willen schrijven.u neemt het mij toch niet kwalijk, als ik u een oogenblik alleen laat »0 volstrekt niet, mevrouw I» NIEUWSBLAD voor Het Land van Hoosden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. (Slot volgt.)

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1