De meening van een piano-onderwijzeres over de Pink Pillen. Het ^Journal de Genève® deelt mede, dat er vier groote Russische dreadnougts van stapel zijn geloopen. Deze nieuwe slagkruisers, die 19*knoopen loopen, zijn bewapend met 12 stukken van 35 cM. en zijn sterker en sneller dan de Duitsche slagkruisers en vormen met de vier kruisers van het type *Gangoet®, welke verleden jaar zijn gereed gekomen, een geduchte macht in de Oostzee. o Gevecht in de Oostzee. Berlijn. In den nacht van 13 op 14 dezer is het Duitsche hulpvaartuig Hermann in de boot van Norkoeping (ten Z.O. van de Stockholmsche Scheren) door vier Rus sische torpedojagers aangevallen en na een dappere tegenweer in brand geschoten. De bemanning liet het schip in de lucht springen. De commandant en een groot gedeelte van de bemanning zijn gered. ST. PETERSBURG. 15 Juni. (Pet. Tel. Ag Officieel. In de Oostzee heb ben onze torpedobooten in den nacht van 13 op 14 Juni een convooi vijandelijke schepen onder militair eskorte, aangevallen. In den loop van het gevecht met het es- korte hebben wij twee konvooieerende sche pen, die op kleine torpedobooten geleken, en een hulpkruiser in den grond geboord, waarvan wij de bemanning krijgsgevangen hebben gemaakt. Wij hebben verliezen noch averij gehad. In den loop van het gevecht stoomden de vijandelijke schepen in de richting van de Zweedsche territoriale wateren, reden waarom wij ze niet hebben vervolgd. Het is een bekende piano-onderwijzeres te Rouaan, Mevrouw Valentine Terny, wonende 46, rue du Bac, in die stad, over wie wij heden het een en ander willen vertellen, voorzoover dit de Pink Pillen be treft. Mevr. Terny noemt, in een brief dien wij hieronder publiceeren, hare ge nezing wonderbaar. Men moet in de uit drukking niets meer zien dan de groote voldoening door de zieke ondervonden en die er haar ongetwijfeld toe heeft gebracht een overdreven term te gebruiken. De Pink Pillen laten zich er niet op voorstaan wat ook voor wonderbaarlijks te doenzij laten zich er alleen op voorstaan bloed te geven met iedere pil. Daar zij dat zeer goed doen en in vele gevallen al het kwaad voortkomt uit de slapte van het bloed of uit gebrek er aan, geven zij dikwijls resultaten die buitengewoon kunnen schijnen, maar die niets dan zeer juist zijn, »Ik haast mij, schreef Mevr. Terny, u al het goeds te doen weten dat het gebruik uwer Pink Pillen mij bezorgd heeft. Sedert langen tijd lijdend aan erge bloedarmoede, die ik met niets had kunnen verjagen, heb ik eindelijk den goeden inval gehad mijn toevlucht tot uw middel te nemen, waarmee ik op bijna ongelooflijke wijze geslaagd ben. Wanneer ik mij den toestand herinner, waarin ik vroeger verkeerde, kan ik niet aan zulk een wonder gelooven. Ik heb ook de Pink Pillen doen gebruiken door mijn dochtertje, die zeer vermoeid was, en die er zich eveneens zeer goed bij heeft be vonden. De behandeling met de Pink Pillen geeft aan den zieke, van al de eerste pillen, een gevoel van welzijn, van inwendige warmte die hem aangenaam aandoet. Dit komt doordat van af de eerste pillen een gezond warm, rijk bloed, door de Pink Pillen aan gevoerd, door de aderen begint te stroomen. Het bloed is liet leven, zegt het spreek woord het is dus leven dat de Pink Pillen aanvoeren. Alle organen trekken voordeel van dien aanvoer van rijk bloed en toonen dit door krachtiger en beter te werken. De zieke is minder kouwelijk: de kleur is te zien op zijne wangen, die eenige dagen te voren bleek waren; zijn spijsvertering, vroeger langzaam, verloopt nu snelen hij voelt zijne krachten terugkomen, die voort komen uit de goede werking van geheel het organisme. De Pink Pillen zijn onovertroffen tegen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zwakte, maagpijnen; onregelmatigheden der vrou wen, „plaatselijke pijnen, neurasthenie. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar k f 1.75 per doos, en f9 per zes doozen, bij het Hoofddepót der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam; voor Heusden en Omstreken bij G. Malingré, Drogist te Heusden, de firma P. J. van Gils, Apotheek te Waalwijk, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. PLAATSELIJK NIEUWS. Voor Dames- en Kinderkleeding de Firma Taverne De Meere, Hinthamer straat 69, 's Hertogenbosch, het beste adres voor deze omstreken. Deze zaak is ook des Zondags van 10 tot 1 uur geopend. HEUSDEN. Vergadering van den Raad der Gemeente op Vrijdag, den 16 Juni 1916, des namiddags te ure, ten Raadhuize dezer Gemeente. Te behandelen onderwerpen 1 Notulen der vorige vergadering. 2 Mededeeling van ingekomen stukken. 3 Nader aanbod fa de Haan Oer- lemans verkoop Gemeentegrond. 4 Vaststelling Kohier hoofdei. Omslag 1916. De kapitein U. J. Doornbos van het le Regiment Veld-Artillerie is benoemd tot majoor bij het 3e Regiment Vesting- Artillerie, en zulks met ingang van 16 Juni. Bij Kon. Besluit zijn benoemd tot hoogdijkheemraad van het waterschap 't Oudland van Altena, C. H. Schaap, te Rijswijk, J. Gulden, te Andel, en H. de Jong, te Almkerktot heemraad van het waterschap de Hooge Maasdijk van het Bovenland van Heusden, H. Luyben, te Hedikhuizen, en F. Pulles, te Oudheusden. Bij de door het College der Gods huizen gehouden verkoop van grasgewas, was de opbrengst circa 12°/0 méér dan in 1915 en ruim 40°/0 méér dan in 1914. Op de keuringen tot inschrijving van merriën in de stamboeken der nat. vereen, tot bevordering der paardenfokkerij in Nederland die in 't laatst der vorige en begin dezer maand op een zevental plaat sen in Noordbrabant werden gehouden wer den 133 paarden aangeboden, waarvan 81 konden worden ingeschreven nl. 27 in het stamboek en 55 in het hulpstamboek. Te Zevenbergen werden aangeboden 25 en ingeschreven 13, te Biesbosch aange boden 12, ingeschreven 7, te Almkerk aangeboden 33, ingeschreven 23, te Heus den aangeboden 32, ingeschreven 16, te Waspik aangeboden 24, ingeschreven 17, te Oss aangeboden 7, ingeschreven 5, ter wijl te 's-Bosch geen enkele merrie- werd aangeboden. WERKENDAM. Voor een 3-jarige merrie van den heer Duinhouwer werd tevergeefs 1200 gulden geboden. Door den burgemeester dezer ge meente is de maximum-prijs der aardap pelen vastgesteld op f 0,45 de vijfkop. Naar wij uit goede bron vernemen zullen ook pogingen aangewend worden om regee- rings-aardappelen te verkrijgen. Tot secretaris der gemeente Vry- hoeve-Capelle is benoemd de- heer J. A. Timmermans, cand. gemeente-secretaris alhier. AALBURG-. Bij Kon. Besl. van 16 Mei 1916 no 47 is aan J. van Kuijk Hzn. alhier vrijstelling verleend, voor den tijd van één jaar wegens kostwinnerschap. DUSSEN. In de Raad der gemeente alhier van 14 Juni 1.1, zijn benoemd tot onderwijzer aan de O. L. S. school liWijk B alhier, de Heer P. F. J. Linders te Dinteloord. Tot gemeentewerker en wegwerker A. van Mierlo voor f 7 per week. GENDEREN. Op de laatstgehouden Vergadering van de Gemeenteraad werd het navolgende behandeld. Ingekomen stukken lo. Verslag van den toestand der ge meente over 1915. Voor kennisgeving aan genomen en ter inzage gelegd op de Se cretarie. 2o. Een schrijven van Gedep. Staten der Provincie, dat met ingang van 1 Januari 1916, de jaarwedde van Burgemeester, Secretaris en Gemeente-Ontvanger zijn ver hoogd. Vóorstellen A. Af- en Overschrijvingen op de Be grooting over het Dienstjaar 1915. Met algemeene stemmen goedgekeurd. B. B. en W. stellen voor eene wijziging van de verordening op den Hoofdelijken Omslag, waardoor deze f 3250 zal kunnen opbrengen. Deze wijziging wordt nood zakelijk gemaakt, daar de uitgaven der ge meente gestegen zijn door de verhooging der Jaarwedden en doordat de verplegines- kosten van een krankzinnige bijna geheel ten laste der gemeente komen, terwijl de bureau-behoeften enz. ook belangrijk in prijs zijn gestegen. Met algemeene stemmen wordt tot deze wijziging besloten. C. Op voorstel van B. en W. wordt afschrijving verleend van zijn aanslag in den H. O. over 8 rand. aan A. Bax, vroe ger te Heesbeen. Medegedeeld wordt verder, dat is inge komen een brief van den Inspecteur der P. en T. over de oprichting van een Tele foonkantoor te Genderen. B. en W. achten gewenscht de spreekcel op te richten ten huize van den Brieven gaarder, met wien onderhandelingen worden gevoerd over de inrichting van het kantoor en over de belooning. Naar aanleiding van een verzoek van enkele Raadsleden in de vorige vergadering gedaan, om de pomp aan den Genderschen Dijk te doen herstellen, deelt de Voorzitter mee, dat door hem prijsopgaaf is gevraagd van de kosten voor het verstellen van de pompen aan den Genderschen Dijk en aan de Kerkstraat. Die kosten zullen ongeveer f 260 beloopen, waarom B. en W. van oordeel zijn, dat in dit jaar maar één pomp kan worden gemaakt, n.l. die aan den Genderschen Dijk, om dan het volgend jaar als de geldmiddelen zulks toelaten, die aan de Kerkstraat te doen herstellen. Aldus wordt besloten en het noodige geld wordt ter beschikking gesteld van B. en W. Voorzitter: De Burgemeester de Heer D. F. Brune. Aanwezig 6 leden. Afwezig de Heer L. P. Branderhorst. 's GRAYEMOER. Ondanks de slechte weergesteldheid bij de alhier gehouden grasverpachtingen, bestond er groote animo. Bij menschenheugenis werd het^hooigras nimmer zoo duur betaald. De Bijsters over de Vaart werden verpacht tegen een prijs, gerekend per hectare, ad f 250. De weilanden der Gemeente brachten f 1515, die van het Armfonds f2874 op, respectievelijk f 224 en f 498 meer dan het vorig jaar. Het bestuur der Tuin- en Land- bouwvereeniging alhier heeft de zwarte bessen verkocht 27 ets en de kruisbessen k 21 ets per KG. HERPT' De handboogschutterij »Ons Genoegen® alhier herdacht 2e Pinksterdag haar 40-jarig bestaan. Ondanks het on gunstige weer, waren alle schutters opge komen. Allereerst begon een wedstrijd om het koningschap. Er werd hevig gestreden met den edelen handboog om den palm der overwinning. De heer G. Piron uit Oud heusden, behaalde 143 punten in 10 pijlen en was tot koning uitgeroepen. Hierna een wedstrijd waaraan alle schut ters deelnamen en die naar ieders genoe gen verliep. Er waren zooveel prijzen, dat elke schutter een grooter of kleiner sou venir tot aandenken mee naar huis kon nemen. Nadat deze wedstrijd was geëindigd werd door den president de heer Adr. Verhoeven, op de gebruikelijke wij?e het koningskruis aan den nieuwen koning overhandigd. In zijn toespraak tot de schutters bij het uit reiken der prijzen, bracht de president een woord van dank aan derf burgemeester den Ed.Achtbr. heer L. van Herpt voor de verleende bijdrage tot het aankoopen der prijzen en sprak den wensch uit, dat de handboogschulterij »Ons Genoegen® de zelfde schitterende toekomst moge tege moet gaan als zij in de 40 jaren van haar bestaan in het verleden heeft gekend, Als een bewijs dat ook hier degelijke paarden worden gefokt kfm dienen, dat door den landbouwer Adr. Buijs een tweejarig paard voor de som van f 800 verkocht werd. KAATSHEUVEL. Dezer dagen viel de heer C. alhier van zijn paard en be zeerde zich daarbij dermate, dat medische hulp noodzakelijk was. Gedurende de maand Mei werd aan het postkantoor alhier met de daaronder ressorteerende hulppostkantoren ingelegd f7860,45 en terugbetaald f5531,86. Te vens werden er 11 nieuwe boekjes uitge geven. NIEUWENDIJK. Door de onder- afdeeling V. P. N. alhier, zijn Dinsdag 2400 eieren naar Rotterdam gezonden. De prijzen waren 57j tot 6 cent per stuk. Naar we vernemen werd de land weerman De Kinderen van het fort Bak- kerskil Maandagavond omstreeks half tien met een hakmes in zijn hoofd geslagen, daarna werd hij met een schot hagel in het onderlijf getroffen. Bewusteloos werd hij opgenomen en naar het hospitaal te Gorinchem overgebracht. Zijn toestand is thans niet hoopeloos. SPRANG. Maandagavond II. werd A. de J. op het fietspad door A. C. met de fiets aangereden. Beide smakten tegen den grond. 'De J. kwam met den schrik en eenig letsel aan zijn arm vrij. C. zijn fiets was zoo gehavend dat ze voor berijding ongeschikt was geworden. Maandagavond werd in het Chr. Prot. militairen tehuis door de militairen, onder leiding van den heer H. Both uit Besoijen, een voordrachtenavond gehouden. Nadat den leider deze bijeenkomst op ge bruikelijke wijze had geopend, heette spr. zoo wel de burgers als militairen die in flinke getale waren opgekomen hartelijk welkom. Verschillende voordrachten waarbij ernst en luim elkander afwisselden, werden ten gehoore gebracht. Terwijl voor afwis seling door de aanwezigen verschillende Psalmen en vaderlandsche liederen gezongen werden. In het bijzonder werd het Friesche volks lied, door de »Friesche jongens® uit volle borst aangeheven. Onderwijl men gezellig te samen zat werden zoowel aan de bur gers als militairen chocolademelk met koek en sigaren uitgereikt, hetgeen zich bijzonder goed liet smaken. Door den milicien Braak werden twee solo's gezongen, nm. Herfst bladeren® en »De Heilige stad®, wat het aangename van dezen avond zeer verhoogde. Genoemde zanger beschikt over een prach tig tenorgeluid. Aan het einde sprak de heer Both een woord van dank. Hoogst voldaan verliet een ieder om circa 10 uur het tehuis. V. B. had het ongeluk van de fiets te vallen waarbij hij zijn hand zoodanig kneusde, dat hij geneeskundige hulp moest inroepen. VEEN. In de laatst gehouden verga dering van den gemeenteraad is besloten op het request van verschillende kooplieden ter verkrijging van eene spreekcel, goed gunstig te beschikken. WIJK. Aan de postboden K. van der Velden en D. C. v. Wijnen alhier is respec tievelijk een verhooging toegekend van f 40 en f 25 per jaar. Aan het Postkantoor alhier, werden gedurende de Maand Mei 1916 verhandeld 66 telegrammen, waarvan 47 aangekomen en 19 verzonden zijn. Benoemd tot 2e Luitenant bij het 3e* Reg. Vesting-Artillerie de heer H. v. d. Maaden alhier. H. alhier had het ongeluk, terwijl de band van zijn motorfiets sprong, voor over te tuimelen. Verschillende verwon dingen aan hoofd en handen waren de gevolgen. Ook de motorfiets werd be schadigd. Zooals we hier gewoon zijn, zijn met de Pinksternachten weer verschillende koeien uitgemolken. Zelfs diegenen waar de wacht tot aan den morgen werd ge houden, waren geheel uitgemolken. Dat alhier ook hooge prijzen wor den besteed voor het hooigras mag zeker wel dienen dat de verpachting van het hooigras op den Oxenwaard alhier, toebe- hoorende aan den heer B. te Veen, ruim f 1000.—— meer op heeft gebracht dan 't voorafgaande jaar. Bij de op 16 Juni gehouden ver koop van onroerende goederen van wijlen Mejuffr. M. H. Duijser te Veen, ingezet en door verhooging gebracht op f 46,850, wer den bij^toeslag toegewezen in totaal voor f48,810'. ZALTBOMMEL. Op de Dinsdag ge houden weekmarkt werden de volgende prijzen besteed: Tarwe f14.75 f 15.20 Haver f8.25 k f8.75, Garst f 11.75 k f 13.50 per H.L.Boter 0.80 k f0— per Y2 KG.; Eieren fl.70 k fl.90 per 26 stuks; Biggen f 10.k f 17.per stuk. Aangevoerd 129 stuks. INGEZONDEN. GERRIT DANIËL SODDERLAND f jVeul jaoren hetdie me gemoak en stee was die getrow.® Vierenvijftig jaren was hij onze ge trouwe voorzanger, gewild en geliefd bij de gemeente. En hij deed dit op eene hartelijke, eenvoudige wyze, zóó dat thans van den 78-jarige getuigd wordt*Geen jongere zal hem dit verbeteren.® Thans is hij gevallen. Toen vóór c.a. 4 jaar onze predikant zijn zilveren ambtsfeest vierde, is daar ter plaatse door de vergadering den predjkant beloofd dat de gemeente plannen zou be ramen tot aanschaffing van een orgel. Want, werd er gezegd*als Gerrit Sod- derland ons ontvalt, wie zal hem dan waardig vervangen.® Welnu dan, gemeente van Wijk Gij kunt thans aan de nagedachtenis van onzen ontslapen voorzanger en aan onzen predi kant geen beter eer en dank bewijzen dan door met vereende kracht te zorgen dat er een orgel komt. Gij hebt eene belofte in te lossen aan onzen predikant. Ge hebt eene eereschuld af te doen aan Gerrit Daniël Sodderland. Hij rustte in vrede. BINNENLAND. Ambulance-trein van het Roode Kruis. Dinsdagmiddag heeft Prins Hendrik als voorzitter van 'tNederl. Roode Kruis, de ambulance-trein van het Roode Kruis aan de regeering overgedragen. De trein bestaat uit 24 wagens, waar onder 1 magazijn-, 1 verband- en 1 keu kenwagen, waarin plaats is voor 240 zit tende en 160 liggende gewonden. De trein is in elk opzicht prachtig en doel matig ingericht. —o Poging tot moord verijdeld. Men seint ons uit Middelharnis Hedennacht wist C. v. d. W. in be schonken toestand bij zijn vader L. v. d. W. binnen te dringen. Hij sloop naar de slaap kamer van zijn vader en trachtte hem te worgen. Een andere zoon, die door het rumoer gewekt werd, snelde ter hulp en wist zijn vader te ontzetten, waarna zij beiden den indringer overmanden en aan de politie overgaven. O Vroege aardappelen. In verband met de loopende geruchten omtrent het opkoopen van vroege aardap pelen voor buitenlandsche rekening en als gevolg daarvan het opdrijven der prijzen, kan worden medegedeeld, dat de uitvoer van dit artikel thans geheel verboden is en slechts op een zoodanig tijdstip en onder zoodanige omstandigheden zal worden toe gestaan, dat de vroege aardappelen steeds tegen normale prijzen voor het binnenland beschikbaar zijn. Vlieger verongelukt. In de nabijheid van paal 3 aan het strand bij Huisduinen is Zaterdagmorgen het lijk aangespoeld van den luit. ter zee vlieger der Duitsche marine Kurt Faber. 0 Doodslag. De vleeschhouwer G. R., kreeg in zijn huis op den Bergweg te Rotterdam, twist met zijn 19-jarigen zoon M. J. R., het geen meermalen is voorgevallen. In zijn drift heeft toen de vader een vleeschhou- wersmes gegrepen en dit den zoon ter hoogte van de hartstreek in de borst ge stoken. De jongen zakte ineen en werd zoodra mogelijk naar het ziekenhuis ge bracht, doch was bij aankomst aldaar reeds overleden. De vader heeft zich na het toebrengen van den steek op het politiebureau gemeld. Daar heeft hij ook aan den commissaris van politie een volledige bekentenis afge legd, waarop zijn arrestatie volgde. Een misdadig plan. De Rotterdamsche politie heeft, naar het »Vad.« mededeelt, dezer dagen een onderzoek ingesteld naar de handelingen van een jeugdig, te Antwerpen geboren, Duitscher, te Rotterdam woonachtig, die verdacht werd een plan beraamd te hebben, om een der booten van de Harwich-lijn op zee in de lucht te doen springen. Het zou in zijn bedoeling gelegen hebben, door bemiddeling van een Rotterdamsch koop man een partij aniline naar Engeland te zenden in kisten, waarvan sommige bom men in een dubbelen bodem zouden be vatten. De verdachte zou erkend hebben dit plan te hébben beraamd, doch weder in vrij heid gesteld zijn, uit overweging, dat een begin van uitvoering«, vereischt door art. 45 Wetboek van Strafrecht voor het vast stellen van strafbare poging, zich niet zou hebben geopenbaard. De jongeman moet reeds in verscnillende smokkelarijzaken betrokken zijn geweest. o Verkiezingen Provinciale Staten. De totale uitslag der verkiezingen is voor de linkerzijde der Kamer tot nu toe niet gunstig. Loopen (volgens de N. R. Ct.) alle her stemmingen mee, dan houden zij toch nog het verlies van. een zetel te boeken. Interpellatie-Schaper. In de zitting der Tweede Kamer, bij de behandeling der genoemde interpellatie, deelt de Minister van Binnenlandsche Za ken mede, dat de tijdelijke vervanging van minister Posthuma is overwogen. Om de groote moeilijkheden is er echter van af gezien. Spreker is echter verantwoordelijk en zorgt voor de dagelijksche leiding van het departement. De economische politiek der regeering blijft nog altijd een gezonde politiek. In ons -land heerscht welvaart. De regeering is niet in haar plicht tekort ge schoten. Spreker vraagt voorts, dat de op tochten, die toch niets uithalen, achter wege zullen worden gelaten. In antwoord op de vragen van den heer Schaper deelt hij mede, dat het aardap pelengebrek niet een gevolg is van te veel uitvoer, doch van het gebruik van con sumptie-aardappelen voor industrieele doel einden en voor veevoeder, en van fraude op groote schaal. Door in beslagneming van de voorraden is er echter thans vol doende tot den nieuwen oogst. Distributie vereischt echter tijd. De nieuwe aard appelen en groenten zullen het land niet

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 2