CONSTANT TRIMBOS, Hinthamerstraat 's-HertogenbosGti, FabriekBoerenmoiiw 6, Gevraagd legen zeer hooge prijzen. J. J. MEIJER, Dames, SPABATifiN Gorinchemsche "Papierhandel. T. JOIHII, Rijwielhersteller, VIII hij Heusden. GEBRUIKTE BILJARTEN, Molenstraat bij de Markt, Gorinchem. N.l Eerste Gorinchemsche Stoom Wasch en Strijkinrichiing vi fl. C. TIMMERS Hoogstraat, GORINCHEM. GORINCHEM. Spteiul adres voer Liehtdïukaasiehtsk&artsa. jReiïjger en plieiegraaf overal le enibieden. land van altena Steeds voorh.a.nd.en: Westwagenstraat 43 Tegen scherp concurreerende prijzen. JL. Y. WAARDENBURG. Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3577. Zaterdag 17 Juni 1916. Groote voorraad in BANDEN en ONDERDEELEN Verhuren van nieuwe Rijwielen Firma VAN KUIJK, Lage vaste prijzen. 5 pCt. korting contant. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 7Va cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLAND. De commandant van de vesting Vaux, overste Raynald, is als krijgsgevangene te Mainz aangekomen. Wegens de dappere verdediging van de vesting, mocht hij op bevel van den kroonprins zijn degen be houden. Aan admiraal Scheer zijn 250.000 mark overhandigd voor degenen, wier verwanten in den slag bij het Skagerak gesneuveld zijn. Naar het Weekblad voor Israëlietische Huisgezinnen schrijft, heerscht in Palestina een typhus-epidemie. De ziekte komt in velerlei vorm, hoofdzakelijk echter als hongertyphus voor. Na zich eerst in het leger te hebben vertoond, is zij thans ook in de steden geconstateerd, in Jeruzalem en Jaffa kwamen reeds een aantal gevallen met doodelyken afloop voor. Er heerscht ook groot gebrek aan medische hulp. De meeste Joodsche geneesheeren zijn gemo biliseerd, in Jaffa is nog slechts één manne- lyk dokter, verscheiden kolonies zijn er geheel zonder. Groot is in den laatsten tijd in Palestina de sterfte onder de dokters. o Nederlandsch schip verbrand. New-York. Het Nederlandsche stoom schip «Willem van Dreislera, dat in de haven van Baltimore graan innam, is met de geheele lading verbrand. Ook werd een graan-depot aan de haven door den brand verwoest. De schade wordt op 2 millioen dollar geraamd. o Men schrijft aan de N. R. Ct. Een werkman, die 16 jaar in Duisburg had gewerkt kwam dezer dagen met zijn gezin bij zijn te Tiel wonende familie. Werk was er volop, tegen hoog loon, n.l. f 6 per dag; de honger had hem tot den uittocht gedrongen. Meermalen toch is men er drie dagën aaneen zonder brood of vet. Meel is in het geheel niet, vleesch zeer weinig te krijgen. Groenten en aardappelen waren in voldoenden voorraad aanwezig, doch slechts in zeer kleine hoeveelheden op kaarten te verkrijgen. Vet gold f 2.40, boter f 2.35, spek f 2.40, rijst f 0.35 en suiker f 0.19 het pond. o Turksche kazernes. Op het gebied van kazernes kan geen land een vergelijking met Turkije door staan. In Constantinopel vindt men de - mooiste en ruimste kazernes van de heele wereld. Het zijn ware paleizen die aan alle eischen der hygiene beantwoorden en met alle comfort zijn ingericht. Wanneer het Turksche legerbestuur een kazerne wil laten bouwen kiest ze steeds een hoog gelegen, mooi terrein uit. En zoo komt het, dat wanneer een vreemdeling voor de eerste maal de» Turksche hoofdstad bezoekt zijn aandacht allereerst getrokken wordt door verschillende kazernes, zooals die van Haidir-Pascha, Pera, e a. Deze grootsche gebouwen zijn alle omgeven door groote tuinen en bezitten ieder een prachtige moskee. BINNENLAND. Protest-optochten tegen de duurte. Vanwege de Federatie Rotterdam der S.D.A.P. en de Rotterdamsche Bestuurders- bonden werd gisterenavond te Rotterdam een openluchtmeeting gehouden, waaraan zou worden verbonden een optocht met adresaanbieding aan het Dagelijksch Be stuur dier gemeente. De meeting op het Exercitieveld was druk bezocht en telde naar schatting een achtduizend bezoekers, die luisterden naar de heeren H. Spiekman en A. B. de Zeeuw en ten slotte hun in genomenheid te kennen gaven met een motie, aan B. en W. aan te bieden. Bij den optocht door de stad zijn onge regeldheden voorgevallen, in hoofdzaak hier aan te wijten, dat de politie, niet rekenend op den buitengewonen toeloop van men- schen, te laat hare maatregelen had ge nomen. Het »Hb).« meldt daaromtrent o. m Toen het eindelijk wel duidelijk bleek wat het worden zou, werden in allerijl nog enkele maatregelen genomen. Zoo werd de Stadhuissteeg afgezet en getracht eenigszins ruim baan te maken. Dit ging evenwel niet meer, zoodat toen de optocht het stadhuis zou bereiken er geen doorkomen meer aan was, en slechts met groote moeite Brautigam, Stolle en Zeeuw aan de massa ontworsteld konden worden en naar de Stadhuissteeg geleid, om daar aan het stadhuis aan te schellen en de motie af te geven. Ten einde raad trokken de agenten de sabels om de aanruk kenden tegen te hou den, maar dit kon slechts dienen om de verwarring te vermeerderen. Men begreep toen, dat de stoet een uitweg moest hebben en koos daarvoor de Kipstraat. De ingang daarvan stond echter ook vol met publiek, dat, in de meening dat de Stoet de Stad huissteeg wel zou doorgaan, daar een goed plaatsje had uitgezocht. Daar moest dan ruim baan worden gemaakt en onder ge schrei en gegil gebeurde dat hardhandig met behulp van sabels en gummistokken, terwijl ook de paarden er op in werden gezonden. Zoo kwam er inderdaad lucht, maar ten koste van de goede stemming van het pu bliek. Al spoedig hoorde men in de Kip straat ruiten kletteren en bleken de winkel ramen van den winkel op den hoek der Pannekoekstraat ingeworpen of door de massa ingedrukt. Het was het sein voor meerdere charges, en tevens voor het aan rukken van meer politiehulp. Ook de hoofdcommissaris kwam ter plaatse en liet de facade van het raadhuis ontruimen en van toen af begon de doel matige verspreiding van de wellicht op een honderdduizend te schatten massa, onder wie betoogers, maar nog meer Jan Rap, dat van de gelegenheid gebruik maak te om kabaai te maken. Zoo werden op de Groote Markt groote spiegelruiten ingeworpen van het pand der firma Gogarn, waardoor ook groote schade in de winkelkasten werd veroorzaakt. Nog meerdere ruiten op het West Nieuwland moesten er aan gelooven, benevens ook de ruiten van den bakkerswinkel der firma Rossmölder in de Molensteeg. Ook te Amsterdam heeft gisteren weer een groote »hongeroptocht« van honderden vrouwen plaats gehad. Ongeregeldheden die na terugkeer van de afgevaardigden, die op het stadhuis waren protesteeren, bij de manifestanten dreigden te ontstaan, werden door hef tactvol optreden van enkele politiemannen voorkomen. Te 's-Gravenhage is een duurte-betooging op het Binnenhof gehouden. Honderden vrouwen waren te halftwaalf op het Binnenhof bijeen. De minister liet de deputatie weten, dat hij haar te half een zou ontvangen. Deze ftiededeeling werd door de buiten wachtende, steeds aangroei ende menigte met gejuich ontvangen. In afwachting van de ontvangst door den minister trokken de vrouwen naar het stadhuis om den burgemeester eveneens een adres aan te bieden, houdende het verzoek maatregelen te bevorderen in het belang van de verkrijgbaarstelling van levensmiddelen. De minister ontving te half een de vrou wendeputatie, aan welke hij toezegde, dat de regeering nu verschillende maatregelen had getroffen, waardoor het mogelijk zou zijn verschillende levensmiddelen, o a. groen ten, aardappelen, varkens vleesch en vet, goedkooper verkrijgbaar te stellen. De minister erkende, dat door te grooten uit voer van aardappelen er schaarschte was ontstaan, waarin thans voor zoover nog mogelijk zou worden voorzien door in be slagneming van de aanwezige voorraden en het sluiten der grenzen voor nieuwe aard appelen. De deputatie dankte den ministrr voor de welwillende ontvangst en ging daarna naar een vergadering in «Concord ia waar in o.a. het Tweede Kamer-lid Duijs het woord voerde. Dinsdagmorgen werd te Manderveen, ge meente Tubbergen, de smokkelaar A. ter Heine, die op het commando van kommie zen niet staan bleef, in den buik geschoten. In emstigen toestand werd hij in een boe renwoning binnengedragen. aan gpetoruilite Rywieien dwingt mij om ze tegen hoogen prijs te koopen of in te ruilen. tegen scherp concureerende prijzen. Het Emailleeren en Biezen eerste klas kost f5.Overtuigt U door een proef te nemen en U zult hoogst tevreden zijn. (merk naar keuze) voor f50.per jaar; als: HIMA, BURGERS, ASTRA, enz. GEËMAILLEERDE RIJWIELEN met nieuwe onderdeelen en banden in de prijs van f25.f30. Beleefd aanbevelend: levert nieuwe biljarten volgens laatste systeem, met de nieuwste banden »AMERICA«, die door het afgeven van haar zuiver effect uitmunten boven alle andere. OOK STEEDS VOORHANDEN: tegen zeer billijken prijs. Verder verkrijgbaar alle biljart-benoodigdheden, ais: laken, Queuen, ivoren- en imitatie-ballen, pommeranzen, ouwels, etc. Reparatiën geschieden spoedig, net en billijk. indien U prijs stelt op een nette en zorgvuldige behandeling Uwer wasch, zendt deze dan naar de Wasschen worden naar verkiezing, droog toegeslagen of geheel opgemaakt afgeleverd. SPECIAAL INGERICHT voor het strijken en opmaken van fijn Heerenstrijkgoed, als Boorden, Manchetten, enz., en het als nieuw opmaken van Damesblouses en Kinderjurken. Beleefd aanbevelend DE DIRECTIE. Opgericht 1815 Telephoon 165. Grootste sorteering worden als nieuw afgeleverd. Zwart en gekleurd. Aanbevelend, NIEUWSBLAD voor Het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. GEBREK Biljartfabrikant COUD El ZILVER t© GORINCHEM, Sohutterwjjracht. UITSTOOMEN van -wollen en katoenen Dekens ©n Vitrag© ©n andere Gordijnen. C. STOLK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 5