Stoomboot-Maatschappij. J. ELEKAN, Firma H. J. REEKERS, Ijzerhandel, W est wagen straat C. VERHAGEN, H H 2)e Sorinchemsche Bank, alsook SPORTCOSTUDMS Vierstemmige Koraalbewerkinjr De vorige drukKen kosten f 7.50 compleet in een Hand, GORINCHEM. Interc. Tel. 151. Markt 61, 's-BOSCH. PIJNLOOS. „DE KROON", voorheen J. k A. VAK DER SCHUYT ZOMERDIENST. Muziekhandel, DEN BOSCH. Machine en Cylinderolieën, POETSKATOEN enz. enz. Oppert 156, Rotterdam. 's-BOSCH-HEUSDEN-WIJK met de Stoomboot „Maasstroom" Geregelde Stoombootdiensten GORINCHEM, JLHeen verkoop der Horloges der Grootste keuze Pendules in alle stijlen, Regulateurs, Wekkers, enz. Tandheelkundige behandeling H H N H Stoomtooot-FLeederij Molenstraat, GORINCHEM. KOOPT en VERKOOPT: Minderbroederstraat 6. 's-BOSCH. I rij 3 knoopsluiting, met of zonder split, met stolpplooi en band en opgestikte zakken Wij vestigen uwe aandacht op onze chique modellen fijne bewerking en elegante pasvorm. üjSSBMÉi Goedkoope Editie der gezamelijke Melodieën van Psal men, Lofzangen, Evangelische Gezan- gen en den Vervolgbundel Firma H. J. MENNENS. Levering uit voorraad. N. V. Heusdensche Dienstregeling 1 Mel—1 October. Bosch-Heusden-Gorinchem- Dordrecht-Rotterdam. Heusden-Gorinchem. Van Heusden naar Gorinchem: Zondag, GEEN dienst. Maandag, vm. 1,30 4.5.30, 6,30 en nm. 1.uur. Overige dagen behalve Zondags vm. 6 30, nm. 4.uur. Van Gorinchem naar Heusden Maandag, vm. 11.nm. 42.30, 3.45 en 6.30 uur. Vrijdag, vm. 8.30, nm. 3.45, 6.30 uur. Overige dagen, behalve Zondags, vm. 9. nm. 3.45, 6.30 uur. Bosch-Gorinchem. Naar 's-Bosch. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van Gorinchem vm. 6.van Heusden vm. 7.45 u. Naar Gorinchem. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Van Bosch nm. 1.van Heusden nm. 2.45 uur. Zaterdag, van 's-Bosch nm. 12. van Heusden nm. 4.45 uur. EXTRA VEEDIENSTWoensdag van Andel naar 's Bosch vm. 3.30 uur van Heusden naar 's Bosch vm. 5 uur. Van 's Bosch naar Gorcum, nm. 12 uur, van Heusden naar Gorcum nm. 1.15 uur. Hemelvaartsdag geen dienst. Hensden-Rotterdam Van HensdenMaandag en Dinsdag 's nachts circa 1.30 uur. Overige dagen (behalve Zondag) vm. 5.uur. Van Rotterdamdagelijks (behalve Zondag) nm. 12.45 uur. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geen dienst. AGENTEN te Heusden J. H- TupkGr; Telef. No. 7 te Dordt. P. ArenOUtTelef. No. 126 te Rotterdam, I. D. A. SchUdd6bOODl, Telef. No. 2815. Telef. Interc. No. 9. KANTOOR VAN RECHTSKUNDIG ADVISEUR, Havenstraat 5 (nabjj het station) 's-BOSCH. ADVIES en BIJSTAND met betrekking tot processen, strafzaken, faillissement, nalatenschappen, boedelschei ding, voogdij, curateele, echtscheiding, ar beidscontract, enz. Behandeling van alle voorkomende Rechtszaken, zoowel bij Rechtbank als bij Kantongerecht, innen van Schuld vorderingen, regeling zaken van debiteuren met hunne schuldeischers, ma ken van Contracten, Requesten, enz. enz. Degelijke en prompte afwerking. Bill ij ke Conditiën. - N.B. Bij niet inkomen der schuldvor deringen in der minne, worden geen kosten in rekening gebracht. Zondags na I uur kantoor gesloten. van Heusden en omgekeerd. Van Heusden en van Amsterdam Maan dag, Woensdag en Vrijdag, 's n'am. 4 uur, uitgezonderd Zondags. Aankomst aan beide plaatsen den daarop volgenden dag, voorm. Plaats van afvaart te Amsterdam Klo veniersburgwal. -j- Van Heusden op Maandagmorgen naar Gouda, Waddingsveen, Boskoop, Gouwsluis, Alfen, Oudshoorn. Woubrugge, Oude Wete ring, Hillegom, Bennebroekerbrug, Haarlem, Spaarnjiam, Krommenie, Alkmaar, Zaan dam en Wormerveer. Vrijdagmorgen naar Gouda, Waddings veen, Boskoop, Alfen, Gouwsluis, Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker, Uithoorn, Ouder kerk a. d. Amstel, Zaandam en Wormer veer, Van Zaandam Dinsdag en Donderdag voorm. 10 uur. Bovenstaande diensten allen Directie W. Defais, Amsterdam en J. B. Verschure 's-Bosch. •j- Goederen voor Delft, Vlaardingen. Schiedam, Den Haag worden aangenomen Dinsdags te 's-Gravenhage Donderdags, ligplaats, Trekweg tegenover Boerhavestraat. Agenten te 's-Hage De Korte en Scheurs, Zieke 27 en 28. Informatiën van bovenstaande diensten in te winnen bij B. VAN KUIJK, Wilhel- minaplein te Heusden. •J* Deze diensten zijn vrij van veergeld. TELEFOON 11712. KOOPT steeds in den Bosch's Goedkoopste Manufacturen en Beddenmagazijn Hooge Steenweg 4. Gebr. IIUVIv. DEK BOSCH. Japonstoften. Ceintuurs. Baeverteen Broeken. Mousselines. Kanten kragen. BI. piqué Broeken. Katoentjes. Galons-Kantstof. Schilderskielen. Overhemdendrills. Linten-Tressen. Bedden en Dekens. Wit Katoen. Kindermutsen. Matrassen. Graslinnen. Garneering. Ledikanten. Oogjes en Blokjes. Sporthemden. Karpetten. Engelschleer. Boezeroens. Vloerzeil. Manchester. Blauwe Jassen. Linoleum. Dames Ondergoederen. Blauwe Broeken. Gordijnen. Corsetten. Blauwe Kielen. Cocosloopers. Handschoenen. Manch. Broeken. Matten. Vaste pry zen A Contant. f 2.per tand, f 40.per gebit. Plaatsing met schriftelijke garantie. N.B. Bij plaatsing van 5 Kunsttanden vergoeding van reiskosten. Zondags consult alleen op aanvrage. DAGELIJKS behalve ZONDAGS Van 's-BOSCH v m. 9.30 n.m. 4.uur. Van WIJK v.m. 6.n.m. 12.30 uur. HEUSDEN 11.— 5.30 HEUSDEN d 6.15 1.— Te WIJK 11.30 6.— J Te 's-BOSCH 8.— 2.30 Op de Bossche Marktdagen vertrekt de boot van WIJK circa 4.30, van HEUSDEN 5 en van 's-BOSCH n.m. 12 uur. Informatiën te bekomen: Te s-Bosch bij de ondernemers J. A. VAN DER SCHUIT. Te Heusden bij den agent J. A. BOEREN. Wissels, Effecten, Coupons en vreemde Banknoten. Opent Rekening Courant met Rentevergoeding. Verleent Handèlscredieten. Sluit Pro- longatiën. Bezorgt alle Assurantiën. Zet gelden uit op Prolongatie. Neemt gelden k deposito. met drie dagen opvragen 2 pCt. veertien dagen opvragen, voor een maand vast drie maanden vast een jaar vast Verhuurt Safe-Loketten in hare brand- en inbraakvrije kluis op voor waarden, bij haar verkrijgbaar. J. F. BEERLING Jr. Mr. A. DEN DEKKER. van de goedkoopste tot de fijnste genres, steeds in rijke sorteering voorradig. 0ÉF" Door uitsluitend prima kwaliteiten te verkoopen aan onze bekende lage prijzen, weerstaan wij iedere concurrentie. VOOR ORGEL, HARMONIUM OF PIANO. Helder van druk. Gemakkelijke zetting. Zevende nitgave. PRIJS: Compleet in één band f4.25; Psalmen afzonderlijk f 2.25 Gezangen met Vervolgbundel f2.75. Van dit steeds meer en meer gewilde Koraalboek is thans reeds een zevende druk noodigwel een bewijs dat de in dit boek gevolgde bewerking bij het Nederlandsche publiek in den smaak valt. Franco na toezending van Postwissel. Directeur L. DE BEER Gorinchem. 8 Retourkaarten afgegeven op het traject WIJK's-BOSCH en omgekeerd zijn op de Bossche Booten geldig. De Directie Fa. P. M. Veltman Zonen, COLBERT COSTUUMS yau G. B. VAN KRIEKEN's MONSTER.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 6