Bij dit nr. behoort een bijvoegsel. E BO land VAN ALTENA Uitgever: L. J. VEERMAN, Heusden. No. 3579. Zaterdag 24 Juni 1916. FEUILLETON. Dit blad verschijnt WOENSDAG en ZATERDAG. Abonnementsprijs: per 3 maanden 0.75, franco per post zonder prijsverhooging. Afzonderlijke nummers 5 cent. Advertentiën van 16 regels 50 ct. Elke regel meer 71/» cent. Groote letters naar plaatsruimte. Advertentiën worden tot Dinsdag- en Vrijdagmiddag 4 uur ingewacht. BUITENLANDSCH OVERZICHT. •Behandel nooit uw vijand, alsof hij niet nog eens uw vriend kan worden, c Deze raad vóór duizende jaren door een wijzen Griek gegeven mocht wel in onze dagen wat meer ter harte worden geno men, niet alieen door de menschen onder ling, maar ook door de volken in hun ge heel^ Wa|,een onverzoenlijke haat wordt er ftelselmatig gekweekt tusschen de oor logvoerende natiën, wat een ondempbare kloven worden er gegraven hoe zal het ooit mogelijk zijn, dat na den oorlog de volkeren, die nu elkaar bekampen, in vriend schappelijk verkeer met elkander zullen treden. Lettende, op wat nu reeds be sproken en besloten wordt omtrent de ge dragslijn, die' na den vrede gevolgd zal worden, vreezen wij voor de toekomst. Wij hebben hier het oog op de besluiten, genomen op de economische conferentie te Parijs. Daar toch hebben de vertegen woordigers der" Entente-mogendheden ver gaderd om de vraag te bespreken, hoe men in het vervolg de centralen en dan vooral Duitschland zal kunnen treffen in den han del. Tot nu toe was Duitschland alleen de baas op de wereldmarkt. Maar dat moet nu uit zijn. Zoo hebben de heeren te Parijs gedecreteerd. Duitschland moet genekt en voortaan geweerd worden uit die landen, waar het nu mee in oorlog is. Zijn eenmaal de wapenen neergelegd, dan zal men op andere wijze den strijd voort zetten tegen deze gehate natie en het haar onmogelijk maken zich te ontwikkelen. Zoo schrijft de Evening Standard, naar aanleiding van genoemde conferentie Wat wij te doen hebben, is Duitschland voor den vervolge de kans te ontnemen zijn politiek van vreedzaame binnendringing te volgen, waarvan de gevaren in dezen oorlog aan 't licht zijn getreden. Wij moeten zijn schepen buiten onze havens houden, het beletten onze financiën en onze voornaam ste bedrijven onder zijn invloed te brengen en onze ruime voorraden grondstoffen dien stig te maken aan Duitsche belangen. Wij moeten ook Rusland en Italië helpen zich los te maken uit het webbe der Duitsche geldmannen en concessionarissen en we moeten die landen vergoedingen geven, die opwegen tegen hun onmiddellijke offers. Dat alles kan geschieden, wanneer het vraagstuk met vastberadenheid en beleid onder de oogen wordt gezien. Naar het Fransch van Victorien Sardou. 2) Met zijn goed humeur en de aangename wellevendheid, die hij tentoonspreidde, had hij mevrouw geheel ingepakt, en, door in stemming met de krijgsbedrijven op de kaart van papa Dutailly, had hij ook dezen geheel gewonnen. Anatole, die bovendien geducht verkou den was, verloor bij eiken maaltijd meer terrein, dat door den opsnijder gewonnen werd. Zijn netelige toestand was vooral merk baar na den strijd te Bourget, waar de arme jongen moedig zijn plicht had ge daan, en waarvan hij, aan den voorarm gewond, was thuis gekomen. Hij verhaalde de gebeurtenis, hoe Barsche aan zijne zijde gesneuveld was, van de ver warring, en van den terugtocht, en het geheele treurige einde van een heldhaftigen strijd, en hij deed dat op zulk een oot- moedigen, somberen toon, dat het niet veel scheelde, of de kapitein had hem voor deserteur en verrader gescholden. Dat hij het niet deed, was alleen uit achting voor den gastheer en de gastvrouw, De Pall Mall Gazette merkt opWillen Engeland, Frankrijk, Rusland en Italië voor komen, dat hun handel gestadig wordt ondermijnd, dan moeten zij een anderen kant uit sturen. Zij moeten hun gemeen schappelijke welvaart bevorderen door zoo nauw mogelijke aaneensluiting. Zij moeten elkander helpen met hun klandiezie, grond stoffen, scheepvaart en geld. Duitschland is reeds jarenlang in de weer om te trach ten de wereldmarkten te beheerschen. Het zal dat streven hervatten zoodra deze oorlog voorbij is. De bondgenooten zullen even duchtig voor hun nationaal bestaan hebben te vechten wanneer de oorlog voorbij is als zij thans doen, want de vijand zal trachten zijn militaire verliezen door oeco- nomische winst goed te maken ten koste van de entente. De Globe schrijft dat de centrale mogend heden reeds een grooten aanval op handels gebied voorbereiden, die zal losbreken, zoo dra de oorlog voorbij is. Het ware krank zinnigheid zich daar niet tegen te wapenen, nu we eenmaal hebben geleerd dat het spotgoedkoope artikel feitelijk toch het duurste is dat men ons kan aansmeren en dat de Duitscher, die hier op een goed koopje komt werken, de duurste gast is, dien wij te onderhouden hebben. In de toekomst verlangen wij noch goedkoope goederen, noch goedkoope menschen. Derhalve, Duitschland van de baan ge knikkerd. Zal het lukken Gelukkig voor dit land is Engeland, Frankrijk, Rusland en Italië nog de heele wereld niet. Er is nog wel afzetgebied voor zijn produkten te vinden in andere landen en andere we- relddeelen, b.v. Z.-Amerika, terwijl men in den handel op den duur niet vraagt naar vroegere vijandschap, maar naar de beste waar voor het minste geld en die levert tot nu toe Duitschland. Bovendien is dit volk de anderen zoover vooruit op chemisch en industrieel gebied dat men het ten slotte niet zal kunnen uitsluiten. Toch gevoelt men dat door dergelijke ver gaderingen als die te Parijs, wind wordt gezaaid, waaruit binnen niet zoo heel veel jaren na den vrede een nieuwe oorlogs orkaan wordt geoogst. Op de verschillende gevechtsterreinen is het nog immer verwoed vechten. Aller eerst trekt de aandacht het offensief der Russen in de Boekowina dat de Oosten rijkers al meer moeten prijsgeven nu Czer- nowitz gevallen was. Zij trekken daar alweer op de Karpathen terug. In Wol- hynië wordt nog fel gestreden, hoewel daar de opmarsch der Russen tot staan is maar hij gaf toch duidelijk genoeg zijne meening te kennen. Met welk een edele verontwaardiging toonde hij aan, dat, als de »Enfants Per dus® daar geweest waren, de zaak een geheel ander verloop zou gehad hebben. Daarop zich opwindende, vertelde hij ons van een plan van uitval op de hoogten van Montmorency, Cormeilles, de Oise doortrek ken, marsch op Rouen, en dan een triom fantelijke aankomst te H&vre. Terwijh de arme Anatole in stilte leed aan zijne nog bloedende wond, nam nie mand dan Gertrude en ik eenige notitie van hem. Den volgenden dag had hij de koorts, bleef te bed en gedurende eenige weken verscheen hij niet aan tafel. De kapitein deed inmiddels zichtbaar zijn best om de hand van Gertrude te ver overen, en de houding der oudelui was wel geschikt om hem aan te moedigen. Op den dag, dat Anatole hersteld en magerder dan ooit terug kwam, scheen het mij, dat Gertrude rood geweende oogen had, en dat er in den loop van den dag tusschen haar en hare moeder, die steeds meer en meer met Robillard ingenomen was, eene schermutseling had plaats ge vonden. Ik begreep dat het tjjd werd, om in het belang der jongelieden tusschen beide te komen. Het was toen juist de laatste Zondag gebracht. Dat is voor een groot deel te danken aan de krachtige hulp der Duit- schers. Ja deze zijn hier reeds met suc ces tot den tegenaanval overgegaan. Van de legergroep van Linsingen wordt 21 Juni gemeld, dat de Russen ten Noord westen van Luck aan het oprukken der Duitschers krachtigen tegenstand boden, terwijl het ook ten Zuiden van de Toerja voruit gaat. Men zou hieruit kunnen opmaken, dat de Russen weer eenigszins terrein beginnen te verliezen op het Noord-westelijke en Westeljjke deel van de groote indeuking. De vraag is nu, waar hebben de cen tralen de troepen voor het stuiten van het offensief vandaan gehaald Zeer waar schijnlijk zijn aan het Duitsch Noordooste lijk front troepen onttrokken, zoodat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat dit en andere fronten aanmerkelijk verzwakt zijn. Een telegram uit St. Petersburg zegt, dat een correspondent in het Duitsche hoofd kwartier vermeldt, dat de Russen een he vige aanval hebben gedaan op Baranowitsji, hetgeen doet voorzien, dat ook op het Noord-oostelijk front het Russisch offensief zal beginnen. De Russen hopen wellicht dat aldaar ten behoeve van de Oostenrijkers, de li- nieën nog meer verzwakt zullen worden dan kunnen zij ook daar hun aanvallen verdubbelen en den tegenstander verdrijven. Maar zoover is het nog niet. Aan de Times werd uit het hoofdkwar tier van het Zuid-westelijk front een en ander geseind over een onderhoud met generaal Broessilof den aanvoerder der Russische troepen tegen Oostenrijk. Deze achtte het onwaarschijnlijk, zoo niet on mogelijk, dat de Duitschers dit jaar groote strijdkrachten zouden zenden om de Oos tenrijkers te helpen. Hij deelde verder mede, dat de afgeloopen weken nog maar het begin van den zomerveldtocht waren en ofschoon de Duitschers nog kleine voor deden behalen konden, voor zij voorgoed verslagen waren, zouden de Russen den oorlog met toenemende kracht voortzetten. 't Is altijd makkelijker voorspellingen te doen dan ze te verwezenlijken. Of Roemenië zich nu nog bij de Entente zal aansluiten? De correspondent der N. R. C. te Boekarest schreef reeds op 3 Juni •Zeker is het nu al, dat er van een op treden van Roemenië tegen de centralen geen sprake meer kan zijn. De bevestiging hiervan heeft de regeering gegeven door het terugtrekken van de troepen, welke sinds begin van het vorige jaar langs de van het jaar, en daar het nieuwe jaar, dat zij onderling zouden vieren, natuurlijk ter sprake kwam, riep de kapitein plotseling •Parbleu, mevrouw, ik mag er wel aan denken, dat ik u voor het nieuwe jaar eene verrassing bezorg Hierdoor kwam ik op de gedachte om ook de mijne gereed te maken. Op nieuwjaarsdag ontving Dutailly ons met open armen, en met een van vreugde stralend gezicht. De krijgskundige van de courant, had prins Karei in den omtrek van Evreuse totaal verslagen, na hem door een geveinsden terugtocht aangelokt te hebben, hetgeen een der schoonste wapen feiten was van den lateren tijd. Dutailly onthaalde ons op dit verhaal bijwijze van nieuwjaarsgift. Anatole bracht een haas mbde, die hij op het verwoeste eiland van St. Denis ge grepen had. De kapitein presenteerde mevrouw Du tailly een groote zak met kastanjes in een Duitschen helm. Waarde mevrouw,® zeide hij glim lachend, »het heeft slechts van mij afge hangen, om u in dezen helm het hoofd van den eigenaar aan te bieden.® Watriep mevrouw Dutailly, buiten zich zelve van bewondering, ihebt ge hem gedood •Om u dit bonbondoosje te kunnen aan bieden, schoone dame, hetgeen, naar ik grenzen van de Donauraonarchie waren op gesteld en het naar huis laten gaan van 1 Juni af van de zes oudste lichtingen der reserves, welke nu al byna anderhalf jaar onder de wapenen waren gehouden.® Toch is er een. partij, die heftig tegen de centralen ageert. Al is de regeering voor het behoud van den vrede, er wordt van verschillende kanten een veldtocht on dernomen tegen »het Duitsche gevaar op den troon® en nog feller tegen »de aan Duitschland verkochte regeering en haar pers®. Het schijnt, dat deze strooming met den dag in kracht toeneemt. Zal er zich ten slotte nog een aanvaller voegen bij de negen, die de middenrijken hebben te bekampen en alzoo het tiental worden volgemaakt Griekenland krijgt het hoe lanjfer zoo benauwder. Nu weer de eisch der entente dat het paflement ontbonden zal worden en de ministers Goenaris en Skoeloedis, die de neutraliteit voorstaan, ontslagen zullen worden. Zelfs seint Reuter dat het kabinet Skoeloedis reeds is afgetreden 1 Indien dit waar is, zal dan Wenizeloo, die met alle geweld oorlog tegen Duitschland en Bulgarije wil, minister-president of wel president van een te scheppen Helleensche Republiek, worden Altemaal vragen, die de toekomst beantwoorden moet, maar in ieder geval maakt de Grieksche regeering een bangen tijd door. Ten slotte nog het bericht dat het ge- harrewaar tusschen de Vereenigde Staten en Mexico bedenkelijk ernstig begint te worden. Een telegram uit Keulen meldt zelfs dat een oorlogsverklaring voor de vol gende dagen wordt verwacht. Carranza, de Mexicaansche president, heeft n.l. de eisch gesteld, dat de Vereenigde Staten de Amerikaansche troepen uit Mexico terug zullen roepen, maar de regeering wil hier aan niet gevolg geven terwille van het leven en de bezittingen der Amerikaansche bur gers. De troepen zijn reeds aan het bak keleien geweest en gelijk bericht wordt waren de verliezen aan beide zijden zwaar. Aan het eind van dit overzicht gekomen zal de lezer er wel van overtuigd zijn dat de wereld in ontzettende beroering verkeert en stemt hij in met het lied van Kamp- huijzen (15861627, dus toen was het al net als nu): Al wat men ziet en hoort Rondom in land en steden Is oproer, krijg en moord En duyzend grouwlijkheden 't Is alsof uyt de Hel durf beweren, niet iedereen zou kunnen doen.® Ik spaar u het verhaal van het avontuur dat, zooals ge denken kunt, ons door den potsenmaker in kleuren en geuren werd opgedischt. In een ton verscholen had hy een schild wacht bespied, hij had hem ter aarde ge worpen, en toen, in een strijd van man tegen man, had hij hem geworgd, daar hij geen gebruik wilde maken van zijn revolver. O 1 wat maakte de haas, die ook ge worgd was, een treurig effect naast dit glorierijke zegeteeken 1 •Wat mij betreft,zeide ik, ik vermeet mij niet om met een held als de kapitein te wedijveren, maar ik heb toch ook eene kleine verrassing. Maar daar ze er nog niet is, kunnen wy in afwachting wel aan tafel gaan.® De maaltijd was zeer vroolijk. Er was voor deze gelegenheid een varken geslacht en wij aten heerlijk. Wij waren aan de koffie en hadden een sigaar aangestoken, toen een bediende kwam zeggen, dat een artillerist mijn ge schenk gebracht en in het salon gelegd had. Wy gingen in het salon en zagen daar inderdaad een voorwerp op tafel liggen 't was in glanzend wit papier gepakt met een blauwe band er om. Wat kan dit toch wel zyn zeide De duyvel quam voortreden En speelde zyn treurspel. Doch 't Christenhert heeft vrede, heeft vrede, heeft vrede, heeft vrede en hij is geneigd het dezen dichter na te zeggen Och waren alle menschen wijs En dachten daarbij wel, Deez' aarde waar' een paradijs Nu is ze vaak een hel. BUITENLAND. Engelsche dienstweigeraars. De Daily News meldt, dat er thans zich 1200 dienstweigeraars om gewetensbezwa ren in de gevangenis bevinden, omdat ze weigeren hun militaire plichten te vervul len. Een derde van dezer) zijn door krijgs raden veroordeeld in vele gevallen tot twee jaren gevangenisstraf toe. Volgens een bericht in een Duitsch blad, is de bekende Duitsche officier-aviateur Immelmann met zijn machine gevallen en overleden. Hij was pas 26 jaar. Luitenant Immelmann heeft, voor zoover door de stafcommuniqué's bekend is ge worden, 15 vijandelyke vliegers in lucht gevechten naar beneden geschoten. In Januari van dit jaar werd hij door den keizer begiftigd met de orde pour le mérite. De Daily Mail meldt, dat Prins Albert, de tweede zoon van den keizer heeft deel genomen aan den slag van Jutland, als luitenant ter zee 2e klas. Prins Albert is 20 jaar oud; in 1915 trad hij by de vloot in dienst als adelborst. De jongste ridder van het legioen van eer is een 18-jarige Marseillaan, Fernand Fille geheeten. Toen de oorlog uitbrak nam hij als vrijwilliger dienst in het Bel gische leger, werd gewond en trad na zijn genezing in dienst bij een Fransch regiment. In den Elzas werd hij gewond en wel door niet minder dan 77 granaat-splinters. Toch kon zijn leven behouden worden, maar hij verloor een oog en een arm. o De Daily Express deelt mede dat dezer dagen te Londen voor een commissie van rechters het beroep zal worden behandeld van meer dan 1000 personen, die wegens deelneming aan de Sinn Fein-be weging zich in Engeland in voorloopige hechtenis be vinden. Het blad teekent daarbij aan dat men deze pereonen nog niet op vrije voeten heeft durven stellen, omdat men vreest, dat zy na hun terugkeer in Ierland, op nieuw onlusten zullen verwekken. mevrouw Dutailly. •O, raad maar niet, waarde mevrouw, het is een bom.® •Eene bom Dutailly heeft mij verscheidene malen zyn verlangen te kennen gegeven om eene bom te bezitten, maar dan eene echte, eene die werkelijk dienst gedaan heeft. Nu heeft myn vriend Roland, de kommandant van de batterij te Avron, my deze, die bij toeval niet gesprongen is, toegezonden.® Zoo sprekende, had ik de blauwe band en het papier verwijderd en de bom, zwart en onheilspellend, kwam voor den dag. •Drommels,® zeide Dutailly, »daar doet ge mij veel pleizier mede. Ik zal er eene pendule voor mijn kantoor van maken.® •Maar,® zeide mevrouw, eenigszins onge rust, 9zy is niet gesprongen.® •O, stel u gerust, er is afgesproken, dat Roland haar ontladen zou. Hier is overigens zijn brief.® Ik nam een brief, die by de bom was gevoegd, en begon hardop te lezen. Maar bij den eersten regel reeds moet myn gezicht verwondering uitgedrukt heb ben, want iedereen vroeg •Wat scheelt je •Mijn hemel.ik.luister maar.® (Slof volgt.) NIEUWSBLAD voor Het Land van Hoosden en Altona, de Langstraat oo de Boeieielerwaard.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 1